Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2020

Sadzby pre odvody zamestnanca a zamestnávateľa sa v roku 2020 nemenia. Mení sa však výška maximálneho vymeriavacieho základu pre odvody do Sociálnej poisťovne.

V tomto článku sa budeme venovať odvodom, ktoré je povinný zaplatiť zamestnanec a odvodom, ktoré je povinný zaplatiť zamestnávateľ za svojho zamestnanca v trvalom pracovnom pomere od 1.1.2020. Odvody zamestnanca a zamestnávateľa upravujú tieto zákony:

 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“): upravuje odvody do Sociálnej poisťovne,
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“): upravuje odvody do príslušnej zdravotnej poisťovne.

Z čoho platí odvody zamestnanec a zamestnávateľ od 1.1.2020?

Odvody na sociálne a zdravotné poistenie zamestnanca a zamestnávateľa sú udané v percentuálnej sadzbe, pričom sa počítajú z hrubej mzdy zamestnanca.

V platení odvodov je však rozdiel u zamestnanca a zamestnávateľa, a to taký, že odvody zamestnanca vypočítané z jeho hrubej mzdy znižujú jeho čistú mzdu a na druhej strane, odvody platené zamestnávateľom náklady zamestnávateľa na celkovú prácu zamestnanca zvyšujú (celkovú cenu práce vypočítame ako hrubá mzda + odvody zamestnávateľa za zamestnanca). Čistú mzdu ako aj výšku odvodov si môžete vypočítať v našej mzdovej kalkulačke.

Aké zmeny nastali v odvodoch zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2020?

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2020 sa nijako nemenia oproti roku 2019. V roku 2020 sa oproti roku 2019 však mení výška maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je potrebný pre výpočet odvodov.

Aké maximálne odvody platí zamestnanec a jeho zamestnávateľ v roku 2020, nájdete v článku Maximálne vymeriavacie základy v sociálnom a zdravotnom poistení u zamestnancov.

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne od 1.1.2020

Zamestnanec v roku 2020 platí nasledovné odvody do Sociálnej poisťovne:

 • na nemocenské poistenie: vo výške 1,4 % z vymeriavacieho základu,
 • na starobné poistenie: vo výške 4 % z vymeriavacieho základu,
 • na invalidné poistenie:  vo výške 3 % z vymeriavacieho základu,
 • na poistenie v nezamestnanosti: vo výške 1 % z vymeriavacieho základu.

Poznámka: existujú však výnimky, pri ktorých zamestnanec neplatí odvody na poistenie v nezamestnanosti (napr. osoba, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok – viac ako 70 % pokles činnosti), či odvody na invalidné poistenie (napr. osoba, ktorá je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek).

O odvodoch dôchodcov si môžete prečítať na našej stránke v téme: Odvody dôchodcu

Zamestnanec teda v roku 2020 zaplatí odvody do Sociálnej poisťovne v celkovej výške 9,4 % z vymeriavacieho základu. Vymeriavacím základ pre výpočet odvodov je samotná hrubá mzda zamestnanca.

Prečítajte si tiež

Zákonom o sociálnom poistení je určený len maximálny vymeriavací základ (minimálny vymeriavací základ neurčuje), a to vo výške 7 – násobku priemernej mesačnej mzdy dosiahnutej v roku 2018 (1 013 €). Maximálny vymeriavací základ pre rok 2020 pre výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne je vo výške 7 091 €.  Uvedené znamená, že ak hrubá mzda zamestnanca presiahne maximálny vymeriavací základ, zamestnanec bude platiť odvody len z maximálneho vymeriavacieho základu.

Aj napriek tomu, že zákon o sociálnom poistení neurčuje minimálny vymeriavací základ, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) určuje, že mzda zamestnanca nesmie byť nižšia ako je minimálna mzda. Uvedené znamená, že minimálny vymeriavací základ zamestnanca zamestnaného na trvalý pracovný pomer sa teda rovná minimálnej mzde ustanovenej Zákonníkom práce (pre príslušný stupeň náročnosti práce). Pre rok 2020 ide o sumu 580 €. Viac informácií o minimálnej mzde sa dočítate v článku Minimálna mzda od 1.1.2020.

Zamestnávateľ za zamestnanca v roku 2020 platí nasledovné odvody do Sociálnej poisťovne:

 • na nemocenské poistenie: vo výške 1,4 % z vymeriavacieho základu,
 • na starobné poistenie: vo výške 14 % z vymeriavacieho základu,
 • na invalidné poistenie: vo výške 3 % z vymeriavacieho základu,
 • na úrazové poistenie: vo výške 0,8 % z vymeriavacieho základu,
 • na garančné poistenie: vo výške 0,25 % z vymeriavacieho základu,
 • na poistenie v nezamestnanosti: vo výške 1 % z vymeriavacieho základu,
 • do rezervného fondu solidarity: vo výške 4,75 % z vymeriavacieho základu.

Poznámka: aj tu platia výnimky, pri ktorých zamestnávateľ neplatí za zamestnanca poistenie v nezamestnanosti, či odvody na invalidné poistenie.

Zamestnávateľ teda v roku 2020 zaplatí odvody do Sociálnej poisťovne za zamestnanca v celkovej výške 25,20 % z vymeriavacieho základu. Vymeriavacím základom pre výpočet odvodov je samotná hrubá mzda zamestnanca.

Aj pri odvodoch zamestnávateľa za zamestnanca je stanovený rovnaký maximálny vymeriavací základ, ktorý pre rok 2020 platí v nasledovnej výške: 7 091 €. Uvedený maximálny vymeriavací základ však neplatí pre odvod na úrazové poistenie.

Príklad na výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne s uplatnením maximálneho vymeriavacieho základu v roku 2020:

František má hrubú mzdu v mesiaci január 2020 vo výške 7 500 €. Nakoľko je jeho hrubá mzda vyššia ako maximálny vymeriavací základ platný pre rok 2020: 7 091 €, odvody do Sociálnej poisťovne mu vypočíta zamestnávateľ z tohto maximálneho vymeriavacieho základu (7 091 €) a nie z hrubej mzdy (7 500 €). Zamestnávateľ za zamestnanca taktiež vypočíta  odvody do Sociálnej poisťovne len z výšky maximálneho vymeriavacieho základu (7 091 €), avšak odvod na úrazové poistenie odvedie zamestnávateľa za zamestnanca z jeho hrubej mzdy (7 500 €).

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne od 1.1.2020

Pri platení odvodov zamestnanca a zamestnávateľa za zamestnanca do zdravotnej poisťovne platí, že sa počas roka platia preddavky na zdravotné poistenie. Uvedené znamená, že to, čo sa v priebehu roka zaplatí, nemusí byť konečná výška odvodu na zdravotné poistenie.

To, či sa odvody do zdravotnej poisťovne platili v správnej výške, zistíte až po skončení kalendárneho roka, kedy príslušná zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Vo vykonanom ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia, zdravotná poisťovňa porovná zaplatenú výšku preddavkov na zdravotné poistenie s výškou poistného, ktoré sa malo zaplatiť (výsledkom môže byť preplatok alebo nedoplatok).

Prečítajte si tiež

Zákon o zdravotnom poistení neustanovuje minimálny ani maximálny vymeriavací základ pre platenie preddavkov na zdravotné poistenie, a preto zamestnanec, či zamestnávateľ zaplatí odvody na zdravotné poistenie v príslušnej percentuálnej sadzbe z vymeriavacieho základu (t. j. z hrubej mzdy).

Napriek tomu, že zákon o zdravotnom poistení neustanovuje minimálny ani maximálny vymeriavací základ, aj tu platí, že vymeriavací základ, teda hrubá mzda je z dolnej strany ohraničená, a to minimálnou mzdou ustanovenou Zákonníkom práce. To znamená, že minimálny vymeriavací základ pri zamestnancovi na trvalý pracovný pomer (t. j. hrubá mzda z ktorej sa platia preddavky na zdravotné poistenie) sa rovná minimálnej mzde (pre konkrétny stupeň náročnosti práce).

Pri odvodoch na zdravotné poistenie treba myslieť aj na to, že existuje tzv. odpočítateľná položka na zdravotné poistenie, ktorou si zamestnanec môže znížiť vymeriavací základ pre výpočet preddavkov na zdravotné poistenie (t. j. odvody mu zamestnávateľ zrazí z hrubej mzdy zníženej o výšku odpočítateľnej položky, ktorá môže byť maximálne vo výške 380 € mesačne). Túto odpočítateľnú položku môžu využiť tzv. nízkopríjmový zamestnanci, ktorých mesačný príjem zo zárobkovej činnosti je nižší ako 570 €.

Zamestnanec z vymeriavacieho základu zaplatí v roku 2020 preddavky na zdravotné poistenie vo výške 4 % (v prípade zdravotne postihnutej osoby 2 %) a zamestnávateľ zaplatí za zamestnanca v roku 2020 preddavky na zdravotné poistenie vo výške 10 % (v prípade zdravotne postihnutej osoby 5 %).

Odvody zamestnanca od 1.1.2020 v prehľadnej tabuľke

Odvody zamestnanca od 1.1.2020
Typ poistenia Sadzba poistného v % Maximálny vymeriavací základ v € Maximálna výška odvodov v €
Nemocenské 1,4 % 7 091 € 99,27 €
Starobné 4 % 7 091 € 283,64 €
Invalidné 3 % 7 091 € 212,73 €
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 7 091 € 70,91 €
Sociálne poistenie spolu 9,4 % 7 091 € 666,55 €
Zdravotné 4 % 4 % nie je ustanovená
Odvody zamestnanca spolu 13,4 % z vymeriavacieho základu (t. j. z hrubej mzdy)
Článok pokračuje pod reklamou

Odvody zamestnávateľa za zamestnanca od 1.1.2020 v prehľadnej tabuľke

Odvody zamestnávateľa za zamestnanca od 1.1.2020
Typ poistenia Sadzba poistného v % Maximálny vymeriavací základ v € Maximálna výška odvodov v €
Nemocenské 1,4 % 7 091 € 99,27 €
Starobné 14 % 7 091 € 992,74 €
Invalidné 3 % 7 091 € 212,73 €
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 7 091 € 70,91 €
Garančné 0,25 % 7 091 € 17,72 €
Úrazové 0,8 % nie je ustanovený nie je ustanovená
Rezervný fond solidarity 4,75 % 7 091 € 336,82
Sociálne poistenie spolu 25,20 % 7 091 € x
Zdravotné 10 % nie je ustanovený nie je ustanovená
Odvody zamestnanca spolu 35,20 % z vymeriavacieho základu (t. j. z hrubej mzdy)

Príklady na výpočet odvodov zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2020

Príklad na výpočet odvodov zamestnanca a zamestnávateľa pri uplatnení odpočítateľnej položky

Martin je zamestnaný na pracovný pomer na polovičný úväzok u jedného zamestnávateľa. Jeho hrubá mzda za mesiac január 2020 je vo výške 550 €. U tohto zamestnávateľa si uplatňuje odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie mesačne. Aká bude výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré mu zrazí zamestnanec zo mzdy a koľko za tohto zamestnanca zaplatí zamestnávateľ?

Položka pri výpočte mzdy Suma v € - zamestnanec Suma v € - zamestnávateľ
Hrubá mzda 550 € 550 €
Odvody do Sociálnej poisťovne 51,70 € (9,4 % z 550 €) 138,60 € (25,2 % z 550 €)
Výška odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie 40 € 380-(550-380)x2 = 40 € neuplatňuje sa
Odvody do zdravotnej poisťovne 20,40 € (4 % z 550 € - 40 €) 55 € (10 % z 550 €)
Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne spolu 72,10 € 193,60 €

Zamestnávateľ zrazí zamestnancovi z jeho hrubej mzdy odvody vo výške 72,10 € a za zamestnanca zaplatí odvody vo výške 193,60 €.

Príklad na výpočet odvodov zamestnanca a zamestnávateľa bez uplatnenia odpočítateľnej položky

V tomto príklade použijeme rovnaké údaje ako pri prvom príklade, t. j. máme zamestnanca Martina, ktorý má v januári 2020 hrubú mzdu 550 €. V tomto príklade si však Martin neuplatňuje odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Aká bude výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré mu zrazí zamestnanec zo mzdy a koľko za tohto zamestnanca zaplatí zamestnávateľ?

Položka pri výpočte mzdy Suma v € - zamestnanec Suma v € - zamestnávateľ
Hrubá mzda 550 € 550 €
Odvody do Sociálnej poisťovne 51,70 € (9,4 % z 550 €) 138,60 € (25,2 % z 550 €)
Odvody do zdravotnej poisťovne 22,00 € (4 % z 550 €) 55 € (10 % z 550 €)
Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne spolu 73,70 € 193,60 €

Zamestnávateľ zrazí zamestnancovi z jeho hrubej mzdy odvody vo výške 73,70 € a za zamestnanca zaplatí odvody vo výške 193,60 €.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o odvodoch zamestnanca a zamestnávateľa v prípade uzatvorenia dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, môžete si prečítať článok Odvody z dohody v roku 2019

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky