Vzory tlačív v roku 2020 – závislá činnosť a ročné zúčtovanie dane

Tlačivá súvisiace s príjmami zo závislej činnosti, ktoré sa použijú v roku 2020, sa menia. Zmeny v tlačivách a ich vzory prinášame v článku.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo oznámenie č. MF/014711/2019-721 o určení vzorov tlačív (ďalej len „oznámenie o určení nových vzorov tlačív“) podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Uvedené oznámenie o určení nových vzorov tlačív bolo vydané na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív, ktoré súvisia s príjmami podľa § 5 zákona o dani z príjmov, t. j. s príjmami zo závislej činnosti.

Pripomíname, že od roku 2020 bude možné niektoré dokumenty týkajúce sa závislej činnosti medzi zamestnancom a zamestnávateľom zasielať elektronicky, napríklad e-mailom. Novinkou je tiež zrušenie povinnosti zamestnanca každoročne podpisovať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu a možnosť oznamovať zmeny vo vyhlásení elektronicky. Viac informácií si prečítajte v článku Mzdové daňové dokumenty aj elektronicky od roku 2020

Nové vzory tlačív – ročné zúčtovanie dane a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2020

V roku 2020 sa použijú nasledovné nové tlačivá súvisiace s príjmami zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2019:

  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2019,
  • hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za zdaňovacie obdobie 2019 (ďalej len „hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti“).

Vzory tlačív – vyhlásenie na zdanenie príjmov a ďalšie súvisiace s ročným zúčtovaním sa v roku 2020 nemenia

V súvislosti s príjmami zo závislej činnosti sa v roku 2020 použijú nasledovné vzory tlačív platné aj v predošlom roku 2019, nakoľko ostávajú nezmenné:

  • vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na zdaňovacie obdobie roku 2020 – vzor vyhlásenia nájdete v článku Vzory tlačív v roku 2019 – závislá činnosť
  • oznámenie o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane pre rok 2020 – vzor oznámenia nájdete v článku Vzory tlačív v roku 2019 – závislá činnosť
  • ďalšie tlačivá súvisiace s ročným zúčtovaním preddavkov na daň zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2020 (t. j. napr. žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a iné). Vzory týchto tlačív nájdete v článku Vzory tlačív v roku 2019 – ročné zúčtovanie dane

V ďalšej časti článku popíšeme, aké zmeny nastali v nových vzoroch tlačív, ktoré sa použijú v roku 2020 za zdaňovacie obdobie roku 2019 a taktiež prinášame ich vzory na stiahnutie.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2019, ktoré sa použije v roku 2020

Ak zamestnanec svojho zamestnávateľa požiada o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, zamestnávateľ je povinný toto ročné zúčtovanie preddavkov na daň a výpočet dane za zdaňovacie obdobie roku 2019 vykonať zamestnancovi v termíne najneskôr do 31. marca 2020.

Následne do 30. apríla 2020 je zamestnávateľ, ktorý vykonal zamestnancovi ročné zúčtovanie preddavkov na daň, povinný doručiť doklad o vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň práve na tomto novom vzore tlačiva.

Prečítajte si tiež

V súvislosti so znížením základu dane podľa § 11 zákona o dani z príjmov, konkrétne s uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou, je v novom vzore tlačiva pridaná možnosť rozdelenia tejto sumy na preukázateľne zaplatené úhrady za daňovníka a za manželku (manžela) a deti (v predošlom roku sa uvádzala súhrnná suma v jednom riadku).

Vzor na stiahnutie: Vzor tlačiva o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2019

Článok pokračuje pod reklamou

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2019, ktoré sa použije v roku 2020

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2019 je povinný podať každý zamestnávateľ (platiteľ dane), ktorý v roku 2019 vyplatil svojim zamestnancom príjem zo závislej činnosti.

Prečítajte si tiež

V roku 2020 je zamestnávateľ povinný podať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 v termíne, a to do 30. apríla 2020.

Nový vzor hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2019 obsahuje tieto zmeny:

  1. nová kolónka na uvedenie počtu zamestnancov, ktorým bol vyplatený príspevok na rekreáciu, ktorý je oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov, a to v súvislosti so schválením príspevkov na rekreáciu od 1. januára 2019. Okrem počtu zamestnancov je potrebné v novom vzore hlásenia o vyúčtovaní dane (na titulnej strane) uviesť aj úhrnnú sumu poskytnutých príspevkov na rekreáciu v roku 2019,
  2. rozdelenie priznanej a vyplatenej úhrnnej sumy a vybranej sumy daňového bonusu, osobitne v riadku pre daňový bonus na dieťa podľa § 33 zákona (v novom vzore tlačiva riadok 5 v časti I.) a pre daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona o dani z príjmov (v novom vzore tlačiva riadok 7 v časti I.),
  3. upravená časť III. – Rekapitulácia: v starom vzore tlačiva sa týkala táto časť rekapitulácie daňového bonusu (spolu na dieťa a zaplatené úroky) a rekapitulácie zamestnaneckej prémie), v novom vzore tlačiva je v tejto časti tlačiva úplne vypustená rekapitulácia zamestnaneckej prémie a rekapitulácia je rozdelená na daňový bonus na dieťa podľa § 33 zákona a na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona o dani z príjmov.

Vzor na stiahnutie: Vzor hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2019

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Životné minimum od 1.7.2022 do 30.6.2023

Ako sa mení výška životného minima od 1.7.2022 do 30.6.2023? Aké ďalšie veličiny ovplyvňuje zmena výšky životného minima?

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2022

Ako účtovná jednotka postupuje pri schválení účtovnej závierky v roku 2022? Aké lehoty musí dodržať? Použiť je potrebné nový vzor oznámenia o schválení závierky.

Tlačivá priznaní a zoznam účtov platiteľov DPH od 1.1.2022

Podnikatelia si už môžu na portáli finančnej správy overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie. Zverejnené sú už aj tlačivá daňových priznaní.

Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2021 (v roku 2022)

V roku 2022 je potrebné použiť nové tlačivá pre ročné zúčtovanie dane za rok 2021. K akým zmenám došlo? Stiahnite si vzory tlačív platné pre rok 2022.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky