Vzory tlačív v roku 2020 – závislá činnosť a ročné zúčtovanie dane

Tlačivá súvisiace s príjmami zo závislej činnosti, ktoré sa použijú v roku 2020, sa menia. Zmeny v tlačivách a ich vzory prinášame v článku.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo oznámenie č. MF/014711/2019-721 o určení vzorov tlačív (ďalej len „oznámenie o určení nových vzorov tlačív“) podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Uvedené oznámenie o určení nových vzorov tlačív bolo vydané na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív, ktoré súvisia s príjmami podľa § 5 zákona o dani z príjmov, t. j. s príjmami zo závislej činnosti.

Pripomíname, že od roku 2020 bude možné niektoré dokumenty týkajúce sa závislej činnosti medzi zamestnancom a zamestnávateľom zasielať elektronicky, napríklad e-mailom. Novinkou je tiež zrušenie povinnosti zamestnanca každoročne podpisovať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu a možnosť oznamovať zmeny vo vyhlásení elektronicky. Viac informácií si prečítajte v článku Mzdové daňové dokumenty aj elektronicky od roku 2020

Nové vzory tlačív – ročné zúčtovanie dane a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2020

V roku 2020 sa použijú nasledovné nové tlačivá súvisiace s príjmami zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2019:

  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2019,
  • hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za zdaňovacie obdobie 2019 (ďalej len „hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti“).

Vzory tlačív – vyhlásenie na zdanenie príjmov a ďalšie súvisiace s ročným zúčtovaním sa v roku 2020 nemenia

V súvislosti s príjmami zo závislej činnosti sa v roku 2020 použijú nasledovné vzory tlačív platné aj v predošlom roku 2019, nakoľko ostávajú nezmenné:

  • vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na zdaňovacie obdobie roku 2020 – vzor vyhlásenia nájdete v článku Vzory tlačív v roku 2019 – závislá činnosť
  • oznámenie o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane pre rok 2020 – vzor oznámenia nájdete v článku Vzory tlačív v roku 2019 – závislá činnosť
  • ďalšie tlačivá súvisiace s ročným zúčtovaním preddavkov na daň zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2020 (t. j. napr. žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a iné). Vzory týchto tlačív nájdete v článku Vzory tlačív v roku 2019 – ročné zúčtovanie dane

V ďalšej časti článku popíšeme, aké zmeny nastali v nových vzoroch tlačív, ktoré sa použijú v roku 2020 za zdaňovacie obdobie roku 2019 a taktiež prinášame ich vzory na stiahnutie.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2019, ktoré sa použije v roku 2020

Ak zamestnanec svojho zamestnávateľa požiada o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, zamestnávateľ je povinný toto ročné zúčtovanie preddavkov na daň a výpočet dane za zdaňovacie obdobie roku 2019 vykonať zamestnancovi v termíne najneskôr do 31. marca 2020.

Následne do 30. apríla 2020 je zamestnávateľ, ktorý vykonal zamestnancovi ročné zúčtovanie preddavkov na daň, povinný doručiť doklad o vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň práve na tomto novom vzore tlačiva.

Prečítajte si tiež

V súvislosti so znížením základu dane podľa § 11 zákona o dani z príjmov, konkrétne s uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou, je v novom vzore tlačiva pridaná možnosť rozdelenia tejto sumy na preukázateľne zaplatené úhrady za daňovníka a za manželku (manžela) a deti (v predošlom roku sa uvádzala súhrnná suma v jednom riadku).

Vzor na stiahnutie: Vzor tlačiva o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2019

Článok pokračuje pod reklamou

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2019, ktoré sa použije v roku 2020

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2019 je povinný podať každý zamestnávateľ (platiteľ dane), ktorý v roku 2019 vyplatil svojim zamestnancom príjem zo závislej činnosti.

Prečítajte si tiež

V roku 2020 je zamestnávateľ povinný podať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 v termíne, a to do 30. apríla 2020.

Nový vzor hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2019 obsahuje tieto zmeny:

  1. nová kolónka na uvedenie počtu zamestnancov, ktorým bol vyplatený príspevok na rekreáciu, ktorý je oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov, a to v súvislosti so schválením príspevkov na rekreáciu od 1. januára 2019. Okrem počtu zamestnancov je potrebné v novom vzore hlásenia o vyúčtovaní dane (na titulnej strane) uviesť aj úhrnnú sumu poskytnutých príspevkov na rekreáciu v roku 2019,
  2. rozdelenie priznanej a vyplatenej úhrnnej sumy a vybranej sumy daňového bonusu, osobitne v riadku pre daňový bonus na dieťa podľa § 33 zákona (v novom vzore tlačiva riadok 5 v časti I.) a pre daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona o dani z príjmov (v novom vzore tlačiva riadok 7 v časti I.),
  3. upravená časť III. – Rekapitulácia: v starom vzore tlačiva sa týkala táto časť rekapitulácie daňového bonusu (spolu na dieťa a zaplatené úroky) a rekapitulácie zamestnaneckej prémie), v novom vzore tlačiva je v tejto časti tlačiva úplne vypustená rekapitulácia zamestnaneckej prémie a rekapitulácia je rozdelená na daňový bonus na dieťa podľa § 33 zákona a na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona o dani z príjmov.

Vzor na stiahnutie: Vzor hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2019

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

V roku 2024 je potrebné použiť nové tlačivá týkajúce sa ročného zúčtovania dane za rok 2023. Pozrite si prehľad zmien a vzory v článku.

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

K akým zmenám dochádza v nových tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023? Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (typu A a typu B) aj vzor priznania právnickej osoby, spolu s poučeniami na vyplnenie, prinášame v článku.

Ako prejsť u účtovných klientov na digitalizáciu?

Ste účtovník a zatiaľ neuplatňujete digitalizáciu účtovníctva v praxi? Klientov – zväčša podnikateľov, ktorí sa zmene bránia, je dôležité správne motivovať. Ako na to, sa dočítate v článku.

Ako prejsť na digitálnu kanceláriu

Chcete digitalizovať kanceláriu? V článku prinášame užitočné a najmä praktické rady, ako sa zbaviť papierov a využiť moderné nástroje v oblasti digitalizácie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky