Peňažné dávky pre rodiča v roku 2024

Peňažné dávky pre rodiča v roku 2024
Zdroj: Pixabay.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Na aké peňažné dávky od štátu má nárok rodič dieťaťa? Prehľad dôležitých informácii o tom, kedy môže rodič dávky čerpať, aké podmienky musí splniť a aká je ich výška v roku 2024.

Rodičia dieťaťa, príp. iné oprávnené osoby, ktoré sa starajú o dieťa, majú možnosť po splnení zákonom stanovených podmienok získať nárok na rôzne peňažné dávky či príspevky. Tieto dávky sú vyplácané Sociálnou poisťovňou, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnávateľom (resp. daňovým úradom) a ich výšku každoročne ovplyvňuje napr. zmena výšky životného minima alebo dosahovaný príjem rodiča, resp. inej oprávnenej osoby.

Podrobný prehľad peňažných dávok, ktoré možno získať v roku 2024, vrátane stručných podmienok nároku na ich získanie, či výšku jednotlivých dávok, prinášame v tomto článku.

Tehotenské v roku 2024

Tehotenské predstavuje nemocenskú dávku vyplácanú Sociálnou poisťovňou. Úlohou tejto dávky je zabezpečenie príjmu tehotnej žene, slúžiaceho na kompenzáciu zvýšených výdavkov v období tehotenstva.

Tehotná žena – zamestnankyňa, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len „SZČO“) alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba, pre získanie nároku na tehotenské musí splniť nasledujúce podmienky:

 • byť aktívne nemocensky poistená – napr. žena, ktorá je zamestnaná na trvalý pracovný pomer a nemocenské za ňu platí jej zamestnávateľ, prípadne živnostníčka, ktorá platí povinné odvody do Sociálnej poisťovne, resp. ktorá si platí odvody do Sociálnej poisťovne dobrovoľne, alebo aj tehotná žena, ktorá je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia, a to na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (t. j. žena v 13. týždni tehotenstva),
 • nemocenské poistenie musí trvať najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (t. j. pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva),
 • nemať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni, presahujúce sumu 5 € (platí iba v prípade SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osoby).

Nárok na dávku vzniká tehotnej žene odo dňa začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (t. j. od 13. týždňa tehotenstva) do dňa skončenia tehotenstva pôrodom alebo inak ako pôrodom (napr. spontánnym potratom), resp. do dňa smrti poistenkyne počas obdobia trvania nároku na tehotenské.

Dávku tehotnej žene vypláca Sociálna poisťovňa mesačne, za kalendárne dni. Výška dávky sa vypočíta ako 15 % denného vymeriavacieho základu (ďalej len „DVZ“) alebo pravdepodobného DVZ, pričom výška dávky nesmie byť nižšia ako dávky určená z 10 % maximálneho DVZ a vyššia ako dávka určená z maximálneho DVZ. Minimálnu a maximálnu výšku dávky v roku 2024 uvádzame v tabuľke:

*DVZmax2024 = maximálny DVZ v roku 2024 Zdroj: vlastné spracovanie
Rok 2024 DVZmax2024* Dávka v mesiaci, ktorý má 30 dní Dávka v mesiaci, ktorý má 31 dní
Minimálna výška tehotenského 85,7425 € 257,30 €
(10 % x 85,7425 € x 30 dní)
265,90 €
(10 % x 85,7425 € x 31 dní)
Maximálna výška tehotenského 385,90 €
(15 % x 85,7425 € x 30 dní)
398,80 €
(15 % x 85,7425 € x 30 dní)

O tehotenské je potrebné požiadať Sociálnu poisťovňu predložením tlačiva „Žiadosť o tehotenské“. Žiadosť vystaví tehotnej žene jej lekár na prvej preventívnej prehliadke na začiatku II. trimestra (po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva). Ak si chce žiadateľka uplatniť nárok na tehotenské z viacerých nemocenských poistení (napr. ak je zamestnaná a zároveň je aj živnostníčkou), musí predložiť žiadosť pre každé nemocenské poistenie zvlášť – lekár tieto žiadosti vystaví a potvrdí osobitne pre každé z nich.

Tehotenské štipendium v roku 2024

Tehotenské štipendium sa vypláca tehotným študentkám, ktoré majú trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemajú nárok na výplatu tehotenského. Slúži najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa (napr. výdavky na stravu, ošatenie a pod.). O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje:

 • riaditeľ strednej školy – ak o štipendium žiada žiačka strednej školy, alebo
 • rektor vysokej školy (resp. dekan príslušnej fakulty) – ak ide o študentku vysokej školy.

Na tehotenské štipendium má nárok plnoletá tehotná žiačka strednej školy a tehotná študentka vysokej školy po splnení nasledujúcich podmienok:

 • nemá nárok na tehotenskú dávku,
 • má trvalý pobyt v Slovenskej republike,
 • je v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (t. j. na začiatku 13. týždňa tehotenstva),
 • riaditeľovi strednej školy alebo rektorovi, resp. dekanovi vysokej školy podala písomnú žiadosť s príslušnými prílohami:
  • lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu (t. j. 13. týždeň tehotenstva),
  • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, že žiačka/študentka nemá nárok na tehotenské.

Tehotenské štipendium vypláca príslušná stredná alebo vysoká škola v období odo dňa začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (t. j. od 13. týždňa tehotenstva) do vzniku nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa, resp. do skončenia tehotenstva alebo do skončenia štúdia na VŠ (prípadne do podmienečného vylúčenia zo SŠ), vo výške 200 € mesačne.

Materské v roku 2024

Materské predstavuje (rovnako ako tehotenské) dávku nemocenského poistenia, vyplácaného Sociálnou poisťovňou ženám z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa, ako aj inému poistencovi z dôvodu starostlivosti o dieťa do troch rokov jeho veku.

Tip: Podrobné informácie týkajúce sa materského si prečítajte v našich článkoch, ktoré sú dostupné v téme Materská a materské.

Nárok na nemocenskú dávku materské má žiadateľ (matka alebo iný poistenec, ktorým môže byť otec dieťaťa, manžel matky dieťaťa, manželka otca dieťaťa alebo iná fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu), ktorý splní súčasne tieto podmienky:

 • v období žiadania materského má aktívne nemocenské poistenie alebo je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
 • v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského je poistený najmenej 270 kalendárnych dní (do doby poistenia sa započítavajú všetky skončené aj trvajúce nemocenské poistenia – povinné aj dobrovoľné),
 • nemá za posledných 5 rokov nedoplatky na sociálnom poistení, ktoré presahujú sumu 5 € (platí iba pre SZČO a dobrovoľne poistené osoby).
Prečítajte si tiež

Materské sa poskytuje obvykle od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr však od 8. týždňa pred týmto termínom a ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu, do uplynutia 34 týždňov od vzniku nároku, resp. 37 týždňov od vzniku nároku ak ide o osamelú matku, prípadne 43 týždňov ak ide o matku, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará.

Ak o materské žiada otec, dávka sa poskytuje najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu (ak materské nepoberá matka), najdlhšie po dobu 28 týždňov od vzniku nároku, resp. 31 týždňov, ak ide o osamelého otca, alebo 37 týždňov ak sa otec zároveň stará o dve alebo viac detí, maximálne však do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa.

Dávku materské vypláca Sociálna poisťovňa mesačne, za kalendárne dni. Výška dávky sa vypočíta ako 75 % DVZ alebo pravdepodobného DVZ, pričom vypočítaný DVZ nesmie presiahnuť maximálny DVZ platný pre daný rok.

Maximálnu výšku materského v roku 2024 uvádzame v tabuľke:

Zdroj: vlastné spracovanie
Rok 2024 DVZmax2024* Dávka v mesiaci, ktorý má 30 dní Dávka v mesiaci, ktorý má 31 dní
Maximálna výška materského 85,7425 € 1 929,30 €
(75 % x 85,7425 € x 30 dní)
1 993,60 €
(75 % x 85,7425 € x 31 dní)

Minimálna výška materského nie je určená, avšak ak výška materského nedosahuje ani sumu rodičovského príspevku, ktorý je v roku 2024 vo výške 345,20 €, bude mať žiadateľ nárok na doplatenie rozdielu medzi výškou vypočítaného materského a sumou rodičovského príspevku, ktorý mu vyplatí príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a to od narodenia dieťaťa. Upozorňujeme, že o doplatenie rozdielu je potrebné príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať.

O dávku materské požiada žiadateľ Sociálnu poisťovňu, a to podaním tlačiva:

 • „Žiadosť o materské“ – ak ide o matku dieťaťa, pričom žiadosť vystavuje lekár, spravidla na začiatku 8. až 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, alebo
 • „Žiadosť iného poistenca o materské“ – ak ide o iného poistenca, napr. otca, pričom tlačivo je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne alebo ho žiadateľovi poskytne Sociálna poisťovňa.

Ak si chce žiadateľ o materské uplatniť nárok z viacerých nemocenských poistení, je potrebné (rovnako ako pri tehotenskom) predložiť osobitnú žiadosť pre každé z nich.

Článok pokračuje pod reklamou

Materské už aj pre študentky v roku 2024

Novinkou od 1.1.2024 je možnosť požiadať o materské aj absolventkami stredných a vysokých škôl. Nárok na materské vzniká tehotnej žene, resp. žene, ktorá sa stará o narodené dieťa vtedy, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Podľa novely zákona o sociálnom poistení, ktoré nadobúda platnosť k 1.1.2024, sa do tohto obdobia započítava aj doba štúdia na strednej alebo vysokej škole, ktorá sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ak poistenkyňa týmto štúdiom získala príslušný stupeň vzdelania. Dôležité je však myslieť na to, že tehotná študentka nezíska status poistenkyne automaticky. Status poistenkyne získa napr. ak sa po ukončení strednej alebo vysokej školy zamestná, alebo ak si sociálne poistenie po ukončení štúdia bude platiť dobrovoľne.

Viac informácii o materskom u študentiek od 1.1.2024, ako aj príklad ku vzniku nároku na túto nemocenskú dávku nájdete v článku Materské v roku2024 (maximálne a minimálne).

Otcovská dovolenka v roku 2024

Možnosť vybrať si v období prvých šiestich týždňoch po narodení dieťaťa 14-dňovú otcovskú dovolenku, majú oteckovia aj v roku 2024. Otcovská dovolenka poskytuje otcovi príležitosť stráviť doma prvé dva týždne po narodení dieťaťa s matkou bez toho, aby si musel napr. čerpať dovolenku alebo brať neplatené voľno. Upozorňujeme, že naďalej ide o možnosť, nie povinnosť otca.

Prečítajte si tiež

Ak sa otec rozhodne uplatniť si otcovskú dovolenku, vzniká mu nárok na nemocenskú dávku – otcovské, ktoré mu vypláca Sociálna poisťovňa. Čerpanie otcovskej dovolenky predstavuje v podstate čiastočné čerpanie materského (ak naň vzniká otcovi nárok). Otcovia teda nedostávajú týchto 14 dní voľná navyše, čerpaním otcovskej dovolenky sa im následne kráti prípadné čerpanie materského o 2 týždne.

Viac informácii ku čerpaniu otcovskej dovolenky, ako aj podmienky, ktoré musí otec zo zákona splniť na to, aby mal nárok na čerpanie otcovského, si prečítajte v článku Otcovská dovolenka od 1.11.2022.

Maximálna výška otcovského v roku 2024, na ktorú vzniká pri čerpaní otcovskej dovolenky nárok, sa vypočíta obdobne, ako materské, t. j. ako súčin výšky maximálneho DVZ v sume 75 % platného pre rok 2024 a počtu dní trvania otcovskej dovolenky (14 dní):

MAXotcovské2024 = (75 % zo sumy 85,7425 €) x 14 dní = 900,30 €

O dávku – otcovské, požiada otec Sociálnu poisťovňu prostredníctvom tlačiva „Žiadosť iného poistenca o materské“. Vzor nového tlačiva na stiahnutie, ako aj podrobný návod ako tlačivo vypísať prinášame v článku Žiadosť o otcovské/materské otca: vzor tlačiva na stiahnutie.

Príspevok pri narodení dieťaťa v roku 2024

Úlohou príspevku pri narodení dieťaťa je pokrytie výdavkov, ktoré vznikajú rodičom v súvislosti so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Príspevok predstavuje štátnu sociálnu dávku, na ktorú má nárok matka, ktorá dieťa porodila alebo otec dieťaťa (ak matka dieťaťa zomrela lebo po nej bolo vyhlásená pátranie alebo ak mu bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu).

Základnou podmienkou čerpania príspevku je narodenie dieťaťa a druhou podmienkou je, že žiadateľ (matka/otec) má trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky.

Dávku dostáva rodič vyplatenú jednorazovo, pre rok 2024 vo výške:

 • 829,86 € - ak ide o dieťa narodené z prvého až štvrtého pôrodu,
 • 151,37 € - ak ide o dieťa narodené z piateho a ďalšieho pôrodu.

Ak sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku sa zvýši o 75,69 € na každé dieťa.

O príspevok matka, resp. otec nemusí žiadať, vyplatenie prebieha automaticky (na účet alebo poštovou poukážkou). Ak spôsob vyplatenia nie je oznámený, príspevok bude poukázaný rovnakým spôsobom, ako bolo vyplatené tehotenské alebo iná dávka, ktorá je poskytovaná matke, resp. otcovi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príspevok pri viac súčasne narodených detí v roku 2024

Príspevok pri viac súčasne narodených detí, ktorý slúži na krytie zvýšených výdavkov súvisiacich s riadnou starostlivosťou tieto deti, predstavuje štátnu sociálnu dávku, vyplácanú Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nárok na príspevok má oprávnená osoba, ktorou môže byť rodič detí (otec alebo matka, resp. ak sa rodičia nedohodnú, prednostné právo na príspevok má matka detí), alebo iná fyzická osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu, v prípade, že sa stará:

 • o súčasne tri narodené deti alebo súčasne narodených viac detí, alebo
 • v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dve deti súčasne (dvojčatá), resp. v priebehu dvoch rokov opakovane narodených viac detí súčasne,

a zároveň splní nasledujúce podmienky:

 • najmenej tri z troch alebo viac súčasne narodených detí, prípadne v priebehu dvoch rokov opakovane narodených dvojčiat sú vo veku najviac 15 rokov (u dvojčiat alebo viac súčasne narodených detí, ktoré sa opakovane narodili v priebehu dvoch rokov sa sleduje veková hranica detí, ktoré sa narodili prvé v poradí),
 • oprávnená osoba sa riadne stará o tieto deti,
 • oprávnená osoba a deti, o ktoré sa stará, majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Príspevok sa oprávnenej osobe poskytuje na každé dieťaiba raz ročne, pričom nárok na príspevok si oprávnená osoba uplatní podaním písomnej žiadosti na miestne príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť je možné zaslať aj elektronicky. Oprávnená osoba si nárok na príspevok uplatňuje v každom kalendárnom roku, prvý raz po dovŕšení jedného roku veku troch alebo viac súčasne narodených detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodených dvojčiat. Suma príspevku na viac súčasne narodených detí je 110,36 €.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Rodičovský príspevok je ďalšou štátnou sociálnou dávkou, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov jeho veku alebo do šesť rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Upozorňujeme, že podľa novely zákona o rodičovskom príspevku, ktorý bol schválený parlamentom 10. mája 2023, môžu rodičia poberať na dieťa rodičovský príspevok aj po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa a to vtedy, ak nebolo prijaté do štátnej materskej školy. Komu je predĺžený rodičovský príspevok určený, aké rozhodnutie je potrebné k nároku na rodičovský príspevok, či ako si tento nárok môže rodič uplatniť sa dočítate v našom článku Predĺžený rodičovský príspevok pri neprijatí dieťaťa do škôlky.

Oprávnenou osobou na poskytnutie rodičovského príspevku je:

 • rodič dieťaťa,
 • iná fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo
 • manželka/manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v spoločnej domácnosti,

a to za súčasného splnenia podmienok, že zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa (osobne, alebo prostredníctvom inej plnoletej fyzickej alebo právnickej osoby) a má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa osobitného predpisu. Nárok na príspevok má iba jedna oprávnená osoba (čo platí aj v prípade, ak je dieťa zverené napr. do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, alebo súd schváli dohodu rodičov).

Prečítajte si tiež

Rodičovský príspevok je vyplácaný mesačne (pozadu, za celý kalendárny mesiac, aj keď by podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca), a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa dieťa narodilo, resp. od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom skončil nárok na materské, do prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek troch, resp. šesť rokov.

Výška rodičovského príspevku v roku 2024 je:

 • 345,20 € mesačne, alebo
 • 473,30 € mesačne – ak sa oprávnenej osobe pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo materské (alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte Európskej únie),
 • ak sa súčasne narodili dve a viac detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie súčasne narodené dieťa, čo vyjadruje nasledujúca tabuľka:
Zdroj: vlastné spracovanie
Rodičovský príspevok pri dvoch a viac narodených detí súčasne v roku 2024
Výška príspevku, ak oprávnená osoba nepoberala pred rodičovským príspevkom materské Výška príspevku, ak oprávnená osoba poberala pred rodičovským príspevkom materské
Rodičovský príspevok pri dvojičkách v roku 2024 431,50 €
(základná suma 345,20 € zvýšená o 25 %)
591,70 €
(základná suma 473,30 € zvýšená o 25 %)
Rodičovský príspevok pri trojičkách v roku 2024 517,80 €
(základná suma 345,20 € zvýšená 2x o 25 %)
710 €
(základná suma 473,30 € zvýšená 2x o 25 %)

Nárok na rodičovský príspevok si oprávnená osoba uplatní doručením písomnej žiadosti (osobne, poštou alebo podaním žiadosti elektronicky), ktorú podáva na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, miestne príslušnom podľa miesta svojho trvalého alebo prechodného pobytu (ak ide o cudzincov).

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 nájdete v článku Rodičovský príspevok v roku 2024.

Príspevok na starostlivosť o dieťa v roku 2024

„Alternatívou“ rodičovského príspevku je príspevok na starostlivosť o dieťa, na ktorý majú nárok pracujúci alebo študujúci rodičia (s dennou formou štúdia na strednej alebo vysokej škole), s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ak títo majú dieťa do troch, resp. šiestich rokov (ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom) a tomuto dieťaťu je poskytovaná starostlivosť poskytovateľom na území Slovenskej republiky, napr. jasle, materská škola – aj súkromná, fyzická osoba, ktorá poskytuje dieťaťu starostlivosť na základe vlastnej živnosti a pod.

Maximálna výška príspevku na starostlivosť o dieťa, ktorú môžu rodičia získať (ak je ich dieťa napr. v starostlivosti živnostníka či materskej školy) je v sume 280 € za kalendárny mesiac a tento príspevok možno poberať na každé jedno dieťa (v porovnaní s rodičovským príspevkom, ktorý je možné poberať iba na jedno dieťa).

O príspevok žiada rodič dieťaťa na miestne príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa svojho trvalého bydliska a to doručením žiadosti aj s prílohami – osobne, poštou, či elektronicky.

Prídavok na dieťa v roku 2024

Ďalšou štátnou sociálnou dávkou, je prídavok na dieťa. Tento prídavok je určený na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa.

Pod nezaopatreným dieťaťom na účely prídavku na dieťa rozumieme:

 • dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie formou štúdia na SŠ alebo VŠ,
 • dieťa, ktoré sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz,
 • dieťa, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,
 • dieťa, ktoré sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo
 • dieťa, ktoré je podľa posudku o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť (maximálne do dosiahnutia plnoletosti dieťaťa).

Za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo dieťa, ktoré už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

V roku 2024 je prídavok na dieťa vyplácaný (rovnako ako v roku 2023) vo výške 60 € mesačne, a to od mesiaca narodenia dieťaťa, najdlhšie do mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši 25 rokov veku. Prídavok na dieťa sa vypláca za celý kalendárny mesiac, pozadu (aj keď by podmienky nároku boli splnené len časť kalendárneho mesiaca).

V roku 2024 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rodičovi tiež vyplatí jednorazový zvýšený prídavok na dieťa vo výške 110 €, a to pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy.

O prídavok na dieťa požiada rodič na miestne príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa svojho trvalého bydliska, resp. prechodného pobytu v prípade cudzincov, a to doručením príslušnej žiadosti aj s prílohami – osobne, poštou, či elektronicky.

Príplatok k prídavku na dieťa v roku 2024

Príplatok k prídavku na dieťa je štátnou sociálnou dávkou, ktorou štát pripláca prostriedky oprávnenej osobe k prídavku na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré si oprávnená osoba nemôže uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu. Vyplácaný je mesačne, spoločne s prídavkom na dieťa, vo výške 30 €.

Oprávnená osoba, ktorou je rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť na základe právoplatného rozhodnutia súdu, môže získať príplatok k prídavku na dieťa po splnení nasledujúcich podmienok:

 • splnila podmienky nároku na prídavok na dieťa,
 • je poberateľom starobného, predčasného starobného, výsluhového alebo invalidného dôchodku (s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa osobitného predpisu), resp. dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,
 • nevykonáva zárobkovú činnosť,
 • nepriznala si daňový bonus na nezaopatrené dieťa, na ktorý uplatňuje nárok na prídavok na dieťa.

Splnenie podmienok nároku na príplatok k prídavku sa sleduje u oprávnenej osoby a súčasne aj u ďalšej fyzickej osoby, ktorá by si mohla uplatniť daňový bonus, napr. u druhého rodiča, u druhého náhradného rodiča a pod.

Daňový bonus na dieťa v roku 2024

Daňový bonus na dieťa je upravený zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov), v § 33. Ide o jedno z daňových zvýhodnení, ktoré si môže uplatniť iba daňovník – fyzická osoba. Podstata tohto zvýhodnenia spočíva v tom, že daňovníkovi znižuje vypočítanú daň alebo vypočítané preddavky na daň z príjmov. Fyzická osoba si môže daňový bonus uplatniť mesačne (iba ak je zamestnancom, prostredníctvom mzdy) alebo ročne (každá fyzická osoba spĺňajúca podmienky).

Pre rok 2024 platí pre daňový bonus prechodné ustanovenie zákona o dani z príjmov (§ 52 zzp ods. 3), ktoré jeho výšku ustanovuje na maximálnu sumu podľa veku dieťaťa nasledovne:

 • 140 € mesačne – pre dieťa do 18 rokov veku,
 • 50 € mesačne – pre dieťa nad 18 rokov veku.
Prečítajte si tiež

Je dôležité upozorniť, že plná suma mesačného daňového bonusu je ohraničená príslušným percentom zo základu dane, resp. čiastkového základu dane, podľa počtu detí.

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť daňovník na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti a to od mesiaca, v ktorom sa dieťa narodilo, až do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku (ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na SŠ alebo VŠ).

Všetky podrobné informácie o daňovom bonuse pre rok 2024 spolu s užitočnými príkladmi, prinášame v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2024.

Rekreačný a športový poukaz v roku 2024

V roku 2024 môžu zamestnanci aj naďalej získať tzv. príspevok na rekreáciu. Pozor však na to, že nárok na príspevok nevzniká každému zamestnancovi a nevzniká automaticky. Nárok na príspevok má zamestnanec po doručení písomnej žiadosti zamestnávateľovi (ktorý zamestnáva minimálne 49 zamestnancov) a u ktorého pracovný pomer tohto zamestnanca trvá nepretržite, najmenej 24 kalendárnych mesiacov.

V prípade príspevku na rekreáciu poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi sumu vo výške 55 % oprávnených výdavkov, ktoré zamestnanec vynaložil na rekreáciu seba, svojej rodiny, alebo aj na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok. Maximálna výška príspevku na rekreáciu je 275 € za rok.

Okrem rekreačného príspevku, resp. rekreačného poukazu, môže zamestnanec požiadať aj o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, avšak poskytnutie tohto príspevku je však zo strany zamestnávateľa dobrovoľné.

Príspevok na voľnočasové aktivity v roku 2024 vyplácaný nebude

Príspevok na voľnočasové aktivity, ktoré by mali podľa pôvodného znenia zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa), dostať deti vo veku od 5 do 18 rokov vo výške 60 € mesačne, by mal byť určený na úhradu voľnočasových aktivít. Zoznam týchto aktivít ustanovuje všeobecne záväzným predpisom:

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – pre oblasť športu,
 • Ministerstvo kultúry SR – pre voľnočasové aktivity.

Avšak novela zákona o financovaní voľného času dieťaťa, ktorá bola schválená 8. novembra 2022 presúva účinnosť zákona až na 1.1.2025. V roku 2024 príspevok teda naďalej vyplácaný nebude (a vzhľadom k výmene vlády je možné, že ani účinnosť nikdy nenadobudne).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Príspevok na zvýšenú splátku úveru od 1. 6. 2024

Aké sú podmienky a postup žiadania podľa novely zákona účinnej od 1.6.2024? Nárok na príspevok má viac ľudí, niektorí oň môžu žiadať len do konca júla.

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky