Otcovská dovolenka od 1. 11. 2022

Otcovia už od 1. novembra 2022 môžu využiť 2 týždne otcovskej dovolenky po narodení dieťaťa. Počas tohto obdobia a po splnení podmienok budú mať nárok na tzv. „otcovské“.

Dňa 4. októbra 2022 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) a ďalšie predpisy, ktoré pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Predmetom týchto noviel zákonov je aj schválenie otcovskej dovolenky, či zmena v názve rodičovskej dovolenky otca na otcovskú dovolenku. Účinnosť tejto zmeny nadobúda platnosť 1. novembra 2022.

Prijatím týchto noviel sa zosúlaďujú právne predpisy Slovenskej republiky so smernicou Európskej únie o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami (č. 2019/1158 z 20. júna 2019).

Čo je to otcovská dovolenka a kto má na ňu nárok od 1.11.2022?

Nárok na otcovskú dovolenku má otec v rozsahu 2 týždňov (14 kalendárnych dní) v období najneskôr šiestich týždňov od narodenia dieťaťa. Obdobie šiestich týždňov od narodenia dieťaťa sa môže predĺžiť o obdobie, počas ktorého bolo dieťa po pôrode hospitalizované zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo matky (platí, iba ak prvý deň hospitalizácie spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa narodenia dieťaťa).

Uvedené znamená, že po novom môžu otcovia stráviť 2 týždne s dieťaťom už tesne po jeho narodení, najneskôr však do šiestich týždňov od pôrodu.

Kto preplatí otcom otcovskú dovolenku a ako dlho trvá od 1.11.2022?

Ak sa otec rozhodne, že chce využiť zákonnú možnosť a ostať tak doma s matkou a dieťaťom 14 dní, má nárok počas tohto obdobia na tzv. „otcovské“. Tzv. „otcovské“ je nemocenská dávka zo sociálneho poistenia, ktorú otcovi dieťaťa vyplatí Sociálna poisťovňa, pričom v podstate je to čerpanie časti materskej (ak má na ňu nárok).

Čerpaním otcovskej dovolenky po narodení dieťaťa otcovia nedostávajú 14 dní voľna navyše, pretože čerpaním otcovskej dovolenky sa im skráti o 2 týždne prípadné čerpanie materského. Ak teda otcovia túto možnosť využijú, štandardné vyplácanie „materskej“, ktoré trvá 28 – týždňov sa im rozdelí na dve časti:

  1. obdobie maximálne 2 týždňov v období 6 týždňov po narodení dieťaťa (tzv. „otcovské) a
  2. obdobie ďalších 26 týždňov pri starostlivosti o jedno dieťa do troch rokov veku dieťaťa.

Musí otec využiť otcovskú dovolenku od 1.11.2022?

Využitie tzv. „otcovského“ je možnosťou, nie povinnosťou. Ak teda otec nechce alebo z individuálnych dôvodov nemôže čerpať 14 dní otcovskej dovolenky v období najneskôr 6 týždňov po narodení dieťaťa, môže naďalej využiť možnosť, ktorá je stále platná, a to čerpanie materského.

Otec teda môže čerpať dávku materské na dieťa, ktorého vek je najmenej 6 týždňov, najneskôr však do 3 rokov veku dieťaťa. V tomto prípade bude čerpať materské na celé obdobie 28 týždňov, tak ako tomu bolo doteraz (resp. 31 týždňov v prípade osamelého otca alebo 37 týždňov, ak sa stará otec o dve alebo viac narodených detí).

Môže matka počas otcovskej dovolenky čerpať materské, resp. rodičovský príspevok od 1.11.2022?

V prípade, ak sa otec rozhodne, že bude čerpať otcovskú dovolenku v rozsahu 2 týždňov, má otec nárok na tzv. „otcovské“ a aj matka počas tohto obdobia má nárok na materské alebo rodičovský príspevok. Uvedené znamená, že v období 2 týždňov dostane sociálnu dávku aj otec a aj matka dieťaťa.

Iné je to však pri vyplácaní materského otcovi dieťaťa, nakoľko v tomto prípade už matka v danom čase nemôže čerpať materské na to isté dieťa a ani rodičovský príspevok, ktorý vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vzniká nárok na otcovskú dovolenku v prípade, ak sa dieťa narodilo ešte pred 1.11.2022?

Dátum 1. november 2022 je účinnosť zmeny zákona o sociálnom poistení, neznamená to, že dieťa na ktoré si chcete uplatniť tzv. „otcovské“ sa však musí narodiť až po tomto dátume. Otec môže čerpať otcovskú dovolenku aj na dieťa, ktoré sa narodilo pred týmto dátumom, ale musí stihnúť lehotu najneskôr 6 týždňov od narodenia dieťaťa.

Prečítajte si tiež

Znamená to, že otec, ktorému sa dieťa narodilo napr. 16. októbra 2022, môže ísť na 14 – dňovú otcovskú dovolenku od 1. novembra 2022, nakoľko do 1. novembra uplynulo 16 dní, čo je menej ako 6 týždňov. Naopak otec, ktorému sa dieťa narodilo napr. 16. septembra 2022, už otcovskú dovolenku nestihne, nakoľko od narodenia dieťaťa prešlo viac ako 6 týždňov.

Aké podmienky nároku musí splniť otec, aby získal nárok na otcovskú dovolenku od 1.11.2022?

Podmienky získania nároku na 2 týždňovú otcovskú dovolenku sú obdobné, ako pri získaní dávky materské. Otec musí splniť tieto podmienky:

  • byť aktívne nemocenský poistený alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia v deň, od ktorého si uplatňuje nárok na tzv. „otcovské“,
  • získať 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred uplatnením nároku na tzv. „otcovské“, pričom do tohto obdobia sa započítava aj predchádzajúce obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia),
  • starostlivosť o dieťa,
  • ak je otec, ktorý žiada o nárok na tzv. „otcovské“ SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenou osobou, nesmie mať nedoplatky v Sociálnej poisťovni.
Článok pokračuje pod reklamou

Čo to teda znamená byť aktívne nemocenský poistený? U zamestnanca to znamená to, že je aktívne zamestnaný na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a zamestnávateľ mu z jeho mzdy/odmeny zráža povinné poistné a odvádza ho do príslušnej poisťovne. V prípade SZČO, napr. živnostníka to znamená, že má tzv. odvodovú povinnosť a platí aktívne povinné poistné na sociálne poistenie.

Ochranná lehota po skončení nemocenského poistenia, t. j. napr. po skončení pracovného pomeru je 7 kalendárnych dní po skončení nemocenského poistenia, avšak v prípade, ak nemocenské poistenie trvalo menej ako 7 kalendárnych dní, ochranná lehote je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie.

Starostlivosťou o dieťa sa v prípade otca rozumie to, že ak je otec zamestnancom, nemôže súčasne v období otcovskej dovolenky aj pracovať. V prípade SZČO sa však dosahovanie príjmu počas otcovskej dovolenky nesleduje.

Ako sa určí získanie 270 dní nemocenského poistenia v prípade otcovskej dovolenky od 1.11.2022?

Podmienky získania 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred uplatnením nároku na tzv. „otcovské“ bude Sociálna poisťovňa skúmať samostatne vždy ku dňu, od ktorého otec dieťaťa poskytuje dieťaťu starostlivosť, t. j. od ktorého žiada o „otcovské“. Viac informácií o tom, čo sa započítava do obdobia 270 dní nemocenského poistenia nájdete v článku Otec na materskej – podmienky a postup.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak pôjde o otca, ktorý si uplatnil nárok na otcovskú dovolenku v rozsahu 2 týždňov po narodení dieťaťa a splnil podmienku získania 270 dní v posledných dvoch rokoch ku dňu žiadosti o „otcovské“, neskôr pri žiadosti o materské v rozsahu 26 týždňov bude Sociálna poisťovňa považovať podmienku 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch za splnenú.

Znamená to, že ak otec, ktorý si vyčerpal otcovskú dovolenku napr. v novembri 2022 a mal splnenú podmienku 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch a v novembri 2024 bude žiadať o nárok na dávku materské, Sociálna poisťovňa už nebude opätovne k novembru 2024 skúmať podmienku získania 270 dní nemocenského poistenia a bude ju považovať za splnenú (ostatné podmienky skúmať bude).

Aká je výška novej dávky – tzv. „otcovského“ od 1.11.2022?

Výška dávky „otcovské“ je 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Rovnaká výška platí aj v prípade dávky materské.

Vypočítaný denný vymeriavací základ však nesmie presiahnuť 75 % zákonom stanoveného maximálneho denného vymeriavacieho základu, to znamená, že:

  • v roku 2022 nesmie presiahnuť 75 % z 74,4987 €, t. j. 55,8741 €, a
  • v roku 2023 nesmie presiahnuť 75 % z 79,6274 €, t. j. 59,7206 €.

V roku 2022 tak otec môže za 14 dní otcovskej dovolenky dostať maximálne 782,30 € a v roku 2023 pôjde o sumu 836,10 €.

Denný vymeriavací základ vypočítame ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých otec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia. To znamená, že pre výpočet denného vymeriavacieho základu potrebujeme vedieť, čo spadá do rozhodujúceho obdobia a následne ak je nám rozhodujúce obdobie známe, zistíme výšku vymeriavacích základov. To, ako vypočítať denný vymeriavací základ nájdete v článku Materské u otca - výpočet.

Ako požiadať o „otcovské“ od 1.11.2022?

Ak si chce otec uplatniť nárok na novú dávku „otcovské“, môže tak urobiť podaním žiadosti s názvom Žiadosť iného poistenca o materskéTieto žiadosti už nie sú číslované, čo je dobrá správa pre všetkých tzv. iných poistencov, ktorí si chcú uplatniť nárok na materské (okrem mamičiek, ktorým tlačivo potvrdzuje lekár). To znamená, že už nie je nevyhnutné žiadať pobočku o originál očíslovaného tlačiva, ale stačí si ho nájsť na stránke Sociálnej poisťovne a vyplniť ho. Žiadosť preto klient vybaví aj bez kontaktovania pobočky. Ak poistenec nemá možnosť si žiadosť vytlačiť, poskytne mu ho ktorákoľvek pobočka Sociálnej poisťovne.

V tejto žiadosti otec dieťaťa vyplní časť A, dá potvrdiť svojmu zamestnávateľovi (ak je žiadateľom otec – zamestnanec). Vyplnenú a podpísanú žiadosť následne doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva jeho nemocenské poistenie. Ak ide o zamestnanca, tak príslušnou je pobočka podľa sídla zamestnávateľa. Ak ide o zamestnanca v ochrannej lehote (teda spravidla do 7 sedem dní po zániku nemocenského poistenia), tak žiadosť predkladá v pobočke podľa sídla posledného zamestnávateľa. Ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu alebo dobrovoľne nemocensky poistenú osobu, tak v pobočke podľa miesta trvalého pobytu. Žiadosť nie je nevyhnutné podávať hneď po 1. novembri, stačí ju doručiť v priebehu mesiaca november, respektíve podať aj neskôr, keďže dávky sa vyplácajú mesačne pozadu a nevyužitý nárok po 1. novembri 2022 na výplatu dávky otcovské si môže poistenec uplatniť spätne až do 3 rokov.

Po doručení žiadosti príslušná pobočka Sociálnej poisťovne rozhodne o nároku na dávku v zákonom stanovenej 60-dňovej lehote. Ak poistenec spĺňa všetky zákonné podmienky nároku, dávku mu prizná a vyplatí mu ju do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom trval nárok na dávku.

Majú nárok na otcovskú dovolenku aj otcovia, ktorí pracujú pre štát od 1.11.2022?

Nárok na platenú otcovskú dovolenku štát odsúhlasil od 1.11.2022 aj pre otcov, ktorí pracujú pre štát. Ide o:

  • policajtov, hasičov a záchranárov, ktorí budú mať nárok na otcovskú dovolenku v trvaní 2 týždňov (14 kalendárnych dní), a
  • profesionálnych vojakov a príslušníkov finančnej správy, ktorí budú mať nárok na otcovskú dovolenku v trvaní 10 služobných (v prípade vojaka), resp. pracovných (v prípade príslušníka finančnej správy) dní.

Rovnako aj pre týchto oteckov platí, že otcovskú dovolenku si môžu vyčerpať od narodenia dieťaťa, najneskôr do 6 týždňov od narodenia dieťaťa.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky