Žiadosť o otcovské/materské otca: vzor tlačiva na stiahnutie

Otcovia môžu od 1.11.2022 žiadať o uplatnenie nároku na dávku otcovské. Dostupné je nové tlačivo, ktoré žiadanie zjednoduší. Otcovia ho použijú aj pri žiadaní o materské. Prinášame vzor na stiahnutie.

Otcovia môžu od 1. novembra 2022 využiť 2 týždne otcovskej dovolenky po narodení dieťaťa a požiadať Sociálnu poisťovňu o vyplácanie novej dávky, tzv. otcovské. Sociálna poisťovňa zverejnila nové tlačivo a zjednodušila uplatňovanie nároku na otcovské/materské iného poistenca.

O originál tlačiva pre otca už netreba žiadať

Nová žiadosť k dávke otcovské/materské, ktorá má názov Žiadosť iného poistenca o materské, už nie je číslovaná, čo je dobrá správa pre všetkých tzv. iných poistencov, ktorí si chcú uplatniť nárok na materské (okrem mamičiek, ktorým tlačivo potvrdzuje lekár). To znamená, že už nie je nevyhnutné žiadať pobočku o originál očíslovaného tlačiva, ale stačí si ho vyplniť a vytlačiť. Žiadosť preto klient po novom vybaví aj bez kontaktovania pobočky.

Ako vyplniť žiadosť o otcovské/materské otca

Pred vyplnením žiadosti je potrebné pozorne si prečítať poučenie.

Časť A tejto žiadosti vypĺňa iba otec, ktorý žiada o tzv. otcovské.

Časť B žiadosti vypĺňajú všetci iní poistenci (aj otcovia), ktorí žiadajú o štandardné materské.

Rovnako je potrebné vyplniť druhú stranu, ktorá obsahuje vyhlásenie poistenca.

Kedy a ktorej pobočke treba žiadosť o otcovské/materské doručiť?

Ak je poistenec zamestnancom a chce si uplatniť nárok na tzv. otcovské/materské, tlačivo je potrebné najskôr predložiť zamestnávateľovi na potvrdenie. Vyplnenú a podpísanú žiadosť následne doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva jeho nemocenské poistenie. Ak ide o zamestnanca, tak príslušnou je pobočka podľa sídla zamestnávateľa. Ak ide o zamestnanca v ochrannej lehote (teda  spravidla do 7 sedem dní po zániku nemocenského poistenia), tak žiadosť predkladá v pobočke podľa sídla posledného zamestnávateľa. Ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu alebo dobrovoľne nemocensky poistenú osobu, tak v pobočke podľa miesta trvalého pobytu.

Žiadosť nie je nevyhnutné podávať hneď po 1. novembri, stačí ju doručiť v priebehu mesiaca november, respektíve podať aj neskôr, keďže dávky sa vyplácajú mesačne pozadu a nevyužitý nárok po 1. novembri 2022 na výplatu dávky otcovské si môže poistenec uplatniť spätne až do 3 rokov.

Po doručení žiadosti príslušná pobočka Sociálnej poisťovne rozhodne o nároku na dávku v zákonom stanovenej 60-dňovej lehote. Ak poistenec spĺňa všetky zákonné podmienky nároku, dávku mu prizná a vyplatí mu ju do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom trval nárok na dávku.

Nové tlačivo Žiadosť iného poistenca o materské - vzor na stiahnutie

Nové tlačivo možno nájsť na webovej stránke Sociálnej poisťovne, no vzor žiadosti iného poistenca o materské aj na stiahnutie nájdete tiež u nás.

Ak poistenec nemá možnosť si žiadosť vytlačiť, poskytne mu ho ktorákoľvek pobočka Sociálnej poisťovne.

Podrobné informácie o otcovskom a materskom otca nájdete v článkoch:

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Maximálne nemocenské dávky v roku 2024 (PN, OČR, materské, tehotenské)

Aká je v roku 2024 maximálna výška nemocenských dávok – nemocenského, materského, tehotenského a ošetrovného? Pozrite si prehľad denných aj mesačných maximálnych súm.

Vylúčenie povinnosti platiť poistné od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 platí vylúčenie povinnosti platiť poistné počas obdobia dávky materské. Koho sa to (ne)týka a čo treba urobiť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky