Životné minimum od 1.7.2023 do 30.6.2024

Ako sa mení výška životného minima od 1.7.2023 do 30.6.2024 a čo ju od tohto roku ovplyvňuje? Aké ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Čo je to životné minimum?

Životné minimum definuje zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Výška životného minima sa každoročne mení k 1. júlu a platí do 30. júna nasledujúceho roka.

Zmena životného minima je podľa súčasnej legislatívy zabudovaná mechanizmom valorizácie súm životného minima. Výpočet sa však od 1. apríla 2023 zmenil a závisí už len od jedného koeficientu. Suma životného minima nemôže klesnúť, môže len ostať na rovnakej výške ako za prechádzajúce obdobie. Od výšky životného minima sa odvíjajú rôzne ďalšie veličiny, a to buď s účinnosťou od 1. júla alebo od 1. januára.

Aktualizácia k 19.6.2023: Sumy životného minima pre konkrétny rok stanovuje Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima. Od 1.7.2023 ide o opatrenie č. 220/2023 Z. z., ktoré bolo vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 17.6.2023.

Ako sa určí výška životného minima od 1.7.2023?

Pri výpočte súm životného minima nastáva v tomto roku zmena. Sumy životného minima sa podľa novelizovaného zákona o životnom minime upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka tak, že aktuálne platné sumy životného minima (do 30.6.2023) sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom SR za rozhodujúce obdobie (od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka).

Do úvahy sa teda po novom neberie koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu, ako tomu bolo predtým a sumy životného minima sa upravujú už iba koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Novela zákona bola odôvodnená tým, že takto valorizované sumy životného minima odzrkadľujú reálnu hodnotu toho, o koľko sa zvýšia minimálne náklady nízkopríjmovej domácnosti potrebné na zabezpečenie základných životných podmienok.

Prečítajte si tiež

Štatistický úrad SR dňa 15.5.2023 zverejnil, že index spotrebiteľských cien sa v apríli 2023 medziročne zvýšil za nízkopríjmové domácnosti o 14,7 %, preto tento koeficient by mal byť smerodajný pri úpravách súm životného minima od 1.7.2023. Sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

Výška životného minima od 1.7.2023 do 30.6.2024

Životným minimom fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, je od 1.7.2023 do 30.6.2024 suma alebo úhrn súm:

  • 268,88 eur mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 187,57 eur mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 122,77 eur mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa.

Zmena súm životného minima od 1.7.2023 – porovnanie s minulým obdobím

Zmenu súm životného minima od 1.7.2023 oproti minulému obdobiu (do 30.6.2023) uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška životného minima od 1.7.2022 do 30.6.2023 od 1.7.2023 do 30.6.2024
ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu 234,42 eur 268,88 eur
ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu 163,53 eur 187,57 eur
ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa 107,03 eur 122,77 eur

V prípade základnej sumy životného minima ide o nárast o 34,46 eura mesačne. Životné minimum ovplyvňuje viaceré ďalšie veličiny, a to v oblasti dane z príjmov, dávok či príspevkov pre rodičov. Ako sa zmenia tieto sumy, uvádzame v článku ďalej.

Článok pokračuje pod reklamou

Veličiny naviazané na výšku životného minima v oblasti dane z príjmov od 1.1.2024

Od výšky životného minima sa odvíjajú aj niektoré veličiny v oblasti dane z príjmov, ako napríklad:

  • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka aj na manžela/manželku,
  • hranica základu dane, do ktorej má daňovník nárok na celú sumu nezdaniteľnej časti základu dane,
  • hranica základu dane pre uplatnenie vyššej sadzby dane fyzických osôb (25 %),
  • výška príjmov, od ktorej vzniká povinnosť podania daňového priznania a iné.

Veličiny v oblasti dane z príjmov sa vplyvom zmeny súm životného minima od 1.7.2023 menia od 1.1.2024 nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Vplyv sumy životného minima od 1.7.2023 na veličiny v oblasti dane z príjmov
Veličina Suma v EUR Platnosť od - do Spôsob výpočtu
nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD) 470,54 eur mesačne
5 646,48 eur ročne
1.1.2024 – 31.12.2024 21-násobok životného minima
základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení dochádza ku kráteniu ročnej NČZD na daňovníka 24 952,06 eur 1.1.2024 – 31.12.2024 92,8-násobok životného minima
nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku (maximálna) 5 162,50 eur 1.1.2024 – 31.12.2024 19,2-násobok životného minima
základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení sa uplatňuje 25 % sadzba dane 3 961,50 eur mesačne
47 537,98 eur ročne
1.1.2024 – 31.12.2024 176,8-násobok životného minima
daň z príjmov sa nevyrubí a neplatí, ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka presiahnu sumu (alebo ak daň za rok 2024 nepresiahne 17 eur) 2 823,24 eur 1.1.2024 – 31.12.2024 1/2 ročnej NČZD

Výška rodičovského príspevku v nadväznosti na životné minimum od 1.1.2024

Mimo daňovej oblasti životné minimum ovplyvňuje aj rodičovský príspevok, ktorý sa zvyšuje rovnakým koeficientom ako životné minimum. Upravená suma rodičovského príspevku sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov. Upravenú sumu rodičovského príspevku ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

Prečítajte si tiež

Aktualizácia k 24.5.2023: Parlament schválil novelu, ktorou sa sumy rodičovského príspevku upravujú mimoriadne už od 1. augusta 2023, nie od 1. januára 2024. Upravené dátumy uvádzame nižšie.

Suma rodičovského príspevku sa tak od 1.8.2023 mení nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Vplyv sumy životného minima od 1.7.2023 na rodičovský príspevok
Veličina Suma v EUR Platnosť od – do
rodičovský príspevok (ak rodič nepoberal materské) 345,20 eur 1.8.2023 – 31.12.2024
rodičovský príspevok (ak rodič poberal materské) 473,30 eur 1.8.2023 – 31.12.2024

Iné veličiny naviazané na výšku životného minima od 1.7.2023

Na výšku životného minima sú naviazané aj ďalšie veličiny, napríklad:

  • nepostihnuteľná (základná) suma pri exekúcii,
  • suma predčasného starobného dôchodku pre účely nároku na predčasný starobný dôchodok,
  • maximálna odmena, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie.

Tieto sumy sa na rozdiel od predchádzajúcich, menia k rovnakému dátumu, ako sa mení suma životného minima, teda od 1. júla 2023. Ich prehľad uvádzame v tabuľke.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Vplyv sumy životného minima od 1.7.2023 na iné veličiny
Veličina Suma v EUR Platnosť od – do Spôsob výpočtu
nepostihnuteľná základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy 376,43 eur 1.7.2023 – 30.6.2024 140 % životného minima
suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať o predčasný starobný dôchodok (za splnenia ďalších podmienok) 430,30 eur 1.7.2023 – 30.6.2024 1,6-násobok životného minima
maximálna odmena nezamestnaného, aby nebol vyradený z evidencie uchádzačov (za splnenia ďalších podmienok) 268,88 eur 1.7.2023 – 30.6.2024 suma životného minima

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025? Čítajte v článku Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Životné minimum od 1. 7. 2024 a dôchodky: ako ich ovplyvní?

Zvýši sa minimum, ktoré musí dôchodcovi zostať po exekúcii, priznanie predčasných dôchodkov bude mať novú hranicu a zmenia sa sumy minimálnych dôchodkov. Čo treba vedieť?

Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky