Športové poukazy - príspevok zamestnávateľa na šport dieťaťa od roku 2020

Zamestnanec môže od roku 2020 požiadať zamestnávateľa o príspevok na športovú činnosť dieťaťa (tzv. športový poukaz). Aké sú podmienky, v akej výške možno uplatniť príspevok a aký vplyv má na dane a odvody?

Parlament schválil novelu Zákonníka práce, ktorá od roku 2020 upravuje nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Cieľom novej úpravy je podpora športu detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na pomernej úhrade výdavkov, ktoré jeho zamestnanec vynakladá na pravidelnú športovú činnosť svojho dieťaťa. Predkladatelia zákona si od zavedenia príspevku sľubujú mnohé pozitívne výsledky – zvýšenie počtu pravidelne športujúcich detí, vytvorenie nového nástroja na financovanie športovej činnosti zo súkromných zdrojov, zároveň pôjde o ďalší benefit, ktorý na dobrovoľnej báze môže zamestnávateľ poskytnúť svojmu zamestnancovi.

Príspevok má niektoré spoločné znaky s príspevkami na rekreáciu (tzv. rekreačnými poukazmi). Základnou odlišnosťou však je, že pre žiadneho zamestnávateľa nie je poskytovanie príspevku na športovú činnosť dieťaťa svojho zamestnanca povinné. Taktiež je odlišnosťou aj to, že napriek zľudovelému názvu športový poukaz, nemá tento príspevok formu poukazu, ale poskytuje sa len formou príspevku.

Kto môže od roku 2020 žiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa (tzv. športový poukaz)?

O príspevok na športovú činnosť dieťaťa môže požiadať zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. To sa týka aj zamestnanca, ktorý je zamestnaný na kratší pracovný čas, avšak výška príspevku sa v tomto prípade bude krátiť.

Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o "športový poukaz" - príspevok na športovú činnosť dieťaťa len u jedného zamestnávateľa. Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada. Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov upraviť ďalšie podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Prečítajte si tiež

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa môže byť poskytnutý aj zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme, aj štátnym zamestnancom, príslušníkom finančnej správy, príslušníkom Policajného zboru, príslušníkom Slovenskej informačnej služby, príslušníkom Národného bezpečnostného úradu, príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníkom Hasičského a záchranného zboru, príslušníkom Horskej záchrannej služby a profesionálnym vojakom.

Živnostníci (SZČO) a príspevok na športovú činnosť dieťaťa (tzv. športový poukaz)

V rovnakej výške a za obdobných podmienok, aké platia pre zamestnancov, si do daňových výdavkov môžu uplatniť príspevok na športovú činnosť dieťaťa aj samostatne zárobkovo činné osoby (napr. živnostníci), ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov, ak im nebol tento príspevok na športovú činnosť dieťaťa (športový poukaz) počas roka už poskytnutý ich zamestnávateľom.

Aká je výška príspevku na športovú činnosť dieťaťa?

Výška príspevku je v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Napríklad, ak zamestnanec spĺňajúci podmienky, vynaloží na športovú činnosť dieťaťa sumu 500 € a viac ročne, zamestnávateľ tomuto zamestnancovi na túto športovú činnosť dieťaťa môže prispieť maximálnou sumou 275 € ročne. V prípade ak zamestnanec na športovú činnosť dieťaťa vynaloží menej ako 500 € ročne, zamestnávateľ zamestnancovi môže prispieť v sume 55 % oprávnených výdavkov zamestnanca. Čerpať je možné aj opakovanie, až do maximálnej možnej sumy.

Čo je potrebné splniť pre získanie športového poukazu -  príspevku na športovú činnosť dieťaťa?

Je potrebné uviesť, čo sa považuje za oprávnené výdavky. Ide o preukázané výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe (v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.), ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka, a to najviac za obdobie kalendárneho roka, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Za dieťa, na ktoré je možné žiadať príspevok (tzv. športový poukaz), sa považuje:

  • vlastné dieťa zamestnanca,
  • dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
  • dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti,
  • s trvalým pobytom alebo obdobným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktoré dovŕšilo najviac 18 rokov veku v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa a je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii podľa najmenej počas šiestich mesiacov.

V kalendárnom roku, v ktorom dieťa zamestnanca vykonávajúce športovú činnosť dosiahne 18 rokov, môže zamestnanec zamestnávateľa požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa až do konca tohto kalendárneho roka, nielen do dňa dovŕšenia veku dieťaťa 18 rokov.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo preukázať pre uplatnenie príspevku a kedy ho zamestnávateľ vyplatí?

Zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky na športovú činnosť dieťaťa predložením účtovných dokladov do 30 dní odo dňa ich vydania športovou organizáciou zapísanou v registri právnických osôb v športe, ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti odborne spôsobilým športovým odborníkom.

Prečítajte si tiež

Súčasťou účtovných dokladov musí byť meno a priezvisko dieťaťa, ktoré vykonáva športovú činnosť, a obdobie, na ktoré sa vzťahuje tento doklad. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa posudzuje zamestnávateľ ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa vzťahujú predložené účtovné doklady. Tieto účtovné doklady si zamestnávateľ musí uschovať pre svoje účtovné a daňové potreby.

V prípade splnenia podmienok zamestnávateľ zamestnancovi poskytne príspevok na športovú činnosť dieťaťa po predložení dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Dane a odvody z príspevku na športovú činnosť dieťaťa (tzv. športového poukazu)

Motiváciou zamestnávateľa na poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa (tzv. športového poukazu) je jeho oslobodenie od platenia daní a odvodov zamestnancom aj zamestnávateľom. Ide teda o zaujímavý benefit, ktorý nebude podliehať dani ani odvodom, ako by to bolo napríklad pri zvýšení mzdy.

Zároveň, suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa zamestnancov sa zahŕňa do daňových výdavkov zamestnávateľa (teda znižuje firemnú daň z príjmov).    

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie od 1.6.2023 – príklady

Od júna 2023 sa mení výška mzdových zvýhodnení (príplatkov) – u zamestnancov napríklad za nočnú prácu či za prácu cez víkend, v prípade dohodárov aj za sviatok. Prinášame praktické príklady.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2023

Prehľad otváracích hodín jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 6.4.2023 do 11.4.2023. Koho sa (ne)týka zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov?

Podvod pri sprostredkovaní práce: falošné personálne agentúry žiadajú poplatky

Za sprostredkovanie práce sa nikdy nikomu neplatí, no podvodníci opäť zneužívajú nevedomosť a dôveru ľudí. Na čo dať pozor a ako nenaletieť?

Odvody z dohody v roku 2023

Akú výšku odvodov zaplatia dohodári v roku 2023? Aké odvodové zaťaženie prináša nová dohoda na výkon sezónnej práce? Prinášame prehľadné tabuľky výšky odvodov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky