Materské v roku 2024 (maximálne a minimálne)

Materské v roku 2024 (maximálne a minimálne)
Zdroj: Pexels.com

Aké podmienky musí v roku 2024 splniť žiadateľ o materské, aby mal na dávku nárok? Z čoho sa materské počíta, kedy je možné získať maximálnu sumu a čo platí pre materské otca?

Materské je dávkou nemocenského poistenia, ktorú upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o sociálnom poistení”). Materské vypláca Sociálna poisťovňa   ženám z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa, ako aj inému poistencovi z dôvodu starostlivosti o dieťa do troch rokov jeho veku.

Komu vzniká nárok na materské v roku 2024?

Žiadateľom o materské môže byť podľa zákona o sociálnom poistení matka dieťaťa alebo iný poistenec, ktorý sa stará o dieťa. Takýmto poistencom môže byť:

 • otec dieťaťa,
 • manžel matky dieťaťa,
 • manželka otca dieťaťa,
 • iná fyzická osoba, ktorá sa o dieťa stará na základe rozhodnutia príslušného orgánu,

pričom zákon o sociálnom poistení podrobnejšie definuje (v § 49 ods. 3), kedy sa tieto osoby stávajú iným poistencom pre účely materského.

Nárok na materské vzniká žiadateľovi (matke alebo inému poistencovi), ktorý súčasne splní nasledujúce podmienky:

 • má aktívne nemocenské poistenie alebo je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
 • v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského je poistený najmenej 270 kalendárnych dní – do doby poistenia sa započítavajú všetky skončené nemocenské poistenia aj všetky trvajúce nemocenské poistenia (povinné aj dobrovoľné),
 • nemá za posledných 5 rokov nedoplatky na sociálnom poistení, presahujúce sumu 5 € - táto podmienka platí iba pre SZČO alebo dobrovoľne poistené osoby.

Aktívnym nemocenským poistením rozumieme situáciu, kedy je žiadateľ o materské zamestnancom, povinne nemocensky poistenou SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenou osobou. Príkladom môže byť budúca mamička pracujúca na trvalý pracovný pomer, alebo budúci otec - živnostník, ktorý si platí povinné sociálne poistenie.

Ak je osoba v postavení žiadateľa o materské v ochrannej lehote, rozumieme pod tým obdobie:

 • 7 dní po zániku nemocenského poistenia, ak zákon o sociálnom poistení neustanovuje inak:       
 • ak nemocenské poistenie trvalo kratšie ako 7 dní, ochrannou lehotou je počet dní trvania nemocenského poistenia, napr. ak žena dostane výpoveď zo zamestnania po 3 dňoch, jej ochranná lehota po skončení nemocenského poistenia sú 3 dni,
 • 8 mesiacov po skončení nemocenského poistenia, ak tehotnej žene zaniklo nemocenské poistenie v období 42 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu,
 • 8 mesiacov od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom, ak tehotnej žene prvý deň 42. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu spadá do obdobia 180 dní odo dňa zániku nemocenského poistenia (ak jej nevzniklo nové nemocenské poistenie), napr. ak žena otehotnie v období 180 dní od straty zamestnania (pričom si medzitým nenašla nové zamestnanie), bude jej plynúť ochranná lehota 8 mesiacov od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.

Plynutie ochrannej lehoty sa skončí (ak neuplynula skôr) dňom vzniku nového nemocenského poistenia alebo dňom vzniku nároku na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

Ak matka dieťaťa alebo iný poistenec, ktorý je žiadateľom o materské nespĺňa uvedené podmienky, má nárok na rodičovský príspevok vyplácaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu žiadateľa. Výška rodičovského príspevku je viazaná na výšku životného minima. So zmenou výšky životného minima sa mení aj výška rodičovského príspevku, vždy k 1. januáru. Avšak v máji 2023 parlament schválil novelu, ktorou sa sumy rodičovského príspevku upravili mimoriadne už od 1. augusta 2023 a budú platné aj pre rok 2024.  Suma rodičovského príspevku u rodiča, ktorý pred jeho poskytnutím nepoberal materské, je vo výške 345,20 €.

Materské u študentiek od 1.1.2024

Po novom budú môcť od 1.1.2024 požiadať o materské aj absolventky stredných a vysokých škôl. Ako sme uviedli vyššie v článku, tehotná žena, resp. žena ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Do tohto obdobia sa podľa novely zákona o sociálnom poistení, platnom od 1.1.2024, započítava doba štúdia na strednej alebo vysokej škole, ktorá sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie (§ 10 zákona o sociálnom poistení), ak poistenkyňa týmto štúdiom získala príslušný stupeň vzdelania. Do doby poistenia sa započítavajú všetky skončené nemocenské poistenia a všetky trvajúce nemocenské poistenia.

Upozorňujeme, že tehotná študentka nezískava status poistenkyne automaticky. Tento status získa napríklad zamestnaním sa alebo v prípade, že si sociálne poistenie bude platiť dobrovoľne.

Príklad materského u študentky po 1.1.2024

Petra je študentkou posledného ročníka vysokej školy. V júni 2024 ukončila štúdium štátnou skúškou a od 1.7.2024 sa zamestnala. Svoje dieťa porodila 10.10.2024. Lucia je taktiež študentkou vysokej školy a v júni 2024 by mala ukončiť štúdium, avšak porodila už v 27.5.2024. Do pôrodu Lucia nebola zamestnaná a tiež si dobrovoľne neplatila sociálne odvody. Majú Petra a Lucia nárok na materské?

Petra – nakoľko ukončila štúdium (splnila podmienku ukončenia príslušného stupňa vzdelania) a následne sa zamestnala, získava status poistenkyne. Do pôrodu sa jej zaráta 101 dní nemocenského poistenia a zvyšných 169 dní sa jej započíta z obdobia štúdia na vysokej.

Lucia, nakoľko nebola zamestnaná, ani si dobrovoľne neplatila sociálne odvody a tiež nesplnila podmienku úspešného ukončenia príslušného stupňa vzdelania, nezíska status poistenkyne na účely materského a nebude mať na túto sociálnu dávku nárok.

Aké podmienky musí splniť otec dieťaťa, ak chce žiadať o materské v roku 2024?

V praxi sa čoraz častejšie stretávame so situáciou, kedy o materské žiada otec dieťaťa. U otca dieťaťa však po splnení základných podmienok na priznanie nároku na sociálnu dávku musí ešte platiť, že:

 • o dieťa sa otec musí starať, teda otec nemôže napríklad popri prevzatí starostlivosti o dieťa pracovať na plný úväzok,
 • požiada o materské až vtedy, ak už matka materské nepoberá, avšak platí, že ak matka materské nepoberala vôbec, môže otec o túto dávku požiadať až po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu,
 • ani jeden z rodičov nemá nárok na rodičovský príspevok.

Ako dlho je možné poberať materské u matky a otca dieťaťa?

Tehotnej žene vzniká nárok na materské:

 • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom,
 • najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom – ak sa napr. matka rozhodne nastúpiť na materskú predčasne,
 • odo dňa pôrodu - ak porodila skôr ako bol deň pôrodu prvotne určený lekárom.

Matka, ktorá je v ochrannej lehote nastupuje na materské vždy šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu.

Nárok na materské zaniká matke uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské, okrem dvoch situácii:

 • ak ide o osamelú matku, ktorá má nárok na materské po dobu 37 týždňov – status osamelej matky nadobúda matka dieťaťa, ktorá žije sama, je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo osamelá z iných vážnych dôvodov a svoj status preukáže čestným vyhlásením v pobočke Sociálnej poisťovne,
 • ak sa matke narodia dve a viac detí, nárok na materské trvá po dobu 43 týždňov.

Ak sa dieťa narodí predčasne, t.j. skôr ako v očakávaný deň pôrodu prvotne určený lekárom, nárok na materské matky je po celú dobu 34 (resp. 37 alebo 43) týždňov.

V situácii, kedy sa matke narodí mŕtve dieťa, má nárok na materské do konca 14. týždňa od vzniku nároku na materské. Ak dieťa zomrelo po narodení, má matka nárok na materské do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie po dobu 34 (resp. 37 alebo 43) týždňov.

Článok pokračuje pod reklamou

Otec môže poberať materské najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu (ak materské nepoberá matka), najdlhšie však po dobu 28 týždňov od vzniku nároku na materské. Je dôležité upozorniť, že otec môže poberať materské najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa a teda najneskôr môže o túto sociálnu dávku požiadať keď bude mať dieťa vek maximálne 2 roky a 5 mesiacov. Výnimkou je osamelý otec, ktorý poberá materské počas 31 týždňov a otec ktorý sa stará o dve alebo viac detí, ktorý poberá materské po dobu 37 týždňov. Uvedené doby čerpania materského platia pre oteckov, ktorí po narodení dieťaťa nečerpali otcovskú dovolenku. Ak by sa otec po narodení dieťaťa rozhodol čerpať otcovskú dovolenku napr. 1 týždeň, vznikne mu nárok na materské len na zostávajúcu dobu, t.j. na 27 týždňov a pod.

V súvislosti s otcovskou dovolenkou (ktorú môžu otcovia čerpať od 1.11.2022 a to po dobu 2 týždňov od narodenia dieťaťa)  je dôležité upozorniť aj na možnosť čerpania sociálnej dávky – otcovského. Sociálna poisťovňa pre účely vybavenia otcovskej sociálnej dávky zverejnila novú verziu tlačiva s názvom „Žiadosť iného poistenca o materské“ a celý proces vybavovania žiadosti oproti minulosti uľahčila. V minulosti bolo totiž potrebné poisťovňu najskôr požiadať o vydanie originálu očíslovaného tlačiva, po novom už žiadosť číslovaná nie je a tlačivo stačí vyplniť a vytlačiť (bez predchádzajúceho kontaktovania poisťovne). Podrobnosti o tom ako si vybavíte otcovské, vrátane vzoru tlačiva na stiahnutie, si prečítajte v článku Žiadosť o otcovské/materské otca: vzor tlačiva na stiahnutie.

Tip: Podrobnejšie informácie o tom, ako sa zmenil spôsob posudzovania podmienok nároku na materské u otca, ktorý si po narodení dieťaťa uplatnil nárok na otcovskú dovolenku si prečítajte v článku Otec na materskej od 1.11.2022.

Výška materského v roku 2024

Podľa zákona o sociálnom poistení (§ 53) sa materské vypočíta ako 75 % denného vymeriavacieho základu (ďalej len „DVZ“) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (ďalej len „PDVZ“) za jeden kalendárny deň.

Denný vymeriavací základ sa určí ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské obdobie v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia:

DVZ = súčet vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské obdobie v rozhodujúcom období/počet kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia

Takto vypočítaný DVZ však nesmie presiahnuť 75 % zákonom stanoveného maximálneho denného vymeriavacieho základu, čo pre rok 2024 znamená sumu 64,31 € (75 % zo sumy 85,7425 €).

Na určenie výšky denného vymeriavacieho základu, ale aj materského, je dôležité určenie rozhodujúceho obdobia. Rozhodujúce obdobie sa určí podľa toho, kedy sa začalo platiť nemocenské poistenie, z ktorého žiadateľ žiada o materské. Rozhodujúcim obdobím môže byť:

 • celý predchádzajúci kalendárny rok – ak:
  • nemocenské poistenie začalo pred 1. januárom predchádzajúceho kalendárneho roka alebo skôr, alebo
  • ak nemocenské poistenie začalo po 1. januári predchádzajúceho kalendárneho roka a do dňa pred nástupom na materskú sa nemocenské poistenie platilo menej ako 90 kalendárnych dní ale v predchádzajúcom kalendárnom roku bol žiadateľ zamestnaný aj u iného zamestnávateľa a nemocenské bolo zaplatené najmenej za 90 kalendárnych dní,
 • obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca mesiaca, ktorý predchádza mesiac začatia materskej – ak nemocenské poistenie začalo po 1. januári predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom do dňa pred nástupom na materské sa nemocenské poistenie platilo najmenej 90 kalendárnych dní,
 • pravdepodobný DVZ – ak nemocenské poistenie začalo po 1. januári predchádzajúceho kalendárneho roka a do dňa pred nástupom na materskú sa nemocenské poistenie platilo menej ako 90 kalendárnych dní a v predchádzajúcom kalendárnom roku nebol žiadateľ zamestnaný aj u iného zamestnávateľa.

Upozorňujeme, že z celkového počtu dní rozhodujúceho obdobia sa vylúčia tie dni, za ktoré sa poistné neplatilo (podľa § 140 zákona o sociálnom poistení), napr. dni počas ktorých bol žiadateľ PN alebo čerpal OČR.

Príklad na určenie denného vymeriavacieho základu

Pani Anka je zamestnaná na trvalý pracovný pomer od 1.9.2015. Je tehotná a deň pôrodu jej lekár určil na 15.5.2024. V roku 2023 bola pani Anka PN 20 dní a za celý rok zarobila 15 600 € (1 300 €/mesačne). Aký je denný vymeriavací základ pani Anky pre výpočet materského?

Rozhodujúcim obdobím na určenie denného vymeriavacieho základu je rok 2023. Ročný vymeriavací základ je v sume 15 600 €. Pri výpočte denného vymeriavacieho základu je potrebné upraviť počet dní v roku 2023 o dni, počas ktorých bola pani Anka PN:

DVZ = 15 600 € / (365 dní – 20 dní) = 15 600 / 345 = 42,2174 €.

Minimálne materské v roku 2024

Zákon o sociálnom poistení neurčuje výšku minimálneho materského. Žiadateľ, ktorý splní podmienky na priznanie materského, no jeho výška nedosiahne ani sumu rodičovského príspevku (t. j. v roku 2024 sumu 345,20 €), bude mať nárok na doplatenie rozdielu medzi výškou vypočítaného materského a sumou rodičovského príspevku, ktorý mu vyplatí príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a to od narodenia dieťaťa. Pozor, o doplatenie tohto rozdielu je potrebné príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať, predložiť rozhodnutie o priznaní materského zo Sociálnej poisťovne, z ktorého je zrejmé, že priznaná dávka – materské nedosahuje ani sumu rodičovského príspevku.

Príklad na výpočet rozdielu materského a rodičovského príspevku

Pani Marika žiada o materské. Podmienky, ktoré stanovuje zákon pre jeho poskytnutie splnila. Sociálna poisťovňa jej následne vypočítala denný vymeriavací základ vo výške 13 €. Na akú výšku materského má nárok v mesiaci, ktorý má 30, resp. 31 dní? Koľko peňazí jej vyplatí Sociálna poisťovňa a koľko príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny?

V mesiaci, ktorý má 30 dní bude mať pani Marika nárok na materské vo výške:

75 % zo sumy 13 € = 9,75 €, 9,75 € x 30 dní = 292,50 €

V uvedenom mesiaci jej Sociálna poisťovňa vyplatí sumu 292,50 € a na základe žiadosti o doplatenie rozdielu do výšky rodičovského príspevku jej úrad práce, sociálnych vecí a rodiny doplatí ešte 52,70 €.

V mesiaci, ktorý má 31 dní bude mať pani Marika nárok na materské vo výške:

75 % zo sumy 13 € = 9,75 €, 9,75 € x 31 dní = 302,25 €

V uvedenom mesiaci jej Sociálna poisťovňa vyplatí sumu 302,25 € a na základe žiadosti o doplatenie rozdielu do výšky rodičovského príspevku jej úrad práce, sociálnych vecí a rodiny doplatí ešte sumu 42,95€.

Maximálne materské v roku 2024  - podmienky na získanie a výška materského

Na to, aby žiadateľ získal maximálnu výšku materského, potrebuje v rozhodujúcom období pre výpočet materského dosiahnuť vymeriavací základ vo výške dvojnásobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začne materské poskytovať. Pre materské vyplácané od roku 2024 ide o sumu 2 608 € (vypočítané ako 2 x 1 304 €; kde suma 1 304 € predstavuje výšku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR, zistenej v kalendárnom roku 2022).

Stručne povedané, že nárok na maximálne materské má v roku 2024 nárok napríklad zamestnanec, ktorého hrubá mzda je vo výške aspoň 2 608 € (pozor, sleduje sa mesačný priemer za rozhodovacie obdobie, nie výška jednotlivých mesačných miezd v rozhodujúcom období).

Na maximálne materské v roku 2024 bude mať nárok SZČO, ktorá si platí povinné poistné na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu vo výške aspoň 2 608 €.

Ak patríte medzi osoby, ktorých vymeriavací základ za rozhodujúce obdobie je nižší ako maximálny vymeriavací základ, no napriek tomu chcete mať v roku 2024 nárok na maximálne materské, máte viac možností ako toto maximum dosiahnuť (napr. zmena pracovného pomeru, prechod zo živnosti na trvalý pracovný pomer). Podrobnejšie informácie ako získať maximálne materské prinášame v článku Ako získať maximálne materské?

Maximálna výška materského v roku 2024, ako sme už uviedli, vychádza z maximálneho denného vymeriavacieho základu. Pre rok 2024 platí maximálny denný vymeriavací základ vo výške 85,7425 €, čo znamená že denný vymeriavací základ nesmie byť vyšší ako suma 64,3069 € (vypočítaná výška materského sa zaokrúhli na desať eurocentov nahor):

 • v mesiaci, ktorý má 30 kalendárnych dní je maximálna výška materského v sume 1 929,30 €,
 • v mesiaci, ktorý má 31 kalendárnych dní je maximálna výška materského v sume 1 993,60 €.

Porovnanie nárastu maximálneho materského v roku 2024 oproti roku 2023 uvádzame v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Porovnanie maximálneho materského v rokoch 2023 a 2024
Dávka – počet dní Suma v roku 2023 Suma v roku 2024 Rozdiel
Maximálne materské – 30 dní 1 791,70 € 1 929,30 € + 138,00 €
Maximálne materské – 31 dní 1 851,40 € 1 993,60 € + 142,20 €

Ako možno z tabuľky vyčítať, žiadatelia o materské v roku 2024, ktorí majú nárok na maximálnu výšku sociálnej dávky, si oproti roku 2023 prilepšia o 138 € (v kalendárnom mesiaci, ktorý má 30 dní) a o 142,20 € (v kalendárnom mesiaci, ktorý má 31 dní).

Materské a práca v roku 2024?

Poberatelia materského si aj v roku 2024 môžu popri starostlivosti o dieťa privyrábať. Treba si však dávať pozor ak ste zamestnanec, nakoľko ak z tohto pracovnoprávneho vzťahu poberáte materské, nie je možné z tohto vzťahu mať príjem – inak by nárok na materské zanikol. Váš zamestnávateľ vám môže vyjsť v ústrety uzatvorením novej pracovnej zmluvy (trvalý pracovný pomer alebo dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru). V rámci nového pracovného vzťahu u toho istého zamestnávateľa by malo ísť napr. o úväzok s kratším pracovným časom – dohodnutá pracovná doba by mala byť najviac na polovičný úväzok, prípadne by práca mala byť vykonávaná z domu (kedy ide o tzv. domácku prácu podľa § 52 Zákonníka práce). Dôležité je taktiež to, aby bola pracovná zmluva (resp. dohoda) uzatvorená na iný typ práce, než aký vykonávate pre toho istého zamestnávateľa v rámci pracovného vzťahu, z ktorého poberáte materské.

Takisto existuje možnosť založiť si napr. živnosť. Ak máte možnosť práce na živnosť, počas poberania materskej môžete dosahovať príjmy bez toho, aby ste prišli o nárok na materské. Viac informácii o prevádzkovaní živnosti počas poberania materského sa dočítate v článkoch Materské živnostníčky/živnostníka (SZČO)Odvody počas materskej a rodičovskej dovolenky.

Ako sa vypláca materské v roku 2024?

Materské sa vypláca za kalendárne dni a poskytuje sa za to isté obdobie len raz a len jednému poistencovi.

Sociálna poisťovňa vypláca materské na bankový účet alebo v hotovosti na adresu určenú príjemcom dávky. Ak si príjemca dávky neurčí spôsob výplaty, bude poisťovňa dávku posielať na adresu trvalého pobytu poberateľa prostredníctvom Slovenskej pošty.

Materská dávka sa vypláca do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý materské patrí, v lehotách určených Sociálnou poisťovňou.

V prípade, že si príjemca dávky chce zmeniť spôsob výplaty dávky, alebo si ju nevyzdvihol, môže o výplatu požiadať, vyplnením formulára Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy, ktoré je dostupné na stránke Sociálnej poisťovne.

Premlčacia lehota na výplatu dávky alebo jej časti sú tri roky odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť mali byť vyplatené. Táto lehota neplynie počas obdobia konania o dávke a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky