Maximálne nemocenské dávky v roku 2024 (PN, OČR, materské, tehotenské)

Aká je v roku 2024 maximálna výška nemocenských dávok – nemocenského, materského, tehotenského a ošetrovného? Pozrite si prehľad denných aj mesačných maximálnych súm.

V článku sa zameriame na maximálne sumy týchto nemocenských dávok:

 • nemocenské (tzv. PN-ka),
 • ošetrovné (tzv. OČR-ka),
 • tehotenské,
 • materské.

Nárok na nemocenské dávky má fyzická osoba po splnení zákonom stanovených podmienok, ktoré sú stanovené odlišne pre jednotlivé dávky, príp. pre jednotlivé typy poistencov (zamestnancov, povinne poistených osôb, dobrovoľne poistených osôb).

Výška nemocenských dávok sa určí príslušným percentuálnym podielom z denného vymeriavacieho základu alebo z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Maximálny denný vymeriavací základ v roku 2024

Maximálne sumy nemocenských dávok sa oproti minulému roku zvyšujú. Vyplýva to z každoročného zvýšenia všeobecného vymeriavacieho základu, z ktorého sa odvíja výška poistného na nemocenského poistenie a na základe ktorého rastie aj maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa nemocenské dávky vypočítavajú.

Prečítajte si tiež

Podľa zákona o sociálnom poistení platí, že denný vymeriavací základ nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací základ určený z 2-násobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poskytovať nemocenská dávka (pre rok 2024 ide o priemernú mzdu za rok 2022). Výpočet maximálneho denného vymeriavacieho základu pre rok 2024 je nasledovný: 2 x 1304 eur x 12 mes. / 365 dní = 85,7425 eur

Od 1.1.2024 do 31.12.2024 je výška maximálneho denného vymeriavacieho základu: 85,7425 eur/deň.

Znamená to, že ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne v období od 1. januára do 31. decembra 2024, denný vymeriavací základ, pravdepodobný denný vymeriavací základ a úhrn denných vymeriavacích základov alebo pravdepodobných denných vymeriavacích základov nesmú byť vyššie ako 85,7425 eur.

Pravdepodobný denný vymeriavací základ určený z minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného bude v tomto období 21,7334 eur.

Maximálne nemocenské (PN-ka) v roku 2024

Dávka nemocenské sa vo všeobecnosti poskytuje vtedy, ak je osoba pre chorobu, úraz alebo z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie uznaná za dočasne práceneschopnú na výkon zárobkovej činnosti (ďalej len „dočasná pracovná neschopnosť“).

Zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (prvých 10 dní platí totiž zamestnávateľ). Ak by však PN vznikla v ochrannej lehote, nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne vzniká zamestnancovi od prvého dňa dočasnej PN.

Povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO, napríklad živnostníkovi) a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej PN.

Výška nemocenského zamestnanca je 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Prečítajte si tiež

Výška nemocenského zamestnanca, ktorému dočasná pracovná neschopnosť vznikla v ochrannej lehote, zamestnanca, ktorému zaniklo nemocenské poistenie v období dočasnej pracovnej neschopnosti, povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, je v období:

 • od 1. do 3. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu,
 • od 4. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu.

Viac informácií nájdete v článku PN zamestnanca v roku 2024 – náhrada príjmu a nemocenské.

Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2024, maximálna výška jeho nemocenského na deň predstavuje 47,158375 eur (55 % z 85,7425 eur). Aká bude maximálna suma nemocenského v prípade mesiaca s 30, resp. 31 dňami, ak by bolo celý mesiac poskytované v sadzbe 55 %, je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
Nemocenská dávka Denná maximálna výška Mesačná maximálna výška dávky v roku 2024
pri 30 dňovom mesiaci pri 31 dňovom mesiaci
Nemocenské 47,158375 € 1 414,80 € 1 462,00 €

Maximálne ošetrovné (OČR-ka) v roku 2024

Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne:

 • ošetruje chorého príbuzného v priamom rade, choré dieťa, ktoré nie je príbuzný v priamom rade, chorého súrodenca, chorého manžela, chorú manželku alebo chorého rodiča manžela alebo manželky, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára
  • nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou alebo
  • vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby, ak neprejavil písomný nesúhlas s vykonávaním ošetrovania poistencom, alebo
 • sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak
  • dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia,
  • predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie alebo
  • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

Výška ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu určeného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Ošetrovné sa poskytuje maximálne 14 dní, resp. 90 dní pri tzv. dlhodobom ošetrovnom.

Článok pokračuje pod reklamou

Viac informácií si prečítajte v článku OČR (ošetrovné) – kto, kedy a ako ho môže poberať.

Maximálne denné ošetrovné v roku 2024 predstavuje hodnotu 47,158375 eur (55 % z 85,7425 eur). Dávka ošetrovné, ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca najviac za 14 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 660,30 eura. Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré môže Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok vyplácať najviac 90 dní, je jeho maximálna suma vyše 1 400 eur, ako je uvedené v tabuľke.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
Nemocenská dávka Denná maximálna výška Maximálna výška za 14 dní Mesačná maximálna výška dávky v roku 2024
pri 30 dňovom mesiaci pri 31 dňovom mesiaci
Ošetrovné 47,158375 € 660,30 € 1 414,80 € 1 462,00 €

Maximálne tehotenské v roku 2024

Tehotenské predstavuje nemocenskú dávku, ktorej úlohou je zabezpečenie príjmu tehotnej žene, slúžiaceho na kompenzáciu zvýšených výdavkov v období tehotenstva.

Výška tehotenského je 15 % denného vymeriavacieho základu, resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (alebo úhrnu základov). V prípade tehotenského je určená aj minimálna suma. Výška tehotenského je najmenej 10 % denného vymeriavacieho základu určeného z 2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Viac informácií o podmienkach získania tehotenského, ako aj o jeho minimálnej výške, nájdete v článku Peňažné dávky pre rodiča v roku 2024.

Maximálna výška dávky tehotenské v roku 2024 predstavuje 12,861375 eur na deň (15 % z 85,7425 eur). Znamená to, že budúce mamičky dostanú najviac 385,90 eura mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, resp. 398,80 eura mesačne pri 31 kalendárnom mesiaci.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
Nemocenská dávka Denná maximálna výška Mesačná maximálna výška dávky v roku 2024
pri 30 dňovom mesiaci pri 31 dňovom mesiaci
Tehotenské 12,861375 € 385,90 € 398,80 €

Maximálne materské v roku 2024

Materské je dávka poskytovaná ženám z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa, ako aj inému poistencovi z dôvodu starostlivosti o dieťa do troch rokov jeho veku (obvykle otcovi dieťaťa).

Podrobné informácie k tejto dávke, podmienkam nároku, dĺžke poskytovania materského, aj novinke od 1.1.2024, nájdete v článku Materské v roku 2024 (maximálne a minimálne).

Prečítajte si tiež

Výška materského je 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Maximálne denné materské je tak v roku 2024 vo výške 64,306875 eura (75 % z 85,7425 eur). Znamená to, že maximálne materské vyplácané matkám, otcom či iným určeným poistencom je v roku 2024 vo výške takmer 2 000 eur, ako je uvedené v tabuľke.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
Nemocenská dávka Denná maximálna výška Mesačná maximálna výška dávky v roku 2024
pri 30 dňovom mesiaci pri 31 dňovom mesiaci
Materské 64,306875 € 1 929,30 € 1 993,60 €

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?

Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky