Daňový bonus na dieťa v roku 2024

Daňový bonus na dieťa v roku 2024
Dominika Ružičková Kubišová

Dane a účtovníctvo sú pre mňa nie len povolaním ale aj koníčkom. Pracujem pre spoločnosť EASY START s.r.o, kde k svojej práci pristupujeme vždy profesionálne a odborne, avšak nikdy nezabúdame, že na druhej strane je človek, ktorý potrebuje poradiť a pomôcť. Vo voľnom čase sa neustále vzdelávam a rada cestujem.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Daňový bonus na dieťa si za uplynulé roky prešiel niekoľkými zmenami, úpravami a doplneniami. Aká je výška a aké podmienky platia pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2024?

Daňový bonus na dieťa upravuje § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej už len „zákon o dani z príjmov“). Pre roky 2023 a 2024 je toto daňové zvýhodnenie upravené prechodným ustanovením, a to tak, že na tieto dve obdobia je maximálna suma daňového bonusu na dieťa zvýšená (§ 52zzp zákona o dani z príjmov).

Zdroj: Vlastné spracovanie
Daňový bonus počas roku 2023 a 2024 Daňový bonus od roku 2025
Veková kategória dieťaťa Mesačná suma daňového bonusu Veková kategória dieťaťa Mesačná suma daňového bonusu
do 18 rokov 140 eur do 15 rokov 100 eur
nad 18 rokov 50 eur nad 15 rokov 50 eur

V súvislosti s výmenou vládneho kabinetu nastáva možnosť, že sa bude daňový bonus opätovne upravovať, pričom by sa tieto úpravy mohli dotknúť ešte aj roku 2024. O prípadných zmenách vás budeme informovať.

Daňový bonus na dieťa v roku 2024 a možnosti jeho uplatnenia

Daňový bonus na dieťa je daňové zvýhodnenie, ktoré znižuje fyzickej osobe jej vypočítanú daň alebo vypočítané preddavky na daň. V prípade, že takto vypočítaná daň je nižšia ako výška nároku na daňový bonus, tento rozdiel sa daňovníkovi vyplatí. Toto daňové zvýhodnenie si môže uplatniť len fyzická osoba. Daňový bonus na dieťa je možné uplatniť mesačne alebo ročne.

Mesačne si daňový bonus môže uplatniť len zamestnanec v jeho mesačnej mzde, a to za predpokladu, že splní podmienky uplatnenia nároku. V takomto prípade daňový bonus zníži vypočítané preddavky na daň, ktoré je zamestnanec povinný odvádzať zo mzdy, čím sa mu navýši čistá mzda k výplate.

Ročne si daňový bonus môže uplatniť každá fyzická osoba, ktorá splní podmienky pre uplatnenie daňového bonusu, a to buď podaním daňového priznania (napríklad živnostník) alebo požiadaním zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Podmienky pre nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2024

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa. Vyživovaným dieťaťom sa rozumie dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, nezaopatrené dieťa druhého z manželov a plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Zároveň sa uplatňujú nasledovné podmienky, resp. pravidlá:

  • Vyživované dieťa žije s daňovníkom v jednej domácnosti.
  • Daňový bonus na jedno dieťa si uplatňuje vždy len jeden z rodičov, pričom sa rodičia dieťaťa môžu v nároku striedať (napríklad: 01-06/2024 si uplatní matka a 07-12/2024 si uplatní otec). V prípade, že by sa na uplatnení, resp. na striedaní rodičia nedohodli, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.
  • Daňovník je počas príslušného obdobia daňový rezident Slovenskej republiky.
  • Daňovník je počas príslušného obdobia daňový nerezident Slovenskej republiky a v príslušnom období tvorí z jeho celosvetových príjmov najmenej 90 % príjem zo Slovenskej republiky.

Daňovníkovi, ktorý vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v danom roku, si môže znížiť daň alebo preddavky na daň z príjmov len o sumu daňového bonusu za taký mesiac, na ktorého začiatku boli splnené podmienky na jeho uplatnenie.

Všetky príklady uvedené v tomto článku vychádzajú z toho, že sú splnené vyššie uvedené podmienky.

Článok pokračuje pod reklamou

Výška daňového bonusu na dieťa v roku 2024

Pre určenie výšky daňového bonusu sa vychádza v prvom kroku z veku dieťaťa a následne z výšky základu dane, resp. čiastkového základu dane (ďalej už len „základ dane“), ktorý je krátený príslušným percentom. Výška tohto percenta sa uplatní v závislosti od počtu vyživovaných detí.

Vek dieťaťa určí zákonom stanovenú mesačnú sumu daňového bonusu. Suma základu dane vypočítaná príslušným percentom ďalej určí, či si môže daňovník čerpať 100 % tejto sumy daňového bonusu alebo sa mu bude táto suma krátiť. Daňovník si môže čerpať nárok na daňový bonus maximálne do zákonom stanovenej sumy. V prípade, že suma základu dane vypočítaná príslušným percentom je nižšia ako táto zákonom stanovená suma, bude daňovníkovi uplatnená len takáto nižšia suma.

Plnú sumu daňového bonusu pre vybranú vekovú kategóriu dieťaťa si môže daňovník uplatniť len vtedy, ak zároveň výška jeho základu dane po uplatní príslušného percenta dosiahne túto plnú sumu, prípadne vyššiu.

Mesačná výška daňového bonusu v roku 2024 na jedno dieťa

Mesačná suma daňového bonusu v roku 2024
dieťa do 18 rokov 140 eur
dieťa nad 18 rokov 50 eur

Nárok na daňový bonus vo výške 140 eur je možné uplatniť prvý krát za mesiac, v ktorom sa dieťa narodilo a posledný krát za mesiac v ktorom dieťa dovŕšilo 18 rokov.

Daňový bonus možno uplatniť poslednýkrát v mesiaci, kedy dieťa ukončí povinnú školskú dochádzku (do konca školského roka) alebo najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov, pričom sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole.

Hranica výšky daňového bonusu na základe uplatnenia príslušného percenta zo základu dane

*Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene počtu vyživovaných detí, na ktoré sa uplatňuje daňový bonus, výška nároku na daňový bonus sa uplatní ako úhrn nárokov na daňový bonus v pomernej výške zodpovedajúcej počtu mesiacov, v ktorých daňovník vyživoval príslušný počet detí, na ktoré si uplatňuje daňový bonus.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Počet vyživovaných detí* Percentuálny limit základu dane
1 dieťa 20 %
2 deti 27 %
3 deti 34 %
4 deti 41 %
5 detí 48 %
6 a viac detí 55 %

Základ dane sa počíta len zo zdaniteľných príjmov dosiahnutých podľa § 5 (zamestnanie) alebo § 6 ods. 1 a 2 (podnikanie alebo iná samostatne zárobková činnosť) o dani z príjmov. Pokiaľ daňovník dosiahne v roku 2024 príjem napríklad len z predaja nehnuteľnosti alebo predaja akcií, nemá nárok na daňový bonus na dieťa.

Ak bol daňovníkovi (zamestnancovi) v priebehu zdaňovacieho obdobia zamestnávateľom priznaný vyšší nárok na daňový bonus, na aký mu vznikne nárok po prepočítaní základu dane z celého roka, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus, teda daňový bonus nemusí spätne vrátiť. Prihliada sa nato, že v mesačnej mzde mu tento nárok vyšiel.

Daňový bonus na dieťa v roku 2024 – príklady

Príklad na určenie mesačnej výšky daňového bonusu pri narodenom dieťati a 18 ročnom dieťati v roku 2024

Daňovníkovi sa dňa 05.06.2024 narodí dieťa, a zároveň dňa 16.06.2024 jeho druhé dieťa dosiahne 18 rokov. Daňovník je zamestnaný a jeho mesačná hrubá mzda predstavuje sumu 2 000 eur v hrubom, čomu prislúchajú odvody vo výške 268 eur. V akej výške vznikne daňovníkovi nárok na daňový bonus v mesiaci 06/2024?

Prečítajte si tiež

Daňovníkovi vznikne v mesiaci 06/2024 nárok na daňový bonus vo výške 280 eur (140+140), nakoľko na narodené dieťa si uplatní daňový bonus už v mesiaci narodenia a na druhé dieťa si uplatní ešte zvýšenú výšku daňového bonusu keďže až v danom mesiaci dosiahne 18 rokov. Suma základu dane vypočítaná príslušným percentom je vo výške 467,64 eur ((2000-268)*27%), čo znamená, že si daňovník môže čerpať daňový bonus v plnej výške 280 eur.

Príklad na skutočnú výšku daňového bonusu v roku 2024 uplatňovaného mesačne

Daňovník vyživuje v roku 2024 dve deti vo veku 5 a 7 rokov. Hrubá mzda tohto daňovníka je 900 eur mesačne, čomu prislúcha výška odvodov vo výške 120,60 eur. V akej výške bude zamestnávateľ uplatňovať daňovníkovi daňový bonus na deti v jeho mesačnej mzde?

Na dve deti, ktoré sú vo veku do 18 rokov, je mesačná sumu daňového bonusu vo výške 280 eur (140+140). Základ dane tohto daňovníka je po skrátení príslušným percentom vo výške 210,44 eur ((900-120,6)*27%), čo znamená, že daňovníkovi bude jeho zamestnávateľ mesačne uplatňovať daňový bonus na deti vo výške 210,44 eur. Prepočítaný základ dane príslušným percentom je nižší ako 280 eur, uplatní sa teda v tejto nižšej sume.

Príklad na skutočnú výšku daňového bonusu v roku 2024 uplatňovaného ročne

Daňovník má tri vyživované deti vo veku 2,4 a 6 rokov. Daňovník je živnostník, ktorý za rok 2024 dosiahne príjem zo živnosti vo výške 22 000 eur, uplatní si paušálne výdavky a v roku 2024 uhradí na odvodoch sumu 900 eur. V akej výške si bude môcť tento daňovník uplatniť daňový bonus v roku 2024 v svojom daňovom priznaní?

Maximálna ročná výška daňového bonusu je vo výške 5 040 eur ((12*140)*3). Prepočítaný základ dane daňovníka upravený o príslušné percento bude za rok 2024 vo výške 2 686 eur ((22 000-13 200 (60% z 20 000)-900)*34%). Daňovníkovi vznikne v roku 2024 nárok na daňový bonus vo výške 2 686 eur, nakoľko 34 % z jeho základu dane je suma nižšia ako 5 040 eur.

Náš tip: Daňový bonus aj výšku čistej mzdy si ľahko vypočítate v našej mzdovej kalkulačke.

Navýšenie základu dane o základ dane druhej oprávnenej osoby v roku 2024

V prípade, že podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov (napríklad matka aj otec) a daňovník, ktorý si uplatňuje nárok na daňový bonus nemá dostatočný základ dane na uplatnenie celého nároku daňového bonusu, môže si pri podaní daňového priznania navýšiť tento základ dane o základ dane z príjmov druhej oprávnenej osoby a z takto navýšeného základu dane si môže uplatniť nárok na daňový bonus vo vyššej čiastke. Ak druhá oprávnená osoba splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu len časť roka, základ dane sa navýši len o pomernú časť základu dane.

Príklad na navýšenie základu dane druhej oprávnenej osoby v roku 2024

Daňovník má dieťa vo veku 5 rokov, ktoré vychováva s druhou oprávnenou osobou v spoločnej domácnosti. Daňovník si bude za rok 2024 podávať daňové priznanie, pričom dosiahne základ dane (príjmy-výdavky) vo výške 3 000 eur. V takomto daňovom priznaní si chce daňovník uplatniť nárok na daňový bonus. Druhá oprávnená osoba dosiahla základ dane (príjmy-výdavky) vo výške 500 eur. V akej výške si môže daňovník uplatniť daňový bonus v roku 2024 v daňovom priznaní?

Daňovníkovi vzniká nárok na maximálny daňový bonus za rok 2024 v sume 1 680 eur (12*140). Základ dane daňovníka vypočítaný príslušným percentom je vo výške 600 eur (3 000*20%), čo znamená, že si môže uplatniť daňový bonus len v sume 600 eur. Daňovník však môže pre účely určenia výšky daňového bonusu k svojmu základu dane pripočítať základ dane druhej oprávnenej osoby, a teda bude si môcť uplatniť daňový bonus až vo výške 700 eur ((3 000+500)*20%).

Preukázanie splnenia podmienok nároku na daňový bonus v roku 2024

Ak si daňovník uplatňuje nárok na daňový bonus prvýkrát, má povinnosť predložiť zamestnávateľovi resp. správcovi dane rodný list dieťaťa, príp. rozhodnutie súdu, ak je dieťa osvojené alebo sobášny list, ak ide o dieťa druhého z manželov a pod. V ďalšom období poberania príspevku už nie je povinný tento doklad predkladať.

Pozrite si tiež

Daňovník, ktorý si uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa, ktorému skončila povinná školská dochádzka, nemá povinnosť predkladať potvrdenie o návšteve školy, ak dieťa študuje na škole so sídlom na území SR. Daňovník predpokladá potvrdenie o návšteve školy len v prípade, že dieťa študuje na škole v zahraničí.

Daňovník nemusí opätovne predkladať doklady, v ktorých nedošlo k žiadnej zmene údajov a ktoré už v minulosti predložil. To platí nielen pre rodný list, ale aj pre ďalšie doklady, ako napríklad potvrdenie zo školy, ak ide o dieťa študujúce v zahraničí, sobášny list, ak sa ním preukazuje nárok na dieťa druhého z manželov, rozhodnutie súdu a iné.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Ružičková Kubišová
Dominika Ružičková Kubišová EASY START s.r.o

Dane a účtovníctvo sú pre mňa nie len povolaním ale aj koníčkom. Pracujem pre spoločnosť EASY START s.r.o, kde k svojej práci pristupujeme vždy profesionálne a odborne, avšak nikdy nezabúdame, že na druhej strane je človek, ktorý potrebuje poradiť a pomôcť. Vo voľnom čase sa neustále vzdelávam a rada cestujem.


Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

Zamestnanci (spĺňajúci zákonom stanovené podmienky) budú môcť začiatkom roka 2024 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023. Aké podmienky musí zamestnanec splniť? V akom termíne a na akom tlačive je potrebné zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie dane?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor)

Od roku 2024 sa podáva prehľad o zrazených preddavkoch na daň na novom tlačive, zmenou tiež prešiel formulár hlásenia, ktorý sa v apríli 2024 bude podávať za uplynulý rok. Aké sú nové vzory?

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2023: čo treba vedieť

Ktoré právnické osoby musia v roku 2023 podávať daňové priznanie k dani z príjmov a v akých termínoch? Ako vypočítať základ dane, aké sú sadzby dane aj ďalšie užitočné informácie sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky