Predĺžený rodičovský príspevok pri neprijatí dieťaťa do škôlky

Kto má nárok, aké podmienky treba splniť a aké dávky (ne)možno poberať súčasne? Odpovede na časté otázky, praktické príklady aj prehľad nároku podľa narodenia dieťaťa.

Rodičia detí vo veku od 3 rokov majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Na základe schválenej novely zákona o rodičovskom príspevku ho môže poberať rodič, ktorého dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Schválené opatrenie platí od 30. mája 2023. S čím sa rodič najčastejšie stretáva v praxi? Odpovede na časté otázky a príklady konkrétnych situácií v súvislosti s nárokom na rodičovský príspevok.

Rodičovský príspevok v roku 2023

Štátnu sociálnu dávku nazývanú rodičovský príspevok, ktorá má prispieť k zabezpečeniu riadnej starostlivosti o dieťa do 3 rokov (do 6 rokov, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav), vypláca príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny oprávnenej osobe. Poberať rodičovský príspevok za splnenia istých podmienok môže rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, či manžel rodiča dieťaťa, ak s týmto rodičom žije v jednej domácnosti.

Výšku rodičovského príspevku každoročne ovplyvňuje zmena sumy životného minima. Do 31.7.2023 je základná suma 301 eur, ak oprávnená osoba nepoberala materské a 412,60 eur, ak materské poberala. Zvýšením životného minima sa upraví aj výška rodičovského príspevku, mimoriadne už od 1.8.2023, a to na 345,20 eur, ak rodič nepoberal materské a 473,30 eur, ak poberal.

Pri viacerých súčasne narodených deťoch sa príspevok zvyšuje o 25 % na každé z týchto narodených detí, teda napr. pri dvojičkách o 25 %, pri trojičkách o 35 % zo sumy rodičovského príspevku. Ďalšie podrobnosti o tejto dávke približujeme v článku Rodičovský príspevok v roku 2023.

Predĺžený rodičovský príspevok od 30.5.2023

Komu je rodičovský príspevok z dôvodu neprijatia dieťaťa do materskej školy určený?

Je určený rodičovi, ktorý zabezpečuje starostlivosť (osobne alebo v súkromnom, resp. cirkevnom zariadení) o dieťa, ktoré neprijali do spádovej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, najdlhšie však do začiatku školského roka, v ktorom si začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie. Povinné je pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Od akého veku sa deti prijímajú na predprimárne vzdelávanie?

Vo všeobecnosti sa na predprimárne vzdelávanie v zmysle školského zákona prijímajú deti od 3 rokov veku. Len vo výnimočných prípadoch môže byť prijaté aj dieťa od 2 rokov veku. Starostlivosť o deti do 3 rokov je zabezpečovaná prostredníctvom doteraz vyplácaného rodičovského príspevku. Je slobodnou voľbou rodiča, či bude starostlivosť o dieťa zabezpečovať osobne, alebo prostredníctvom zariadenia.

Ako sa rodič dozvie, ktorá materská škola je spádová?

Zriaďovateľ materských škôl si určuje spádovosť jednotlivých materských škôl podľa rozloženia obce. Spádovosť je určená vo všeobecne záväznom nariadení obce. Každému dieťaťu prináleží podľa jeho trvalého pobytu len jedna spádová materská škola.

Ak sa v obci materská škola nenachádza a obec nevytvorí podmienky  na určenie spádovej materskej školy (neuzatvorí písomnú dohodu s inou obcou o spádovej materskej škole), regionálny úrad miestnej štátnej správy v školstve zriadi materskú školu, ktorá bude plniť tento účel.

Aké rozhodnutie je potrebné k nároku na rodičovský príspevok?

Zákon o rodičovskom príspevku vyžaduje predložiť len rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, a to na základe riadneho zápisu v mesiaci máj príslušného kalendárneho roka, v ktorom dieťa najneskôr do 31. augusta dovŕši 3 roky veku. 

Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa nemôže byť staršie ako 12 mesiacov. Jeho platnosť je na školský rok.

Ako si uplatniť nárok na rodičovský príspevok?

Nárok sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti o rodičovský príspevok na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu. Nie je možné pokračovať v poskytovaní rodičovského príspevku na základe pôvodnej žiadosti o rodičovský príspevok.

Odkedy vzniká nárok na rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok sa poskytuje vždy na školský rok – tak ako sa aj prijímajú deti do materských škôl, teda od 1. septembra do 31. augusta daného školského roka.

Príklad vzniku nároku na rodičovský príspevok

Rodič v mesiaci máj 2023 požiada o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy a v priebehu mesiaca jún 2023 dostane negatívne rozhodnutie, že dieťa nie je prijaté na školský rok 2023/2024. Môže si následne požiadať o rodičovský príspevok a tento sa mu začne poskytovať od 1. septembra 2023. Rodičovský príspevok sa bude vyplácať počas celého školského roka 2023/2024, to znamená do 31. augusta 2024 za podmienky, že dieťa neumiestni do inej štátnej materskej školy. Následne, ak sa rodičovi opätovne nepodarí dieťa umiestniť v spádovej materskej škole ani v ďalšom školskom roku, je povinný rozhodnutie o neprijatí na ďalší školský rok predložiť do konca augusta 2024. Ak tak neurobí, rodičovský príspevok mu bude odňatý.

Kedy rodič stráca nárok na rodičovský príspevok?

Nárok na rodičovský príspevok zaniká prijatím dieťaťa do inej materskej školy zriadenej územnou samosprávou alebo nástupom dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie. Rodičovský príspevok však môže byť odňatý aj v prípade, ak sa rodič nepreukáže na konci školského roka novým negatívnym rozhodnutím o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy na ďalší školský rok.

Rodič má povinnosť oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní, že jeho dieťa bolo prijaté do materskej školy zriadenej územnou samosprávou.

Článok pokračuje pod reklamou

Je možné poberať popri rodičovskom príspevku aj iné dávky?

Zdroj: Vlastné spracovanie
Materské Nie
Rodičovský príspevok na mladšie dieťa Nie
Príspevok na starostlivosť Nie
Ošetrovné Áno
Dávku v nezamestnanosti Nie
Tehotenské Áno
Pomoc v hmotnej núdzi Áno (rodičovský príspevok sa považuje za príjem v plnej výške)
Invalidný dôchodok Áno

Príklady rôznych situácií z praxe:

Príklad nároku na rodičovský príspevok, ak dieťaťu „zle“ vychádzajú roky

Situácia 1: Dieťa sa narodilo v decembri 2020. Rodič pôjde v máji 2023 na zápis do spádovej materskej školy. Dieťa k 31. augustu 2023 nemá 3 roky. Do spádovej materskej školy ho nevezmú z dôvodu veku (k 1. septembru 2023 má dieťa stále len 2 roky). Nárok na rodičovský príspevok rodičovi nevznikne. Do decembra 2023 sa mu bude poskytovať klasický rodičovský príspevok. Takýto rodič dieťaťa, ktorému „zle“ vychádzajú roky, pôjde na riadny zápis až v máji 2024 a ak následne na základe tohto zápisu dieťa do spádovej materskej školy neprijmú, vznikne mu nárok na rodičovský príspevok od septembra 2024. V období od januára 2024 do septembra 2024 rodičovi nebude vyplácaný predĺžený rodičovský príspevok.

Prečítajte si tiež

Situácia 2: Dieťa sa narodilo v októbri 2019.
Rodič bol na zápise do spádovej materskej školy v mesiaci máj 2022. Dieťa však k 31. augustu 2022 nedovŕšilo 3 roky veku, a preto nebolo na školský rok 2022/2023 prijaté z dôvodu veku (k 1. septembru 2022 malo stále len 2 roky). Takémuto rodičovi nevznikne nárok na rodičovský príspevok od mája 2023 do augusta 2023. Dieťa pôjde na riadny zápis do spádovej materskej školy ako trojročné až v máji 2023. Ak na základe tohto zápisu nebude prijaté do spádovej materskej školy, vznikne rodičovi nárok na rodičovský príspevok od 1. septembra 2023. 

Príklad vzniku nároku na rodičovský príspevok, ak dieťa malo 3 roky už minulý rok a do spádovej materskej školy ho nevzali

Dieťa sa narodilo v apríli 2019. Rodič bol na zápise do spádovej materskej školy v máji 2022. Dieťa v apríli 2022 dovŕšilo 3 roky. Do spádovej materskej školy ho nevzali. Rodič si môže požiadať o rodičovský príspevok od mája 2023 a bude mu poskytovaný do augusta 2023. Ak sa následne preukáže, že dieťa opäť nevzali do spádovej materskej školy rozhodnutím z júna 2023 na školský rok 2023/2024, bude sa v poskytovaní rodičovského príspevku pokračovať.

Príklad vzniku nároku na rodičovský príspevok, ak sa dieťa narodilo v lete

Dieťa sa narodilo v auguste 2020. Rodič pôjde v máji 2023 na zápis do spádovej materskej školy. Dieťa v auguste 2023 dovŕši 3 roky. Do spádovej materskej školy ho neprijmú z dôvodu nedostatočných kapacít. Od 1. septembra 2023 rodičovi vznikne nárok na rodičovský príspevok.

Prehľad nároku na poberanie rodičovského príspevku, ak dieťa neprijali do spádovej materskej školy, podľa mesiaca a roku narodenia dieťaťa:

Zdroj: Tlačová správa Sociálnej poisťovne

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky