Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Poskytovanie rodičovského príspevku upravuje zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“). Rodičovský príspevok vypláca oprávnenej osobe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVaR“).

Na aké ďalšie peňažné dávky má rodič v roku 2024 nárok sa dočítate v článku Peňažné dávky pre rodiča v roku 2024.

Poskytovanie rodičovského príspevku sa často spája s pojmom rodičovská dovolenka. Ide o dovolenku, ktorú poskytne zamestnávateľ zamestnancovi na prehĺbenie starostlivosti o dieťa a počas ktorej je zamestnancovi vyplácaný rodičovský príspevok. Rodič má na ňu nárok po uplynutí materskej dovolenky. Rodičovský príspevok však patrí aj iným osobám ako zamestnancom – napr. nezamestnaným či fyzickým osobám – podnikateľom (napr. živnostníkom), hoci rodičovskú dovolenku nečerpajú. Podrobnosti o tom, či oprávnené osoby môžu počas poberania rodičovského príspevku dosahovať príjmy (napr. zo zamestnania, z podnikania) sa dočítate v článku ďalej.

Kto podáva žiadosť a poberá rodičovský príspevok v roku 2024

Oprávnenou osobou, tzn. osobou, ktorá žiada a poberá rodičovský príspevok v roku 2024, je v zmysle zákona:

 • rodič dieťaťa,
 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo ÚPSVaR, alebo
 • manžel/manželka rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Oprávnená osoba (napr. matka) môže poberať rodičovský príspevok na dieťa:

 • do troch rokov veku,
 • do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
 • do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe, alebo
 • do šiestich rokov veku, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie (tzv. predĺžený rodičovský príspevok).

Nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa dohody osôb, ktoré sa o dieťa starajú (napr. matka alebo otec dieťaťa, nie obaja). Uvedené platí aj v prípade, ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo súd schváli dohodu rodičov. Ak nedôjde k písomnej dohode pri zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, príspevok sa vypláca striedavo počas kalendárnych mesiacov, ktorých počet sa určí podľa pomeru, ktorým je určená striedavá osobná starostlivosť. Pri spoločnej osobnej starostlivosti sa príspevok vypláca striedavo každému rodičovi počas troch kalendárnych mesiacov.

Ak je v rodine viac detí, vzniká nárok len na jeden rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe určenej podľa dohody. Znamená to, že ak sú v domácnosti napr. 2 deti vo veku do 3 rokov, oprávnená osoba nemá nárok na dvojnásobnú sumu rodičovského príspevku, ale dostane len jeden rodičovský príspevok. Ako je to v situácii, ak sa rodičom narodia dvojičky či trojičky, sa dočítate v ďalšej časti článku.

Ako požiada oprávnená osoba o rodičovský príspevok v roku 2024

O nárok na rodičovský príspevok musí oprávnená osoba požiadať ÚPSVaR podľa trvalého bydliska žiadateľa (alebo prechodného pobytu u cudzincov), a to:

 • podaním písomnej žiadosti osobne alebo poštou,
 • podaním žiadosti elektronicky cez portál slovensko.sk, pričom sa vyžaduje čítačka, občiansky preukaz s čipom a softvérové vybavenie k zabezpečeniu elektronického kvalifikovaného podpisu.

Oprávnenej osobe teda nevzniká nárok na rodičovský príspevok automaticky. Žiadosť je dostupná na pobočkách a webe ÚPSVaR. Vypĺňajú sa v nej najmä údaje o:

 • žiadateľke/žiadateľovi (tzn. o oprávnenej osobe) v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, štátna príslušnosť, kontaktné údaje,
 • sociálnom postavení žiadateľky/žiadateľa, kde oprávnená osoba označí, či je zamestnancom, SZČO, poberateľom dôchodku, dávky v nezamestnanosti alebo nezamestnaným,
 • druhej oprávnenej osobe a jeho sociálnom postavení (o druhom rodičovi, resp. o manželovi/manželke rodiča),
 • vzťahu žiadateľky/žiadateľa k dieťaťu/deťom súčasne narodeným, kde sa vyplní, či ide o rodiča, osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti alebo o manžela/manželku rodiča, ktorý nie je biologickým rodičom dieťa a žije s rodičom dieťaťa v domácnosti,
 • o dieťati, na ktoré sa uplatňuje rodičovský príspevok v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, adresa, atď.,
 • spôsobe výplaty, kde sa uvedie IBAN, resp. pri jeho neuvedení sa rodičovský príspevok bude vyplácať v hotovosti.

Súčasťou žiadosti sú i ďalšie vyhlásenia, napr. či dieťa nebolo prijaté do inej štátnej materskej školy, atď. Žiadosť sa podáva spolu s prílohami. Medzi prílohy žiadosti patrí napríklad rodný list dieťaťa, ak sa dieťa narodilo mimo územia SR, potvrdenie o nároku o materské na dieťa, ak bolo materské vyplácané v cudzine, a pod. Pri osobnej návšteve ÚPSVaR predloží žiadateľka/žiadateľ aj občiansky preukaz alebo cestovný doklad a doklad o povolení na trvalý alebo prechodný pobyt v SR u cudzincov.

Žiadosť o rodičovský príspevok je možné podať aj spätne za obdobie najviac šiestich mesiacov.

O priznaní rodičovského príspevku, o jeho zvýšení, či zániku nároku sa nevydáva písomné rozhodnutie.

Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku, výšku a výplatu rodičovského príspevku a do ôsmich dní ich písomne oznámiť príslušnému ÚPSVaR.

Podmienky nároku na rodičovský príspevok v roku 2024

Oprávnená osoba (napr. rodič dieťaťa) má v roku 2024 nárok na rodičovský príspevok, ak:

 • zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa (osobne alebo inou plnoletou fyzickou – napr. starými rodičmi alebo právnickou osobou – napr. prostredníctvom jasieľ, materskej školy) a
 • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa osobitného predpisu.

Riadnou starostlivosťou o dieťa sa rozumie starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa - najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa.

Upozorňujeme, že zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa inou osobou nemá vplyv na poberanie rodičovského príspevku oprávnenou osobou.

Rodičovský príspevok pre rodičov detí, ktoré neboli prijaté do spádovej materskej školy

Novinka, ktorá bola prijatá v roku 2023 ustanovuje, že rodičovský príspevok sa môže vyplácať aj oprávnenej osobe, ktorá sa stará o dieťa vo veku od 3 rokov. Nárok sa preukáže rozhodnutím štátnej materskej školy o neprijatí dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa. Príspevok sa poskytuje vždy na školský rok, tzn. od 1. septembra do 31. augusta. Oprávnená osoba predĺžený rodičovský príspevok poberá najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom si dieťa začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie. Povinné je pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, tzn. posledný ročník materskej školy. Neprijatie dieťaťa do štátnej materskej školy sa preukazuje v každom školskom roku. Ďalšie podrobnosti o predĺženom rodičovskom príspevku nájdete v článku Predĺžený rodičovský príspevok pri neprijatí dieťaťa do škôlky.

Príklad na vznik nároku na rodičovský príspevok u dieťaťa od 3 rokov veku v roku 2024

Pani Mária má dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky v decembri 2023. Dieťa nebolo prijaté do spádovej štátnej materskej školy na školský rok 2023/2024 kvôli nedostatku kapacít a tiež kvôli nízkemu veku, a bolo jej vydané rozhodnutie z júna 2023. Pani Márii poskytne ÚPSVaR riadny rodičovský príspevok až do decembra 2023, kým dieťa nedovŕši 3 roky. Od januára 2024 do septembra 2024 nebude pani Márii vyplácaný žiadny rodičovský príspevok, pretože školský rok začína až v septembri 2024. Ak ani na školský rok 2024/2025 nebude dieťa prijaté do spádovej štátnej materskej školy, pani Márii bude poskytnutý rodičovský príspevok na dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky, od septembra 2024 vrátane.

V akých prípadoch nevzniká nárok na rodičovský príspevok v roku 2024

V zákone o rodičovskom príspevku sú uvedené situácie, kedy nárok na rodičovský príspevok nevznikne. Ide o nasledovné situácie:

 • ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v SR,
 • ak aspoň jedna z oprávnených osôb má nárok na materské alebo má nárok na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku; to neplatí, ak oprávnená osoba, ktorou je otec dieťaťa, má nárok na materské alebo obdobnú dávku ako materské v členskom štáte, alebo
 • štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca jednej z oprávnených osôb obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské, to neplatí, ak oprávnená osoba, ktorou je otec dieťaťa, má nárok na obdobnú dávku ako materské v tomto štáte,
 • maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti,
 • ak oprávnená osoba je rodič ďalšieho dieťaťa, ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, do náhradnej osobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením neodkladného opatrenia, alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov, alebo je v osobnej starostlivosti poručníka,
 • ak oprávnená osoba je rodič ďalšieho dieťaťa a na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok.

Kedy zaniká nárok na rodičovský príspevok v roku 2024

Nárok na rodičovský príspevok poskytovaný oprávnenej osobe v roku 2024 zaniká:

 • od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo zákonom stanovený vek,
 • smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa,
 • prijatím dieťaťa do štátnej materskej školy, ak sa rodičovský príspevok vyplácal na toto dieťa,
 • na základe žiadosti o odňatie rodičovského príspevku (napr. z dôvodu uplatnenia nároku na materské, uplatnenia nároku na rodičovský príspevok druhou oprávnenou osobou, a pod.).

Nárok na predĺžený rodičovský príspevok od 3 rokov veku dieťaťa, ktoré nebolo prijaté do spádovej štátnej materskej školy, zaniká:

 • od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dosiahlo 6 rokov veku,
 • od 1. septembra školského roka, kedy sa na dieťa vzťahuje posledný ročník materskej školy,
 • ak bolo dieťa prijaté do štátnej materskej školy.
Článok pokračuje pod reklamou

Výška rodičovského príspevku v roku 2024

Výška rodičovského príspevku je daná v dvoch úrovniach a odvíja sa od skutočnosti, či oprávnenej osobe, ktorá oň požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok, bolo vyplácané materské alebo obdobná dávka ako materské v inom členskom štáte EÚ.

Prečítajte si tiež

Ak sa súčasne narodí 2 a viac detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie súčasne narodené dieťa.

Ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v starostlivosti, rodičovský príspevok sa zníži o 50 %. Znížený rodičovský príspevok poskytuje ÚPSVaR najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu škola oznámila nedodržanie školskej dochádzky.

Sumy rodičovských príspevkov platné pre rok 2024 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Pred rodičovským príspevkom bolo poberané materské alebo obdobná dávka v členskom štáte EÚ Pred rodičovským príspevkom nebolo poberané materské alebo obdobná dávka v členskom štáte EÚ
Základný príspevok 473,30 eur mesačne 345,20 eur mesačne
Pri dvojičkách zvýšenie o 25 % zo sumy základného príspevku 591,70 eur mesačne 431,50 eur mesačne
Pri trojičkách zvýšenie o 50 % zo sumy základného príspevku 710,00 eur mesačne 517,80 eur mesačne
Nedodržanie školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa zníženie o 50 % zo sumy základného príspevku 236,70 eur mesačne 172,60 eur mesačne

Výška rodičovského príspevku sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

Sumy rodičovských príspevkov sú v tejto výške účinné od 1. augusta 2023, kedy vďaka novele zákona o rodičovskom príspevku došlo k ich mimoriadnemu zvýšeniu namiesto tradičnej valorizácie, ktorá mala nastať až 1. januára 2024. Išlo o jedno z opatrení zameraných na pomoc mladým rodinám v čase vysokej inflácie. Štandardne sa výška rodičovského príspevku mení vplyvom zmeny životného minima.

Suma vyššie uvedených rodičovských príspevkov je pevná a vypláca sa vždy za celý kalendárny mesiac, pričom stačí, ak sú podmienky poskytnutia rodičovského príspevku splnené len jeden deň v mesiaci.

Ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, rodičovský príspevok je počas obdobia vyplácania materského v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou materského.

Ako v roku 2024 dosiahnuť maximálny nárok na materské nájdete v článku Materské v roku 2024.

Ako sa vypláca rodičovský príspevok v roku 2024

Rodičovský príspevok sa vypláca oprávnenej osobe za celý kalendárny mesiac pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku, napr. rodičovský príspevok za mesiac január 2024 vypláca oprávnenej osobe ÚPSVaR najneskôr do konca februára 2024.

ÚPSVaR vyplatí rodičovský príspevok na účet oprávnenej osoby, ktorý uviedla v žiadosti alebo v hotovosti na adresu trvalého pobytu v SR, resp. prechodného pobytu u cudzincov. Oprávnená osoba môže písomne požiadať ÚPSVaR o zmenu spôsobu vyplácania rodičovského príspevku.

Môže oprávnená osoba počas poberania rodičovského príspevku pracovať?

Oprávnená osoba môže počas poberania rodičovského príspevku dosahovať príjem zo závislej činnosti, zo samostatnej zárobkovej činnosti či z podielov zo zisku spoločnosti. Neexistuje žiadne zákonné obmedzenie príjmu, pri ktorom by hrozilo odňatie nároku na rodičovský príspevok.

Oprávnená osoba teda môže uzavrieť akýkoľvek druh pracovného pomeru, pracovnoprávneho vzťahu alebo podnikať. Dôležitou podmienkou v zmysle zákona o rodičovskom príspevku je zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa, napr. rodič zabezpečí opatrovateľku, o dieťa sa budú starať starí rodičia, začne chodiť do jaslí alebo do škôlky.

Aké odvody z dosahovaných príjmov bude platiť oprávnená osoba pri poberaní rodičovského príspevku v roku 2024 popisujeme v nasledujúcej tabuľke:

*O nevykonávaní podnikateľskej činnosti podá fyzická osoba – podnikateľ Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie.
**Preddavky na zdravotné poistenie môžu byť platené v ľubovoľnej výške. Neznamená to však, že SZČO neplatí zo svojho príjmu žiadne odvody do zdravotnej poisťovne. Zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2024 v roku 2025 vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a vyčísli oprávnenej osobe nedoplatok na zdravotnom poistení.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody z príjmu počas poberania rodičovského príspevku Odvody do Sociálnej poisťovne Odvody do zdravotnej poisťovne
Príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. zo živnosti)
 • platí (ak vykonáva podnikateľskú činnosť a vznikla jej povinnosť platiť sociálne odvody)
 • neplatí (ak nevykonáva podnikateľskú činnosť)*
 • nevzťahuje sa povinnosť platenia minimálnych preddavkov na zdravotné poistenie**
  Príjem zo závislej činnosti (zo zamestnania) v plnej výške v plnej výške

  Príklad na nárok na rodičovský príspevok, ak si oprávnená osoba počas rodičovskej dovolenky privyrába

  Pani Emília čerpá u svojho zamestnávateľa rodičovskú dovolenku a stará sa o dieťa vo veku 2 roky. ÚPSVaR jej vypláca rodičovský príspevok. Môže pani Emíliu rovnaký zamestnávateľ, u ktorého čerpá rodičovskú dovolenku, príležitostne zamestnať na dohodu o vykonaní práce, aby neprišla o rodičovský príspevok?

  Zamestnávateľ môže s pani Emíliou uzavrieť dohodu o vykonaní práce. Pani Emília bude naďalej poberať rodičovský príspevok, pričom na výšku jej príjmu sa nebude prihliadať.

  Príklad na nárok na rodičovský príspevok, ak je oprávnená osoba spoločníkom s. r. o.

  Pani Anna sa stará o dieťa vo veku 1 rok. Je jedinou spoločníčkou v s.r.o. a chce si vyplatiť podiely zo zisku. Príde pani Anna o nárok na rodičovský príspevok, ak bude mať príjem zo svojej s.r.o.?

  Zákon o rodičovskom príspevku nelimituje nárok na rodičovský príspevok výškou príjmu, tzn. príjem oprávnenej osoby (napr. rodiča dieťaťa) nie je prekážkou a pani Anna o rodičovský príspevok nepríde. Musí však spĺňať okrem iných podmienok aj podmienku riadnej starostlivosti o dieťa.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Dobrovoľné sociálne poistenie

  Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

  OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

  Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

  Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

  Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?

  Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

  Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky