Odvody a daň z príjmov z dohody od 1.1.2024

Zamestnávateľ i dohodár sú povinní z odmeny platiť sociálne a spravidla aj zdravotné odvody – v akej výške sa platia od 1.1.2024, do kedy sú splatné a aké zvýhodnenia platia pre študentov a dôchodcov?

Vykonávať závislú prácu na plnenie úloh a potrieb zamestnávateľa možno na základe pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou alebo na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. S fyzickými osobami je možné uzavrieť nasledovné dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

Dohody sa využívajú ako výnimočná forma zamestnania a nesmú nahrádzať uzavretie pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy s výnimkou dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Výnimočnosť môže plynúť z časového hľadiska (vykonanie kratšej úlohy, ktorá sa vykonáva len príležitostne) alebo z hľadiska rozsahu (potreba zamestnávateľa zamestnať dohodára len na pár hodín týždenne).

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce je podtyp dohody o pracovnej činnosti, ktorá je závislá od striedania ročných období, každoročne sa opakuje a nepresahuje 8 mesiacov v kalendárnom roku.

Sociálne a zdravotné odvody z dohody v roku 2024

Odmena z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru spravidla podlieha sociálnym a zdravotným odvodom. Odvody v určitej sadzbe je povinný platiť zamestnávateľ i zamestnanec. Odvody zamestnanca vysporiada zamestnávateľ, a to zrazením poistného na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie z odmeny dohodára a ich odvedením na účet príslušných inštitúcií. Výška odvodov sa vypočíta percentuálnym podielom z vymeriavacieho základu a závisí od viacerých hľadísk:

 • postavenie dohodára,
 • druh dohody,
 • či ide o pravidelný alebo nepravidelný príjem.

Niektoré špecifické skupiny dohodárov (napr. študenti, dôchodcovia) môžu využiť v určitých prípadoch zvýhodnené sadzby a úľavy od platenia poistného. Iná výška odvodov sa tiež vzťahuje na odmeny na základe dohôd o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce v porovnaní s odvodmi klasických dohodárov pri dohode o vykonaní práce či dohode o pracovnej činnosti.

Výška sociálnych odvodov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru závisí aj od skutočnosti, či došlo k uzavretiu dohody, ktorá zakladá právo na pravidelný mesačný príjem (splatný za obdobie jedného kalendárneho mesiaca) alebo na nepravidelný mesačný príjem (splatný za iné ako mesačné obdobie). Uvádzame niekoľko základných pravidiel, ako správne posúdiť dohody s pravidelným/nepravidelným príjmom:

 • dohoda uzatvorená na najviac 1 kalendárny mesiac je vždy dohodou s nepravidelným príjmom (napr. dohoda o pracovnej činnosti od 10.6.2024 do 15.6.2024), pretože odmena z dohody je vyplatená len raz, a teda nemožno hovoriť o pravidelnom príjme,
 • dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce je vždy považovaná za dohodu s pravidelným príjmom,
 • dohoda o vykonaní práce je považovaná za dohodu s nárokom na nepravidelný príjem, ak v dohode nie je uvedené inak (napr. odmena je splatná vždy mesačne po odovzdaní konkrétnej časti úlohy v príslušnom mesiaci, nie až pri úplnom odovzdaní, resp. ukončení pracovnej úlohy),
 • dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študenta sú spravidla dohodami na pravidelný mesačný príjem s výnimkou dohody na najviac 1 kalendárny mesiac, a to z dôvodu, že v zmysle zákonníka práce musí byť vyplatená najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola práca vykonávaná,
 • ak dohodár s dohodou na pravidelný príjem v niektorom mesiaci nepracoval (napr. kvôli PN), nemá to automaticky vplyv na zmenu dohody s nárokom na nepravidelný príjem, tzn. nie je dôležité, či dohodár pracuje pravidelne každý mesiac, ale čo hovorí obsah uzavretej dohody (napr. ak je v texte dohody uvedené, že odmena sa vyplatí raz za štvrťrok alebo po dokončení pracovnej úlohy jednorazovo).

Poistné na sociálne poistenie pri pravidelnom príjme je splatné v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov (napr. v posledný deň v mesiaci). Pri nepravidelnom príjme je poistné na sociálne poistenie splatné do 8. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol alebo kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa príjem vyplatil (poistné sa v priebehu trvania dohody neplatí).

Odvody na zdravotné poistenie sa vzťahujú na všetky dohody s výnimkou:

 • dohôd o brigádnickej práci študenta,
 • dohôd poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku (s výnimkou osôb, ktoré ho aktuálne nepoberajú), výsluhového dôchodku v dôchodkovom veku, invalidného výsluhového dôchodku.

Preddavok na zdravotné poistenie za zamestnancov je splatný v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac.

Od 1.1.2024 sa zvyšuje sadzba zdravotných odvodov platených zamestnávateľom. Ďalšie podrobnosti o zmenách od 1.1.2024 sa dozviete v článku Výber a platenie poistného: zmeny od 1.1.2024.

V akých sadzbách platí sociálne a zdravotné odvody zamestnávateľ a dohodár v jednotlivých prípadoch sa dočítate v ďalších častiach článku.

Nárok na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky u dohodárov od 1.1.2024

Odvodová odpočítateľná položka znižuje vymeriavací základ na platenie poistného u vybraných dohodárov.

Odvodovú odpočítateľnú položku v sociálnom poistení vo výške 200 eur mesačne si môžu uplatniť:

 • študenti na dohodu o brigádnickej práci študentov,
 • dôchodcovia na dohodu o pracovnej činnosti alebo na dohodu o vykonaní práce, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, výsluhového dôchodkového v dôchodkovom veku.

Odvodová odpočítateľná položka v sume 200 eur mesačne sa odpočíta od vymeriavacieho základu zamestnanca i zamestnávateľa na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity (platí len zamestnávateľ). Upozorňujeme, že dôchodca a študent si môžu uplatniť v jednom mesiaci odvodovú odpočítateľnú položku len na jednu dohodu. O uplatnení, resp. o ukončení uplatňovania odvodovej odpočítateľnej položky informuje dohodár zamestnávateľa písomne oznámením, ktorého vzor zverejnila Sociálna poisťovňa.

Dohodári, ktorí uzavreli dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, majú vždy a povinne nárok na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky v sociálnom poistení. Pre rok 2024 je v sume 652 eur mesačne (50 % z 1 304 eur, čo predstavuje priemernú mzdu za rok 2022). Táto položka znižuje vymeriavací základ na platenie starobného poistenia a poistenia v nezamestnanosti dohodára aj zamestnávateľa. Dohodári na výkon sezónnej práce nemajú nárok na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky v sume 200 eur, ktorú sme vymedzili vyššie.

Odvodovú položku poznáme aj v zdravotnom poistení, avšak na osoby pracujúce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa nevzťahuje.

Článok pokračuje pod reklamou

Odvody z dohôd klasických dohodárov s pravidelným a nepravidelným príjmom od 1.1.2024 – tabuľka

Sadzby poistného v tabuľke sa vzťahujú výlučne na klasických dohodárov na základe dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce, ktorí nespĺňajú štatút študenta a nie sú dôchodcami. Sadzby odvodov týchto špecifických skupín dohodárov popisujeme v ďalších častiach článku.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody Nepravidelný príjem Pravidelný príjem
Zamestnanec (klasický dohodár) Zamestnávateľ Zamestnanec (klasický dohodár) Zamestnávateľ
Nemocenské poistenie - - 1,4 % 1,4 %
Starobné poistenie 4,00 % 14,00 % 4,00 % 14,00 %
Invalidné poistenie 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %
Poistenie v nezamestnanosti - - 1,00 % 1,00 %
Úrazové poistenie - 0,80 % - 0,80 %
Garančné poistenie - 0,25 % - 0,25 %
Rezervný fond solidarity - 4,75 % - 4,75 %
Poistenie na financovanie podpory v čase skrátenej práce - - - -
Sociálne poistenie SPOLU 7,00 % 22,80 % 9,40 % 25,20 %
Zdravotné poistenie 4,00 % 11,00 % 4,00 % 11,00 %
Odvody SPOLU 11,00 % 33,80 % 13,40 % 36,20 %

Odvody z dohôd o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce od 1.1.2024 – tabuľka

*Ak mesačná odmena dohodára prevýši sumu odvodovej odpočítateľnej položky, t. j. bude vyššia ako 652 eur, poistné na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti platí zamestnávateľ aj dohodár len z rozdielu prevyšujúceho túto hranicu.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody Klasický dohodár – sezónna práca Zamestnávateľ
Do 652 eur Nad 652 eur* Do 652 eur Nad 652 eur*
Nemocenské poistenie 1,40 % 1,40 % 1,40 % 1,40 %
Starobné poistenie - 4,00 % - 14,00 %
Invalidné poistenie 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %
Poistenie v nezamestnanosti - 1,00 % - 1,00 %
Úrazové poistenie - - 0,80 % 0,80 %
Garančné poistenie - - 0,25 % 0,25 %
Rezervný fond solidarity - - 4,75 % 4,75 %
Poistenie na financovanie podpory v čase skrátenej práce - - - -
Sociálne poistenie SPOLU 4,40 % 9,40 % 10,20 % 25,20 %
Zdravotné poistenie 4,00 % 4,00 % 11,00 % 11,00 %
Odvody SPOLU 8,40 % 13,40 % 21,20 % 36,20 %

Odvody starobných dôchodcov z dohôd o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce od 1.1.2024 – tabuľka

Dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce môžu uzavrieť aj poberatelia dôchodku. Aké sadzby poistného sa vzťahujú na poberateľov starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku od 1.1.2024 sa dočítate v nasledujúcej tabuľke:

*Ak mesačná odmena dohodára prevýši sumu odvodovej odpočítateľnej položky, t. j. bude vyššia ako 652 eur, poistné na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti (platia len výsluhoví dôchodcovia v dôchodkovom veku) platí zamestnávateľ aj dohodár len z rozdielu prevyšujúceho túto hranicu.
**Pri predčasnom starobnom dôchodku podlieha odmena zdravotným odvodom na strane dohodára i zamestnávateľa, ak je predčasný starobný dôchodok priznaný, ale vyplácanie dôchodku je pozastavené.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody Poberateľ starobného, a predčasného** starobného dôchodku Zamestnávateľ
Do 652 eur Nad 652 eur* Do 652 eur Nad 652 eur*
Nemocenské poistenie 1,40 % 1,40 % 1,40 % 1,40 %
Starobné poistenie - 4,00 % - 14,00 %
Invalidné poistenie - - - -
Poistenie v nezamestnanosti - - - -
Úrazové poistenie - - 0,80 % 0,80 %
Garančné poistenie - - 0,25 % 0,25 %
Rezervný fond solidarity - - 4,75 % 4,75 %
Poistenie na financovanie podpory v čase skrátenej práce - - - -
Sociálne poistenie SPOLU 1,40 % 5,40 % 7,20 % 21,20 %
Zdravotné poistenie - - - -
Odvody SPOLU 1,40 % 5,40 % 7,20 % 21,20 %

Upozorňujeme, že výsluhoví dôchodcovia v dôchodkovom veku pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce platia navyše okrem vyššie uvedených odvodov aj poistné na poistenie v nezamestnanosti v sadzbe 1 % po zohľadnení odvodovej odpočítateľnej položky.

Odvody invalidných dôchodcov z dohôd o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce od 1.1.2024 – tabuľka

V samostatnej tabuľke sa venujeme aj sadzbám odvodov pri dohode o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce u poberateľov invalidného dôchodku a invalidného dôchodku v dôchodkovom veku:

*Ak mesačná odmena dohodára prevýši sumu odvodovej odpočítateľnej položky, t. j. bude vyššia ako 652 eur, poistné na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti platí zamestnávateľ aj dohodár len z rozdielu prevyšujúceho túto hranicu.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody Poberateľ invalidného dôchodku a invalidného dôchodku v dôchodkovom veku Zamestnávateľ
Do 652 eur Nad 652 eur* Do 652 eur Nad 652 eur*
Nemocenské poistenie 1,40 % 1,40 % 1,40 % 1,40 %
Starobné poistenie - 4,00 % - 14,00 %
Invalidné poistenie 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %
Poistenie v nezamestnanosti - - - -
Úrazové poistenie - - 0,80 % 0,80 %
Garančné poistenie - - 0,25 % 0,25 %
Rezervný fond solidarity - - 4,75 % 4,75 %
Poistenie na financovanie podpory v čase skrátenej práce - - - -
Sociálne poistenie SPOLU 4,40 % 8,40 % 10,20 % 24,20 %
Zdravotné poistenie - - - -
Odvody SPOLU 4,40 % 8,40 % 10,20 % 24,20 %

Upozorňujeme, že invalidní výsluhoví dôchodcovia a invalidní dôchodcovia s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 40 % - 70 % pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce platia navyše okrem vyššie uvedených odvodov aj poistné na poistenie v nezamestnanosti v sadzbe 1 % po zohľadnení odvodovej odpočítateľnej položky.

Odvody dôchodcov z dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce od 1.1.2024 – tabuľka

*Platí u dôchodcov, ktorí si uplatnia odvodovú odpočítateľnú položku.
**Platí u dôchodcov, ktorí si neuplatnia odvodovú odpočítateľnú položku alebo uplatnia, ale ich príjem prevýši sumu 200 eur mesačne. Výnimkou je platenie poistného na garančné poistenie a úrazové poistenie, ktoré za dohodára platí zamestnávateľ z celej výšky odmeny bez ohľadu na to, či si dôchodca uplatňuje alebo neuplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody Poberatelia starobného, predčasného starobného a výsluhového dôchodku pri dovŕšení dôchodkového veku Poberatelia invalidného dôchodku a výsluhového invalidného dôchodku
Dohodár - dôchodca Zamestnávateľ Dohodár - dôchodca Zamestnávateľ
Do 200 €* Nad 200 €** Do 200 €* Nad 200 €** Do 200 €* Nad 200 €** Do 200 €* Nad 200 €**
Nemocenské poistenie - - - - - - - -
Starobné poistenie - 4,00 % - 14,00 % - 4,00 % - 14,00 %
Invalidné poistenie - - - - - 3,00 % - 3,00 %
Poistenie v nezamestnanosti - - - - - - - -
Úrazové poistenie - - 0,80 % 0,80 % - - 0,80 % 0,80 %
Garančné poistenie - - 0,25 % 0,25 % - - 0,25 % 0,25 %
Rezervný fond solidarity - - - 4,75 % - - - 4,75 %
Poistenie na financovanie podpory v čase skrátenej práce - - - - - - - -
Sociálne poistenie SPOLU 0,00 % 4,00 % 1,05 % 19,80 % 0,00 % 7,00 % 1,05 % 22,80 %
Zdravotné poistenie - - - - - - - -
Odvody SPOLU 0,00 % 4,00 % 1,05 % 19,80 % 0,00 % 7,00 % 1,05 % 22,80 %

Pracovať na základe dohody môže i poberateľ predčasného dôchodku avšak úhrn jeho príjmu z dohody nesmie prekročiť 2 400 eur za kalendárny rok. Pri prekročení tejto hranice príjmu, Sociálna poisťovňa výplatu dôchodku zastaví. Zdravotné poistenie sa za tohto dôchodcu platí len vtedy, keď nepoberá predčasný starobný dôchodok.

Upozornenie: Dôchodcovia i zamestnávatelia platia rovnaké odvody bez ohľadu na to, či uzavreli s dôchodcom dohodu s nárokom na pravidelný alebo nepravidelný príjem.

Odvody študentov z dohody o brigádnickej práci študenta od 1.1.2024 - tabuľka

Študenti môžu v roku 2024 vykonávať závislú prácu v pracovnom pomere alebo na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, tzn. so študentom nemusí zamestnávateľ uzavrieť výlučne dohodu o brigádnickej práci študentov. Príjem študenta z dohody o brigádnickej práci študentov však na rozdiel od ostatných druhov dohôd nepodlieha zdravotným odvodom na strane dohodára ani na strane zamestnávateľa a dohodár - študent má navyše možnosť si znížiť vymeriavací základ poistného o odvodovú odpočítateľnú položku vo výške 200 eur.

Prečítajte si tiež

Dohodu o brigádnickej práci študenta je možné uzavrieť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Štatút žiaka, resp. študenta spĺňa fyzická osoba aj v čase od riadneho ukončenia štúdia na strednej škole, resp. prvého stupňa vysokoškolského štúdia až do 31. októbra toho istého kalendárneho roka.

Zamestnávateľ môže uzavrieť dohodu aj so študentom - mladistvým zamestnancom, ktorý je mladší ako 18 rokov. V zmysle zákonníka práce môže mladistvý zamestnanec vykonávať len prácu, ktorá je primeraná jeho fyzickému a rozumovému rozvoju, neohrozuje jeho mravnosť a zamestnávateľ mu musí poskytnúť pri práci zvýšenú starostlivosť. Ak by mladistvý zamestnanec nedosiahol 15 rokov a neukončil povinnú školskú dochádzku, jeho práca je zakázaná (s výnimkou ľahkých prác, napr. práca na športových podujatiach, reklamných činnostiach a pod.).

Prečo je dohoda o brigádnickej práci študenta výhodnejšia a ďalšie podrobnosti o práci študentov sa dočítate v článku Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2024.

V tabuľke uvádzame prehľad sadzieb odvodov u dohodárov, ktorí sú študentami, a to pri uplatnení alebo neuplatnení odvodovej odpočítateľnej položky:

*Platí u študentov, ktorí si uplatnia odvodovú odpočítateľnú položku.
**Platí u študentov, ktorí si neuplatnia odvodovú odpočítateľnú položku alebo uplatnia, ale ich príjem prevýši sumu 200 eur mesačne. V prípade neuplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky sa uvedené sadzby odvodov platia z plnej výšky odmeny dohodára (vymeriavacieho základu). Ak sa uplatňuje odvodová odpočítateľná položka a odmena presiahne v danom mesiaci sumu 200 €, budú žiak, resp. študent, aj jeho zamestnávateľ platiť odvody na dôchodkové poistenie (starobné, invalidné a u zamestnávateľa aj rezervný fond solidarity), ale len z rozdielu, ktorý prevyšuje hranicu 200 €. Odvody zamestnávateľa na úrazové a garančné poistenie (spolu 1,05 %) sa platia vždy z celej sumy odmeny.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody Dohodár - študent Zamestnávateľ
Do 200 €* Nad 200 €** Do 200 €* Nad 200 €**
Nemocenské poistenie - - - -
Dôchodkové - 7,00 % - 17,00 %
Poistenie v nezamestnanosti - - - -
Úrazové poistenie - - 0,80 % 0,80 %
Garančné poistenie - - 0,25 % 0,25 %
Rezervný fond solidarity - - - 4,75 %
Poistenie na financovanie podpory v čase skrátenej práce - - - -
Sociálne poistenie SPOLU 0,00 % 7,00 % 1,05 % 22,80 %
Zdravotné poistenie - - - -
Odvody SPOLU 0,00 % 7,00 % 1,05 % 22,80 %

Upozornenie: So študentom je možné uzavrieť aj dohodu o brigádnickej práci študenta s právom na nepravidelný príjem (napr. ak je dohoda uzavretá na obdobie jedného mesiaca alebo na kratšie). Výška odvodov zostáva rovnaká bez ohľadu na pravidelnosť alebo nepravidelnosť príjmu študenta.

Daň zo závislej činnosti z dohody v roku 2024

Odmena z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru predstavuje zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, tzn. podlieha dani zo závislej činnosti rovnako ako mzda zamestnanca na základe pracovnej zmluvy. Výška preddavku na daň závisí od výšky odmeny a aj od skutočnosti, či si dohodár uplatňuje niektoré z daňových zvýhodnení. Zamestnávateľ zrazí preddavok na daň z príjmov v sadzbe dane 19 %, resp. 25 % z odmeny dohodára a odvedie ho na účet daňového úradu.

Prečítajte si tiež

Dohodár má možnosť si u zamestnávateľa uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, prípadne tiež daňový bonus na dieťa. Urobí tak podpísaním tlačiva Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si nesmie uplatniť, ak:

 • si ju už uplatňuje u iného zamestnávateľa,
 • ak poberá k začiatku zdaňovacieho obdobia starobný, predčasný starobný, výsluhový dôchodok, vyrovnávací príplatok či starobné dôchodkové sporenie,
 • ak bol poberateľom dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, výsluhového dôchodku zo zahraničia alebo obdobného výsluhového dôchodku zo zahraničia.

Aké podmienky musí dohodár splniť, aby mal nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2024 sa dočítate v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2024.

Zamestnávateľ odvedie preddavky na daň znížené o úhrn daňového bonusu na účet daňového úradu najneskôr do piatich dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru, pričom správca dane môže na žiadosť zamestnávateľa určiť aj inú lehotu.

Dohodár má možnosť niektorého zo svojich zamestnávateľov požiadať o ročné zúčtovanie dane. Aké podmienky musí splniť a v akej lehote sa žiadosť o ročné zúčtovanie podáva sa dočítate v článku Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky