Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2023 – dane a odvody

Aká je výška odvodov a ako sa vypočíta preddavok na daň pri brigádnickej práci študentov? Do akej sumy odmeny je dohoda výhodná pre zamestnanca aj zamestnávateľa?

Zamestnávateľ môže uzatvoriť výnimočne s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo študenta dennej formy vysokoškolského štúdia na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb aj dohodu o brigádnickej práci študentov. To, za akých podmienok, na akú dlhú dobu, či aké sú povinné náležitosti dohody o brigádnickej práci študentov nájdete v článku Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2023.

Tzv. dohodárovi – žiakovi, resp. študentov vzniká v určitých prípadoch povinnosť platiť aj odvody a daň z príjmov zo závislej činnosti. To, že mu povinnosť vznikne, však neznamená, že dohodár tieto odvody zaplatí sám, zo svojho účtu, ale znamená to, že zamestnávateľ mu príslušnú výšku odvodov, resp. dane zrazí z jeho odmeny a vyplatí mu odmenu už zníženú o dané zrážky. Odvody platí zamestnávateľ aj navyše určitým percentom z hrubej odmeny, avšak tieto zamestnancovi nezráža.

V tomto článku nájdete, kedy a akú výšku odvodov zaplatí dohodár – žiak, resp. študent a čo vplýva na to, akú výšku preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zaplatí.

Platenie odvodov z dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2023

Hlavnou výhodou uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov je jeho výhodné odvodové zaťaženie. Vyplýva to z toho, že žiak, resp. študent si môže uplatniť v kalendárnom mesiaci u jedného zamestnávateľa odvodovú odpočítateľnú položku vo výške 200 €.

To znamená, že ak žiak, resp. študent si uplatní odvodovú výnimku a jeho odmena v danom mesiaci nepresiahne 200 €, nezaplatí žiadne odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Ak však odmena presiahne v danom mesiaci sumu 200 €, bude žiak, resp. študent platiť odvody na dôchodkové poistenie, ale len z rozdielu, ktorý prevyšuje hranicu 200 € (napr. ak odmena bude vo výške 300 €, odvody na dôchodkové poistenie zaplatí dohodár len z rozdielu, t. j. zo 100 €). Odvody zamestnávateľa na úrazové a garančné poistenie (spolu 1,05 %) sa platia z celej sumy odmeny.

Prečítajte si tiež

Pozor však na to, že uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky nie je automatické. Žiak, resp. študent si u daného zamestnávateľa uplatní odvodovú odpočítateľnú položku na základe tlačiva „Oznámenie a čestné vyhlásenie odvodová odpočítateľná položka (OOP) - ŠTUDENTI“. Ide o nové tlačivo platné od 1.1.2023. Ak si odvodovú odpočítateľnú položku vyplnením tohto tlačiva neuplatní, zamestnávateľ mu bude automaticky odvody zrážať z odmeny. Ak žiak, resp. študent má viacero brigád, odvodovú výnimku si v danom kalendárnom mesiaci môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa.

Platenie odvodov z dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2023 – tabuľka

V akej výške zaplatí „dohodár“ (žiak, resp. študent) a zamestnávateľ odvody na sociálne a zdravotné poistenie v roku 2023 z dohody o brigádnickej práci študentov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody z dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2023
Druh poistenia Uplatnená odpočítateľná položka Neuplatnená odpočítateľná položka (resp. prekročená hranica príjmu)
Zamestnávateľ Dohodár Zamestnávateľ Dohodár
Nemocenské x x x x
Starobné x x 14 % 4 %
Invalidné x x 3 % 3 %
Poistenie v nezamestnanosti x x x x
Úrazové 0,80 % x 0,80 % x
Garančné 0,25 % x 0,25 % x
Rezervný fond solidarity x x 4,75 % x
Sociálne poistenie spolu 1,05 % 0,00 % 22,80 % 7,00 %
Zdravotné poistenie x x x x
Poistenie spolu 1,05 % 0,00 % 22,80 % 7,00 %

Platenie preddavku na daň z dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2023

To, či žiak, resp. študent zaplatí preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti a v akej výške z dohody o brigádnickej práci študentov, závisí od toho, či si u zamestnávateľa uplatní, resp. neuplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá v roku 2023 predstavuje mesačnú sumu 410,24 €.

Prečítajte si tiež

Uplatnenie nezdaniteľnej časti, tak ako v prípade odvodovej výnimky, nie je automatické. Žiak, resp. študent si môže uplatniť nezdaniteľnú časť v danom mesiaci len u jedného zamestnávateľa, a to podpísanímVyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“.

Článok pokračuje pod reklamou

Žiakovi, resp. študentovi sa vypočíta preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti nasledovným spôsobom:

  1. ak si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane, tak sa mu vypočíta preddavok na daň z príjmu vo výške 19 %, resp. 25 % z odmeny zníženej o odvody do Sociálnej poisťovne zrazené zamestnancovi a zníženej o sumu 410,24 €. Pozor, v prípade, ak rozdiel odmeny a zrazených odvodov neprevyšuje sumu 410,24 €, preddavok na daň bude nulový,
  2. ak si neuplatní nezdaniteľnú časť základu dane, tak sa mu vypočíta preddavok na daň z príjmu vo výške 19 %, resp. 25 % z odmeny zníženej o odvody do Sociálnej poisťovne zrazené zamestnancovi.

Príklady na výpočet dane z príjmov a odvodov študenta (výpočet čistej odmeny)

Pre lepšie pochopenie si uvedieme dva príklady, pričom pôjde o rovnakú dohodu:

Katka, študentka vysokej školy, uzatvorila so spoločnosťou Účtovník, s.r.o. dohodu o brigádnickej práci študentov. Výška hodinovej odmeny je 5 eur. Pri podpísaní dohody predložila študentka Katka svojmu zamestnávateľovi potvrdenie o návšteve školy a zároveň podpísala oznámenie a čestné vyhlásenie o odvodovej odpočítateľnej položke. Uplatňuje si taktiež nezdaniteľnú časť základu dane.

Prečítajte si tiež

Príklad na výpočet dane a odvodov študenta s odmenou do 200 eur

V mesiaci január 2023 mala Katka skúškové a odpracovala len 30 hodín. Jej odmena v hrubom tak bude 30 x 5 eur = 150 eur. Nakoľko má uplatnenú odvodovú odpočítateľnú položku a jej odmena nepresahuje ani nezdaniteľnú časť základu dane, suma 150 eur bude zároveň vyplatená v čistom na jej bankový účet. Zamestnávateľ zaplatí odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 1,57 eura.

Príklad na výpočet dane a odvodov študenta s odmenou nad 200 eur

V mesiaci február 2023 mala Katka viac voľného času a v práci ju aj viac potrebovali, preto odpracovala 90 hodín (platí, že v priemere počas trvania dohody neodpracuje viac ako 20 hodín týždenne). Jej hrubá odmena bude 90 x 5 eur = 450 eur. Nakoľko prekročila výšku 200 eur, zamestnávateľ jej musí strhnúť poistné z odmeny, ktorá prevýšila 200 eur. Odvody, ktoré sa zrazia Katke, budú vo výške 7 % z 250 eur, t. j. 17,50 eura.

Preddavok na daň sa vypočíta nasledovne = (450 – 17,50 – 410,24) x 19 % = 4,23 eura.

Katka dostane v čistom na účet za mesiac február odmenu 450 – 17,50 – 4,23 = 428,27 eura.

Odvody zamestnávateľa budú vo výške 21,75 % z 250 eur, t. j. 54,37 eura, plus 1,05 % z celej odmeny 450 eur, t. j. 4,72 eur – spolu teda 59,09 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Koľko hodín možno odpracovať na dohodu?

Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné odpracovať iba limitovaný počet hodín. Prinášame prehľad, koľko je maximálne možné odpracovať na jednotlivé druhy dohôd.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky