PN zamestnanca v roku 2023 – náhrada príjmu a nemocenské

Ak je zamestnanec uznaný za dočasne PN, má nárok na náhradu príjmu, resp. nemocenské. Aké podmienky však musí splniť a akú výšku náhrady príjmu dostane v roku 2023?

Zamestnanec môže byť uznaný lekárom za dočasne práceneschopného (ďalej len „PN“) na výkon zárobkovej činnosti, a to z dôvodu:

 • choroby,
 • úrazu,
 • nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie.

Aktualizácia k 13.3.2023: Vyhláška k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe úzkych kontaktov Úrad verejného zdravotníctva SR sa kompletne zruší od 20. marca 2023. Znamená to, že osoby s COVID-19 by už od tohto dátumu nemali mať povinnú päťdňovú domácu izoláciu. Naďalej však budú v starostlivosti svojich ošetrujúcich lekárov, ktorí im budú nastavovať liečbu či stanovovať práceneschopnosť.

V prípade, ak zamestnanec z vyššie uvedených dôvodov nemôže vykonávať svoju pracovnú činnosť, má po splnení zákonom stanovených podmienok nárok na náhradu príjmu a nemocenské. Kedy a za akých podmienok má nárok na náhradu príjmu a kedy na nemocenské počas PN? Približujeme v tomto článku, v ktorom sa zameriame prevažne na vyplácanie náhrady príjmu počas dočasnej PN-ky zamestnanca.

Zamestnanec má počas PN-ky nárok na náhradu príjmu, resp. nemocenské v roku 2023

Zamestnanec, ktorý nemôže vykonávať svoju prácu z dôvodu PN-ky má nárok na tieto dávky v závislosti od dĺžky trvania dočasnej PN. V roku 2023 má zamestnanec nárok počas PN-ky na:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Dávky, na ktoré má zamestnanec nárok v roku 2023 počas dočasnej PN-ky
Dĺžka trvania dočasnej PN-ky Nárok na dávku Kto vypláca dávku
prvý až desiaty deň dočasnej PN-ky náhrada príjmu počas dočasnej PN-ky zamestnávateľ
od jedenásteho dňa dočasnej PN-ky nemocenské (nemocenská dávka) Sociálna poisťovňa

Podmienku nároku, výšku a vyplácanie vyššie uvedených dávok upravujú tieto zákony:

 • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej PN zamestnanca v znení neskorších predpisov – ak ide o vyplácanie náhrady príjmu,
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov – ak ide o vyplácanie nemocenského.

Podmienky, ktoré musí splniť zamestnanec pre získanie nároku na náhradu príjmu, resp. nemocenského počas PN v roku 2023

Zamestnanec musí splniť nasledovné podmienky pre získanie nároku na nemocenské počas dočasnej PN v roku 2023:

 • byť uznaný za dočasne PN,
 • nevykonávať počas tohto obdobia zárobkovú činnosť a nedosahovať počas obdobia príjem z tejto činnosti (okrem príjmu, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu, než za vykonanú prácu),
 • mať v deň vzniku dočasnej PN-ky aktívne nemocenské poistenie (t. j. byť zamestnaný) alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
 • nepoberať v tom čase materské.

Čo je to ochranná lehota po skončení nemocenského poistenia? Je to ten prípad, ak zamestnanec je uznaný za dočasne PN až po skončení pracovného pomeru. V prípade, ak bude tento zamestnanec uznaný za dočasne PN po skončení pracovného pomeru v ochrannej lehote, bude mať ešte nárok nemocenské. Ochranná lehota je pritom:

 • sedem dní po skončení nemocenského poistenia,
 • toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie, ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní (napr. ak pracovný pomer trval 5 dní),
 • osem mesiacov, ak osoba, ktorá je uznaná za dočasne PN je tehotná a nemocenské poistenie jej zaniklo v období tehotenstva.

Na náhradu príjmu počas dočasnej PN nemá zamestnanec nárok, ak:

 • počas obdobia dočasnej PN má nárok na nemocenské, materské alebo rodičovský príspevok (neplatí to, ak počas poberania rodičovského príspevku zamestnanec súčasne pracuje),
 • sa stal dočasne PN v dôsledku úmyselného trestného činu, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody,
 • porušil liečebný režim určený lekárom (nárok na náhradu príjmu nemá odo dňa porušenia liečebného režimu),
 • sa nezdržiava na mieste určenom počas dočasnej PN bez súhlasu lekára (nárok na náhradu príjmu nemá odo dňa zistenia tejto skutočnosti).

Výška náhrady príjmu počas dočasnej PN zamestnanca v roku 2023

Zamestnanec, ktorý je uznaný za dočasne PN má v roku 2023 nárok na náhradu príjmu vo výške, ktorú uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška náhrady príjmu počas dočasnej PN zamestnanca v roku 2023
Trvanie dočasnej PN-ky Výška náhrady príjmu
od 1. dňa do 3. dňa trvania dočasnej PN-ky (vrátane) 25 % denného vymeriavacieho základu (DVZ)
od 4. dňa do 10. dňa trvania dočasnej PN-ky (vrátane) 55 % denného vymeriavacieho základu (DVZ)

Pri určovaní výšky náhrady príjmu počas dočasnej PN zamestnanca je potrebné vedieť, že:

 • v kolektívnej zmluve možno dohodnúť dennú výšku náhrady príjmu vo vyššej percentuálnej sadzbe, než aká je určená vo vyššie uvedenej tabuľke, najviac však vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu,
 • náhrada príjmu sa zníži na polovicu, a to od prvého dňa dočasnej PN, ak sa zamestnanec stal dočasne PN v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej PN.
Prečítajte si tiež

Ako sme už teda uviedli aj vyššie, ak dočasná PN-ka trvá dlhšie ako 10 dní, tak Sociálna poisťovňa vyplatí zamestnancovi od jedenásteho dňa nemocenské, a to vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (DVZ).

Ako postupovať, ak zamestnanec bude uznaný za dočasne PN počas ochrannej lehoty? V tomto prípade už zamestnanec nemá nárok na náhradu príjmu od prvého dňa dočasnej PN-ky, ale má nárok od prvého dňa na dávku nemocenské, ktorú mi vyplatí Sociálna poisťovňa, a to v rovnakej výške ako náhrada príjmu (t. j. za prvé tri dni 25 % DVZ a potom 55 % DVZ).

V praxi sa stávajú rôzne prípady, a tak dočasná PN zamestnanca môže trvať, napr. týždeň, či môže trvať aj mesiac. Ako v taktom prípade sa postupuje pri vyplácaní náhrady príjmu a nemocenského, uvádzame na príkladoch v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Vyplatenie dávok počas dočasnej PN-ky zamestnanca v príkladoch v roku 2023
Dĺžka trvania dočasnej PN-ky Typ dávky, na ktorú má zamestnanec nárok počas dočasnej PN-ky
dočasná PN zamestnanca trvá od 5.3. do 12.3.
- dĺžka trvania dočasnej PN: menej ako 10 kalendárnych dní
zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi náhradu príjmu len za tie dni, počas ktorých bol dočasne PN, t. j. za 8 kalendárnych dní
dočasná PN zamestnanca trvá od 5.3. do 14.3.
- dĺžka trvania dočasnej PN: 10 kalendárnych dní
zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi náhradu príjmu za 10 kalendárnych dní
dočasná PN zamestnanca trvá od 5.3. do 25.3.
- dĺžka trvania dočasnej PN: viac ako 10 kalendárnych dní
zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi náhradu príjmu za 10 kalendárnych dní (od 5.3. do 14.3.) a od 11.-teho dňa vyplatí zamestnancovi Sociálna poisťovňa nemocenské (od 15.3. do 25.3.)

Ako určiť výšku denného vymeriavacieho základu pre výpočet náhrady príjmu počas dočasnej PN zamestnanca v roku 2023

Pre zistenie výšky náhrady príjmu zamestnanca počas dočasnej PN, je potrebné poznať jeho denný vymeriavací základ (DVZ). Ten vypočítame nasledovne:

Takto vypočítaný denný vymeriavací základ sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nadol a sumu náhrady príjmu sa zaokrúhli na celé eurocenty nahor.
Takto vypočítaný denný vymeriavací základ sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nadol a sumu náhrady príjmu sa zaokrúhli na celé eurocenty nahor.

Na výpočet denného vymeriavacieho základu (DVZ) je potrebné v prvom rade správne určiť rozhodujúce obdobie. To sa určí nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ na účely výpočtu náhrady príjmu počas dočasnej PN zamestnanca v roku 2023
Ak nemocenské poistenie zamestnanca trvalo pred vznikom dočasnej PN najmenej 90 dní (spravidla vtedy, ak pracovný pomer trval viac ako 90 dní):
Vznik nemocenského poistenia (pracovného pomeru) Určenie rozhodujúce obdobia
ak nemocenské poistenie trvalo nepretržite najmenej od 1. januára kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná PN (t. j. najmenej od 1.1.2022 pre dočasné PN v roku 2023) kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná PN
ak nemocenské poistenie vzniklo v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v kalendárnom roku, v ktorom vznikla dočasná PN obdobie od vzniku nemocenského poistenia (t. j. pracovného pomeru) do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom vznikla dočasná PN
Ak nemocenské poistenie zamestnanca trvalo pred vznikom dočasnej PN menej ako 90 dní (spravidla vtedy, ak pracovný pomer trval menej ako 90 dní):
x obdobie od vzniku nemocenského poistenia (t. j. pracovného pomeru) do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná PN

Pozor však na to, že v prípade ak vo vyššie uvedenom rozhodujúcom období nemá zamestnanec vymeriavací základ, DVZ sa určí vo výške, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla dočasná PN.

Článok pokračuje pod reklamou

Maximálna výška náhrady príjmu a nemocenského počas dočasnej PN zamestnanca v roku 2023

Vypočítaný denný vymeriavací základ zamestnanca na účely výpočtu náhrady príjmu, resp. nemocenského nemôže byť vyšší ako zákonom určený maximálny DVZ, ktorý je v roku 2023 v sume 79,6274 €.

Ak sa zamestnanec stane v roku 2023 práceneschopným, maximálna výška sumy náhrady príjmu, resp. nemocenského na deň u neho predstavuje:

 • za prvé 3 dni najviac sumu 19,90685 € na deň (t. j. 25 % zo sumy 79,6274), a
 • od 4. dňa najviac sumu 43,79507 € na deň (t. j. 55 % zo sumy 79,6274 €).

To, akú maximálnu výšku náhrady príjmu môže dostať zamestnanec v roku 2023 spolu s praktickým príkladom nájdete v článku Maximálne nemocenské dávky v roku 2023 (PN, OČR, materské a tehotenské).

Ako požiadať o náhradu príjmu, resp. nemocenské zamestnanca počas dočasnej PN v roku 2023

To, ako požiadať o náhradu príjmu svojho zamestnávateľa, resp. nemocenské Sociálnu poisťovňu závisí od spôsobu, akým vám lekár vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (tzv. PN-ku). Platí, že lekár môže vystaviť PN-ku:

 • elektronicky, pričom tento spôsob je možný od 1.6.2022 a povinný od 1.6.2023 (všeobecní lekári, lekári zdravotníckych zariadení a gynekológovia), alebo
 • na papierovom tlačive.

Ak lekár vystaví PN-ku na papierovom tlačive, odovzdá zamestnancovi nasledujúce diely tlačiva:

 • I. diel, ktorý si zamestnanec necháva pri sebe doma počas PN-ky, nakoľko tento diel slúži na legitimáciu osoby v prípade kontroly dodržiavania liečebného režimu. Tento diel je zamestnanec povinný odovzdať po skončení PN naspäť svojmu lekárovi,
 • II. a II.a diel, ktoré musí zamestnanec bezodkladne doručiť svojmu zamestnávateľovi. Na týchto dieloch je potrebné uviesť svoj podpis a spôsob výplaty náhrady príjmu, resp. nemocenského.
Prečítajte si tiež

Po skončení dočasnej PN-ky, lekár odovzdá zamestnancovi aj IV. diel tlačiva, ktorý slúži na ukončenie PN. Tento diel je zamestnanec povinný bezodkladne odovzdať svojmu zamestnávateľovi.

Ak lekár vystaví PN-ku elektronicky (tzv.ePN), znamená to pre zamestnanca, že zamestnávateľovi nemusí predkladať žiadne tlačivo, nakoľko po návšteve lekára nemá žiadne povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči Sociálnej poisťovni. Inštitúcie si medzi sebou vymenia všetky informácie o jeho PN. Viac informácií nájdete v článku Elektronická PN (ePN) od 1.6.2022.

Povinnosti zamestnanca počas dočasnej PN v roku 2023

Zamestnanec má počas dočasnej PN-ky tieto povinnosti:

 1. predložiť potvrdenie o vzniku dočasnej PN-ky (ak ide o ePN, zamestnanec informuje zamestnávateľa telefonicky),
 2. dodržiavať liečebný režim,
 3. predložiť preukaz o trvaní dočasnej PN (ak ide o PN-ku, ktorá prechádza z jedného mesiaca do druhého; to neplatí pre ePN),
 4. predložiť potvrdenie o zániku dočasnej PN (neplatí pre ePN).

Povinnosti zamestnávateľa počas dočasnej PN v roku 2023 – papierové tlačivo

Zamestnávateľ má počas dočasnej PN-ky svojho zamestnanca tieto povinnosti (tieto povinnosti platia v prípade, ak lekár vydá potvrdenie o dočasnej PN zamestnanca v papierovej podobe):

 1. nahlásiť vznik a zánik dočasnej PN zamestnanca v príslušnej zdravotnej poisťovni, a to do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom vznikla dočasná PN (platí v prípade, ak dočasná PN skončí do 10 dní vrátane),
 2. odovzdať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne II. diel potvrdenia o dočasnej PN, a to do 3 dní po 10. dni trvania dočasnej PN zamestnanca,
 3. odovzdať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne preukaz o trvaní dočasnej PN, ak PN-ka trvá viac ako 10 dní a prechádza z jedného mesiaca do ďalšieho mesiaca,
 4. odovzdať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne IV. diel potvrdenia o dočasnej PN, a to do 3 dní po skončení dočasnej PN (len ak trvala viac ako 10 dní),
 5. vyplatiť náhradu príjmu vo výplatnom termíne, ktorý je určený na výplatu mzdy, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla dočasná PN.

Povinnosti zamestnávateľa počas dočasnej PN v roku 2023 – ePN

Zamestnávateľ má počas dočasnej PN-ky svojho zamestnanca tieto povinnosti (tieto povinnosti platia v prípade, ak lekár vydá potvrdenie o dočasnej PN zamestnanca v elektronickej podobe, tzv. ePN), pričom tieto povinnosti uskutoční prostredníctvom e-služieb Sociálnej poisťovne (v záložke s názvom ePN):

 1. oznámiť číslo účtu zamestnanca, na ktoré mu vypláca zamestnávateľ mzdu alebo informáciu, že mzdu vypláca v hotovosti,
 2. poskytnúť údaj o poslednom dni výkonu práce zamestnanca pred vznikom dočasnej PN,

a to čo najskôr cez ePN, ak predpokladá, že práceneschopnosť bude trvať viac ako 10 dní.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak je dočasná PN vystavená z dôvodu pracovného úrazu/choroby z povolania, zamestnávateľ musí vyššie uvedené údaje zaslať čo najskôr, bez ohľadu na dĺžku predpokladaného trvania PN. Okrem toho je zamestnávateľ v tomto prípade povinný oznámiť obdobie, za ktoré má zamestnanec nárok na náhradu príjmu a či bola alebo nebola náhrada príjmu vyplatená.

Počet ePN za prvý polrok jej fungovania

Službu elektronickej PN spustili Národné centrum zdravotníckych informácii (NCZI) a Sociálna poisťovňa s podporou Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 1. júna 2022, pričom prvý rok je dobrovoľná. Podľa NCZI za prvých 6 mesiacov od spustenia ePN už aspoň jednu „épeenku“ vystavilo 1 385 lekárov, prevažne všeobecných lekárov pre dospelých, pričom rekordér ukončil už 415 „epéeniek“. Najviac lekárov je pripojených v Žilinskom kraji, nasleduje Nitriansky a Banskobystrický, pričom počet lekárov každý mesiac stúpa. Rekordné dni boli 28. a 30. november, keď eslužbu využilo vyše tisíc lekárov za deň (1 013 a 1 005). Najviac ePN lekári do ezdravia zapisujú v čase medzi 9.00 a 11.00 hodinou, nových ePN pribudne najviac v pondelok, ukončených v piatok, pričom celkový počet vystavených ePN je už 125-tisíc. Takmer každá štvrtá práceneschopnosť je dnes vystavená elektronicky a šetrí prácu lekárom a čas pacientom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky