Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v roku 2023

Sezónne či iné príležitostné práce možno vykonávať na základe dohôd mimo pracovného pomeru. Tieto majú svoje zákonné limity. Niektoré sa od 1.1.2023 menia.

Dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študenta predstavujú tri spôsoby výkonu práce mimo pracovného pomeru, uzatvorením ktorých taktiež vzniká pracovnoprávny vzťah. To znamená, že tieto dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zakladajú pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, avšak na rozdiel od pracovného pomeru, majú iným spôsobom vymedzený napríklad pracovný čas, spôsob ich ukončenia či platenie odvodov.

Práve z dôvodu, že vstúpiť i vystúpiť z tohto pracovnoprávneho vzťahu je podstatne jednoduchšie, v porovnaní napríklad s ukončením pracovného pomeru, by sa mali využívať len pri príležitostnej činnosti. Zákonník práce ich preto vníma ako výnimočné inštitúty, ktoré možno uzatvoriť len príležitostne. V tomto článku si viac priblížime dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti.

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru v roku 2023

To, že dohody predstavujú v podstate menej prísny režim v porovnaní s pracovnými zmluvami neznamená, že ich Zákonník práce nejakým spôsobom nelimituje. Všeobecne platí, že na dohodu nemožno v priebehu 24 hodín odpracovať viac ako 12 hodín (u mladistvého zamestnanca viac ako 8 hodín). Na základe dohody taktiež nemožno dohodnúť prácu nadčas či pracovnú pohotovosť.

Povinnosti zamestnanca – dohodára v roku 2023

Zamestnanec pracujúci na dohodu musí plniť svoje pracovné povinnosti riadne, zodpovedne a dodržiavať podmienky upravené dohodou.

Prácu vykonáva osobne, pričom je povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa BOZP, či iné predpisy vzťahujúce sa na vykonávanú prácu.

Na dohodu nemožno robiť nadčasy.

V prípade neprítomnosti na pracovisku, rovnako ako aj v prípade pracovného pomeru, má zamestnanec povinnosť túto včas oznámiť, resp. sa vopred so zamestnávateľom dohodnúť a neprítomnosť vydokladovať, napríklad potvrdením od lekára. Rovnako ako v prípade pracovného pomeru potom zamestnávateľ dočasnú absenciu zamestnanca - dohodára zo zdravotných dôvodov, či pre čerpanie rodičovskej, materskej, otcovskej dovolenky, pre ošetrovanie chorého člena rodiny a pod. ospravedlní. Za čas neprítomnosti v práci, teda za čas, kedy kvôli prekážkam zamestnanec neplnil pracovné povinnosti mu vyplývajúce z dohody, však nemá nárok na odmenu.

Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z dohôd mimo pracovného pomeru v roku 2023

Na druhej strane, zamestnávateľ má povinnosť zamestnancovi vytvoriť primerané pracovné podmienky, oboznámiť ho s relevantnými predpismi vrátane tých o BOZP, poskytovať za vykonanú prácu dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné dohodnuté podmienky.

Prečítajte si tiež

Povinnosťou zamestnávateľa je aj viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a evidenciu pracovného času tých dohodárov, ktorí majú uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študenta.

Minimálna predvídateľnosť práce u dohodárov v roku 2023

Ostatná novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1.11.2022 zaviedla do úpravy výkonu práce na základe dohôd mimo pracovného pomeru nové ustanovenie, konkrétne § 223a, ktorým zamestnávateľom uložila povinnosť poskytovať zamestnancom – dohodárom pri uzatvorení dohody písomnú informáciu o tom:

 • v ktorých dňoch a časových úsekoch možno od zamestnanca vyžadovať vykonávanie práce a
 • v akej lehote má byť zamestnanec informovaný o výkone práce pred jej začiatkom, pričom nesmie byť kratšia ako 24 hodín.

Zmenu týchto údajov musí zamestnávateľ oznámiť najneskôr v deň nadobudnutia jej účinnosti.

Z uvedeného tak vyplýva, že zamestnanec pracujúci na základe dohody nemusí prácu vykonávať mimo času určeného v písomnej informácií, resp. pokiaľ by nebola dodržaná minimálna lehota na informovanie o výkone práce.

Prečítajte si tiež

Okrem toho podľa novej úpravy majú dohodári právo na náhradu najmenej v sume 30 % odmeny v prípade, ak zamestnávateľ v lehote kratšej ako v lehote ním určenej na informovanie zamestnanca o vykonaní práce, zruší zamestnancovi výkon práce.

Príklad na minimálnu predvídateľnosť práce u dohodára v roku 2023

Ivan pracuje pre Spoločnosť na základe dohody o pracovnej činnosti. Zamestnávateľ mu písomne oznámil, že prácu na základe tejto dohody je potrebné vykonávať vždy v pondelok, v stredu a v piatok, kedy zamestnávateľ disponuje potrebným technickým zabezpečením. Ivan má do zamestnania nastúpiť vždy ráno na 8:00 hod. V piatok o 7:00 hod mu však zatelefonuje zamestnávateľ, že v ten deň nebude možné prácu vykonávať pre zistenú vadu na technickom zabezpečení. Zamestnávateľ v lehote kratšej ako 24 hodín oznámil Ivanovi zrušenie výkonu práce, Ivan tak bude mať nárok na náhradu minimálne v rozsahu 30 % odmeny, ktorú by dosiahol, ak by v ten deň prácu vykonával.

Povinnosti vyplývajúce z minimálnej predvídateľnosti práce sa však nevzťahujú na zamestnávateľa, ktorý začiatok, koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určuje po dohode so zástupcami zamestnancov a oznámi to zamestnancom písomne na mieste, ktoré im je prístupné, napríklad na intranete či verejnej nástenke u zamestnávateľa. Rozvrhnutie pracovného času pritom oznamuje najmenej týždeň vopred.

Článok pokračuje pod reklamou

Dohoda o vykonaní práce v roku 2023

Dohoda o vykonaní práce zakladá pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorého účelom je vykonanie určitej pracovnej úlohy. Rozsah práce je limitovaný 350 hodinami v kalendárnom roku.

Dohodu o vykonaní práce tak možno uzatvoriť napríklad pokiaľ by zamestnávateľ potreboval pomoc s inventúrou zásob, výrobou nejakého tovaru, realizáciou projektu a pod.

S jedným zamestnancom je možné uzatvoriť aj viac dohôd o vykonaní práce, vtedy si však treba uvedomiť, že ročný rozsah hodín, t. j. 350 hodín, sa vzťahuje na všetky dohody o vykonaní práce uzatvorené s tým istým zamestnávateľom. Z toho vyplýva, že pokiaľ zamestnanec uzatvorí viac takýchto dohôd, v konečnom dôsledku na všetky spoločne u toho istého zamestnávateľa bude môcť odpracovať za rok maximálne 350 hodín.

Dohoda o vykonaní práce musí mať písomnú formu, a to pod hrozbou neplatnosti. Už v jej texte si môže zamestnávateľ splniť oznamovacie povinnosti týkajúce sa minimálnej predvídateľnosti práce. Z dohody o vykonaní práce musí byť minimálne zrejmé:

 • vymedzenie pracovnej úlohy, na ktorej výkon sa uzatvára,
 • dohodnutá odmena,
 • doba, v ktorej sa pracovná úloha má vykonať,
 • rozsah práce, pokiaľ nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy.
Prečítajte si tiež

Splatnosť odmeny je nastavená na vykonanie pracovnej úlohy, t. j. po dokončení a odovzdaní pracovnej úlohy. Zákonník práce ale nevylučuje, že sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú aj na čiastočných úhradách pri vykonaní určitej časti pracovnej úlohy. Dokonca je možné odmenu aj znížiť, pokiaľ by vykonaná práca nezodpovedala dohodnutým podmienkam. K zníženiu odmeny však zamestnávateľ môže pristúpiť len po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.

Pokiaľ by zamestnanec skôr, ako mu bola vyplatená odmena, zomrel a zamestnávateľ môže výsledky práce zamestnanca použiť, nárok na odmenu nezanikne, ale stane sa súčasťou dedičstva.

Od dohody o vykonaní práce môže zamestnávateľ aj zamestnanec odstúpiť. Dôvodom na odstúpenie zo strany zamestnávateľa je nevykonanie pracovnej úlohy v dohodnutom čase. Zamestnanec zas môže od tejto dohody odstúpiť v prípade, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať z toho dôvodu, že mu na to zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky.

Dohoda o pracovnej činnosti v roku 2023

Podstatou uzatvorenia dohody o pracovnej činnosti je výkon určitej opakovanej činnosti, avšak v zákonom limitovanom rozsahu. Doposiaľ bola dohoda o vykonaní činnosti upravená tak, že na jej základe mohol zamestnanec odpracovať maximálne 10 hodín týždenne. S účinnosťou od 1.1.2023 sa však tento rozsah mení a zavádza sa inštitút dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Z toho vyplýva, že na základe dohody o pracovnej činnosti bude možné odpracovať maximálne:

 • 10 hodín týždenne alebo
 • 520 hodín ročne v prípade sezónnej práce podľa prílohy č. 1b Zákonníka práce.

Dohodu o pracovnej činnosti možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov. Aj v danom prípade musí mať dohoda o pracovnej činnosti písomnú formu. Okrem toho musí obsahovať:

 • dohodnutú prácu,
 • dohodnutú odmenu,
 • dohodnutý rozsah pracovného času,
 • dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára.

Súčasťou dohody o pracovnej činnosti môže byť spôsob jej ukončenia, vrátane okamžitého skončenia, avšak v takom prípade možno aplikovať len podmienky určené pre okamžité skončenie pracovného pomeru, viac sa dočítate v článku Hodinová výpoveď.

Dohoda na sezónne práce je limitovaná rozsahom 520 hodín ročne.

Pokiaľ by spôsob ukončenia dohody o pracovnej činnosti nebol v nej upravený, môže sa zamestnanec so zamestnávateľom buď dohodnúť na skončení k určitému dňu, alebo môže zamestnávateľ alebo zamestnanec dať druhej strane výpoveď bez uvedenia dôvodu. V prípade výpovede z dohody o pracovnej činnosti začne plynúť 15-dňová výpovedná doba, ktorá na rozdiel od výpovede z pracovného pomeru začína plynúť už dňom doručenia tejto výpovede.

Odmena za vykonanú prácu je splatná vždy do konca ďalšieho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce v roku 2023

S účinnosťou od 1.1.2023 bude zamestnávateľ rozlišovať medzi bežnou dohodou o pracovnej činnosti a dohodou o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. V prípade výkonu sezónnych prác sa nebude uplatňovať podmienka výnimočnosti, ktorá je pre výkon práce na základe dohôd mimo pracovného pomeru charakteristickou.

Za sezónne práce sa podľa prílohy č. 1b Zákonníka práce považuje pracovná činnosť, ktorá je závislá od striedania ročných období, každoročne sa opakuje a nepresahuje 8 mesiacov v kalendárnom roku. Ide napríklad o:

 • prácu v poľnohospodárstve pri pestovaní, zbere, triedení, skladovaní ovocia, viniča, zemiakov a pod.,
 • v cestovnom ruchu pri preprave osôb, prevádzkovaní reštaurácií, prevádzkovaní táborov a pod.,
 • v potravinárstve pri spracovaní sezónnych produktov či
 • v lesnom hospodárstve pri produkcii lesného reprodukčného materiálu a zakladaní, obnove a výchove lesa.
Prečítajte si tiež

Zákonná limitácia rozsahu výkonu prác na 520 hodín ročne umožní odpracovať za týždeň aj viac, ako 10 hodín určených pre bežnú dohodu o pracovnej činnosti. Sledovať sa tak bude celkový počet odpracovaných hodín za kalendárny rok. Aby však boli zachované základné pravidlá týkajúce sa ochrany zamestnancov platí, že priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania dohody, najviac však za 4 mesiace, nesmie presiahnuť 40 hodín.

Do odpracovaného času sa započítava všetka pracovná činnosť vykonávaná pre toho istého zamestnávateľa, t. j. bez ohľadu na to, koľko dohôd o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce zamestnanec so zamestnávateľom uzatvoria.

Na rozdiel od bežnej dohody o pracovnej činnosti možno dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce uzatvoriť len na 8 mesiacov.

Písomná forma dohody, jej obsah a spôsob ukončenia zostáva rovnaký ako pri dohode o pracovnej činnosti. Rovnako odmena za vykonanú prácu je splatná najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po vykonaní práce, t. j. odmena za prácu vykonanú napríklad v decembri je splatná najneskôr do 31. januára.

Odvodová odpočítateľná položka od 1.1.2023

Pre úplnosť dodávame, že od 1.1.2023 sa v zákone o sociálnom poistní zavedú dve nové odpočítateľné položky, a to:

 • odvodová odpočítateľná položka, ktorá nahrádza výnimku z dôchodkového poistenia (platnú do 31.12.2022) pre dohodárov – študentov a dôchodcov, pričom jej výška ostáva nezmenená na sume 200 eur,
 • odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci, ktorá bude v roku 2023 vo výške 605,50 eura.

Viac informácií nájdete v článku Odvodová odpočítateľná položka študentov a dôchodcov v roku 2023.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Paulína Vargicová
Paulína Vargicová

Absolventka Právnickej fakulty UK s dlhoročnou advokátskou praxou najmä v oblasti civilného práva a vymáhania pohľadávok, autorka monografie Zodpovednosť za vady, ktorá pravidelne publikuje aj odborné články. V súčasnosti pôsobí v oblasti verejného obstarávania.


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky