Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2023

S kým a na ako dlho môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov v roku 2023? Aké zmeny nastali v náležitostiach dohody o brigádnickej práci?

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) umožňuje zamestnávateľom uzatvárať aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Kedy je to však možné? Uzatvorenie dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné, ak zamestnávateľ potrebuje výnimočne plniť svoje úlohy alebo zabezpečiť svoje potreby.

Jednou z dohôd, ktoré môže zamestnávateľ uzatvoriť výnimočne je aj dohoda o brigádnickej práci študentov. Dohodu o brigádnickej práci študentov upravuje § 227 a § 228 Zákonníka práce.

S kým môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov v roku 2023?

Podľa § 227 ods. 1 môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov s fyzickou osobou, ktorá:

 • má štatút žiaka strednej školy, alebo
 • má štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, a
 • nedovŕšila 26 rokov veku.

Ako si teda môžeme všimnúť, pre vznik dohody o brigádnickej práci študentov je potrebné splniť podmienku štúdia a vekovej hranice. Je potrebné však vedieť, že:

 • fyzická osoba na účely dohody o brigádnickej práci študentov má štatút žiaka strednej školy, resp. štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia až do 31. októbra toho kalendárneho roka, v ktorom ukončila štúdium na strednej alebo vysokej škole v dennej forme prvého stupňa (napr. ak Janka zmaturuje 26.5.2023, môže pokračovať v práci na dohodu o brigádnickej práci študentov, až kým sa nezapíše do prvého ročníka vysokej školy, čím bude môcť naďalej pokračovať v tejto práci),
 • fyzická osoba nemusí hneď po dovŕšení veku 26 rokov ukončiť dohodu o brigádnickej práci študentov, nakoľko môže prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕšila 26 rokov veku (napr. ak Marek dovŕši 26 rokov v marci 2023, môže vykonávať prácu na základe uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študentov až do 31.12.2023, samozrejme ak bude spĺňať zákonom stanovené podmienky).

Uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov je možné až po splnení povinnej školskej dochádzky v roku 2023

Ak chce zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov so žiakom strednej školy, musia byť splnené tieto podmienky:

 1. podmienkou je dovŕšenie veku 15 rokov, a
 2. podmienkou je ukončenie povinnej školskej dochádzky.

Keďže povinná školská dochádzka trvá desať rokov, znamená to spravidla to, že žiak strednej školy môže vykonávať činnosť na základe dohody o brigádnickej práci študentov až po skončení prvého ročníka strednej školy, a pozor, až po letných prázdninách.

Prečítajte si tiež

Osoby mladšie ako 15 rokov veku alebo osoby staršie ako 15 rokov veku, ktoré nemajú ukončenú povinnú školskú dochádzku môžu vykonávať len ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku, a to len pri napr. športových podujatiach, účinkovaní na kultúrnych predstaveniach a pod.

Viac informácií o zamestnávaní mladistvých si môžete prečítať v článku Zamestnávanie mladistvých (do 18 rokov).

Podmienky uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov a jej náležitosti v roku 2023

Podľa § 228 pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov musí zamestnávateľ splniť tieto podmienky:

 1. dohoda o brigádnickej práci študentov sa musí uzatvoriť len písomne (inak je neplatná), pričom jedno vyhotovenie je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi,
 2. dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na dobu určitú, najviac na 12 mesiacov,
 3. neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu študenta (potvrdenie o štúdiu),
 4. dohoda o brigádnickej práci študentov musí obsahovať tieto povinné náležitosti:
 • dohodnutá práca,
 • dohodnutá odmena za vykonanú prácu,
 • dohodnutý rozsah pracovného času,
 • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.

V dohode o brigádnickej práci študentov môže byť uvedený aj spôsob ukončenia tejto dohody (nie je to však povinnou náležitosťou).

Prečítajte si tiež

Potvrdenie štatútu študenta, ako píšeme vyššie, je neoddeliteľnou súčasťou dohody o brigádnickej práci študentov. Potvrdenie o štúdiu sa však nepredkladá zamestnávateľovi, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole (ak je žiak prihlásený na vysokoškolské štúdium) alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka, nakoľko vtedy sa predkladá doklad o riadnom ukončení štúdia.

Aký je maximálny počet odpracovaných hodín na dohodu o brigádnickej práci študentov v roku 2023?

Žiak, resp. študent môže vykonávať na základe dohody o brigádnickej práci študentov prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere, pričom priemer sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená.

Uvedené znamená, že žiak, resp. študent môže v niektorých týždňoch odpracovať aj viac ako 20 hodín týždenne, napr. počas prázdnin odpracuje aj 40 hodín týždenne, ale iné týždne odpracuje menej hodín tak, aby jeho priemerný odpracovaný čas nepresiahol 20 hodín týždenne počas celej doby uzatvorenej dohody.

Pozor však na to, že pracovný čas zamestnanca vykonávajúceho prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca (t. j. zamestnanca mladšieho ako 18 rokov) nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť 8 hodín.

Článok pokračuje pod reklamou

Povinná písomná informácia o predvídateľnosti práce od zamestnávateľa v roku 2023

Od 1.11.2022 došlo k novele Zákonníka práce, čím nastali zmeny aj v niektorých ustanoveniach, ktoré sa týkajú dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Jednou zo zmien, ktorá sa dotýka aj dohody o brigádnickej práci študentov je uvedená v § 223a s názvom „Minimálna predvídateľnosť práce“.

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov písomnú informáciu o:

 • dňoch a časových úsekoch, v ktorých môže od zamestnanca vyžadovať vykonávanie práce,
 • lehote, v ktorej má byť zamestnanec informovaný o výkone práce pred jej začiatkom, ktorá nesmie byť kratšia ako 24 hodín.

V prípade, ak :

 • zamestnávateľ požaduje výkon práce v rozpore s písomnou informáciou uvedenou vyššie, zamestnanec (dohodár) nie je povinný vykonať prácu (napr. ak mu oznámi nástup do práce 8 hodín pred začiatkom výkonu práce),
 • zamestnávateľ zruší výkon práce v lehote, ktorá je kratšia ako lehota oznámená v písomnej informácií, zamestnancovi patrí náhrada odmeny, ktorú by dosiahol, ak by sa práca vykonala, najmenej v sume 30 % odmeny (napr. ak zamestnávateľ dohodne lehotu, v ktorej bude informovať zamestnanca o výkone práce pred jej začiatkom na 36 hodín a zruší výkon práce 24 hodín pred začiatkom výkonu práce, zamestnanec má nárok na minimálne 30 % odmeny).

Pozor, však na to, že vyššie uvedený postup sa neuplatní v týchto prípadoch (t. j. zamestnávateľ nemusí písomne informovať o práci a lehotách), a to ak:

 • zamestnávateľ sa dohodne so zamestnancom, že si zamestnanec sám rozvrhuje pracovný čas, alebo
 • priemerný týždenný pracovný čas nepresiahne tri hodiny v období štyroch po sebe nasledujúcich týždňov, alebo
 • zamestnávateľ postupuje podľa § 90 ods. 4 a 9 Zákonníka práce, t. j. vtedy, ak začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov a oznámi to písomne na mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné a rozvrhnutie pracovného času zamestnávateľ oznamuje zamestnancovi najmenej týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň.

Výška odmeny a jej splatnosť na základe uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2023

V každej dohode o brigádnickej práci študentov musí byť uvedená aj výška dohodnutej odmeny za vykonanú prácu, nakoľko ide o jednu z povinných náležitostí. To, akú odmenu dostane žiak, resp. študent za vykonanú prácu závisí od dohody medzi ním a zamestnávateľom, avšak odmena za vykonanú prácu nesmie byť nižšia ako hodinová minimálna mzda pre rok 2023.

Upozorňujeme, že žiakovi, resp. študentovi, s ktorým má zamestnávateľ uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov, nemôže nariadiť prácu nadčas a ani pracovnú pohotovosť.

Prečítajte si tiež

Títo zamestnanci však môžu pracovať aj cez víkend, vo sviatok, či v noci a podľa Zákonníka práce, majú okrem nároku na dohodnutú odmenu za prácu aj nárok na príplatok za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok. To, aká je výška týchto príplatkov v roku 2023 si môžete pozrieť v článku Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2023.

Odmena za vykonanú prácu je podľa § 228 ods. 3 splatná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala (napr. odmena za marec 2023 je splatná najneskôr do 30. apríla 2023).

Ustanovenia upravujúce náležitosti pracovnej zmluvy vzťahujúce sa na dohodu o brigádnickej práci študentov v roku 2023

Nakoľko došlo od 1.11.2022 k novele Zákonníka práce, platí pre dohodu o brigádnickej práci študentov aj ďalšia zmena, ktorá ustanovuje, že v prípade, ak priemerný týždenný pracovný čas presiahne tri hodiny v období štyroch po sebe nasledujúcich týždňov, vzťahuje sa na dohodu o brigádnickej práci študentov a aj na iné dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru niektoré ustanovenia, ktoré upravujú náležitosti pracovnej zmluvy, a to tieto:

 • dohoda musí obsahovať aj miesto výkonu práce alebo viaceré miesta výkonu práce, alebo to, že miesto výkonu si určuje sám zamestnanec,
 • ak je miesto výkonu práce mimo územia SR, zamestnávateľ je povinný poskytnúť písomnú informáciu,
 • zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi písomnú informáciu o jeho pracovných podmienkach a podmienkach a podmienkach zamestnávania (ak nie sú dohodnuté v dohode), a to o spôsobe určovania miesta výkonu práce alebo určení hlavného miesta výkonu práce, o splatnosti odmeny a výplate odmeny vrátane výplatných termínov,

pričom doba na poskytnutie týchto informácií (do siedmich dní, resp. do štyroch týždňov) začína plynúť dňom nasledujúcom po dni, v ktorom došlo k presiahnutiu pracovného času.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak so zamestnancom bola uzatvorená dohoda pred 1. novembrom 2022, zamestnávateľ je povinný poskytnúť písomnú informáciu v rozsahu údajov uvedených vyššie, ak o tieto údaje zamestnanec požiada a ak mu zamestnávateľ tieto údaje už neposkytol, a to do jedného mesiaca odo dňa podania žiadosti zamestnanca.

Spôsoby ukončenia dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2023

Ak je v dohode o brigádnickej práci študentov určený spôsob ukončenia dohody, tak pri ukončení dohody sa riadi týmto spôsobom.

Ak v dohode o brigádnickej práci študentov nie je určený spôsob ukončenia dohody, tak sa riadi možnosťami podľa Zákonníka práce. Dohodu o brigádnickej práci študentov je možné ukončiť nasledovne:

 • dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom (t. j. ukončenie ku dňu, ku ktorému sa dohodnú),
 • jednostrannou výpoveďou, pričom dohoda skončí výpovednou dobou, ktorá je 15 dní odo dňa, kedy bola výpoveď doručená,
 • okamžitým skončením dohody, avšak iba v prípadoch, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer.

Aká je výška odvodov pri dohode o brigádnickej práci študentov a ako sa vypočíta preddavok na daň, si prečítajte v článku Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2023 – dane a odvody.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky