Odvody zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2023

Zamestnanec aj jeho zamestnávateľ sú povinní v roku 2023 zo mzdy platiť sociálne i zdravotné odvody. V akej sadzbe a za akých podmienok, sa dočítate v článku.

Odvody zamestnanca i zamestnávateľa sú legislatívne upravené zákonom o sociálnom poistení a zákonom o zdravotnom poistení. Výška odvodov má vplyv na celkovú cenu práce zamestnanca (t. j. na výšku nákladov, ktoré má zamestnávateľ v súvislosti so zamestnaním zamestnanca).

Čo je vymeriavacím základom pri výpočte sociálnych a zdravotných odvodov v roku 2023

Vymeriavací základ je suma, z ktorej sa vypočítavajú a odvádzajú odvody z hrubého príjmu za zamestnanca a zamestnávateľa. Vo všeobecnosti platí:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Hrubý príjem < maximálny vymeriavací základ, potom hrubý príjem = vymeriavací základ
Hrubý príjem >= maximálny vymeriavací základ, potom maximálny vymeriavací základ = vymeriavací základ

Vymeriavacím základom zamestnávateľa na účely poistného na sociálne poistenie je vymeriavací základ jeho zamestnanca. Tvorí ho príjem zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania) podľa § 5 zákona o dani z príjmov.

Vymeriavacím základom na určenie zdravotných odvodov u zamestnávateľa je vymeriavací základ každého zamestnanca za rozhodujúce obdobie. Rozhodujúcim obdobím na určenie vymeriavacieho základu je kalendárny rok, v ktorom sa platí poistné.

Podľa zákona o zdravotnom a sociálnom poistení sa do vymeriavacieho základu pre výpočet výšky zdravotných a sociálnych odvodov u zamestnancov a zamestnávateľov zahŕňajú najmä:

 • príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo z obdobného vzťahu,
 • príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov s.r.o., komanditistov k.s.,
 • platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov SR,
 • odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, atď.,
 • odmeny obvinených a odsúdených,
 • príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa zákona o sociálnom fonde,
 • nepeňažné plnenie od bývalého zamestnávateľa pre poberateľa dôchodku,
 • príjmy z činnosti športovca a športového odborníka,
 • 1 % zo vstupnej ceny vozidla (ak zamestnanec využíva vozidlo na súkromné i služobné účely),
 • nepeňažné plnenie od zamestnávateľa,
 • a pod.

Súčasťou vymeriavacieho základu sú vyššie uvedené príjmy bez ohľadu na ich právny dôvod a pravidelnosť ich vyplácania (t. j. môže ísť o pravidelné aj nepravidelné príjmy). Do vymeriavacieho základu vstupuje aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základom imaní.

Výnimkou pri výpočte zdravotných odvodov sú príjmy plynúce z dohody o brigádnickej práci študentov, z dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového a invalidného výsluhového dôchodku, starobného a predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku. Z tohto druhu príjmu nie je zamestnanec ani zamestnávateľ povinný platiť v roku 2023 zdravotné odvody.

Zdravotné odvody zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2023

Zdravotné odvody sa platia formou preddavkov na poistné. V rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia po uplynutí roka sa porovnajú zaplatené preddavky s výškou poistného vypočítaného zo skutočných príjmov fyzickej osoby za rok 2023, pričom výsledkom môže byť preplatok, nedoplatok alebo nula. Preddavky na zdravotné poistenie platí zamestnanec i zamestnávateľ. Sadzby poistného sú určeného percentom z vymeriavacieho základu. Povinnosťou zamestnávateľa je preddavky na poistné vypočítať, riadne a včas ich platiť, odvádzať a vykazovať.

Podľa zákona o zdravotnom poistení sa maximálny vymeriavací základ od 01.01.2017 okrem iného neuplatňuje pri príjmoch zo zamestnania zdaňovaných podľa § 5 zákona o dani z príjmov. Zákon o zdravotnom poistení aktuálne neustanovuje ani výšku minimálneho vymeriavacieho základu. V zmysle Zákonníka práce však nesmie byť mzda zamestnanca nižšia ako minimálna mzda. Pre rok 2023 v 1. stupni náročnosti práce je výška minimálnej mesačnej mzdy 700 eur a hodinovej mzdy 4,023 eura pri 40-hodinovom pracovnom čase.

Prečítajte si tiež

Predložená novela zákona o zdravotných poisťovniach má zaviesť minimálne zdravotné odvody s cieľom zabrániť špekulatívnemu uzatváraniu pracovných pomerov. Minimálne mesačné odvody sa podľa návrhu majú vypočítať zo sumy 700 eur. V prípade, ak by poistné na zdravotné poistenie z hrubej mzdy zamestnanca nedosiahlo sumu aspoň 98 eur (14 % zo 700 eur), zamestnanec si bude musieť rozdiel doplatiť sám, a to bez ohľadu na skutočnú výšku vymeriavacieho základu (bez ohľadu na jeho hrubú mzdu). Viac o predloženej novele minimálnych zdravotných odvodov a zrušenia odpočítateľnej položky sa dočítate v článku Minimálne zdravotné odvody zamestnancov a zrušenie odpočítateľnej položky od roku 2023. Návrh zákona by sa mal dostať do parlamentu na jeseň tohto roka a o schválených zmenách vás budeme informovať.

Aktualizácia k 27.9.2022: Po pripomienkovom konaní sa návrh zákona na rokovanie vlády dostane v upravenej verzii. Minimálny vymeriavací základ by sa zaviesť mal, avšak len vo výške životného minima (aktuálne 234,42 eur), nie vo výške minimálnej mzdy (od roku 2023 vo výške 700 eur). Minimálne odvody, ktoré bude potrebné mesačne zaplatiť, dosiahnu úroveň 32,81 eura. Najmenej táto suma musí byť zaplatená spolu za zamestnanca aj za zamestnávateľa dokopy. Minimálny základ by sa nemal týkať takých zamestnancov, ktorí sú súčasne poistencami štátu (napr. matky na rodičovskej dovolenke). Upravený návrh zákona ďalej upravuje určité oznamovacie povinnosti pre zamestnanca v tejto súvislosti. Znenie sa však ešte môže meniť.

Ako ovplyvní minimálna mzda od 01.01.2023 výšku daní a odvodov, sa dočítate v článku Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2023 (daň, odvody, cena práce).

V nasledujúcej tabuľke uvádzame sadzby zdravotných odvodov v roku 2023, ktoré platí zo svojej mzdy zamestnanec a za zamestnanca zamestnávateľ, a to v dvoch variantoch – bez zdravotného postihnutia a so zdravotným postihnutím zamestnanca vrátane minimálnej a maximálnej výšky vymeriavacieho základu a preddavkov.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdravotné odvody platené Sadzba v % Min. VZ Max. VZ Min. preddavok Max. preddavok
Zamestnanec bez zdravotného postihnutia Zamestnanec so zdravotným postihnutím
Zamestnancom 4,00 2,00 Nie je určený Nie je určený Nie je určený Nie je určený
Zamestnávateľom 10,00 5,00
SPOLU 14,00 7,00 - - - -

Odvodové zaťaženie z pohľadu zákona o zdravotnom poistení je u zamestnanca bez zdravotného postihnutia v sadzbe 14 % a u zamestnanca so zdravotným postihnutím v polovičnej sadzbe 7 %.

Až do roku 2022 bolo možné u nízkopríjmových zamestnancov využiť odpočítateľnú položku, ktorá sa vzťahovala na poistné platené zamestnancom. Odpočítateľnú položku mohli využiť zamestnanci so mzdou nižšou ako 570 eur (t. j. nižšou ako úroveň minimálnej mzdy, ktorá bola pre rok 2022 vo výške 646 eur), pričom výška odpočítateľnej položky bola 380 eur. Odpočítateľná položka sa znižovala o dvojnásobok rozdielu príjmu a sumy 380 eur, tzn. pri príjme 570 eur a viac bola odpočítateľná položka nulová. Od roku 2023 sa uvažuje o jej zrušení

Aktualizácia k 27.9.2022: Po pripomienkovom konaní sa v návrhu zákona ďalej o vypustení odpočítateľnej položky neuvažuje, mala by byť zachovaná. Súčasne by však mali začať platiť nové ustanovenia o minimálnom vymeriavacom základe uvedené vyššie, takže každý zamestnanec (s výnimkou poistencov štátu) bude musieť spolu so svojim zamestnávateľom zaplatiť mesačne zdravotný odvod najmenej vo výške 32,81 eura. 

Článok pokračuje pod reklamou

Sociálne odvody zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2023

Poistné na povinné sociálne poistenie je povinný platiť zamestnanec i zamestnávateľ. Zamestnávateľ je povinný vykonať zrážku poistného, ktoré platí zamestnanec zo svojej mzdy a odviesť toto poistné na príslušný účet Sociálnej poisťovne.

Zamestnávateľ platí poistné na jednotlivé druhy sociálneho poistenia z každého právneho vzťahu do výšky maximálneho vymeriavacieho základu samostatne, tzn. každý právny vzťah má samostatný maximálny vymeriavací základ.

Maximálny vymeriavací základ sa vypočíta ako 7-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR z roku 2021 vo výške 1 211 eur, ktorú v marci 2022 zverejnil Štatistický úrad SR.

V nasledovnej tabuľke uvádzame jednotlivé sadzby poistného na sociálne poistenie za zamestnanca i zamestnávateľa pri pravidelnom príjme v roku 2023:

Zdroj: Vlastné spracovanie
*Poistné na invalidné poistenie neplatí zamestnanec ani zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného alebo predčasného starobného dôchodku alebo je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek.
**Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo po dovŕšení dôchodkového veku. Ďalej sa nevzťahuje ani na obvinených a odsúdených.
***Na úrazové poistenie platené zamestnávateľom sa nevzťahuje maximálny vymeriavací základ v sume 8 477,00 eur.
Druh poistenia Zamestnávateľ Zamestnanec
Sadzba poistného v %
Nemocenské poistenie 1,40 1,40
Invalidné poistenie* 3,00 3,00
Starobné poistenie 14,00 4,00
Poistenie v nezamestnanosti** 0,50 1,00
Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce 0,50 -
Úrazové poistenie*** 0,80 -
Garančné poistenie 0,25 -
Rezervný fond solidarity 4,75 -
SPOLU 25,20 9,40

Zamestnávateľ zaplatí za zamestnanca v roku 2023 odvody v celkovej sadzbe 35,2 % (z vymeriavacieho základu, t. j. z hrubej mzdy) a zamestnancovi zrazí z vymeriavacieho základu 13,4 %.

Príklad na výpočet výšky odvodov zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2023

V nasledovnej tabuľke uvádzame výpočet sociálnych a zdravotných odvodov za zamestnanca i zamestnávateľa pri hrubej mzde 850 eur (vymeriavací základ) v roku 2023:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Hrubá mzda 850 eur mesačne Zamestnávateľ Zamestnanec
Sadzba v % Suma v EUR Sadzba v % Suma v EUR
Nemocenské poistenie 1,40 11,90 1,40 11,90
Invalidné poistenie 3,00 25,50 3,00 25,50
Starobné poistenie 14,00 119,00 4,00 34,00
Poistenie v nezamestnanosti 0,50 4,25 1,00 8,50
Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce 0,50 4,25 - -
Úrazové poistenie 0,80 6,80 - -
Garančné poistenie 0,25 2,12 - -
Rezervný fond solidarity 4,75 40,37 - -
Sociálne odvody SPOLU 25,20 214,19 9,40 79,90
Preddavky na zdravotné odvody 10,00 85,00 4,00 34,00
Celkové odvody 35,20 299,19 13,40 113,90

Zamestnávateľ je povinný zraziť zamestnancovi z jeho hrubej mzdy sociálne a zdravotné odvody v sume 113,90 eur a spolu s odvodmi za zamestnávateľa v sume 299,19 eur ich odvedie v zákonnej lehote na účty príslušných inštitúcií (zdravotná poisťovňa a Sociálna poisťovňa).

Tip: Pri výpočte odvodov môžete využiť našu mzdovú kalkulačku.

Platenie odvodov za zamestnancov do Sociálnej poisťovne – termín a označenie platby

Z pohľadu zákona o sociálnom poistení vzniká zamestnávateľovi povinnosť platiť poistné vznikom právneho vzťahu (napr. vznikom pracovného pomeru, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a pod.). Splatnosť odvodov do Sociálnej poisťovne pripadá na deň určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. Ak v rámci spoločnosti pôsobia viaceré organizačné útvary s rôznymi výplatnými termínmi, poistné je splatné v deň poslednej výplaty príjmov za príslušný kalendárny mesiac. Ak nie je určený deň na výplatu príjmov, potom je poistné splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné (napr. poistné za august 2023 bude splatné do 30.09.2023).

Pozrite si tiež

Upozornenie: Pri nepravidelných príjmoch a pri príjmoch zúčtovaných po zániku právneho vzťahu je poistné splatné do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný. Pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s nepravidelným príjmom (napr. pri dohode o pracovnej činnosti, ktorá bola uzavretá na kratšie obdobie ako mesiac) je poistné splatné do 8. dňa ďalšieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol. Ak bol príjem zúčtovaný po tejto lehote splatnosti, poistné je splatné do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný.

Ak deň splatnosti pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, poistné je splatné v najbližší nasledujúci pracovný deň.

Pri oneskorenej platbe Sociálna poisťovňa predpíše zamestnávateľovi penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného až do dňa úhrady poistného alebo začatia kontroly.

Povinnosťou zamestnávateľa okrem dodržania lehoty splatnosti odvodov je aj správna identifikácia platby variabilným, špecifickým a konštantným symbolom:

 • variabilným symbolom je číslo odvádzateľa poistného, ktoré udeľuje Sociálna poisťovňa,
 • špecifickým symbolom je označenie obdobia v tvare MMRRRR alebo v opačnom tvare RRRRMM, kde MM predstavuje dvojčíslie mesiaca, za ktoré sa poistné platí a RRRR zase štvorčíslie roku (napr. ak sa platí poistné za apríl 2023, zamestnávateľ uvedie špecifický symbol v tvare 042023 alebo 202304). Ak zamestnávateľ uhrádza poistné trvalým príkazom, použije špecifický symbol v tvare 88. Pri nepravidelných príjmoch, ktoré sa vykazujú na tlačive Výkaz poistného a príspevkov, je špecifickým symbolom číslo Výkazu v tvare XX99RRRR, kde XX je dvojčíslie mesiaca, v ktorom sú príjmy zúčtované, číslo 99 je nemenné a RRRR predstavuje rok, v ktorom sú príjmy zúčtované (napr. za apríl 2023 by sa použil špecifický symbol v tvare 04992023).
 • konštantný symbol definujúci účel platby je nepovinným označením platby, ale Sociálna poisťovňa ho odporúča používať (3118 pri platení poistného bankovým prevodom).

Pri nesprávnej identifikácii platby hrozí zamestnávateľovi pokuta.

Poistné odvádza zamestnávateľ na bankový účet príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne vedený v Štátnej pokladnici. Účty pre platenie poistného sú zverejnené na webe Sociálnej poisťovne.

Platenie odvodov za zamestnancov do zdravotných poisťovní – termín a označenie platby

Odvody na zdravotné poistenie platí zamestnávateľ vždy mesiac pozadu, a to v deň výplaty príjmov, najneskôr do posledného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa preddavok na poistné platí. Ak je výplata príjmov rozdelená na rôzne dni, preddavok je splatný v deň poslednej výplaty príjmov zamestnancov.

Ak zamestnávateľ neodvedie preddavok na zdravotné poistenie riadne a včas, zdravotná poisťovňa si môže uplatniť nárok na tento preddavok výkazom nedoplatkov. Poplatok za jeho vydanie môže byť vo výške maximálne 10 eur. Okrem nároku na poistné si môže uplatniť aj nárok na úroky z omeškania vo výške 4-násobku úrokovej sadzby ECB platnej v deň splatnosti preddavku na poistné. Ak bude takto určená úroková sadzba nižšia ako 15 %, použije sa ročná úroková sadzba vo výške 15 %.

Platiteľ poistného (zamestnávateľ) je povinný platbu poistného označiť:

 • variabilným symbolom, ktorým je IČO zamestnávateľa doplnené dvomi nulami, prípadne iným číslom prideleným zdravotnou poisťovňou (napr. ak má zamestnávateľ viacero pobočiek),
 • špecifickým symbolom v tvare RRRRMM (platí pre VšZP a UNION, pričom v UNION zdravotnej poisťovni je potrebné špecifický symbol použiť iba v prípade, ak ide o zaplatenie preddavku na poistné po lehote splatnosti,) alebo v opačnom tvare MMRRRR (platí pre zdravotnú poisťovňu Dôvera), kde RRRR je označenie roku a MM mesiaca (napr. 202304 alebo 042023,
 • konštantným symbolom v tvare 3558 (úhrady poistného a preddavkov).

Poistné sa platí na príslušný účet zdravotnej poisťovne vedený v Štátnej pokladnici. Účty v tvare IBAN sú uvedené na webe jednotlivých zdravotných poisťovní.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2023 – dane a odvody

Aká je výška odvodov a ako sa vypočíta preddavok na daň pri brigádnickej práci študentov? Do akej sumy odmeny je dohoda výhodná pre zamestnanca aj zamestnávateľa?

Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2023

S kým a na ako dlho môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov v roku 2023? Aké zmeny nastali v náležitostiach dohody o brigádnickej práci?

Rodičovský dôchodok (bonus): nárok, výška a formulár

Rodičovský dôchodok (bonus) je novinka, ktorou môžu od 1.1.2023 deti prispieť k zvýšeniu starobného dôchodku svojich rodičov. Jeho výška závisí od odvodov, ktoré deti platia do Sociálnej poisťovne.

Rodičovský dôchodok od roku 2023: kedy podať tlačivo?

Poistenec, dieťa poberateľa dôchodku, ktorý nechce prispievať rodičom alebo chce prispievať „náhradným“ rodičom, musí vyplniť formulár vyhlásenia a doručiť ho Sociálnej poisťovni do 28.2.2023.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky