Veľký prehľad štátnej pomoci a opatrení pre podnikateľov v koronakríze

Štát realizuje mnohé opatrenia na zmiernenie ekonomických dopadov koronakrízy. Prinášame veľký prehľad aktuálnych možností podpory a schválených opatrení pre podnikateľov.

Štátna pomoc v súvislosti s koronakrízou sa neustále vyvíja. Aktualizujú sa podmienky pre jednotlivé štátne príspevky, schvaľujú sa nové zákony upravujúce (nielen) finančnú oblasť. V článku prinášame aktuálny prehľad významných opatrení pre podnikateľov.

Aké zmeny nastali v jednotlivých opatreniach pre SZČO od mája 2020, nájdete v článku Príspevky pre podnikateľov kvôli koronavírusu – zmeny od apríla 2020.

Prevádzky, ktoré museli povinne zatvoriť kvôli koronavírusu, čaká nový typ príspevku na nájomné. Bližšie informácie nájdete v článku Príspevok na nájomné pre zatvorené prevádzky kvôli koronavírusu.

1. Príspevky od štátu pre podnikateľov uzavretých prevádzok, s poklesom tržieb alebo bez príjmu

Ide o príspevky, o ktoré žiada sa na identických portáloch pomahameludom.sk alebo neprepustaj.sk. Každý príspevok je určený pre iný typ žiadateľa. Opatrenie č. 1 a č. 3 patrí zamestnávateľom, ktorí udržia pracovné miesta. Príspevok podľa opatrenia č. 2 je pre SZČO na náhradu straty ich príjmu. Najnovší príspevok podľa opatrenia č. 4 je na podporu vybraných fyzických osôb bez príjmu.

Všeobecne platí, že žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. februáru 2020.

Od spustenia jednotlivých príspevkov (pričom spúšťané boli postupne, aktuálne je možné žiadať o každý z nich za marec, a to výnimočne až do 15. mája 2020, inak sa žiada do konca nasledujúceho mesiaca) došlo k viacerým zmenám podmienok.

Dôležité je spomenúť, že u zamestnávateľov sa upustilo od podmienky, že nesmie byť „podnikom v ťažkostiach“. Viac informácií nájdete v článku Kedy je podnik v ťažkostiach a nemôže žiadať o príspevky a dotácie

Od 25. apríla 2020 novela zákona o sociálnom poistení rozšírila pomoc aj pre žiadateľov, ktorí si svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. pohľadávky voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny plnia aj dodatočne formou povolenia platby dlžných súm v splátkach (prostredníctvom splátkového kalendára), alebo pre tých, ktorí z dôvodu straty tržieb v mesiaci marec 2020 neboli schopní splniť si tieto povinnosti za mesiac február 2020.

Prečítajte si tiež

Všetky podmienky, ktoré je potrebné splniť, sú uvedené priamo v žiadosti o konkrétny príspevok, kde musí žiadateľ čestne vyhlásiť, že sú všetky dodržané, preto odporúčame sa s nimi dôkladne oboznámiť pred vypĺňaním žiadosti.

Opatrenie č. 1 - príspevok zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť, na náhradu mzdy vo výške 80 %

O tento typ príspevku žiada zamestnávateľ, vrátane SZČO – zamestnávateľa (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce) vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku (napríklad obvyklých 60 %), sa pri refundácii za príslušné obdobie 2020 zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880 eur.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle Zákonníka práce vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 1 100 eur.

Viac informácií nájdete v článkoch:

Opatrenie č. 2 – príspevok pre SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci)

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa zároveň je, že ide o SZČO, ktorá:

Prečítajte si tiež

Príspevok nie je možné poskytovať SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť alebo súbežne uzatvorený pracovný pomer.

Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO sa odvíja od poklesu tržieb, najviac vo výške 540 eur (za marec 270 eur). Prepočítajte si výšku priamo v našej kalkulačke.

Viac informácií nájdete v článkoch:

Opatrenie č. 3 - príspevok zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie

Žiadať o tento typ príspevku môžu zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

Ide o dva alternatívne príspevky, označované ako 3A a 3B. Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z možností na celé obdobie poskytovania príspevku, takže treba dôkladne zvážiť, pre ktorý sa zamestnávateľ rozhodne.

Príspevok 3A predstavuje úhradu náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880 eur. Podmienkou je, že zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce). Znamená to, že príspevok sa týka len zamestnancov, ktorí nepracujú.

Príspevok 3B je paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb. Za zamestnanca sa na účel 3B považuje zamestnanec, ktorému zamestnávateľ prideľuje prácu, ako aj zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), čo je veľký rozdiel oproti príspevku 3A. Podmienkou pre poskytnutie príspevku podľa 3B je, že zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku. Príspevok sa odvíja od poklesu tržieb, najviac vo výške 540 eur (za marec 270 eur), najviac vo výške hrubého príjmu zamestnanca.

Viac informácií nájdete v článkoch:

Opatrenie č. 4 – príspevok SZČO a jednoosobovým s.r.o., ktoré od 13. 03. 2020 nemajú žiaden iný príjem

Žiadať o príspevok podľa opatrenia č. 4 môže SZČO, ktorá od 13.03.2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti) a ktorá prerušila vykonávanie/prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie. Ide napríklad o tie SZČO, ktoré neplatia odvody do Sociálnej poisťovne (a nečerpajú prvé odvodové prázdniny), ak nemajú žiadny príjem.

Prečítajte si tiež

Za SZČO sa na účely tohto príspevku považuje aj fyzická osoba, ktorá:

  • je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s.r.o.), ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr 31.12.2019, nepresiahol 9 600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur; v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12xpočet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12xpočet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019,
  • je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie je zároveň jej zamestnancom, a
  • nie je spoločníkom v inej s.r.o.

Za príjem sa na tento účel považuje aj: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok.

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur za mesiac apríl a máj 2020.

Dňa 28.4.2020 bola schválená dotácia na podporu humanitárnej pomoci v čase krízovej situácie, a to s účinnosťou od 30.4.2020. Viac informácií o tzv. SOS dotácií, nájdete v článku SOS dotácia pre občanov v krízovej situácii bez príjmu.

2. Pandemické ošetrovné (OČR) a pandemické nemocenské (PN)

Nové pravidlá v súvislosti s koronavírusom platia aj pre poskytovanie ošetrovného a nemocenského. Tieto zmeny sú však platné už od marca. Viac informácií v článku OČR a PN v súvislosti s koronavírusom – čo platí od marca 2020? Novinkou je napríklad, že bol rozšírený okruh osôb, ktorým bude poskytnuté ošetrovné, napríklad Sociálna poisťovňa prizná ošetrovné aj rodičom po rodičovskej dovolenke.

3. Odklad platby odvodov pri poklese tržieb o viac ako 40 % za marec a odpustenie sociálnych odvodov za apríl

V prípade poklesu tržieb o viac ako 40 % môže zamestnávateľ alebo SZČO využiť odklad platby odvodov za marec 2020. Nový termín splatnosti je určený tak, že odvody za marec 2020 sú splatné v termíne do 31. júla 2020. Viac v článku Odklad platby odvodov pre živnostníkov a zamestnávateľov kvôli koronavírusu

Za apríl 2020 je možné využiť odpustenie odvodov za zamestnávateľa a SZČO, avšak len sociálnych. Odpustenie odvodov za apríl 2020 sa týka zamestnávateľa a povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO, v tom prípade, ak mala v apríli 2020 uzatvorené prevádzky na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, a to najmenej 15 dní. Podrobné informácie nájdete v článku Odpustenie platenia odvodov za apríl 2020

4. Odklad preddavkov na daň z príjmov pri poklese tržieb o viac ako 40 %

Preddavky na daň z príjmov za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov a splatné počas obdobia pandémie, sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 %. Preddavky na daň z príjmov, ktoré daňovník neuhradí počas obdobia pandémie, vysporiada až pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2020. Viac si prečítajte v článku Odklad platby preddavkov na daň z príjmov pre právnické a fyzické osoby kvôli koronavírusu

Článok pokračuje pod reklamou

5. Možnosť odpočtu daňovej straty z minulých období

Fyzická alebo právnická osoba si môže odpočítať daňové straty v úhrnnej sume najviac 1 000 000 €, ktoré boli vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018. Ako tento odpočet funguje, ako si ho uplatniť a čo v prípade, ak už ste daňové priznanie podali, nájdete v článku Mimoriadny odpočet neuplatnenej straty z minulých období v roku 2020

6. Zvýhodnené a bezúročné úvery, bankové záruky

Prečítajte si tiež

V oblasti úverov či poskytovania bankových záruk ide taktiež o proces, ktorý sa vyvíja. Prehľad reálne dostupných zvýhodnených či bezúročných úverov, spolu s postupom, ako je možné zvýhodnené úverové financovanie získať, sme pre vás pripravili v článku Zvýhodnený alebo bezúročný podnikateľský úver na prekonanie koronakrízy

7. Možnosť prerušiť živnosť aj na menej ako 6 mesiacov

Novela živnostenského zákona účinná od 9. apríla 2020 upravila, že pri pozastavení prevádzkovania živnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa neuplatňuje podmienka, že pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov. Minimálnu dobu trvania pozastavenia zákon neuvádza. Viac informácií, aj praktický postup nájdete v článku Prerušenie (pozastavenie) živnosti online cez slovensko.sk

8. Predĺženie lehôt v zákone o účtovníctve aj na podanie daňového priznania k dani z príjmov

Mnohé opatrenia v prospech podnikateľov zaviedol zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tzv. lex korona, aktuálne je znenie po dvoch novelách, tzv. lex korona 3).

Počas obdobia pandémie sa považujú lehoty podľa zákona o účtovníctve za dodržané, ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia predĺženej lehoty na podanie daňového priznania, podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr.

Ide napríklad o lehoty, ktoré sa týkajú zostavenia účtovnej závierky, výročnej správy, overenia účtovnej závierky audítorom, či uloženia týchto účtovných dokumentov do registra účtovných závierok.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019 je do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (napr. ak obdobie pandémie skončí v júni 2020, termín na podanie daňového priznania bude do 31.7.2020 a rovnako aj daň z príjmov bude splatná dňom 31.7.2020). Ak ste už aj daňové priznanie podali, s platbou môžete počkať do tohto termínu. Viac informácií v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 posúva „lex korona“ do konca mesiaca po skončení pandémie

9. Vrátenie preplatkov na dani z príjmov do 40 dní od konca mesiaca, v ktorom bolo daňové priznanie podané

Od 25. apríla je účinné ustanovenie, ktoré upravuje, že ak daňový subjekt:

  • podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 v období od 1.1.2020 do začatia pandémie, teda do 12.3.2020správca dane vráti daňový preplatok do 40 dní od 31. marca 2020, t. j. najneskôr do 10.5.2020,
  • podal alebo podá daňové priznanie k dani z príjmov počas obdobia pandémie, v ktorom si uplatní daňový preplatok, správca dane vráti tento daňový preplatok do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov (znamená to, že lehota 40 dní začína plynúť od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podá daňové priznanie; napríklad, ak podá v apríli, preplatok bude vrátený do 40 dní od konca apríla, t. j. do 9. júna 2020). Z toho vyplýva, že ak ste daňové priznanie podali do konca marca, preplatok by ste mali mať na účte do 10. mája.

Viac informácií nájdete v článku Vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2019 (v roku 2020)

10. Ďalšie mimoriadne opatrenia z lex korona

Prečítajte si tiež

O tom, aké opatrenia boli zavedené v pôvodnom znení tzv. lex korona, sme vás informovali v článku Lex korona - mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti

Lex korona 3 upavuje aj ďalšie oblasti týkajúce sa dane z príjmov, DPH, dane z motorových vozidiel, eKasa, ciel atď., napríklad:

  • odklad platenia preddavkov na daň z motorových vozidiel,
  • vrátenie nadmerného odpočtu, pričom sa spresňuje, že sa nebude brať do úvahy u platiteľa DPH, ktorému počas obdobia pandémie vznikol colný nedoplatok alebo nedoplatok na povinných odvodoch poistného, že porušil podmienku na vrátenie nadmerného odpočtu, ak tento nedoplatok zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,
  • odklad platby pokuty v prípade, ak daňový alebo colný úrad uloží počas obdobia pandémie rozhodnutím pokutu na mieste. Daňový subjekt nemusí túto pokutu zaplatiť do troch dní, ale až do jedného mesiaca od skončenia obdobia pandémie
  • a mnohé ďalšie.

Prehľad nových opatrení nájdete v článku Lex korona 3 – prehľad zmien vo finančnej oblasti (dane, eKasa, clá)

11. Zmeny v Zákonníku práce, menej povinností BOZP

Aprílová novela Zákonníka práce zaviedla niekoľko zmien v súvislosti s koronavírusom, ktoré v pracovnom práve zavádzajú určité odchýlky. Tieto odchýlky budú platiť nielen v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ale ešte aj počas dvoch mesiacov po ich odvolaní. Zmeny sa týkajú najmä organizácie práce (právo nariadiť homeoffice), čerpania dovolenky, náhrady mzdy v zatvorených prevádzkach či ochrany zamestnancov. Súčasne dochádza aj k úbytku povinností zamestnávateľa v oblasti BOZP počas tejto mimoriadnej situácie.

Podrobnosti o jednotlivých zmenách si prečítajte v článku Novela Zákonníka práce od 4. 4. 2020 prijatá v súvislosti s koronavírusom

12. Mimoriadne opatrenia v súdnych konaniach, dočasná ochrana

V súvislosti s aktuálnou situáciou bol prijatý aj zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, ktorý priniesol obmedzenie plynutia lehôt, neverejné pojednávania, predĺženie lehoty na podanie návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, rozhodovanie per rollam, zákaz výkonu záložného práva či zákaz výkonu dražby. Viac informácií v článku Zákon o mimoriadnych opatreniach v justícii v súvislosti so šírením koronavírusu

Aj tento zákon už bol novelizovaný a priniesol ďalšie novinky, najmä dočasnú ochranu podnikateľov a zákaz výpovede nájmu pre neplatenie nájomného. Prečítajte si, o čo ide a koho sa nové opatrenia týkajú, v článku Dočasná ochrana podnikateľov v súvislosti koronavírusom

Ako správne zaúčtovať prijatie príspevkov, ale aj to, či sa musia príspevky zdaňovať, nájdete v článku Účtovanie a zdaňovanie príspevkov pre zamestnávateľov a SZČO súvisiacich s koronavírusom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky