Prvá pomoc pre podnikateľov – sľuby a realita

Na zmiernenie dopadov koronakrízy na ekonomiku vláda koncom marca oznámila balík prvej pomoci pre podnikateľov. Ako funguje v praxi?

Združenie podnikateľov Slovenska 15. marca vyzvalo vládu na prijatie ekonomického balíčka proti koronavírusu, o dva týždne neskôr, 29. marca 2020 na tlačovej konferencii predstavitelia vlády predstavili sedem najdôležitejších opatrení, ktoré mali zmierniť negatívny vplyv pandémie koronavírusu na ekonomiku.  Spolu so Združením podnikateľov Slovenska sme sa 44 dní po oznámení prvej pomoci porovnali sľuby vlády s realitou v praxi.

Príspevok na 80 % platu zamestnanca pre povinne zatvorené prevádzky

Prvé zo siedmich opatrení v rámci balíka prvej pomoci pre podnikateľov bolo určené pre zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udržali pracovné miesta aj v prípade nariadenej povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť (napríklad ide o stravovacie zariadenia, obchody predávajúce oblečenie, fitness centrá a podobne). Takýto zamestnávateľ môže od úradu práce dostať na neprepusteného zamestnanca príspevok vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100 eur mesačne.

O tento príspevok bolo možné požiadať najskôr od 6. apríla 2020. K 7. máju 2020 bolo v súvislosti s týmto opatrením spracovaných 10 766 dohôd o poskytnutí príspevku, z ktorých na základe 8 170 dohôd bolo zamestnávateľom poskytnutých 10 239 218,17 eura. Príspevok bol žiadaný na podporu 51 953 zamestnancov. Toto číslo je veľmi ďaleko od pôvodných odhadov. Minister práce odhadoval, že týmto opatrením bude podporených asi 800 000 zamestnancov.

Príspevok pre SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli zatvoriť prevádzky

Druhé zo siedmich opatrení balíka prvej pomoci pre bolo určené pre samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej aj ako „SZČO“ v príslušnom tvare). Požiadať o tento príspevok mohla SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prerušila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, alebo jej poklesli tržby v marci najmenej o 10 %, resp. v apríli najmenej o 20 %.

SZČO mohli o príspevok požiadať najskôr 8. apríla 2020. K 7. máju 2020 bolo v súvislosti s týmto opatrením spracovaných 28 886 dohôd o poskytnutí príspevku, z ktorých na základe 21 567 dohôd bolo SZČO poskytnutých 5 454 801,43 eura. O príspevok požiadalo 29 312 SZČO. Pri predstavovaní tohto opatrenia minister práce uviedol, že týmto opatrením by malo byť podporených asi 200 000 SZČO.

Výhodné podnikateľské úvery s antikorna zárukou

Tretie opatrenie z balíka prvej pomoci sa týka bankových záruk za podnikateľské úvery. Táto forma pomoci je založená na spolupráci štátnej akciovky Slovak Investment Holding, a. s. a slovenských bánk. Nástroj nazývaný „SIH antikorona záruka“ má za cieľ pomôcť podnikateľom vysporiadať sa s negatívnym vplyvom koronavírusu. Konkrétne ide o možnosť získať zvýhodnené úverové financovanie (resp. preklenovacie úvery) na udržanie pracovných miest a na prekonanie finančných ťažkostí spôsobených núteným zatvorením alebo obmedzením ich prevádzky.

Prečítajte si tiež

Výzva pre finančné inštitúcie na zapojenie sa do nástroja „SIH antikorona záruka“ bola zverejnená 30. marca 2020. K 11. máju 2020 však z tejto formy pomoci pre podnikateľov boli poskytnuté len dva úvery pre podnikateľov.

Rozšírené možnosti poberania ošetrovného počas mimoriadnej situácie

Od 27. marca 2020 nadobudla účinnosť novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorou sa počas mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom upravili podmienky poberania ošetrovného. V čase krízovej situácie nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti. Najdôležitejšia zmena teda nastala v tom, že ošetrovné sa poskytuje na neobmedzene dlhú dobu. Za normálnych okolností sa poskytovanie ošetrovného skončí najneskôr uplynutím desiateho dňa jeho poberania.

Zvýšil sa aj vek dieťaťa, ktorému ak je poskytovaná osobná a celodenná starostlivosť, je možné z tohto dôvodu poberať ošetrovné. Ošetrovné môže osoba poskytujúca starostlivosť poberať vtedy, ak sa stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku (pôvodne do dovŕšenia desiateho roku veku), alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Po novom môže ošetrovné poberať aj ten, kto sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.

Všetky dôležité informácie o ošetrovnom počas mimoriadnej situácie nájdete v článku OČR a PN v súvislosti s koronavírusom – čo platí od marca 2020?

Odklad platieb sociálneho a zdravotného poistenia pre zamestnávateľov a SZČO

Ďalšie zo schválených opatrení sa týka odkladu platenia platieb sociálneho a zdravotného poistenia, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. Odklad platieb sociálnych a zdravotných odvodov bol rovnako povolený aj pre SZČO. Tieto zmeny na základe noviel príslušných zákonov nadobudli účinnosť od 6. apríla 2020.

Prečítajte si tiež

Sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, za marec 2020 je splatné v termíne do 31. júla 2020. Podobne aj preddavok na zdravotné poistenie zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú medziročný pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej zárobkovej činnosti o 40 % a viac v dôsledku mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19, za marec 2020 je splatný v termíne do 31. júla 2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Prerušenie platenia preddavkov na daň z príjmov počas obdobia pandémie

Na základe novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa pre niektorých podnikateľov zaviedla aj možnosť uplatniť prerušenie platenia preddavkov na daň z príjmov. Táto novela nadobudla účinnosť od 25. apríla 2020.

Preddavky na daň z príjmov splatné počas obdobia pandémie sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka. Prerušenie platenia preddavkov na daň z príjmov sa prvýkrát uplatní na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020. Daňovník si musí prerušenie platenia preddavkov na daň z príjmov uplatniť predložením vyhlásenia daňovému úradu.

Výhodný odpočet neuplatnených daňových strát v daňovom priznaní za rok 2019

Prečítajte si tiež

Podobne sa na základe novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 25. apríla 2020 pre podnikateľov z dôvodu mimoriadnej situácie zaviedol benevolentný odpočet starších daňových strát.

Neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 môže daňovník najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 eur odpočítať od základu dane z príjmov, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie uplynie v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. Za normálnych okolností sú možnosti odpočítania staršej daňovej straty omnoho obmedzenejšie.

Ako dlho trvalo uviesť balík prvej pomoci do praxe a ako sa využíva

Opatrenie Dátum oznámenia Dátum realizácie Rozsah využitia
Príspevok na 80 % platu zamestnanca pre povinne zatvorené prevádzky 29. marec 2020 6. apríl 2020 k 7. máju 2020 bol príspevok žiadaný na podporu udržania 51 953 zamestnancov v práci (predpoklad bol 800 000 zamestnancov)
Príspevok pre SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli zatvoriť prevádzky 29. marec 2020 8. apríl 2020 k 7. máju 2020 o príspevok požiadalo 29 312 SZČO (predpoklad bol 200 000 SZČO)
Bankové záruky pre podnikateľov zasiahnutých koronakrízou 29. marec 2020 30. marec 2020 k 11. máju 2020 boli poskytnuté dva úvery
Rozšírené možnosti poberania ošetrovného počas mimoriadnej situácie 29. marec 2020 27. marec 2020 údaje o rozsahu využitia tohto opatrenia nie sú známe
Odklad platieb sociálneho a zdravotného poistenia pre zamestnávateľov a SZČO 29. marec 2020 6. apríl 2020 údaje o rozsahu využitia tohto opatrenia nie sú známe
Prerušenie platenia preddavkov na daň z príjmov počas obdobia pandémie 29. marec 2020 25. apríl 2020 údaje o rozsahu využitia tohto opatrenia nie sú známe
Výhodný odpočet neuplatnených daňových strát v daňovom priznaní za rok 2019 29. marec 2020 25. apríl 2020 údaje o rozsahu využitia tohto opatrenia nie sú známe

Pre úplnosť treba dodať, že okrem balíka prvej pomoci vláda predstavila počas apríla aj ďalšie balíky pomoci vo forme tzv. kurzarbeit,  či S.O.S. dotácie pre občanov v krízovej situácii.

Vláda avizovala pomoc v objeme 1,5 mld. eur mesačne. Z toho 1 mld. eur vo forme priamej pomoci a 0,5 mld. malo byť určených na bankové záruky.  44  dní od ohlásenia prvej pomoci sú z 0,5 mld. eur mesačne dva poskytnuté úvery, namiesto plánovaných 200 000 živnostníkov podporených niečo vyše 20 000 a namiesto 800 000 pracovných miest žiadajú podnikatelia podporu na zhruba 52 000.

Namiesto 1,5 mld. mesačne bola za 6  týždňov poskytnutá priama pomoc niečo cez 20 mil. eur a 2 antikorona úvery. Darí sa ekonomike tak dobre, alebo je chyba inde?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Programové vyhlásenie vlády z pohľadu biznisu

Vyššie dane, zmena minimálnej mzdy či predvídateľné legislatívne prostredie. Aké priority má štvrtá vláda Róberta Fica v oblastiach týkajúcich sa podnikania?

Opatrenia na konsolidáciu štátneho dlhu: inšpirácia pre novú vládu

Úradnícka vláda vypracovala materiál s opatreniami na záchranu nášho rozpočtu. Rátať treba so škrtmi v dotáciách, zdvihnutím daní aj zmenami v dôchodkoch. Čo ďalšie navrhuje?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky