Prvá pomoc plus pre SZČO od októbra 2020

O aké príspevky môže požiadať SZČO na prekonanie koronakrízy podľa projektu Prvá pomoc plus? Prinášame prehľad podmienok nároku a výšku jednotlivých opatrení pre SZČO.

Dňa 28.10.2020 vláda SR schválila predĺženie podpory SZČO a zamestnávateľov s názvom „Prvá pomoc plus“, ktorou chce naďalej pomôcť zamestnávateľom udržať pracovné miesta, ako aj živnostníkom nahradiť ich príjem, ktorý im poklesol z dôvodu šírenia nákazy koronavírusom (COVID-19). Projekt s názvom „Prvá pomoc plus“ je pokračovanie projektu „Prvá pomoc“, avšak mení niektoré podmienky nároku na jednotlivé opatrenia, ako aj výšku pomoci, o ktorú mohli doteraz SZČO a zamestnávatelia žiadať.

V tomto článku sa budeme venovať jednotlivým opatreniam projektu „Prvá pomoc plus“, ktoré sú určené pre SZČO. O opatreniach pre zamestnávateľov (aj SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi) a o ich zmenách v „Prvej pomoci plus“ nájdete informácie v článku Prvá pomoc plus pre zamestnávateľov od októbra 2020 alebo v článku Prvá pomoc plus pre podnikateľov kvôli koronavírusu od októbra 2020

Najnovšie schválené zmeny v projekte Prvá pomoc nájdete v článku Prvá pomoc pre SZČO a zamestnávateľov v roku 2021.

Prehľad príspevkov, o ktoré môžu požiadať SZČO podľa jednotlivých opatrení projektu Prvá pomoc plus

Opatrenia, o ktoré mohli požiadať SZČO podľa starého projektu sa nemenia. V projekte Prvá pomoc plus pre SZČO sa však menia niektoré podmienky nárokov na jednotlivé opatrenia, ako aj ich výška.

SZČO môže požiadať o nasledovné príspevky podľa opatrení z projektu Prvá pomoc plus:

 1. opatrenie č. 2 – príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti pre SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „ÚVZ“) zatvorili alebo obmedzili prevádzky, alebo ktorým poklesli tržby,
 2. opatrenie č. 4A – príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti pre SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadneho stavu nemajú príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti,
 3. opatrenie č. 4B – príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre jednoosobové s. r. o., ktoré v čase vyhlásenia mimoriadneho stavu nemajú žiaden príjem z podnikania s. r. o.

Termín na predkladanie žiadosti o príspevky podľa podmienok projektu Prvá pomoc plus pre SZČO

SZČO, môžu požiadať o príspevky z projektu Prvá pomoc plus a podľa nových podmienok prvýkrát za mesiac október 2020, pričom vláda SR umožnila čerpanie týchto príspevkov až do marca 2021.

Prečítajte si tiež

Spôsob, akým môžu SZČO podať žiadosti o príspevky podľa jednotlivých opatrení sa nemení, môžu teda urobiť tak aj cez stránku pomahameludom.sk, ako doteraz. Od 2. novembra 2020 úrad práce začal s posielaním dodatkov k dohodám, a to existujúcim žiadateľom. Tí žiadatelia, ktorí sú noví a prvýkrát žiadajú o príspevok podľa tohto projektu Prvá pomoc plus, môžu požiadať o pomoc v týždni od 9. novembra 2020.

Príspevok na náhradu straty príjmu pre SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť, resp. obmedziť alebo im poklesli tržby najmenej o 20 % - opatrenie č. 2

Na príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti podľa opatrenia č. 2 má nárok SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie činnosti na základe opatrenia ÚVZ (alebo rozhodnutia iného príslušného orgánu) a ktorej poklesli tržby najmenej o 20 % (v súvislosti s touto mimoriadnou situáciou).

pričom podmienkou na uplatnenie nároku na príspevok podľa opatrenia č. 2 je, že ide o vyššie uvedenú SZČO:

 • ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne, dobrovoľne) v období do 30.6.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni,
 • ktorá nebola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne, dobrovoľne) v období do 30.6.2020, pričom jej odvodová povinnosť do Sociálnej poisťovne vznikla od 01.07.2020, alebo
 • ktorá čerpá tzv. odvodové prázdniny (o tom, ktorá SZČO čerpá tzv. odvodové prázdniny píšeme ďalej v článku).

V podmienkach projektu Prvá pomoc plus nastali aj tieto dôležité zmeny:

 1. o príspevok podľa opatrenia č. 2 môže požiadať tá SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť aj po 01.02.2020, najneskôr však k 02.09.2020,
 2. o príspevok podľa opatrenia č. 2 môže požiadať aj tá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer.

Naďalej platí, že o príspevok podľa opatrenia č. 2 nemôže požiadať tá SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Výšku poskytovaného príspevku pre SZČO podľa opatrenia č. 2 uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Výška príspevku na náhradu straty príjmu podľa Opatrenia č. 2 pre SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %
Pokles tržieb v % Výška príspevku podľa Opatrenia č. 2 v €
Od 20 % do 39,99 % 270 €
Od 40 % do 59,99 % 450 €
Od 60 % do 79,99 % 630 €
Od 80 % a viac 810 €
Pozor: v prípade, ak má SZČO aj príjem zo zamestnania, zníži výšku príspevku o výšku čistého príjmu z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac

SZČO si môže pri výpočte poklesu tržieb vybrať jeden zo štyroch spôsobov výpočtu, a to nasledovne:

 • porovnaním vykazovaného mesiaca s rovnakým mesiacom roku 2019 (napr. tržba za október 2020 porovnáva s tržbou za október 2019) - iba tá SZČO, ktorá vykonávala zárobkovú činnosť minimálne od októbra 2019,
 • porovnaním priemeru tržby v roku 2019 (t. j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac (napr. priemer tržieb za rok 2019 s tržbou za október 2020) – iba tá SZČO, ktorá vykonávala zárobkovú činnosť celý rok 2019,
 • porovnaním tržby za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac (napr. tržba za február 2020 s tržbou za október 2020) – iba tá SZČO, ktorá vykonávala zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 01.02.2020,
 • porovnaním tržby za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac (napr. tržba za september 2020 s tržbou za október 2020) – iba tá SZČO, ktorá vykonávala zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 02.09.2020.
 • SZČO si výber spôsobu výpočtu poklesu tržieb môže v rámci jednotlivých mesiacoch, meniť.

Tzv. odvodové prázdniny ako jedna z podmienok nároku na príspevok pre SZČO podľa opatrenia č. 2

Ako sme uviedli aj vyššie, na príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti má aj tá SZČO, ktorá čerpá tzv. odvodové prázdniny.

Podľa podmienok projektu Prvá pomoc plus rozlišujeme 2 typy SZČO, ktoré čerpajú tzv. odvodové prázdniny, a to nasledovne:

 1. SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť v priebehu roka 2019, pričom podala daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 v termíne do 2.11.2020: táto SZČO má tzv. odvodové prázdniny od začiatku podnikania až do posúdenia vzniku povinného sociálneho poistenia k 01.02.2021,
 2. SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť v priebehu roka 2020 (najneskôr k 02.09.2020): táto SZČO má tzv. odvodové prázdniny od začiatku podnikania až do posúdenia vzniku povinného sociálneho poistenia spravidla k 01.07.2021.

Aktualizácia: V tejto súvislosti upozorňujeme, že podmienky Prvej pomoci plus sú upravené takto: Na účely tohto projektu tzv. odvodové prázdniny môže čerpať taká SZČO, ktorá prvýkrát začala vykonávanie alebo prevádzkovanie SZČ v roku 2019, resp. 2020. Aktuálne nie sú podpisované úradmi práce dodatky osobám, ktoré už v minulosti podnikali a opätovne si založili živnosť v roku 2019 alebo v roku 2020, nakoľko podľa ich výkladu nejde o ich "prvé" odvodové prázdniny.

Viac informácií o vzniku povinného sociálneho poistenia, t. j. odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne si môžete prečítať v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne od 1.2.2021.

Príklady na výpočet príspevku na náhradu straty príjmu pre SZČO podľa opatrenia č. 2

Výpočet príspevku podľa opatrenia č. 2 pre SZČO za mesiac október 2020 (porovnanie poklesu tržieb s októbrom 2019):

Marián dlhodobo podniká ako SZČO a je nemocensky a dôchodkovo poistený (t. j. platí povinné odvody do Sociálnej poisťovne). Chce požiadať o príspevok podľa opatrenia č. 2 za mesiac október 2020, pričom z jeho daňovej evidencie, vieme, že jeho tržby boli v:

 • mesiaci október 2019: 1 500 €,
 • mesiaci október 2020: 900 €.

V akej výške dostane príspevok podľa opatrenia č. 2?

Percentuálny pokles tržieb vypočítame nasledovne: (1 500 – 900) / 1 500 = 0,4 * 100 = 40 %. Marián má nárok na príspevok na náhradu straty príjmu vo výške 450 €.

Výpočet príspevku podľa opatrenia č. 2 pre SZČO za mesiac október 2020 (porovnanie poklesu tržieb s februárom 2020):

Jozef začal vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnosti od 1.1.2020 a čerpá tzv. odvodové prázdniny. Chce požiadať o príspevok podľa opatrenia č. 2 za mesiac október 2020, avšak nakoľko začal podnikať v roku 2020 (najneskôr k 01.02.2020), budeme jeho tržbu za október 2020 porovnávať s tržbou za február (resp. je možné aj za september) 2020. Z jeho daňovej evidencie vieme, že jeho tržby boli v:

 • mesiaci február 2020: 1 800 €,
 • mesiaci október 2020: 500 €.

Jozef si v mesiaci október 2020 zarobil na pracovnú zmluvu aj 150 € v čistom.

V akej výške dostane príspevok podľa opatrenia č. 2?

Percentuálny pokles tržieb vypočítame nasledovne: (1 800 – 500) / 1 800 = 0,72 * 100 = 72 %. Jozef má nárok na príspevok na náhradu straty príjmu vo výške 480 € (630 €, výška príspevku - 150 €, čistý príjem z pracovnej zmluvy).

Článok pokračuje pod reklamou

Príspevok na náhradu straty príjmu pre SZČO, ktoré v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie nemajú príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti- opatrenie č. 4A

Na príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti podľa opatrenia č. 4A má nárok SZČO, ktorá:

 • prerušila vykonávanie, resp. prevádzkovanie svojej činnosti, a
 • nepozastavila, resp. nezrušila oprávnenie na podnikanie, a
 • od 01.10.2020 nemá žiaden iný príjem, s výnimkou príjmu z pracovného pomeru, dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo príjmu z invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až 70 %,

pričom podmienkou na uplatnenie nároku na príspevok podľa opatrenia č. 4A je, že ide o vyššie uvedenú SZČO:

 • ktorá nie je nemocensky a dôchodkovo poistená v Sociálnej poisťovni, a
 • ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny.

SZČO má nárok na príspevok podľa opatrenia č. 4A aj v tom prípade, ak má príjem, ako napr. materské, rodičovský príspevok, vdovský dôchodok a pod.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak však SZČO má príjem zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku a výsluhového dôchodku, nemá nárok na príspevok podľa opatrenia č. 4A.

V podmienkach projektu Prvá pomoc plus nastali aj tieto dôležité zmeny:

 1. o príspevok podľa opatrenia č. 4A môže požiadať tá SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť aj po 01.02.2020, najneskôr však k 02.09.2020,
 2. suma príspevku sa zvýšila, a to z 210 € na 315 €.

Pozor: v prípade, ak má SZČO aj príjem zo zamestnania, zníži výšku príspevku o výšku čistého príjmu z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac

Príspevok na náhradu straty príjmu pre tzv. jednoosobové s. r. o., ktoré v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie nemajú príjem z činnosti s. r. o. - opatrenie č. 4B

Na príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti podľa opatrenia č. 4B má nárok fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom a súčasne konateľom vo svojej s. r. o. – tzv. jednoosobová s. r. o., pričom musí spĺňať tieto podmienky:

 1. prerušila vykonávanie, resp. prevádzkovanie svojej činnosť,
 2. nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na podnikanie,
 3. od 1.10.2020 nemá žiaden iný príjem, s výnimkou príjmu z pracovného pomeru, dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo príjmu z invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až 70 %,
 4. fyzická osoba je jediným spoločníkom v s. r. o., ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr k 31.12.2019, nepresiahol 9 600 € a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 €,
 5. u jednoosobovej s. r. o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávanie činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 €/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 €/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019,
 6. u jednoosobovej s. r. o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2020 (najneskôr k 02.09.2020), zisk pred zdanením za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 000 €/9 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 900 €/ 9 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca septembra 2020,
 7. fyzická osoba je konateľom v tejto spoločnosti a nie je zároveň jej zamestnancom,
 8. fyzická osoba nie je spoločníkom v inej s. r. o., a
 9. ide o takú s. r. o., ktorá  nemá žiadnych zamestnancov.

Tzv. jednoosobová s. r. o. má nárok na príspevok podľa opatrenia č. 4B aj v tom prípade, ak má príjem, ako napr. materské, rodičovský príspevok, vdovský dôchodok a pod.

V prípade, ak však má príjem zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku a výsluhového dôchodku, nemá nárok na príspevok podľa opatrenia č. 4B.

V podmienkach projektu Prvá pomoc plus nastali aj tieto dôležité zmeny:

 1. o príspevok podľa opatrenia č. 4B môže požiadať tá tzv. jednoosobová s. r. o., ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť aj po 01.02.2020, najneskôr však k 02.09.2020,
 2. suma príspevku sa zvýšila, a to z 210 € na 315 €.

Pozor: v prípade, ak má fyzická osoba aj príjem zo zamestnania, zníži výšku príspevku o výšku čistého príjmu z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac

Príklady na výpočet príspevku na náhradu straty príjmu pre SZČO podľa opatrenia č. 4A a 4B

Výpočet príspevku podľa opatrenia č. 4A pre SZČO za mesiac október 2020:

Anna je živnostníčka, pričom ani neplatí povinné odvody do Sociálnej poisťovne a ani nečerpá tzv. odvodové prázdniny. Za mesiac október 2020 nemala zo živnosti žiaden príjem. Anna však poberá rodičovský príspevok. Má nárok na príspevok na náhradu straty príjmu podľa opatrenia č. 4A?

Pani Anna má nárok na príspevok podľa opatrenia č. 4B za mesiac október, a to vo výške 315 €, aj napriek tomu, že má príjem z rodičovského príspevku, ktorý sa však nepovažuje za príjem pre posúdenie podmienok nároku na tento príspevok.

Výpočet príspevku podľa opatrenia č. 4B pre tzv. jednoosobovú s. r. o. za mesiac október 2020:

Ján je jediným konateľom a spoločníkom svojej s. r. o.. V mesiaci október 2020 sa mu však kvôli koronakríze nedarilo a nemal žiaden príjem, podarilo sa mu však zamestnať na čiastočný úväzok v inej spoločnosti a za mesiac október 2020 si zarobil v čistom 325 €.  Má nárok na príspevok na náhradu straty príjmu podľa opatrenia č. 4B?

Nakoľko čistý príjem zo zamestnania (325 €) je vyšší ako suma príspevku podľa opatrenia č. 4B (315 €), Ján nemá nárok na príspevok.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky