Príspevky na udržanie pracovných miest pre zamestnávateľov - príklady

Zamestnávatelia, ktorých zasiahla koronakríza, môžu žiadať o príspevky na udržanie pracovných miest. Ako tieto príspevky fungujú, ukážeme na praktických príkladoch.

Zamestnávatelia (vrátane SZČO – zamestnávateľov) v aktuálnej situácii súvisiacej s koronavírusom môžu podávať žiadosti o príspevky na udržanie pracovných miest od štátu, ktorý je rozdelený do dvoch skupín, a to na:

 • príspevok č. 1 - príspevok na náhradu mzdy zamestnanca (80 % zo mzdy) - podľa opatrenia č. 1: žiadosti je možné podávať už od 6. apríla 2020, pričom túto žiadosť podávajú zamestnávatelia (aj SZČO – zamestnávatelia), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR;
 • príspevok č. 2 – príspevok na náhradu mzdy zamestnanca z dôvodu poklesu tržieb - podľa opatrenia č. 3: žiadosti je možné podávať po 13. apríli 2020, pričom túto žiadosť podávajú zamestnávatelia (aj SZČO – zamestnávatelia), ktorým poklesli tržby a nemôžu zamestnancom prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.

Upozornenie (14.4.2020): Pri druhom uvedenom príspevku (ide o opatrenie č. 3) došlo k jeho modifikácii, pričom je možné vybrať si z dvoch možností štátnej pomoci. Viac informácií nájdete aj v článku Čo je kurzarbeit a akú podobu bude mať na Slovensku, informácie v tomto článku sú tiež aktualizované.

V prípade, ak SZČO nie je zamestnávateľom, ale poklesli mu príjmy, môže podať žiadosť o príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti. Ak je aj zamestnávateľom, môže žiadať o príspevok pre svojich zamestnancov a rovnako o príspevok pre seba. Viac informácií si môžete prečítať v článku Príspevky na náhradu straty príjmu pre SZČO - príklady.

Aké zmeny nastali v jednotlivých opatreniach pre SZČO od mája 2020, nájdete v článku Príspevky pre podnikateľov kvôli koronavírusu – zmeny od apríla 2020.

Aktualizácia: Ministerstvo práce predlžuje zamestnávateľom termín na podanie žiadostí o príspevky za apríl až do 30. júna a za máj do 31. júla. Viac informácií nájdete v článku Žiadosti o príspevky v predĺženom termíne pre zamestnávateľov za apríl a máj 2020.

Príspevky na udržanie pracovných miest pre zamestnávateľov

Na príspevok na udržanie pracovných miest č. 1, t. j. príspevok na náhradu mzdy zamestnanca má nárok ten zamestnávateľ (aj SZČO – zamestnávateľ), ktorého prevádzka bola zatvorená na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020. Výška príspevku na náhradu mzdy zamestnanca je vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac však mesačne:

 • 1 100 € na jedného zamestnanca, a
 • 200 000 € na jedného zamestnávateľa.

V prípade, ak za marec 2020 zamestnávateľ vyplatil zamestnancom náhradu mzdy za čas prekážok v práci vo výške 60 % priemerného zárobku (na základe dohody so zástupcami zamestnancov), príspevok na jedného zamestnanca je najviac vo výške 880 €.

Prečítajte si tiež

Na príspevok č. 2 na náhradu mzdy zamestnanca z dôvodu poklesu tržieb (opatrenie č. 3), má nárok ten zamestnávateľ, ktorý udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Tento zamestnávateľ, ktorý nemusel zatvoriť svoju prevádzku z dôvodu vyhláseného núdzového stavu, ale jeho zárobková činnosť bola obmedzená, si môže vybrať jeden z nasledovných dvoch príspevkov, podľa toho, ktorý sa mu viac oplatí, a to na základe svojho vlastného rozhodnutia. Ešte raz však upozorňujeme, že nárok na tento príspevok má ten zamestnávateľ, ktorý počas vyhláseného núdzového stavu udrží pracovné miesta.

Zamestnávateľ má na výber jednu z dvoch možností pomoci od štátu podľa opatrenia č. 3:

 • príspevok podľa spôsobu 3A: úhrada náhrady mzdy zamestnanca, ktorému nemôže zamestnávateľ prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, najviac vo výšky 80 % jeho priemerného zárobku a najviac v sume 880 €,
 • príspevok podľa spôsobu 3B: paušálny príspevok zamestnávateľovi na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca (okrem zamestnanca, ktorý mal v danom mesiaci viac ako 50 % svojho fondu mesačného pracovného času prekážku v práci na strane zamestnanca – PN, OČR alebo čerpal dovolenku), pričom výška príspevku závisí od percentuálneho poklesu tržieb zamestnávateľa, najviac vo výške uvedenej v nasledovnej tabuľke:
Príspevok zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktorý je zamestnávateľom) pri poklese tržieb v mesiaci marec 2020 Príspevok zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktorý je zamestnávateľom) pri poklese tržieb v mesiaci apríl 2020
percentuálny pokles tržieb výška príspevku percentuálny pokles tržieb výška príspevku
menej ako 10 % 0 € menej ako 20 % 0 €
viac ako 10 % (10 % - 19,99 %) 90 € viac ako 20 % (20 % - 39,99 %) 180 €
viac ako 20 % (20 % - 29,99 %) 150 € viac ako 40 % (40 % - 59,99 %) 300 €
viac ako 30 % (30 % - 39,99 %) 210 € viac ako 60 % (60 % - 79,99 %) 420 €
viac ako 40 % 270 € viac ako 80 % 540 €

Za tržbu sa považuje:

 • u subjektu, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva: suma výnosov,
 • u subjektu, ktorý účtuje v jednoduchom účtovníctve alebo vedenie daňovú evidenciu: suma skutočných príjmov prijatých na bankový účet alebo do eKasy.

Následne zamestnávateľ vypočíta pokles tržby, a to porovnaním:

 • súčasného mesiaca (napr. marec 2020) s mesiacom minulého roka (t. j. marec 2019) – ak vykonával podnikateľskú činnosť aj v mesiaci roku 2019, ktorý sa porovnáva,
 • súčasného mesiaca (napr. marec 2020) s mesiacom február 2020 – ak nevykonával podnikateľskú činnosť v mesiaci roku 2019, ktorý sa porovnáva.

Ak zamestnávateľ podnikal celý rok 2019, nemusí pri výpočte poklesu tržby porovnávať súčasný mesiac (napr. marec 2020) s mesiacom minulého roka (t. j. marec 2019), ale môže si vybrať posúdenie výšky tržieb v aktuálnom mesiaci (napr. marec 2020) s výškou tržieb vypočítanou ako mesačný priemer za minulý rok (t. j. za rok 2019), a tak vypočítať percentuálny pokles týchto tržieb. Túto alternatívu porovnania tržieb si nemôže však vybrať ten zamestnávateľ, ktorý začal podnikať v priebehu minulého roka (t. j. nepodnikal celý rok 2019).

Prečítajte si tiež

Pokles tržieb v percentách sa zaokrúhľuje na celé čísla nahor.

Zamestnávateľ, ktorý žiada o príspevok na udržanie pracovných miest, musí splniť aj iné podmienky, medzi ktoré patrí napr.:

 • záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer s daným zamestnancom na ktorého žiada príspevok,
 • nie je podnikom v ťažkostiach, a to k 31.12.2019,
 • má splnené daňové a odvodové povinnosti ku dňu podania žiadosti o príspevok,
 • a iné.

Viac informácií o príspevku pre zamestnávateľov, ktorým poklesli tržby kvôli koronavírusu si môžete prečítať v článku Príspevok pre podnikateľov, ktorým poklesli tržby kvôli koronavírusu.

Ako správne zaúčtovať prijatie príspevkov, ale aj to, či sa musia príspevky zdaňovať, nájdete v článku Účtovanie a zdaňovanie príspevkov pre zamestnávateľov a SZČO súvisiacich s koronavírusom.

Náš tip: So správnym výpočtom miezd vám pomôže softvér Olymp. Bez problémov vypočíta náhrady mzdy, pomôže aj s PN a OČR. Neustále reaguje na aktuálnu situáciu, pripraví podklady pre vypĺňanie žiadostí o príspevky za zamestnancov či rozčlení poistné na zamestnanca a zamestnávateľa v prevodných príkazoch. Oplatí sa mať dobrý softvér.

Príklady na výpočet príspevku na udržanie pracovných miest č. 1 – príspevku na náhradu mzdy pre zamestnávateľov (opatrenie č. 1)

Príklad na výpočet výšky príspevku na náhradu mzdy za mesiac marec 2020

Zamestnávateľ ABCX, s. r. o. má troch zamestnancov, na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva však musel od 16. marca 2020 zatvoriť svoju prevádzku. Na akú výšku príspevku na náhradu mzdy za mesiac marec 2020 má nárok, ak:

 • zamestnancovi Františkovi bola pridelená práca z domu,
 • zamestnankyňa Jana je od 16. marca 2020 na OČR so 6 – ročnou dcérou,
 • zamestnancovi Jánovi vyplatí náhradu mzdy od 16. marca 2020 v sume 500 €, t. j. vo výške 100 % jeho priemerného zárobku, nakoľko nemohol pracovať z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa ?

Nakoľko zamestnanec František pracoval z domu, zamestnávateľ nemá nárok na príspevok na náhradu mzdy. Rovnako na príspevok nemá zamestnávateľ v prípade zamestnankyne Jany, lebo bola od uzatvorenia prevádzky na OČR-ke.

Zamestnávateľ si teda môže uplatniť príspevok na náhradu mzdy len na zamestnanca Jána, ktorému vyplatil náhradu mzdy vo výške 500 €, zamestnávateľ si môže požiadať o príspevok najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, t. j. môže si požiadať o príspevok na náhradu mzdy vo výške 400 € (500 * 0,8).

Prečítajte si tiež

Príklad na výpočet výšky príspevku na náhradu mzdy za mesiac apríl 2020

Budeme pokračovať v príklade zamestnávateľa ABCX, s. r. o., ktorému sme vypočítali príspevok na náhradu mzdy za mesiac marec 2020. Na akú výšku príspevku na náhradu mzdy za mesiac apríl 2020 bude mať zamestnávateľ nárok, ak:

 • zamestnancovi Františkovi, už nemôže prideliť prácu z domu a teda má nárok na náhradu mzdy z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa za celý mesiac apríl vo výške 597,60 € (108 € + 489,60 €), t. j. za dni 1. – 3. apríla 2020 (3 pracovné dni) vo výške 100 % jeho priemerného zárobku 108 € (4,5 €/hodinový priemerný zárobok * 8 hodín * 3 dni) a za dni od 4. apríla 2020 do 30. apríla 2020 vo výške 80 % jeho priemerného zárobku 489,60 € (t. j. (4,5 €/hodinový priemerný zárobok* 8 hodín * 17 pracovných dní – bez sviatkov) * 0,8),
 • zamestnankyňa Jana bude aj v mesiaci apríl 2020 na OČR so 6 – ročnou dcérou,
 • zamestnancovi Jánovi vyplatí náhradu mzdy 863,20 € (156 € + 707,20 €) z dôvodu prekážky práce na strane zamestnávateľa, t. j. za dni 1. – 3. apríla 2020 (3 pracovné dni) vo výške 100 % jeho priemerného zárobku 156 € (6,5 €/hodinový priemerný zárobok * 8 hodín * 3 dni) a za dni od 4. apríla 2020 do 30. apríla 2020 vo výške 80 % jeho priemerného zárobku 707,20 € (t. j. (6,5 €/hodinový priemerný zárobok* 8 hodín * 17 pracovných dní – bez sviatkov) * 0,8)?

Zamestnávateľ má nárok na príspevok na náhradu mzdy za mesiac apríl 2020 v celkovej výške 1 408 €, a to u:

 • zamestnanca Františka vo výške 576 € (108 € * 0,8 + 489,60 €),
 • zamestnanca Jána vo výške 832 € (156 € * 0,8 + 707,20 €).

Poznámka: od 4. apríla je účinná novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, podľa ktorej platí, že ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku (do účinnosti novely šlo o 100 %), najmenej však v sume minimálnej mzdy.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady na výpočet príspevku na udržanie pracovných miest č. 2 – príspevku na náhradu mzdy pre zamestnávateľov z dôvodu poklesu tržieb (opatrenie č. 3)

Príklad na výpočet výšky príspevku na náhradu mzdy pre zamestnávateľa, ktorému poklesli tržby za marec 2020

Reklamná agentúra, ktorá zamestnáva 7 ľudí nebola uzatvorená na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, no napriek tomu v marci 2020 zaznamenala pokles tržieb o 15 %. Na akú výšku príspevku má tento zamestnávateľ, ak:

 • zamestnankyňa Jana a Renáta od 16. marca 2020 sú na tzv. OČR-ke,
 • zamestnanec Peter, Marián a Marek mali pridelenú prácu z domu,
 • zamestnancovi Jánovi vyplatí náhradu mzdy vo výške 100 % jeho priemerného zárobku, nakoľko niekoľko dní nemohol pracovať z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa, t. j. vo výške 250 €,
 • zamestnancovi Milanovi vyplatí náhradu mzdy vo výške 100 % jeho priemerného zárobku, nakoľko niekoľko dní nemohol pracovať z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa, t. j. vo výške 100 € ?
Prečítajte si tiež

V prípade, ak by si zamestnávateľ chcel uplatniť príspevok podľa opatrenia č. 3A, t. j. príspevok na každého zamestnanca, ktorému nemohol prideliť prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, nemal by nárok na príspevok na náhradu mzdy pri zamestnancoch, ktorí sú na tzv. OČR-ke, ako aj pri zamestnancoch, ktorým bola pridelená práca na doma. Tento zamestnávateľ by si mohol teda podať žiadosť o príspevok podľa opatrenia č. 3A na zamestnanca Jána a Milana v nasledovnej výške:

 • u zamestnanca Jána, môže požiadať o príspevok vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, nakoľko Jánovi patrí náhrada mzdy vo výške 250 € a 80 % je 200 €, nárok na príspevok na náhradu mzdy je vo výške 200 €,
 • u zamestnanca Milana môže požiadať o príspevok vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, nakoľko Milanovi patrí náhrada mzdy vo výške 100 € a 80 % je 80 €, nárok na príspevok na náhradu mzdy je vo výške 80 €,
 • t. j. spolu príspevok podľa opatrenia č. 3A: 280 € (200 + 80).

V prípade, ak by si zamestnávateľ chcel uplatniť príspevok podľa opatrenia č. 3B, t. j. paušálny príspevok na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb, mohol by si uplatniť príspevok vo výške 90 € (pokles tržieb viac ako 10 %) na každého zamestnanca (okrem Jany a Renáty, ktorí boli viac ako 50 % svojho pracovného mesačného fondu na OČR), t. j. mal by nárok na príspevok podľa opatrenia č. 3B vo výške 450 € (90 € * 5 zamestnancov).

Ako môžeme vidieť zamestnávateľovi sa viac oplatí v tento mesiac uplatnenie príspevku podľa opatrenia č. 3B. Upozorňujeme však, že spôsob uplatnenia príspevku podľa opatrenia č. 3 musí dodržať aj v nasledujúcich mesiacoch.

Príklad na výpočet výšky príspevku na náhradu mzdy pre zamestnávateľa, ktorému poklesli tržby za apríl 2020

Budeme pokračovať v príklade zamestnávateľa – reklamnej agentúry, ktorému sme vypočítali príspevok mesiac apríl 2020. Zamestnávateľovi v mesiaci marec 2020 poklesli tržby o 15 %, avšak v mesiaci apríl bude pokles tržieb predstavovať až 55 %. Na akú výšku príspevku na náhradu mzdy za mesiac apríl 2020 bude mať zamestnávateľ nárok, ak:

 • zamestnankyňa Jana a Renáta budú aj v apríli 2020 na tzv. OČR-ke,
 • zamestnanec Peter a Marián budú mať aj v apríli 2020 pridelenú prácu z domu,
 • zamestnanec Marek bude mať pridelenú prácu z domu, avšak od 27.4.2020 do 30.4.2020 (t. j. 4 pracovné dni) mal prekážku v práci na strane zamestnávateľa a zamestnávateľ mu vyplatí náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, t. j. vyplatí mu sumu 102,40 € = (4 € / hodinový priemerný zárobok * 8 hodín * 4 dni) * 0,8,
 • zamestnanec Ján bude od 1.4.2020 do 15.4.2020 čerpať dovolenku a od 16.4.2020 do 30.4.2020 (t. j. 11 pracovných dní) bude mať prekážku v práci na strane zamestnávateľa a zamestnávateľ mu vyplatí náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, t. j. vyplatí mu sumu 387,20 € ((5,50 € / hodinový priemerný zárobok * 8 hodín * 11 dní) * 0,8),
 • zamestnanec Milan nebude od 1.4.2020 do 15.4.2020 (t. j. 9 pracovných dní, bez sviatkov) pracovať z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa a zamestnávateľ mu vyplatí náhradu mzdy vo výške 280,80 € (108 € + 172,80 €),  t. j. za dni 1. – 3. apríla 2020 (3 pracovné dni) vo výške 100 % jeho priemerného zárobku 108 € (4,5 €/hodinový priemerný zárobok * 8 hodín * 3 dni) a za dni od 4. apríla 2020 do 15. apríla 2020 vo výške 80 % jeho priemerného zárobku 172,80 € (t. j. (4,5 €/hodinový priemerný zárobok* 8 hodín * 6 pracovných dní – bez sviatkov) * 0,8). Milan od 16.4.2020 do konca mesiaca bude čerpať dovolenku?
Prečítajte si tiež

Poznámka: od 4. apríla je účinná novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, podľa ktorej platí, že ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku (do účinnosti novely šlo o 100 %), najmenej však v sume minimálnej mzdy.

V prípade, ak by si zamestnávateľ chcel uplatniť príspevok podľa opatrenia č. 3A, t. j. príspevok na každého zamestnanca, ktorému nemohol prideliť prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, nemal by nárok na príspevok na náhradu mzdy pri zamestnancoch, ktorí sú na tzv. OČR-ke, ako aj pri zamestnancoch, ktorým bola pridelená práca na doma. Tento zamestnávateľ by si mohol teda podať žiadosť o príspevok podľa opatrenia č. 3A na zamestnanca Mareka, Ján a Milana v nasledovnej výške:

 • u zamestnanca Mareka, môže požiadať o príspevok vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, t. j. môže požiadať o 102,40 €, čo už je 80 % jeho priemerného zárobku,
 • u zamestnanca Jána, môže požiadať o príspevok vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, t. j. môže požiadať o 387,20 €, čo už je 80 % jeho priemerného zárobku,
 • u zamestnanca Milana, môže požiadať o príspevok vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, t. j. môže požiadať o 259,20 €, nakoľko 80 % z jeho náhrady mzdy je 86,40 € (108 € * 0,8) + 172,80 € = 259,20 €,
 • t. j. spolu príspevok podľa opatrenia č. 3A: 748,80 € (102,4 + 387,2 + 259,2)

V prípade, ak by si zamestnávateľ chcel uplatniť príspevok podľa opatrenia č. 3B, t. j. paušálny príspevok na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb, mohol by si uplatniť príspevok vo výške 300 € (pokles tržieb viac ako 40 %) na každého zamestnanca (okrem Jany a Renáty, ktorí boli viac ako 50 % svojho pracovného mesačného fondu na OČR), t. j. mal by nárok na príspevok podľa opatrenia č. 3B vo výške 1 500 € (300 € * 5 zamestnancov).

Ako môžeme vidieť zamestnávateľovi sa viac oplatí v tento mesiac uplatnenie príspevku podľa opatrenia č. 3B. Upozorňujeme však, že spôsob uplatnenia príspevku podľa opatrenia č. 3 musí dodržať aj v nasledujúcich mesiacoch.

Pripomíname, že zamestnávateľ, ktorý zaznamenal pokles tržieb o viac ako 40 %, môže využiť aj odklad platby odvodov za zamestnávateľa (nie za zamestnanca, ktoré sa zrážajú z jeho mzdy). Viac informácií nájdete v článku Odklad platby odvodov pre živnostníkov a zamestnávateľov kvôli koronavírusu

Aktuálny prehľad všetkých schválených opatrení a štátnej pomoci pre podnikateľov pri boji s koronavírusom, nájdete v článku Veľký prehľad štátnej pomoci a opatrení pre podnikateľov v koronakríze.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?

Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky