Odklad daňového priznania v roku 2020 posúva „lex korona“ do konca mesiaca po skončení pandémie

Parlament schválil návrh zákona, ktorým sa upravuje aj lehota na podanie daňových priznaní k dani z príjmov. Lehota na podanie daňových priznaní sa posunie až po skončení obdobia pandémie.

Dňa 31.3.2020 bol vládou schválený návrh nového zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s koronavírusom“). Ľudovo sa tento zákon nazýva „lex korona“.

Jedným z navrhovaných opatrení proti koronakríze je aj odklad preddavkou na daň z príjmov. Kto bude mať nárok a aké budú podmienky na odklad platby preddavkov na daň z príjmov, nájdete v článku Odklad platby preddavkov na daň z príjmov pre právnické a fyzické osoby kvôli koronavírusu.

Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s koronavírusom je schválený a účinnosť nadobudol dňa 4. apríla 2020. Tento zákon ustanovuje aj nový termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov, a tým ruší termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 30.6.2020 bez sankcií, o ktorom sme informovali v článku Odklad daňového priznania pre všetkých do 30.6.2020 automaticky

Túto mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 budeme ďalej nazývať ako „obdobie pandémie“.

Ministerstvo financií informovalo, že termín na podanie daňových priznaní k dani z príjmov je stanovený na 31. október 2020. Viac informácií o termínoch a povinnostiach, nájdete v článkoch Koniec pandémie na daňové účely: termín daňového priznania a iných povinností a Daňové a odvodové termíny po konci pandémie v roku 2020.

Termín na podanie daňového priznania v roku 2020 sa predlžuje pre všetkých do konca mesiaca po skončení pandémie 

Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s koronavírusom ustanovuje v § 22 termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tomto termíne je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Uvedené znamená, že lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019 je do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (napr. ak obdobie pandémie skončí v júli 2020, termín na podanie daňového priznania bude do 31.8.2020 a rovnako aj daň z príjmov bude splatná dňom 31.8.2020).

Prečítajte si tiež

V prípade, ak daňovník má zdaňovacie obdobie, ktorým je hospodársky rok, môže podať odklad daňového priznania k dani z príjmov, avšak toto oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, musí podať do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy dôjde k skončeniu pandémie, pričom lehota sa mu predĺži najviac o tri celé kalendárne mesiace alebo o celých šesť kalendárnych mesiacov od pôvodného termínu na podanie daňového priznania (napr. ak zdaňovacím obdobím je hospodársky rok a končí 31.3.2020, termín na podanie daňového priznania je 30.6.2020 a od tohto termínu si môže predĺžiť daňové priznanie do 30.9.2020 alebo do 31.12.2020 – ak mal príjmy zo zdrojov v zahraničí).

Čo, ak daňovník podal odklad daňového priznania k dani z príjmov do 30.6.2020, resp. do 30.9.2020?

V prípade, ak daňovník podal správcovi dane oznámenie alebo žiadosť podľa osobitného predpisu o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, t. j. podal odklad daňového priznania, a to o celé tri alebo celých šesť kalendárnych mesiacov, pričom predĺžená lehota na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie, daňové priznanie podá v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skončilo obdobie pandémie.

Ide napr. o situáciu, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30.6.2020 a obdobie pandémie skončí v júni 2020, termín na podanie daňového priznania sa mu automaticky predlžuje do 31.7.2020.

Aký je termín na podanie daňového priznania za zomrelého daňovníka?

V prípade, ak lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zomrelého daňovníka pripadne počas obdobia pandémie (daňové priznanie sa zomrelého daňovníka sa podáva do troch mesiacov po smrti daňovníka), dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu podá daňové priznanie taktiež v lehote najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom skončilo obdobie pandémie.

Prečítajte si tiež

Dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu však môže využiť možnosť podania žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, a to 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (t. j. nového termínu, do konca mesiaca po skončení obdobia pandémie).

Aký je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov u daňovníka v konkurze alebo likvidácii?

Aj daňovníkovi, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii a ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov pripadne na deň počas obdobia pandémie, sa lehota na podanie daňového priznania predlžuje do posledného dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, kedy bola pandémia skončená.

Daňovník, ktorý je v konkurze, či v likvidácii však môže podať žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (nová lehota po skončení obdobia pandémie), a to najviac o tri kalendárne mesiace. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odklad daňového priznania za rok 2023 (v roku 2024) – vzor

Predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov (za rok 2023) môžu daňovníci aj v roku 2024. Informácie o tom, na ako dlho, za akých podmienok, doplnené o vzor odkladu daňového priznania, nájdete v článku.

Odklad daňového priznania za rok 2022 (v roku 2023) – vzor

Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 si môže daňovník predĺžiť. Na ako dlho a za akých podmienok? Prinášame aj vzor odkladu daňového priznania.

Odklad daňového priznania a vplyv na odvody a preddavky na daň

Kedy sa oplatí podať odklad daňového priznania s dopadom na platenie sociálnych a zdravotných odvodov a platenie preddavkov na daň z príjmov?

Odložili ste si daňové priznanie 2021 k dani z príjmov?

Daňovníkom, ktorí v marci oznámili finančnej správe trojmesačný odklad daňového priznania, sa blíži termín na jeho podanie. Stihnúť by to mali do 30. júna 2022, a rovnako do konca júna je potrebné daň aj zaplatiť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky