Odklad daňového priznania v roku 2020 posúva „lex korona“ do konca mesiaca po skončení pandémie

Parlament schválil návrh zákona, ktorým sa upravuje aj lehota na podanie daňových priznaní k dani z príjmov. Lehota na podanie daňových priznaní sa posunie až po skončení obdobia pandémie.

Dňa 31.3.2020 bol vládou schválený návrh nového zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s koronavírusom“). Ľudovo sa tento zákon nazýva „lex korona“.

Jedným z navrhovaných opatrení proti koronakríze je aj odklad preddavkou na daň z príjmov. Kto bude mať nárok a aké budú podmienky na odklad platby preddavkov na daň z príjmov, nájdete v článku Odklad platby preddavkov na daň z príjmov pre právnické a fyzické osoby kvôli koronavírusu.

Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s koronavírusom je schválený a účinnosť nadobudol dňa 4. apríla 2020. Tento zákon ustanovuje aj nový termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov, a tým ruší termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 30.6.2020 bez sankcií, o ktorom sme informovali v článku Odklad daňového priznania pre všetkých do 30.6.2020 automaticky

Túto mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 budeme ďalej nazývať ako „obdobie pandémie“.

Termín na podanie daňového priznania v roku 2020 sa predlžuje pre všetkých do konca mesiaca po skončení pandémie 

Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s koronavírusom ustanovuje v § 22 termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tomto termíne je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Uvedené znamená, že lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019 je do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (napr. ak obdobie pandémie skončí v júli 2020, termín na podanie daňového priznania bude do 31.8.2020 a rovnako aj daň z príjmov bude splatná dňom 31.8.2020).

Prečítajte si tiež

V prípade, ak daňovník má zdaňovacie obdobie, ktorým je hospodársky rok, môže podať odklad daňového priznania k dani z príjmov, avšak toto oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, musí podať do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy dôjde k skončeniu pandémie, pričom lehota sa mu predĺži najviac o tri celé kalendárne mesiace alebo o celých šesť kalendárnych mesiacov od pôvodného termínu na podanie daňového priznania (napr. ak zdaňovacím obdobím je hospodársky rok a končí 31.3.2020, termín na podanie daňového priznania je 30.6.2020 a od tohto termínu si môže predĺžiť daňové priznanie do 30.9.2020 alebo do 31.12.2020 – ak mal príjmy zo zdrojov v zahraničí).

Čo, ak daňovník podal odklad daňového priznania k dani z príjmov do 30.6.2020, resp. do 30.9.2020?

V prípade, ak daňovník podal správcovi dane oznámenie alebo žiadosť podľa osobitného predpisu o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, t. j. podal odklad daňového priznania, a to o celé tri alebo celých šesť kalendárnych mesiacov, pričom predĺžená lehota na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie, daňové priznanie podá v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skončilo obdobie pandémie.

Ide napr. o situáciu, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30.6.2020 a obdobie pandémie skončí v júni 2020, termín na podanie daňového priznania sa mu automaticky predlžuje do 31.7.2020.

Aký je termín na podanie daňového priznania za zomrelého daňovníka?

V prípade, ak lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zomrelého daňovníka pripadne počas obdobia pandémie (daňové priznanie sa zomrelého daňovníka sa podáva do troch mesiacov po smrti daňovníka), dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu podá daňové priznanie taktiež v lehote najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom skončilo obdobie pandémie.

Prečítajte si tiež

Dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu však môže využiť možnosť podania žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, a to 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (t. j. nového termínu, do konca mesiaca po skončení obdobia pandémie).

Aký je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov u daňovníka v konkurze alebo likvidácii?

Aj daňovníkovi, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii a ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov pripadne na deň počas obdobia pandémie, sa lehota na podanie daňového priznania predlžuje do posledného dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, kedy bola pandémia skončená.

Daňovník, ktorý je v konkurze, či v likvidácii však môže podať žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (nová lehota po skončení obdobia pandémie), a to najviac o tri kalendárne mesiace. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Novela zákona o zájazdoch a odklad dovoleniek cez cestovky

Cestovky dostanú odklad, zákazníci si budú na dovolenky musieť počkať. Parlament schválil novelu, ktorou sa má riešiť postup týkajúci sa zájazdov (dovoleniek), ktoré sa kvôli pandémii koronavírusu nemohli uskutočniť.

Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne v roku 2020 - vplyv pandémie

Aký vplyv na výšku odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne, resp. vznik alebo zánik sociálneho poistenia má aktuálna pandémia? Posunú sa v roku 2020 štandardné termíny 1. júl a 1. október?

Odklad odvodov pre zamestnávateľov a SZČO kvôli koronavírusu za máj

Niektorí zamestnávatelia a SZČO si môžu odložiť splatnosť odvodov za máj 2020, podobne ako to bolo v marci, a to až do 31. decembra. Aké sú podmienky a o ktoré odvody ide?

Príspevky pre podnikateľov kvôli koronavírusu – zmeny od apríla 2020

Ako má postupovať zamestnávateľ a SZČO pri žiadaní príspevku za apríl 2020? Aké zmeny nastali v jednotlivých opatreniach od mája 2020? Prinášame ich prehľad.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky