Ako požiadať o príspevok pre SZČO, ktorej poklesli tržby alebo musela zatvoriť kvôli koronavírusu

Od 8. apríla 2020 je spustené podávanie žiadostí o príspevok od štátu pre SZČO (živnostníkov), ktorým poklesli tržby. Týka sa to aj tých SZČO, ktoré povinne prevádzky zavreli.

Ktorá SZČO má nárok na príspevok v čase koronakrízy?

O finančnú podporu od štátu pre SZČO môže žiadať tá SZČO (napríklad živnostník, rôzne slobodné povolania a pod.), ktorá:

 • v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu prerušila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo jej poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. o 10 % v marci);
 • bola nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni (t.j. platí si ako SZČO odvody do Sociálnej poisťovne), alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny (pojem "odvodové prázdniny" vysvetľuje štátny tajomník Ministerstva práce J. Mihál vo vzťahu k živnostníkom a ďalším SZČO, ktorí začali podnikať v roku 2019 alebo až v roku 2020 a zatiaľ im podľa zákona o sociálnom poistení nemohlo vzniknúť povinné poistenie SZČO v Sociálnej poisťovni. Povinné poistenie takýmto SZČO podľa zákona totiž vzniká najskôr od 1.7.2020, na základe výšky príjmov za rok 2019 tak ako ho uvedú v daňovom priznaní za rok 2019. Zatiaľ nie je jasné stanovisko pre tie SZČO, ktoré podnikali už skôr, ale povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne im nevznikla, či títo budú môcť žiadať);
 • nemá súbežne uzatvorený pracovný pomer a nemá svoju živnosť zrušenú alebo pozastavenú.

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. februáru 2020.

Viac informácií a podmienok, ktoré je potrebné splniť (napríklad mať splnené daňové povinnosti a pod.), nájdete v článku Príspevok pre podnikateľov, ktorým poklesli tržby kvôli koronavírusu

Výška príspevku pre SZČO na kompenzáciu poklesu tržieb kvôli koronavírusu 

Príspevok pre SZČO je v paušálnej sume na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti podľa poklesu tržieb (celý mesiac – apríl 2020):

 • v prípade poklesu tržieb o viac ako 20 %, príspevok je vo výške 180 eur,
 • v prípade poklesu tržieb o viac ako 40 %, príspevok je vo výške 300 eur,
 • v prípade poklesu tržieb o viac ako 60 %, príspevok je vo výške 420 eur,
 • v prípade poklesu tržieb o viac ako 80 %, príspevok je vo výške 540 eur.

V mesiaci marec 2020 má SZČO nárok na príspevok v paušálnej výške:

 • v prípade poklesu tržieb o viac ako 10 %, príspevok je vo výške 90 eur,
 • v prípade poklesu tržieb o viac ako 20 %, príspevok je vo výške 150 eur,
 • v prípade poklesu tržieb o viac ako 30 %, príspevok je vo výške 210 eur,
 • v prípade poklesu tržieb o viac ako 40 %, príspevok je vo výške 270 eur.

Znamená to, že príspevok 540 eur dostane SZČO (napríklad živnostník), ktorej poklesne príjem o viac ako 80 % (týka sa napríklad mesiaca apríl). V marci 2020 by pri rovnakom poklese mal živnostník nárok na príspevok vo výške 270 eur, resp. na sumu 270 eur postačuje pokles o viac ako 40 %.

Vypočítajte si, aký máte percentuálny pokles tržieb, ale aj na akú výšku príspevku máte pri tomto poklese nárok, využitím našej Kalkulačky na výpočet príspevku pre SZČO pri poklese tržieb alebo pri zavretí prevádzky.

Praktické príklady na výpočet príspevku pre podnikateľov, ktorým poklesli tržby, nájdete v článku Príspevky na náhradu straty príjmu pre SZČO - príklady.

Ako požiadať o príspevok pre SZČO?

Možnosť žiadať o príspevok pre SZČO (na seba, nie na svojich zamestnancov) bola spustená 8. apríla 2020 na identických portáloch pomahameludom.sk alebo neprepustaj.sk.

Ide o príspevok č. 2 nachádzajúci sa v pravej časti portálu. Po kliknutí na „podať žiadosť“ vás stránka nasmeruje do príslušnej časti. Z portálu si stiahnete samotnú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre SZČO aj výkaz pre priznanie finančného príspevku v požadovanom formáte (xlsx alebo ods), ktoré je potrebné vyplniť. Na stránke je možné nájsť tiež ďalšie informácie, ktoré vám pomôžu so správnym vyplnením žiadosti a výkazu.

Určite venujte pri vypĺňaní pozornosť týmto manuálom:

Prečítajte si tiež

Ďalšie pomôcky sa týkajú štatistickej klasifikácie ekonomických činností (kódu SK NACE), veľkosti podnikov, zasielania žiadostí prostredníctvom portálu slovensko.sk a definície podniku v ťažkostiach.

Aké zmeny nastali v jednotlivých opatreniach pre SZČO od mája 2020, nájdete v článku Príspevky pre podnikateľov kvôli koronavírusu – zmeny od apríla 2020.

Ako správne vyplniť žiadosť o príspevok pre SZČO a výkaz?

V tejto časti vám ponúkneme návod na vyplnenie niektorých údajov, ktoré by mohli byť pri vypĺňaní problematické (a postupne budeme dopĺňať v prípade zistenia nových skutočností, príp. usmernení):

Niektoré údaje v žiadosti o finančný príspevok:

 • IČZ - variabilný symbol - do tejto položky sa uvádza variabilný symbol, ktorý je číslom fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré im pridelila Sociálna poisťovňa. V tejto súvislosti sme požiadali Sociálnu poisťovňu o usmernenie a hovorca Peter Višváder nám uviedol nasledovné: Fyzická osoba, ktorá je zároveň SZČO aj zamestnávateľom, má dve IČZ. Jedno ako SZČO a ďalšie ako zamestnávateľ. Sociálna poisťovňa ho odvádzateľovi oznamuje po registrácii. Pomôcka: Variabilný symbol začína: SZČO 3xxxxxxxx, Zamestnávateľ 1 xxxxxxxx alebo 2 xxxxxxxx alebo 9 xxxxxxxx. Zároveň však uvádzame, že spôsob akým má byť vyplnený formulár, je v kompetencii UPSVaR, preto informáciu kedy, ktoré IČZ uvádzať musí zodpovedať UPSVaR. Na infolinke Ministerstva práce v súvislosti s príspevkami sme boli usmernení, že ak SZČO žiada o príspevok pre seba, uvádzať by mal svoje IČZ - fyzickej osoby (teda variabilný symbol, ktorý uvádza pri platbe odvodov do Sociálnej poisťovne), nie zamestnávateľa, ak by aj zamestnávateľom bol (toto IČZ by použil pri žiadosti o príspevky na zamstnancov). Ak má SZČO odvodové prázdniny, žiadne číslo pridelené Sociálnou poisťovňou ešte nemá, preto neuvádza nič.
 • Právna forma - usmernenie v tomto smere nie je žiadne, preto navrhujeme právnu formu vypĺňať v nadväznosti na štatistickú klasifikáciu takto:
Kód Názov
100 Fyzická osoba-príležitostne činná-zapísaná v registri daňového informačného systému
101 Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
102 Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri
103 Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
104 Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri
105 Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona
106 Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri
107 Podnikateľ-fyzická osoba – nezapís. v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník
108 Podnikateľ-fyzická osoba – zapís. v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník
109 Podnikateľ-fyzická osoba – nezapís. v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
110 Podnikateľ-fyzická osoba – zapís. v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
 • Zapísaný v registri - do tejto položky sa uvádza príslušný register, na základe ktorého žiadateľ začal vykonávať svoju činnosť: napr. živnostenský register, register príslušný pre vykonávanie činnosti podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákona č. 40/2015 Z. z o audiovízii a pod).
 • Predmet prevažujúcej činnosti - SK NACE Rev.2 - do tejto položky sa uvádza 5-miestny číselný kód v súlade s Vyhláškou Štatistického úradu SR, ktorá je dostupná aj na portáli pomahameludom.sk
 • Odvetvie rybolovu a akvakultúry, Poľnohospodárska prvovýroba, Iné - žiadateľ vyberie jednu z možností, do ktorej uvedenie áno, podľa toho ktorá z položiek sa ho týka. Pokiaľ nepodnikáte priamo v odvetví rybolovu, akvakultúry alebo poľnohospodárskej prvovýroby, zvoľte možnosť „iné“.
 • Pokles tržieb v % - do tejto položky sa vyznačuje príslušná kategória poklesu tržieb. Ak správne vyplníte výkaz, tento vám vypočíta pokles tržieb. Vyplnenie výkazu uvádzame v texte nižšie.

Štvrtá časť žiadosti Čestné vyhlásenie sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný s údajmi uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť z dôvodu, že odoslaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že spĺňa všetky podmienky uvedené v časti „Čestné vyhlásenie“. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v časti „Čestné vyhlásenie“, žiadosť si nemôže podať. Viac informácií na tému, ako podnik zistí, či je v ťažkostiach, nájdete v článku Kedy je podnik v ťažkostiach a nemôže žiadať o príspevky a dotácie.

Na konci žiadosti žiadateľ uvedie dátum vyplnenia žiadosti bez podpisu žiadateľa.

Ďalšie prevádzky (druhý hárok) by sa v tomto prípade nemali vypĺňať.

Niektoré údaje vo výkaze pre priznanie finančného príspevku:

Prečítajte si tiež

Vo výkaze za prvý mesiac žiadateľ nevypĺňa položku Číslo dohody o poskytnutí príspevku. Číslo dohody je povinným údajom len vo výkaze za druhý a ďalšie mesiace.

Žiadateľ – SZČO si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb:

1. Žiadateľ, ktorý vykonával zárobkovú činnosť minimálne od 1.3.2019, resp. celý rok 2019 si môže každý mesiac vybrať jednu z dvoch nasledujúcich možností, podľa toho, pri ktorej má vyšší pokles tržieb:

 • porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. vykazované obdobie je 03/2020 - predchádzajúce obdobie je 03/2019) - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť minimálne od 03/2019,
 • porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019.

2. Žiadateľ, ktorý vykonával zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začal vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020 - porovnáva tržbu za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac.

Ďalej je potrebné vyplniť údaje o tržbách, a to:

 • celková tržba za predchádzajúce obdobie podľa účtovníctva a
 • celková tržba za vykazované obdobie (aktuálne teda marec 2020) podľa účtovníctva.

Pripomíname, že tržba je časť výnosu. Tržby sú peňažné príjmy získané za predaj tovarov a služieb, za prenájom pozemkov, budov, zariadení a pod. Pri fyzických osobách idú obvykle do tržieb príjmy skutočné prijaté, teda to, čo je zachytené ako príjem v jednoduchom účtovníctve, alebo evidencii príjmov v peňažnom denníku, prípadne v daňovej evidencii. Sú to sumy prijaté na bankový účet alebo do pokladnice fyzickej osoby (ak neúčtuje v sústave podvojného účtovníctva).

Excel výkazu dopočíta celkový pokles tržby, kategóriu poklesu tržby, aj požadovanú výšku príspevku (v nadväznosti na tento pokles).

Článok pokračuje pod reklamou

Ako podať žiadosť o príspevok pre SZČO? Elektronicky, poštou či osobne?

Za prvý mesiac žiadateľ – SZČO podáva Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku a Výkaz pre priznanie príspevku. Následne sa príspevok za ďalšie mesiace bude poskytovať na základe predloženého Výkazu pre priznanie príspevku, ktorý je zároveň žiadosťou o úhradu príspevku.

Príspevok sa poskytuje žiadateľovi bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku. Finančný príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Žiadateľovi následne úrad práce zasiela informáciu o výške poskytnutého príspevku prostredníctvom Oznámenia o poskytnutí príspevku. Za ďalšie mesiace (napr. za apríl 2020, máj 2020) žiadateľ predkladá na úrad práce už iba výkaz pre priznanie príspevku.

Žiadosti o poskytnutie príspevku môže zamestnávateľ/SZČO predložiť úradu práce nasledovne:

 • prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, alebo
 • elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Vo výnimočných prípadoch je možné žiadosť predložiť aj:

 • poštou na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, alebo
 • osobne na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
Pozrite si tiež

Zamestnanec úradu práce vykoná kontrolu formálnej správnosti žiadosti (overí, či je žiadosť kompletná v súlade s podmienkami tohto oznámenia).

V prípade, že bude žiadosť neúplná alebo žiadateľovi chýbajú niektoré z povinných príloh vyzve bezodkladne žiadateľa o doplnenie chýbajúcej dokumentácie. Lehota na doplnenie chýbajúcich dokumentov je 5 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie.

Žiadosť je potrebné predložiť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ, resp. SZČO žiada o poskytnutie príspevku

O príspevok za marec je však možné výnimočne žiadať do 15. mája 2020. Následne už bude platiť, že za apríl je potrebné žiadať do konca mája atď.

Aktualizácia: Ministerstvo práce predlžuje zamestnávateľom termín na podanie žiadostí o príspevky za apríl až do 30. júna a za máj do 31. júla. Viac informácií nájdete v článku Žiadosti o príspevky v predĺženom termíne pre zamestnávateľov za apríl a máj 2020.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak avizoval, že do 24 hodín po odoslaní žiadosti a výkazu príde podnikateľovi potvrdenie o zaregistrovaní žiadosti. Približne od 14.4.2020 do elektronickej schránky slovensko.sk, resp. poštou budú podnikateľom doručované dohody (s číslom, ktoré je potrebné uvádzať aj ďalší mesiac v žiadosti, prvýkrát sa číslo dohody nevyplní). Podnikateľ obratom zašle podpísanú dohodu späť - a to buď využitím kvalifikovaného elektronického podpisu, poštou alebo osobne odovzdaním na príslušnom úrade práce. Do 24 hodín od doručenia podpísanej dohody budú posielané peniaze na účty žiadateľov, teda na účte by ich mohol mať podnikateľ pravdepodobne už 16. apríla 2020.

Kontroly budú vykonávané až následne so spätným overením údajov, pričom v prípade nepravdivých údajov budú sankcie uplatňované na ich hornej hranici.

Aktuálny prehľad všetkých schválených opatrení a štátnej pomoci pre podnikateľov pri boji s koronavírusom, nájdete v článku Veľký prehľad štátnej pomoci a opatrení pre podnikateľov v koronakríze.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Financovanie podnikania cez úver, dlhopisy či akcie: čo sa oplatí?

Žiadať o úver z banky, získať financie od investorov formou dlhopisov alebo ísť do vydania akcií? Čo zvážiť pri výbere a ako postupovať, priblížil riaditeľ Burzy cenných papierov v Bratislave.

Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Potrebujete auto na podnikanie? Viac sa ho oplatí prenajať ako kúpiť

Aké sú mesačné náklady pri prenájme vozidla v porovnaní s finančným lízingom či kúpou auta za „vlastné peniaze“? Aké ďalšie výhody prináša operatívny lízing?

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky