Vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2019 (v roku 2020)

Kedy štát vyplatí preplatky na dani z príjmov, ktoré vyšli daňovníkom v podanom daňovom priznaní za rok 2019? V súvislosti s pandémiou rieši preplatky lex korona 3.

Pandémia koronavírusu, ktorá vypukla v čase, ktorý bežne patril predovšetkým daňovým priznaniam, posúva rôzne daňové termíny, splatnosti a povinnosti. Nový zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s koronavírusom“), ktorý sa ľudovo sa nazýva „lex korona“, upravuje mnohé oblasti súvisiace so správou daní. Viac informácií o nových ustanoveniach sa dozviete v článku Lex korona - mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti.

Ako požiadať o vrátenie preplatku na dani z príjmov v daňovom priznaní za rok 2020 sa dozviete v článku Vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2020 (v roku 2021).

Lehota pre podanie daňového priznania za rok 2019 v čase pandémie a vplyv na preplatky

Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s koronavírusom ustanovuje v § 22 termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tomto termíne je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť. Viac informácií nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 posúva „lex korona“ do konca mesiaca po skončení pandémie.

V pôvodnom znení „lex korona“ nebolo špeciálne riešené vyplácanie preplatkov na dani vzniknutých podaním daňového priznania, ak v tomto daňovom priznaní o preplatok požiadajú. Preto, ak by ostalo v platnosti ustanovenie, že daňové preplatky na dani z príjmov sa vrátia najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania podľa osobitných predpisov (v tomto prípade pôjde o tento zákon), najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku, tak daňové preplatky by sa daňovníkom vracali v lehote 40 dní po mesiaci po skončení pandémie.

Problematiku vyplácania preplatkov na dani vzniknutých v daňových priznaniach za rok 2019, ktoré boli, resp. budú podávané v období pandémie, však rieši novela schválená 22. apríla 2020, tzv. lex korona 3. Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 už druhou novelou v poradí, preto sa označuje ako lex korona 3. Jej účinnosť je odo dňa vyhlásenia v Zbierke zákonov, t.j. od 25. apríla 2020.

Prehľad zmien vo finančnej oblasti si prečítajte v článku Lex korona 3 – prehľad zmien vo finančnej oblasti (dane, eKasa, clá).

Lehoty pre vyplácanie preplatkov na dani v roku 2020 v období pandémie

Lex korona 3 upravuje v novom § 10a vyplácanie daňových preplatkov, na ktoré mnohí daňovníci čakali. Zmeny v oblasti lehôt možno hodnotiť pozitívne.

Po novom platí, že ak daňový subjekt:

  • podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 v období od 1.1.2020 do začatia pandémie, teda do 12.3.2020, správca dane vráti daňový preplatok do 40 dní od 31. marca 2020, t. j. najneskôr do 10.5.2020,
  • podal alebo podá daňové priznanie k dani z príjmov počas obdobia pandémie, v ktorom si uplatní daňový preplatok, správca dane vráti tento daňový preplatok do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov (znamená to, že lehota 40 dní začína plynúť od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podá daňové priznanie; napríklad, ak podá v apríli, preplatok bude vrátený do 40 dní od konca apríla, t. j. do 9. júna 2020).

Samozrejme, v platnosti ostávajú ustanovenia daňového poriadku (§ 55 ods. 6 a 7) týkajúce sa použitia daňového preplatku. Napríklad, ak má daňový subjekt daňové nedoplatky, splatné preddavky na daň a pod., preplatok sa použije na ich úhradu a nevyplatí sa daňovému subjektu.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady na vrátenie preplatku na dani za rok 2019

Príklad na vrátenie preplatku na dani, ak daňovník podal daňové priznanie pred obdobím pandémie:

Daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019 ešte pred obdobím pandémie, napr. dňa 10.03.2020, v ktorom si vyčísli daňový preplatok v sume 5 000 eur, o ktorý v daňovom priznaní požiadal. Správca dane vráti daňovému subjektu tento daňový preplatok do 40 dní odo 31. marca 2020, t. j. najneskôr do 10.05.2020.

Príklad na vrátenie preplatku na dani, ak daňovník podal daňové priznanie v období pandémie v marci:

Daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019 počas obdobia pandémie, napr. dňa 30.3.2020, v ktorom si vyčísli daňový preplatok v sume 500 eur, o ktorý v daňovom priznaní požiadal. Správca dane vráti daňovému subjektu tento daňový preplatok do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo daňové priznanie podané, t. j. najneskôr do 10.05.2020.

Príklad na vrátenie preplatku na dani, ak daňovník podal daňové priznanie v období pandémie v apríli:

Daňový subjekt podá daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019 počas obdobia pandémie, napr. dňa 22.04.2020, v ktorom si vyčísli daňový preplatok v sume 500 eur, o ktorý v daňovom priznaní požiadal. Správca dane vráti daňovému subjektu tento daňový preplatok do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca (apríla), v ktorom bolo daňové priznanie podané, t. j. najneskôr do 9.6.2020.

Ak však daňový preplatok vznikol daňovému subjektu z dôvodu, že uhradil vyššiu sumu dane než ako bola vyčíslená v daňovom priznaní, daňový subjekt si v tomto prípade musí podať žiadosť o vrátenie daňového preplatku (postupuje sa podľa § 79 daňového poriadku).

Postup podľa § 79 daňového poriadku sa uplatní aj v prípade, ak daňový subjekt v daňovom priznaní k dani z príjmov nepožiada o vrátenie daňového preplatku, ale následne podá žiadosť o jeho vrátenie.

Nový správny delikt a pokuta v súvislosti s vyplácaním preplatkov na dani

S cieľom predísť špekulatívnemu správaniu daňových subjektov a zneužívaniu skoršieho vracania daňových preplatkov z daňových priznaní k dani z príjmov pred uplynutím lehoty splatnosti, keďže v zmysle štandardnej úpravy sa neukladá sankcia pri podávaní opravných daňových priznaní, lex korona 3 upravuje nový správny delikt.

Prečítajte si tiež

Za správny delikt, ktorého sa dopustí ten, kto uvedie v daňovom priznaní k dani z príjmov daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý je vyšší ako daňový preplatok, ktorý mal v daňovom priznaní k dani z príjmov uviesť, správca dane uloží pokutu vo výške 100 % z uvedeného rozdielu. Tento rozdiel je daňový subjekt povinný vrátiť.

Znamená to, že ak sa daňovému subjektu zníži daňový preplatok, a to po daňovej kontrole alebo podaním opravného alebo dodatočného daňového priznania k dani z príjmov, bude mu uložená pokuta vo výške 100 % z uvedeného rozdielu, pričom daňový subjekt je povinný vrátiť správcovi dane aj tento rozdiel. 

Pokuta sa neuloží vtedy, ak daňový subjekt podá opravné alebo dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov, ktorým si síce zníži daňový preplatok, ale k podaniu tohto priznania dôjde ešte pred reálnym vrátením daňového preplatku daňovému subjektu.

Príklad na pokutu týkajúcu sa neoprávneného preplatku na dani:

Daňový subjekt podal riadne daňové priznanie k dani z príjmov, v ktorom si vyčíslil daňový preplatok v sume 500 eur. Následne podal opravné daňové priznanie do skončenia obdobia pandémie, v ktorom si vyčíslil daňový preplatok v sume 200 eur. Daňovému subjektu bude uložená pokuta vo výške 300 eur a sumu vo výške 300 eur, o ktorú pôvodný preplatok znížil, a ktorá mu bola už vrátená, bude musieť daňový subjekt vrátiť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky