Dočasná ochrana podnikateľov v súvislosti koronavírusom

Čo prinesie dočasná ochrana podnikateľov? Na koho sa bude vzťahovať? Ako treba postupovať pre poskytnutie tejto ochrany?

Parlament nedávno schválil zákon o mimoriadnych opatreniach v justícii v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Dňa 22.4.2020 schválil parlament novelu tohto zákona, ktorej predmetom je primárne poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľov.

Aktuálny prehľad všetkých schválených opatrení a štátnej pomoci pre podnikateľov pri boji s koronavírusom, nájdete v článku Veľký prehľad štátnej pomoci a opatrení pre podnikateľov v koronakríze.

Kto môže žiadať o poskytnutie ochrany - rozsah poskytnutia ochrany

Novela zákona ustanovuje, že o ochranu môže požiadať podnikateľ (pričom je jedno, či ide o fyzické alebo právnické osoby), ktorý:

 1. má sídlo na území Slovenska,
 2. pričom oprávnenie na podnikanie (spravidla živnostenské osvedčenie) vzniklo podnikateľovi pred 12.3.2020.
 3. Súčasne musí byť splnená podmienka, aby tento podnikateľ nebol ku dňu 12.3.2020 v úpadku (t.j. nie je platobne neschopný alebo predlžený).

Novela nerieši poskytnutie dočasnej ochrany pre tých podnikateľov, ktorí boli v úpadku už pred 12.3.2020, teda pred vypuknutím pandémie spôsobenej koronavírusom, pretože títo podnikatelia sa dostali do úpadku v dôsledku iných okolností ako je koronavírus.

Taktiež o dočasnú ochranu nebudú môcť žiadať vybrané inštitúcie, ktoré sú výslovne vymenované v novele – napr. banky, poisťovne, poskytovatelia spotrebiteľských úverov, dôchodkové správcovské spoločnosti.

Aké dôsledky má poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľovi

Účelom navrhovanej novely je snaha zabrániť potenciálnej vlne vyhlasovania konkurzov. Dočasná ochrana bude mať preto nasledovné účinky:

 1. Konania o návrhu veriteľov na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod ochranou, ktorý bol podaný po 12.3.2020, sa prerušujú.
 2. Podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je po dobu trvania dočasnej ochrany povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok. Bez prijatia novely  má v súčasnosti dlžník povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel o svojom predĺžení (ak má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku), inak zodpovedá za škodu.
 3. Exekučné konania začaté po 12.3.2020 voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti sa po dobu ochrany prerušujú.
 4. Voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno taktiež začať s výkonom záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec alebo právo patriace k podniku.
 5. Upravuje sa aj možnosť vypovedania zmluvy, resp. odstúpenia od zmluvy uzatvorenej s podnikateľom pod ochranou. Druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu, ani od nej odstúpiť pre omeškanie, na ktoré vznikol nárok ešte pred poskytnutím dočasnej ochrany. Dôvodom je, že podnikatelia môžu mať problém aj uhrádzať pohľadávky, pri ktorých pôvodne očakávali, že ich budú môcť uhradiť.
 6. Prerušujú sa lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod ochranou.
Prečítajte si tiež

Poskytnutie ochrany však prináša voči podnikateľovi pod ochranou nie len vyššie uvedené úľavy, ale aj povinnosti. Za týmto účelom je podnikateľ:

 1. povinný vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najväčšej miere. Súčasne je povinný uprednostniť záujmy veriteľov pred jeho vlastnými. Do skončenia dočasnej ochrany sa nepripúšťa rozdeliť zisk.
 2. záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, tzv. „nové dlhy“ je povinný uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami, tzv. „starými dlhmi“.

Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany

Dočasná ochrana sa bude poskytovať na základe žiadosti. Ministerstvo spravodlivosti SR by malo za týmto účelom zverejniť na svojom webovom sídle vzor formulára. Ak nepodáte žiadosť prostredníctvom na to určeného formulára, na takúto žiadosť sa nebude prihliadať, teda ako keby ste ju ani nepodali.

Žiadosť bude potrebné podať na príslušný súd, ktorým bude:

 • Okresný súd Trnava, ak sídlo, resp. miesto podnikania je v trnavskom alebo bratislavskom kraji,
 • Okresný súd Žilina, ak sídlo, resp. miesto podnikania je v žilinskom alebo trnavskom kraji,
 • Okresný súd Banská Bystrica, ak sídlo, resp. miesto podnikania je v banskobystrickom alebo nitrianskom kraji,
 • Okresný súd Prešov, ak sídlo, resp. miesto podnikania je v prešovskom alebo košickom kraji.

Aj v prípade, ak by podnikateľ podal žiadosť na iný súd (napr. ak by podnikateľ so sídlom v bratislavskom kraji podal žiadosť na Okresný súd Bratislava I), na takúto žiadosť súd nebude prihliadať.

Prečítajte si tiež

Podnikateľ – právnická osoba, musí podať žiadosť elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu. Žiadosť musí byť autorizovaná, inak sa na ňu neprihliadne.

Podnikatelia – fyzické osoby však budú môcť podať žiadosť aj osobne alebo poštou. Je tomu tak z dôvodu, že viacerí z nich nemusia disponovať prístupom k prostriedkom elektronickej komunikácie. Nie je pritom potrebné úradne overiť podpis podnikateľa. Žiadateľ – fyzická osoba však bude musieť k žiadosti pripojiť aj kópiu občianskeho preukazu, inak sa na žiadosť neprihliadne.

Žiadosť bude možné podať aj prostredníctvom zástupcu, avšak v tomto prípade sa bude vyžadovať úradne osvedčený podpis na plnomocenstve.

Žiadosť musí obsahovať:

 1. označenie súdu, ktorému je určená,
 2. označenie žiadateľa. Ak ide o fyzickú osobu – meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo  a pokiaľ ide o právnickú osobu - obchodné meno, sídlo a IČO,
 3. označenie e-mailovej adresy žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nemá zriadenú elektronickú schránku,
 4. vyhlásenie, že údaje v žiadosti sú pravdivé a že sa žiada o poskytnutie dočasnej ochrany podľa tohto zákona,
 5. dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa.

Súčasne musí žiadateľ v žiadosti vyhlásiť, že spĺňa predpoklady pre poskytnutie dočasnej ochrany, a to, že:

 1. Je oprávnený podať žiadosť, pričom dôvodom podania žiadosti je značné zvýšenie počtu pohľadávok po splatnosti, resp. značný pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku.
 2. Nebol v úpadku ku dňu 12.3.2020.
 3. Ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie a nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii.
 4. K 12.3.2020 vo vzťahu k nemu neprebiehalo exekučné konanie alebo nebol začatý výkon záložného práva.
 5. V kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje. Ak už došlo k rozdeleniu zisku, je potrebné pred podaním žiadosti odstrániť následky tohto úkonu (napr. posilnením kapitálového fondu z príspevkov).
 6. V kalendárnom roku 2020 neurobil opatrenie ohrozujúceho jeho finančnú stabilitu, s výnimkou opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia koronavírusu.
 7. Vedie riadne účtovníctvo a plní povinnosť uložiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín do deviatich mesiacov odo dňa jej zostavenia.

Pre úplnosť je potrebné ešte dodať, že žiadosť nie je možné vziať späť. Po poskytnutí dočasnej ochrany je však možné žiadať o zrušenie tejto ochrany, a to aj bez uvedenia dôvodov.

Článok pokračuje pod reklamou

Poskytnutie dočasnej ochrany

Ak žiadateľ splní všetky zákonné podmienky, súd mu poskytne dočasnú ochranu a to tak, že vydá potvrdenie o poskytnutie dočasnej ochrany a zároveň publikuje informáciu o poskytnutí dočasnej ochrany v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana sa pritom považuje za poskytnutú odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia informácie v Obchodnom vestníku (napr. k zverejneniu informácie dôjde dňa 28.4.2020, ochrana sa tak poskytuje od 29.4.2020).

Prečítajte si tiež

Týmto okamihom sa aj žiadateľ označuje ako „podnikateľ pod dočasnou ochranou“. Zavedením tohto pojmu je snaha o odlíšenie týchto podnikateľov od podnikateľov v konkurznom konaní.

Odmietnutie poskytnutia dočasnej ochrany

V prípade, ak by žiadateľ nesplnil zákonné požiadavky, je to dôvod na to, aby súd odmietol poskytnutie dočasnej ochrany. Proti odmietnutiu poskytnutia ochrany je možné podať námietky, a to do 15 dní od doručenia potvrdenia o odmietnutí žiadosti, ktorú bude súd doručovať buď do elektronickej schránky, resp. na zadanú e-mailovú adresu žiadateľa, ak nemá zriadenú elektronickú schránku.

Aj námietky je potrebné podať prostredníctvom určeného formulára, ktorý zverejní Ministerstvo spravodlivosti SR na svojom webovom sídle. Je potrebné dodržať lehotu na podanie námietok (15 dní od doručenia odmietnutia). Túto lehotu nie je možné predĺžiť a nie je taktiež možné ani odpustiť jej zmeškanie. Ak súd vyhodnotí námietky ako dôvodné, vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany.

Zánik dočasnej ochrany

Zákon súčasne upravuje okamih, kedy dočasná ochrana zaniká. Dočasná ochrana by mala mať pre všetkých podnikateľov časovo obmedzené pôsobenie. Vzhľadom na to zanikne:

 1. 1.10.2020, vláda má však možnosť predĺžiť dočasnú ochranu, najdlhšie však do 31.12.2020 (aktualizácia: nariadenie vlády SR č. 253/2020 Z. z., vyhlásené dňa 19.9.2020 skutočne predĺžilo trvanie dočasnej ochrany do 31.12. 2020),
 2. ak podnikateľ požiada o ukončenie dočasnej ochrany,
 3. ak súd rozhodne o zrušení dočasnej ochrany.

Podnikateľ sa môže dočasnej ochrany dobrovoľne vzdať, t.j. sám požiadať o jej zrušenie. Aj žiadosť o ukončenie dočasnej ochrany musí byť podaná prostredníctvom na to určeného formulára.

Súd zruší dočasnú ochranu ak:

 1. neboli splnené predpoklady na poskytnutie dočasnej ochrany (napr. dodatočne sa zistí, že podnikateľ neviedol riadne účtovníctvo),
 2. zanikli predpoklady na poskytnutie dočasnej ochrany, alebo
 3. podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany (napr. uprednostnil vlastné záujmy pred záujmami veriteľov).

Žiadať o zrušenie dočasnej ochrany súdom môže ktokoľvek. Musí však opísať skutočnosti, ktoré budú odôvodňovať dôvodnú pochybnosť pre poskytnutie alebo trvanie  dočasnej ochrany.

Prečítajte si tiež

Ak podnikateľ požiada o zrušenie dočasnej ochrany, resp. súd rozhodne o jej zrušení, súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku informáciu, že dočasná ochrana zanikla. Dočasná ochrana zaniká nasledujúci deň po zverejnení tejto informácie.

Zákaz výpovede nájmu pre neplatenie nájomného

Okrem poskytnutia dočasnej ochrany podnikateľom schválili poslanci aj zákaz výpovede nájmu pre neplatenie nájmu, ktoré vzniklo v dôsledku okolností, ktoré súvisia s koronavírusom. Nájomca však musí túto skutočnosť dostatočne osvedčiť. Je potrebné dodať, že táto novinka sa vzťahuje na každého, nie len na podnikateľov.

Prečítajte si tiež

Prenajímateľ tak nemôže jednostranne ukončiť nájomnú zmluvu až do 31.12.2020, ak bude nájomca v omeškaní s úhradou nájomného splatného v období od 1.4.2020 do 30.6.2020. Novela sa však nedotkla práva prenajímateľa vypovedať nájomnú zmluvu z iných dôvodov (ak napr. nájomca používa predmet nájmu na iný účel v rozpore so zmluvou).

Odklad exekúcie

Novela zákona súčasne prináša možnosť fyzickým osobám podať žiadosť o odklad exekúcie. Opätovne, dôvodom pre podanie žiadosti je skutočnosť, že fyzickej osobe v dôsledku koronavírusu klesli jej príjmy a neodkladná exekúcia by mohla mať preňho zvlášť nepriaznivé následky. Odklad exekúcie bude trvať šesť mesiacov, najdlhšie však do 1.12.2020.

V neposlednom rade, novela predlžuje zákaz výkonu záložného práva, resp. dobrovoľnej dražby z 30.4.2020 do 31.5.2020.

Zhrnutie na záver

V záujme minimalizácie negatívnych dôsledkov pandémie COVID-19 spôsobenej koronavírusom, parlament schválil novelu, ktorá poskytne dočasnú ochranu podnikateľom, ktorí o ňu požiadajú. Vyhnú sa tak konkurzu, exekúciám, výkonu záložného práva a novela tiež priniesla zákaz vypovedať nájom pre neplatenie nájomného z dôvodu koronavírusu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?

Pomoc pre cestovný ruch: ministerstvo dopravy opäť otvorilo schému de minimis

Niektorí podnikatelia v cestovnom ruchu môžu opäť žiadať o kompenzácie za pandemické obdobie. Koho sa to týka, dokedy možno podať žiadosť a aké sú podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky