Čo sú to odvodové prázdniny a aký je nový príspevok pre osoby bez príjmu?

V súvislosti s príspevkami sa objavil nový pojem „odvodové prázdniny“, ktorého definícia vyvolala otázniky. Ak máte odvodové prázdniny, týka sa vás príspevok pri poklese tržieb pre SZČO. Zavádza sa však aj nový príspevok pre podporu osôb bez príjmu.

Čo sú to odvodové prázdniny?

Pojem "odvodové prázdniny" nie je zadefinovaný v právnej úprave. Ide však o obdobie na začiatku podnikania, resp. vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti, kedy SZČO (napríklad živnostník) nie je povinná platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Ako sa často mylne hovorí, ide o ten „prvý rok“, kedy SZČO nemusí platiť sociálne odvody. Podrobné vysvetlenie aj s praktickými príkladmi, že skutočne nejde výlučne o jeden rok, sme riešili v článku Živnostník prvý rok neplatí odvody – mýtus alebo pravda?

V súvislosti s príspevkami pre SZČO kvôli koronavírusu je dôležité vedieť, či SZČO čerpá tzv. odvodové prázdniny alebo nie.

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre SZČO (opatrenie č. 2) totiž (okrem splnenia iných podmienok) uvádza:

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa SZČO zároveň je, že ide o SZČO, ktorá

  1. bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo
  2. čerpá tzv. odvodové prázdniny; zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznáva odvodové prázdniny každej SZČO od začiatku podnikania až do 1. júla nasledujúceho kalendárneho roka (po roku, v ktorom začala prvýkrát podnikať).

Ide teda o tie prípady živnostníkov či iných SZČO, ktorí začali podnikať v roku 2019 alebo až v roku 2020 a zatiaľ im podľa zákona o sociálnom poistení nemohlo vzniknúť povinné poistenie SZČO v Sociálnej poisťovni. Povinné poistenie takýmto SZČO podľa zákona totiž vzniká najskôr od 1.7.2020, na základe výšky príjmov za rok 2019 podľa údajov uvedených v daňovom priznaní za rok 2019. Ak by aj príjem SZČO za rok 2019 nepresiahol hranicu 6 078 eur (teda sumu, po ktorej prekročení je SZČO povinná začať platiť odvody do Sociálnej poisťovne), aj tak by mal spĺňať podmienku, že aktuálne má odvodové prázdniny. Pri SZČO podnikajúcich od roku 2020 takýto údaj ani nie je k dispozícii. (Pozn. red.: K dispozícii však aktuálne máme protichodné názory na tento výklad, preto sme o finálne stanovisko požiadali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré nám však nedodalo žiadnu odpoveď).

Prečítajte si tiež

Znamená to, že tie SZČO, ktoré začali podnikať v čase medzi 1. januárom 2019 až 1. februárom 2020 majú odvodové prázdniny, a teda (po splnení ostatných podmienok) môžu žiadať a bude im priznaný príspevok pre SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci). Viac informácií o paušálnom príspevku na náhradu straty príjmu pre SZČO nájdete v článkoch:

Príklady na posúdenie, či SZČO čerpá tzv. odvodové prázdniny a má nárok na príspevok pri poklese tržieb

Príklad na odvodové prázdniny u SZČO, ktorá začala podnikať v roku 2019

Juraj začal podnikať ako stolár v marci 2019, pričom daňové priznanie za rok 2019 ešte nepodával, ale podá ho v novej lehote pre podanie daňového priznania po skončení pandémie.

V Jurajovom prípade ide o SZČO, ktorá má tzv. odvodové prázdniny a po splnení ostatných podmienok (napr. pokles príjmov, splnenie daňových a odvodových povinností, nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, nemá živnosť prerušenú alebo zrušenú atď.), má nárok na príspevok na náhradu straty príjmu.

Príklad na odvodové prázdniny u SZČO, ktorá začala podnikať v roku 2020

Prečítajte si tiež

Andrea začala podnikať ako účtovníčka v januári 2020, od tohto mesiaca dosahovala aj príjmy.

V Andreinom prípade ide o SZČO, ktorá má tzv. odvodové prázdniny a po splnení ostatných podmienok (napr. pokles príjmov, splnenie daňových a odvodových povinností, nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, nemá živnosť prerušenú alebo zrušenú atď.), má nárok na príspevok na náhradu straty príjmu.

Príklad na odvodové prázdniny u SZČO, ktorá začala podnikať v roku 2018, alebo skôr a odvody stále neplatí

Lucia je spisovateľka a od júna 2018 sa považuje za SZČO. Za rok 2018 mala príjem 5 000 eur. Daňové priznanie podala v marci 2019. Keďže nepresiahla hranicu príjmov 5 724 eur pre povinné poistenie v Sociálnej poisťovni, takže naďalej, ani od 1.7.2019 sociálne odvody neplatí.

V Luciinom prípade nejde o tzv. odvodové prázdniny, nakoľko nejde o prvé obdobie neplatenia sociálnych odvodov. Nie je teda oprávnená žiadať o príspevok na náhradu príjmu pre SZČO. Ak však nemá iný príjem, môže žiadať o iný typ príspevku, ktorý si popíšeme ďalej v článku.

V súvislosti s novým príspevkom je dôležité spomenúť, že na príspevok pre SZČO, ktorým poklesli príjmy, príp. zavreli svoje prevádzky, o ktorom sme písali doteraz, má nárok aj taká SZČO, ktorá poberá dôchodok (napríklad starobný, invalidný), rodičovský príspevok, či nemocenské dávky (nemocenské, ošetrovné, materské), je zároveň študentom, či pracuje zároveň na dohodu, ak spĺňa ostatné podmienky.

Článok pokračuje pod reklamou

Príspevok pre fyzické osoby (SZČO bez odvodových prázdnin, konateľov, spoločníkov jednoosobových s.r.o.), ktoré nemajú iný príjem

Ďalšia vlna pomoci pôjde na podporu vybraných skupín fyzických osôb, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiaden iný príjem (opatrenie č. 4).

O príspevok pre fyzické osoby bez príjmu bude môcť žiadať fyzická osoba, ktorá od 13.03.2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti), ktorá je

  • SZČO a ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti,
  • SZČO a ktorá od 13.03.2020 pozastavila oprávnenie na výkon svojej činnosti (od 9.4.2020 platí, že počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa neuplatňuje podmienka podľa § 57 ods. 6, že pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov),
  • v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody mimo pracovného pomeru a ktorej platnosť trvá v roku 2020, aj počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Za príjem sa na tento účel považuje aj starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok.

Prečítajte si tiež

Dôležité je, že za SZČO sa pri tomto príspevku považuje aj:

  1. SZČO, ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (nie je teda povinne ani dobrovoľne poistená) a ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny (ide napríklad o SZČO, ktorá vznikla v roku 2018 a ešte stále neplatí odvody do Sociálnej poisťovne),
  2. fyzická osoba, ktorá
  • je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej zisk po zdanení za rok 2019 nepresiahol 9 600 eur,
  • je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie zároveň je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.), a
  • ktorá nie je spoločníkom v inej s.r.o.

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur za mesiac apríl a máj 2020.

Fyzická osoba čestným vyhlásením prehlasuje, že nemá žiaden iný príjem a že je oprávneným žiadateľom pre tento príspevok.

O príspevok sa bude žiadať taktiež cez portál pomahameludom.sk a pomoc pre osoby bez príjmu bude spustená po 20. apríli 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikateľské misie firmám otvárajú dvere na zahraničné trhy

Podnikatelia sa môžu zúčastniť zahraničných veľtrhov či navštíviť spoločnosti v rôznych krajinách, no misie sa organizujú aj na Slovensku. Ako sa registrovať, aké sú podmienky a s akými nákladmi počítať?

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2023 v roku 2024

Aká je v roku 2023 hranica príjmov, po ktorej presiahnutí živnostníkovi alebo inej SZČO vzniká povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2024?

HR, IT či marketingový audit pomáha firmám rásť: ako naň získať financie?

Pohľad nezávislých profesionálov dokáže odhaliť mnohé slabé miesta. Ako získať príspevok na realizáciu auditu v rôznych oblastiach a v čom konzultanti poradia?

PN a nemocenské živnostníka v roku 2023

Živnostník, ktorý je uznaný za dočasne PN, má nárok na nemocenské. Aké podmienky však musí splniť a akú výšku nemocenského dostane v roku 2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky