Odklad platby odvodov pre živnostníkov a zamestnávateľov kvôli koronavírusu

Zamestnávatelia a SZČO si môžu odložiť splatnosť odvodov za marec 2020, prípadne za ďalšie obdobie určené nariadením vlády SR. Aké sú podmienky na odklad platby odvodov?

Dňa 3.4.2020 bola schválená Národnou radou Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktorou bolo prijaté jedno z navrhovaných opatrení, ktorých cieľom je pomôcť živnostníkom a zamestnávateľom ekonomicky zasiahnutých krízou spôsobenou šírením koronavírusu (COVID-19).

Schválená novela zákona o sociálnom poistení ustanovuje, kedy a za akých podmienok budú mať povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ako aj zamestnávatelia odložené odvody za marec 2020, prípadne za ďalšie obdobie, a to podľa nariadenia vlády SR.

Novela zákona o sociálnom poistení je účinná dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, teda od 6. apríla 2020.

Aké pravidlá platia pri odložení splatnosti odvodov za mesiac jún a júl, nájdete v článku Odklad odvodov pre zamestnávateľov a SZČO za jún 2020 alebo Odklad odvodov pre zamestnávateľov a SZČO za júl 2020.

Splatnosti odvodov, ktoré sa odkladajú novelou zákona o sociálnom poistení

Novelou zákona o sociálnom poistení bol schválený odklad splatnosti:

  • povinného poistného na sociálne poistenie za marec 2020,
  • preddavku na zdravotné poistenie za marec 2020 (ďalej len „odvody“),

 ktoré je povinný platiť:

  • zamestnávateľ, alebo
  • povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO).

Upozorňujeme však, že odložené odvody u zamestnávateľa sú len tie, ktoré je povinný platiť samotný zamestnávateľ, t. j. netýka sa odvodov za zamestnanca, ktoré odvádza za neho zamestnávateľ (a ktoré mu zráža zo mzdy).

Podmienkou pre odklad splatnosti odvodov je pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu o 40 % a viac.

Odklad platenia odvodov za marec 2020 je schválený novelou zákona o sociálnom poistení aj v tom prípade, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo SZČO.

Novela zákona o sociálnom poistení taktiež ustanovuje, že Vláda SR môže svojím nariadením predĺžiť splatnosť odvodov aj za iné mesiace, než marec 2020.

Kedy je termín splatnosti odvodov za marec 2020?

Pôvodný termín splatnosti odvodov za marec 2020 by bol v mesiaci apríl 2020, nakoľko však novela zákona o sociálnom poistení odkladá splatnosť týchto odvodov, ustanovila nový termín splatnosti, a to tak, že odvody za marec 2020 sú splatné v termíne do 31. júla 2020.

V prípade, ak zamestnávatelia alebo SZČO zaplatia odvody za marec 2020 v tomto novom termíne, t. j. včas a v správnej výške, nebudú im za to plynúť sankcie.

Ako vypočítať pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti?

Upozornenie: Nariadenie vlády, ktoré stanovuje aj výpočet poklesu príjmov bolo vyhlásené a je účinné od 10. apríla 2020.

Pre výpočet poklesu čistého obratu u zamestnávateľa musíme vedieť, čo sa do čistého obratu vlastne zahŕňa. Podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sa čistým obratom rozumejú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnos ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.

Prečítajte si tiež

Pri samostatne zárobkovo činných osobách budeme počítať pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, t. j. budeme posudzovať reálny príjem peňažných prostriedkov prijatých na účet alebo do pokladne v sledovanom období.

Pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti budeme posudzovať u:

  • zamestnávateľa a SZČO, ktorý podnikal v rovnakom mesiaci minulého roka: porovnávame výšku tržieb v aktuálnom mesiaci (t. j. v mesiaci marec 2020) s výškou tržieb v porovnateľnom mesiaci minulého roka (t. j. v mesiaci marec 2019) a vypočítame percentuálny pokles týchto tržieb,
  • zamestnávateľa a SZČO, ktorý nepodnikal v rovnakom mesiaci minulého roka: porovnáme výšku tržieb v aktuálnom mesiaci (t. j. v mesiaci marec 2020) s výškou tržieb v mesiaci február 2020 a vypočítame percentuálny pokles týchto tržieb.

V prípade, ak zamestnávateľ alebo SZČO podnikal celý rok 2019, môže posudzovať výšku tržieb v aktuálnom mesiaci (v marci 2020) s výškou tržieb vypočítanou ako mesačný priemer za minulý rok (t. j. rok 2019) a následne vypočítať percentuálny pokles týchto tržieb. Upozorňujeme, že takýmto spôsob nemôže určiť pokles tržieb zamestnávateľ, či SZČO, ktorý začal podnikať v priebehu minulého roka (t. j. nepodnikal celý rok 2019).

Pokles tržieb sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor.  

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na výpočet poklesu tržieb u zamestnávateľa, ktorý podniká už dlhodobo

Zamestnávateľ ABCX, s. r. o. začal podnikať v marci 2002, jeho mesačné tržby za marec 2019 boli vo výške 80 000 € a jeho mesačné tržby za marec 2020 poklesli na 60 000 €. Aký pokles tržieb nastal u tohto zamestnávateľa?

Výpočet poklesu tržieb: (80 000 – 60 000) / 80 000 = 0,25 * 100 = 25 %.

Z uvedeného vyplýva, že tento zamestnávateľ nemá nárok na odklad splatnosti odvodov za marec 2020, nakoľko jeho pokles tržieb je menší ako 40 %.

Príklad na výpočet poklesu tržieb u SZČO, ktorý začal podnikať v januári 2020

František začal podnikať na základe živnostenského oprávnenia v mesiaci január 2020, jeho príjmy za február 2020 boli vo výške 2 000 € a jeho príjmy za marec 2020 poklesli na 1 000 €.

Výpočet poklesu príjmov: (2 000 – 1 000) / 2 000 = 0,5 * 100 = 50 %.

Z uvedeného vyplýva, že tento živnostník má nárok na odklad splatnosti odvodov za marec 2020, nakoľko jeho pokles tržieb je väčší ako 40 %.

Zamestnávateľ je naďalej povinný plniť si svoje povinnosti v pôvodnej lehote

Novela zákona o sociálnom poistení však upozorňuje, že odklad termínu splatnosti za marec 2020, sa netýka odkladu termínov povinnosti zamestnávateľa podľa § 231 ods. 1 a 2, napr. prihlásenie do registra zamestnávateľov, prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov dôchodkového sporenia, či predkladanie mesačných výkazov poistného a príspevkov, nakoľko lehoty na plnenie týchto povinností ostávajú nezmenné.

Ako posunúť platenie odvodov na neskôr v praxi?

Nariadenie vlády SR (76/2020 Z.z.) upravuje, že spôsob určenia poklesu tržieb určený odvádzateľom sa oznamuje Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni. Ako presne postupovať, je potrebné hľadať (aj v najbližších dňoch) na stránke Sociálnej poisťovne, či príslušnej zdravotnej poisťovne, príp. ste boli z tejto inštitúcie už informovaní mailom. Aktuálne (k 8.4.2020) sú známe tieto informácie:

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, živnostníkov a ostatné SZČO, že zatiaľ nemôže prijímať doklady o preukázaní splnenia podmienky poklesu obratu pre účely odloženia odvodov. Sociálna poisťovňa k tomuto kroku môže pristúpiť až potom, ako vláda svojim nariadením ustanoví spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Ubezpečuje však odvádzateľov poistného, že všetky potvrdenia preukazujúce pokles obratu alebo príjmov spracuje bez ohľadu na termín ich doručenia po splatnosti, ktorá ubehla ešte pred vydaním nariadenia vlády.

Prečítajte si tiež

Aktualizované: Sociálna poisťovňa zverejnila 10.4.2020 na svojej webovej stránke elektronický formulár čestného vyhlásenia, ktoré musia poslať zamestnávatelia, živnostníci, či iné SZČO v prípade, ak si chcú odložiť platbu odvodov za mesiac marec 2020 do 31. júla 2020. Elektronický formulár je potrebné vyplniť a odoslať ho prostredníctvom stránky Sociálnej poisťovne. Zároveň Sociálna poisťovňa už aj informovala mailom alebo telefonicky tie podnikateľské subjekty, ktorých kontakty má k dispozícii o možnosti podávania žiadosti o odklad platby odvodov za mesiac marec 2020.  

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pripravuje pre platiteľov spôsob, akým budú novú skutočnosť oznamovať. V súčasnosti pracuje na riešení, ktoré bude zrozumiteľné a z hľadiska administratívy čo najmenej náročné. Podrobnejšie informácie VšZP postupne zverejní na svojej webstránke.

VšZP ubezpečuje, že všetky žiadosti o odklad splátok spracuje bez ohľadu na termín ich doručenia. Zamestnávatelia a SZČO sa teda nemusia obávať, že by zmeškali lehotu na podanie oznámenia o uplatnení odkladu splatnosti preddavkov na poistné.

Zdravotná poisťovňa Dôvera už má v elektronickej pobočke zapracované čestné vyhlásenie, ktorým SZČO alebo zamestnávateľ deklaruje splnenie podmienky poklesu príjmov. 

Na webovej stránke zdravotnej poisťovne Union informácie k tomuto opatreniu aktuálne nie sú zverejnené.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky