Prerušenie (pozastavenie) živnosti online cez slovensko.sk

Prerušenie živnosti v období aktuálnej epidémie koronavírusu môže byť pre živnostníkov racionálnym riešením. Návod ako prerušiť živnosť „krok za krokom“ online.

Živnosť môžete prerušiť na šesť mesiacov až tri roky - v korona kríze už neplatí

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov umožňuje živnostníkom na určitý čas pozastaviť živnosť. Pozastavenie živnosti musí podnikateľ oznámiť okresnému úradu, odboru živnostenského podnikania (nazývanému aj ako jednotné kontaktné miesto), ktorý miestne prislúcha jeho trvalému bydlisku. Je možné to však urobiť aj elektronicky, ako si ukážeme v tomto príspevku.

Živnosť je obvykle možné pozastaviť na obdobie najmenej šesť mesiacov a najviac na tri roky. Neskorším oznámením je možné pôvodnú dobu pozastavenia živnosti zmeniť, ale v každom prípade musí byť zachovaná minimálna šesťmesačná lehota jej pozastavenia. Túto lehotu teda nemožno nijako skrátiť. Prerušenie živnosti musí živnostník ďalej oznámiť aj Sociálnej poisťovni (len vtedy, ak platí sociálne poistenie), zdravotnej poisťovni a daňovému úradu.

UPOZORNENIE (doplnené 9.4.2020): Novela živnostenského zákona účinná od 9. apríla 2020 však upravuje, že pri pozastavení prevádzkovania živnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa neuplatňuje podmienka, že pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov. Minimálnu dobu trvania pozastavenia zákon neuvádza.

Prerušenie živnosti znamená, že minimálne pol roka nesmiete podnikať.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa ostatných záležitostí prerušenia živnosti nájdete v článku Prerušenie živnosti v roku 2020.

Kedy je prerušenie živnosti výhodné a prečo je potrebné si to premyslieť

Pozastavenie živnosti môže byť vhodným riešením finančnej situácie niektorých živnostníkov. Počas obdobia pozastavenia živnosti totižto živnostník nemusí platiť zdravotné poistenie z tejto živnosti, sociálne poistenie a ani prípadné preddavky na daň z príjmov. Tieto úhrady živnostník po obnovení živnosti nemusí ani doplatiť. Je potrebné však vziať do úvahy, že živnosť môže byť pozastavená najmenej na šesť mesiacov (nové: v čase mimoriadnej situácie toto neplatí). Nikto v súčasnosti nedokáže povedať to, ako dlho budú aktuálne obmedzenia kvôli koronavírusu trvať a aké budú mať ekonomické dopady. Ak ale živnostník predpokladá, že minimálne v nasledujúcich mesiacoch nebude mať príjem, je vhodné uvažovať nad pozastavením živnosti.

Pri rozhodovaní sa ohľadom prerušenia živnosti je vhodné prihliadať na to, že aj vláda v rámci ekonomických opatrení na zmiernenie dôsledkov koronavírusu pre podnikateľov navrhla niekoľko opatrení špeciálne určených pre živnostníkov, napríklad odklad platby odvodov pri poklese tržieb o viac ako 40 % (za marec 2020 na 31. júl 2020) či príspevok pre SZČO, ktorým poklesli tržby.

Medzi pozastavením živnosti a ústretovými opatreniami vlády je teda obrovský rozdiel. V prípade prerušenia živnosti nebude môcť živnostník podnikať (ale aj menej ako 6 mesiacov), ale takisto nebude musieť zaplatiť a ani doplatiť žiadne odvody z tejto živnosti. V prípade ústretových opatrení vlády podnikateľ môže naďalej podnikať, ale neskôr ich aj tak bude musieť doplatiť, príp. môže dostať príspevok, ak spĺňa všetky podmienky. Rozhodnutie, či sa vám oplatí alebo neoplatí prerušiť živnosť, je potrebné si v týchto neistých časoch dobre premyslieť.

Poznámka: Ak podnikateľ preruší podnikanie a zo svojej živnosti nie je povinný platiť odvody, v prípade zdravotného poistenia je potrebné mať od tohto momentu iného platiteľa poistného (napríklad, ak by bol podnikateľ evidovaný ako nezamestnaný na úrade práce, platiteľom by bol štát, alebo sa stane samoplatiteľom zdravotného poistenia alebo by musel mať zamestnávateľa ako platiteľa poistného). Zdravotné poistenie musí byť pokryté každý jeden deň.

Ako oznámiť prerušenie živnosti elektronicky (online) - návod

Keďže úradné hodiny jednotných kontaktných miest sú v súčasnosti značne obmedzené a rovnako aj osobná návšteva týchto priestorov nie je najlepším riešením zo zdravotných dôvodov, ukážeme si v tomto článku návod na to, ako prerušiť živnosť elektronicky.

Celý postup oznámenia pozastavenia živnosti elektronicky sa skladá z týchto krokov:

  1. prihlásenie sa a vyhľadanie elektronickej služby,
  2. otvorenie elektronického formuláru,
  3. vyplnenie oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,
  4. odoslanie a podpísanie oznámenia elektronickým podpisom,
  5. zaplatenie správneho poplatku,
  6. vybavenie podania a doručenie potvrdenia.

Čo potrebujete na prerušenie živnosti elektronicky

V prvom rade budete potrebovať eID kartu, teda elektronický občiansky preukaz s čipom. Ten musíte mať aktivovaný na využívanie elektronických služieb, čo znamená, že na ňom musíte mať zadaný bezpečnostný osobný kód (BOK). Pre podpísanie elektronického dokumentu musíte na eID karte mať nahraté aj certifikáty pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu a poznať PIN kód na podpísanie elektronického dokumentu (KEP PIN). Všetky tieto kódy a certifikáty vám do eID karty bezplatne nahrajú na oddelení dokladov Policajného zboru.

Prečítajte si tiež

Z hardvéru budete potrebovať čítačku čipových kariet, do ktorej sa vkladá eID karta. Na počítači je potrebné mať softvér, ktorý umožní ovládať čítačku čipových kariet, komunikovať s eID kartou, vytvárať elektronický podpis a prehliadať elektronické dokumenty. Všetky tieto aplikácie môžete zadarmo stiahnuť zo stránky www.slovensko.sk aj ako jeden inštalačný balíček, z časti Na stiahnutie nachádzajúcej sa na pravom paneli.

A na záver si nezabudnite svoju elektronickú schránku dostupnú na portáli www.slovensko.sk aktivovať na elektronické doručovanie – robí sa to priamo v nej. Do nej vám budú prichádzať správy týkajúce sa spracovania vášho oznámenia o prerušení živnosti.

Upozornenie: Vypĺňanie alebo podpisovanie elektronického formuláru vám môže spôsobovať problémy z neznámej príčiny pravdepodobne súvisiacej s nekompatibilitou elektronického formuláru a internetového prehliadača. Napríklad pri použití prehliadača Google Chrome sa vám objaví problém pri poslednom kroku odosielania oznámenia. Odskúšaný máme prehliadač Microsoft Edge (resp. Internet Explorer), s ktorým všetko fungovalo bez problémov.

Krok 1: prihlásenie sa a vyhľadanie elektronickej služby

Pred začatím je potrebné mať eID kartu v čítačke čipových kariet a spustenú aplikáciu Štart eID, ktorá hneď na začiatku od nás vyžaduje zadať BOK (bezpečnostný osobný kód). Pre oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti navštívime internetovú stránku Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. V pravom hornom roku sa prihlásime na portál. Aj v tomto kroku je znovu potrebné zadať BOK kód.

Poznámka: Hneď v tomto kroku vám odporúčame spustiť aj aplikáciu eID Certificate Propagator, ktorá by sa vám mala do počítača nainštalovať v rámci spoločného inštalačného balíka ostatných aplikácií. Ak by ste túto aplikáciu vôbec nespustili, mohlo by sa vám stať, že pri podpisovaní formuláru by sa vám v ponuke nezobrazili žiadne podpisové certifikáty a elektronický formulár by ste nemohli podpísať a odoslať.

Teraz na portáli prejdeme na elektronickú službu na oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti. Je možné na ňu prejsť rôznym spôsobom, napríklad cez vyhľadávanie. My si ukážeme, ako sa k nej dostanete systematicky, teda preklikaním sa k nej.

Máme pre sebou dve záložky: Občan a Podnikateľ. Na titulnej stránke si zvolíme záložku Podnikateľ a pokračujeme nasledovnými voľbami: Začatie podnikania > Registrácia živnosti > Služby živnostenského registra – jednotné kontaktné miesto.

Krok 2: otvorenie elektronického formuláru

V ďalšom kroku je potrebné si vybrať poskytovateľa služby. Vyberte ten okresný úrad, ktorý prislúcha okresu, v ktorom máte trvalé bydlisko (nie ten, na území ktorého prevádzkujete živnosť, ak sa tieto okresy odlišujú). Následne kliknite na tlačidlo Prejsť na službu.

Teraz sa vám v novom okne internetového prehliadača otvoria všetky elektronické služby živnostenského registra. Nás však momentálne zaujíma služba pomenovaná ako Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, ktorú si kliknutím vyberieme.

Krok 3: vyplnenie oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti

Pred nami sa už nachádza elektronický formulár na oznámenie pozastavenia prevádzkovania živnosti. Názvy jednotlivých polí sú uvádzané v slovenčine aj v angličtine. Samotný formulár na prerušenie živnosti je veľmi krátky a je jednoduché ho vyplniť.

Informácie o žiadateľovi by ste mali mať čiastočne vyplnené. Všetky ostatné polia, ktoré nie sú vyplnené, je ale potrebné vyplniť manuálne. V jednej z častí je potrebné zadať IČO a kliknutím na tlačidlo Overiť v ŽR ho overiť. Ak ste IČO zadali správne, nižšie sa vám vyplní obchodné meno. Ak tento krok vynecháte a nekliknete na tlačidlo Overiť v ŽR, nevyplní sa vám výhradne automaticky vyplňované posledné pole formuláru, ktorým je okresný úrad, na ktorý má byť oznámenie doručené.

Nižšie vo formulári je potrebné vybrať zo zoznamu vašu zdravotnú poisťovňu a rovnako aj uviesť vaše rodné číslo. Zadávajte ho bez lomky, inak sa nevojde. Časť týkajúca sa právnickej osoby sa pri fyzických osobách nevypĺňa a preto zaškrtávacie políčko ponecháme bez zmeny.

Nasleduje najdôležitejšia časť formuláru, ale aj jej vyplnenie je veľmi jednoduché. V tejto chvíli si musíte vybrať, či chcete pozastaviť živnosť ihneď (odo dňa odoslania formuláru) alebo od konkrétneho dátumu v budúcnosti.

V prípade, že chcete pozastaviť živnosť ihneď, tak zaškrtnite prvé zaškrtávacie políčko a do vygenerovaného poľa napíšte počet mesiacov, na ktoré chcete živnosť pozastaviť (minimálne to musí byť šesť mesiacov).

V prípade, že chcete živnosť pozastaviť od určitého dátumu v budúcnosti, zaškrtnite druhé zaškrtávacie políčko a do polí, ktoré sa vám zobrazia, zadajte dátumy od kedy a do kedy má byť živnosť pozastavená. Dajte si pozor na to, aby ste aj pri tejto možnosti dodržali minimálne šesťmesačné obdobie pozastavenia živnosti. Pri tejto možnosti totižto formulár nie je inteligentný a umožní vám uviesť dátumy aj tak, že živnosť sa pozastavuje aj na obdobie menej ako šesť mesiacov. Na túto chybu by vás neskôr jednotné kontaktné miesto upozornilo a vyzvalo vás na odstránenie nedostatkov podania.

Prečítajte si tiež

Nižšie je aj pole, v ktorom môžete uviesť konkrétne predmety podnikania, pre ktoré si prajete prerušiť prevádzkovanie živnosti. Ak by ste ale prerušili len niektoré z vašich živností a ostatné by boli naďalej aktívne, museli by ste pokračovať v platení zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, dane z príjmov (ak sa vás tieto platby týkajú). Preto, ak je vašim cieľom z dôvodu zlej ekonomickej situácie prerušiť tieto platby, je potrebné ponechať toto pole prázdne. Tým sa prerušia všetky živnosti.

V oznámení sa nachádza aj pole, cez ktoré môžete pridať k nemu prílohy, avšak k oznámeniu o prerušení prevádzkovania živnosti nemusíte prikladať žiadne prílohy.

Článok pokračuje pod reklamou

Krok 4: odoslanie a podpísanie oznámenia elektronickým podpisom

Posledná časť oznámenia o prerušení prevádzkovania živnosti je tiež veľmi jednoduchá. Musíte si vybrať medzi tým, či chcete, aby vám potvrdenie o spracovaní vášho oznámenia bolo doručené poštou alebo si ho prídete prevziať priamo na okresný úrad, odbor živnostenského podnikania. Následne už len vyplníte miesto vyplnenia oznámenia a uvediete dátum.

Posledným krokom je odoslanie oznámenia, čo sa udeje kliknutím na tlačidlo Odoslať.

Po kliknutí na tlačidlo odoslať sa dostanete na ďalšiu stránku, kde je potrebné kliknúť na tlačidlo Podpísať. Pod týmto tlačidlom sa vám potom objaví tlačidlo, ktoré vám dáva na výber softvér, ktorým si želáte elektronický formulár podpísať (pravdepodobne tu budete mať len jednu možnosť – D.Signer). Tiež je potrebné kliknúť na túto ponuku. Aj po kliknutí na toto tlačidlo sa vám ešte raz zobrazí názov konkrétneho softvéru na podpísanie elektronického dokumentu, preto naň znovu kliknite.

Prečítajte si tiež

Poznámka: Ak by sa vám v tomto kroku zobrazovalo chybové upozornenie na to, že nemáte najaktuálnejšiu aplikáciu pre podpisovanie elektronických dokumentov a vy ste presvedčený, že túto aplikáciu máte aktuálnu, môže byť možnou príčinou nekompatibilita formuláru s vašim prehliadačom. Keď vyskúšate iný prehliadač, je veľmi pravdepodobné, že v procese odosielania žiadosti budete môcť pokračovať bez problémov. Ako sme spomínali, s prehliadačom Microsoft Edge (resp. Internet Explorer) by to malo fungovať.

Následne sa vám zobrazí plávajúce okno slúžiace na podpísanie oznámenia o prerušení prevádzkovania živnosti. Kliknite na tlačidlo podpísať.

Teraz by sa vám mali zobraziť certifikáty nahraté na vašej eID karte. Je potrebné si vybrať ten certifikát, ktorý má označenie SVK eID ACA a stlačiť tlačidlo OK. Teraz budete vyzvaný na zadanie vášho KEP PIN-u, čiže kódu určeného na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu. Majte pritom trpezlivosť, môže chvíľku trvať, kým sa vám táto výzva zobrazí.

Poznámka: Ak sa vám v tomto kroku nezobrazia žiadne certifikáty, môže byť problém v tom, že nemáte spustenú aplikáciu eID Certificate Propagator, ktorá by vám mala byť do počítača nainštalovaná v rámci spoločného inštalačného balíka ostatných aplikácií. Skúste spustiť túto aplikáciu, chvíľu počkajte, vráťte sa o pár krokov dozadu a malo by to fungovať.

Krok 5: zaplatenie správneho poplatku

Vaše oznámenie o prerušení prevádzkovania živnosti bolo jednotnému kontaktnému miestu odoslané. Všetky dôležité správy v súvislosti s týmto podaním už budete dostávať do vašej elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk, preto si ju pravidelne kontrolujte, ak ešte nemáte nastavené notifikácie na prichádzajúce správy.

O priebehu spracovania oznámenia budete dostávať správy do elektronickej schránky.

Nasledovať bude overenie vášho kvalifikovaného elektronického podpisu, čo prebehne automaticky. Potom vám do elektronickej schránky príde výzva na uhradenie správneho poplatku vo výške 2 eurá so všetkými potrebnými platobnými inštrukciami (napríklad číslo účtu a variabilný symbol). Poplatok môžete zaplatiť akýmkoľvek spôsobom, ale najrýchlejšie doručenie a spárovanie platby uskutočníte platobnou kartou cez tlačidlo nachádzajúce sa priamo v správe. Na uhradenie správneho poplatku budete mať 15 dní.

Krok 6: vybavenie podania a doručenie potvrdenia

Po zaplatení správneho poplatku je potrebné počkať na spracovanie oznámenia. Ak všetko prebehne v poriadku, v priebehu nasledujúcich dní vám do elektronickej schránky príde správa o úspešnom vybavení podania. Okrem toho túto informáciu obdržíte aj v listinnej podobe. Doručenie potvrdenia vám v závislosti od možnosti, ktorú ste si vo formulári oznámenia zvolili, príde priamo poštou alebo si ho budete musieť ísť vyzdvihnúť na okresný úrad, odbor živnostenského podnikania.

Prečítajte si tiež

Dátum doručenia týchto potvrdení však nemá vplyv na to, od kedy sa vám živnosť prerušuje. Účinky pozastavenia živnosti totižto nastávajú už odo dňa doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti jednotnému kontaktnému miestu, čo by za bežných okolností pri elektronickom podaní malo byť už odo dňa odoslania oznámenia (ak ste v oznámení uviedli len počet mesiacov pozastavenia živnosti). A ak ste v oznámení uviedli neskorší deň (konkrétny dátum, od ktorého sa má živnosť pozastaviť), živnosť sa pozastavuje práve od tohto dňa.

Ďalšou možnosťou pri živnosti je jej ukončenie. Postup, či daňové a odvodové povinnosti pri ukončení živnosti online v roku 2020, nájdete v článku Ukončenie živnosti v roku 2020 online alebo Ukončenie živnosti v roku 2020 - postup, povinnosti, dane a odvody.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe portálu www.slovensko.sk.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky