Príspevky na náhradu straty príjmu pre SZČO - príklady

Od apríla 2020 môžu SZČO podávať žiadosti o príspevky na náhradu straty príjmu, ktorého výška závisí od poklesu tržieb. Praktické príklady na výpočet príspevkov pre SZČO.

Tie SZČO (napríklad živnostníci), ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo ktorým poklesli tržby, môžu od 8. apríla 2020 podávať žiadosti o príspevok na náhradu straty príjmu zo SZČO.

SZČO, ktoré sú aj zamestnávateľmi, však môžu už požiadať aj o príspevok na udržanie pracovných miest, a to od 6. apríla 2020 (týka sa povinne zatvorených prevádzok). Po 13. apríli budú môcť SZČO – zamestnávatelia požiadať aj o druhý typ príspevku na udržanie pracovných miest v prípade, ak im poklesli tržby a nemôžu zamestnancom prideľovať prácu z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa. Viac informácií spolu s praktickým výpočtom príspevkov nájdete v článku Príspevky na udržanie pracovných miest pre zamestnávateľov - príklady.

Aktuálny prehľad všetkých schválených opatrení a štátnej pomoci pre podnikateľov pri boji s koronavírusom, nájdete v článku Veľký prehľad štátnej pomoci a opatrení pre podnikateľov v koronakríze.

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu pre SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť

O paušálny príspevok na náhradu straty príjmu môže požiadať tá SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020 a ktorá:

 • bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo
 • čerpá tzv. odvodové prázdniny, t. j. ak jej v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vznikne povinné nemocenské a dôchodkové poistenie najskôr do 1. júla 2020, resp. od 1. októbra 2020 (ak podá daňové priznanie po 31. marci 2020). Malo by ísť o tie SZČO, ktoré začali vykonávať svoju činnosť v roku 2019 alebo v roku 2020 a povinné poistenie im preto ešte nevzniklo. Otázny je zatiaľ výklad, že im povinné poistenie "vznikne", čiže v prípade tých, čo podnikali už v roku 2019, či ich príjmy za rok 2019 museli presiahnuť hranicu 6 078 €, alebo nie. U nových od roku 2020 takýto údaj ani k dispozícii nie je. Kompletné informácie k odvodovým prázdninám nájdete v článku Čo sú to odvodové prázdniny a aký je nový príspevok pre osoby bez príjmu? 

Ide o tie osoby, ktoré vykonávajú samostatne zárobkovú činnosť na základe živnosti, či podľa osobitných predpisov (napr. umelci, daňoví poradcovia).

Nárok na príspevok nebude mať tá SZČO, ktorá je zároveň aj zamestnancom, alebo má zrušenú, resp. pozastavenú živnosť.

Viac informácií o podmienkach, ktoré musí splniť SZČO, ak chce žiadať o príspevok si môžete prečítať v článkoch:

SZČO má nárok na príspevok náhrady straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti, a to najviac v sume uvedenej v nasledovnej tabuľke:

Príspevok pre SZČO na náhradu straty príjmu pri poklese tržieb v mesiaci marec 2020 Príspevok pre SZČO na náhradu straty príjmu pri poklese tržieb v mesiaci apríl 2020
percentuálny pokles tržieb výška príspevku percentuálny pokles tržieb výška príspevku
menej ako 10 % 0 € menej ako 20 % 0 €
viac ako 10 % (10 % - 19,99 %) 90 € viac ako 20 % (20 % - 39,99 %) 180 €
viac ako 20 % (20 % - 29,99 %) 150 € viac ako 40 % (40 % - 59,99 %) 300 €
viac ako 30 % (30 % - 39,99 %) 210 € viac ako 60 % (60 % - 79,99 %) 420 €
viac ako 40 % 270 € viac ako 80 % 540 €

Za tržbu sa považuje:

 • u subjektu, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva: suma výnosov,
 • u subjektu, ktorý účtuje v jednoduchom účtovníctve alebo vedenie daňovú evidenciu: suma skutočných príjmov prijatých na bankový účet alebo do eKasy.

Následne SZČO vypočíta pokles tržby, a to porovnaním:

 • súčasného mesiaca (napr. marec 2020) s mesiacom minulého roka (t. j. marec 2019) – ak vykonával podnikateľskú činnosť aj v mesiaci roku 2019, ktorý sa porovnáva,
 • súčasného mesiaca (napr. marec 2020) s mesiacom február 2020 – ak nevykonával podnikateľskú činnosť v mesiaci roku 2019, ktorý sa porovnáva.

Ak SZČO podnikala celý rok 2019, nemusí pri výpočte poklesu tržby porovnávať súčasný mesiac (napr. marec 2020) s mesiacom minulého roka (t. j. marec 2019), ale môže si vybrať posúdenie výšky tržieb v aktuálnom mesiaci (napr. marec 2020) s výškou tržieb vypočítanou ako mesačný priemer za minulý rok (t. j. za rok 2019), a tak vypočítať percentuálny pokles týchto tržieb. Túto alternatívu porovnania tržieb si nemôže však vybrať tá SZČO, ktorá začala podnikať v priebehu minulého roka (t. j. nepodnikala celý rok 2019).

Prečítajte si tiež

Pokles tržieb v percentách sa zaokrúhľuje na celé čísla nahor.

Vypočítajte si, aký máte percentuálny pokles tržieb, ale aj na akú výšku príspevku máte pri tomto poklese nárok, využitím našej Kalkulačky na výpočet príspevku pre SZČO pri poklese tržieb alebo pri zavretí prevádzky.

Ako správne zaúčtovať prijatie príspevkov, ale aj to, či sa musia príspevky zdaňovať, nájdete v článku Účtovanie a zdaňovanie príspevkov pre zamestnávateľov a SZČO súvisiacich s koronavírusom.

Prečítajte si tiež

Aké zmeny nastali v jednotlivých opatreniach pre SZČO od mája 2020, nájdete v článku Príspevky pre podnikateľov kvôli koronavírusu – zmeny od apríla 2020.

Prevádzky, ktoré museli povinne zatvoriť kvôli koronavírusu, čaká nový typ príspevku na nájomné. Bližšie informácie nájdete v článku Príspevok na nájomné pre zatvorené prevádzky kvôli koronavírusu.

Príklady na výpočet príspevku na náhradu straty príjmu pre SZČO

Príklad na výpočet výšky príspevku na náhradu straty príjmu SZČO, ktorej poklesli tržby za mesiac marec 2020 (porovnanie poklesu tržieb s marcom 2019)

Ján je živnostník už od roku 2015 a je nemocensky a dôchodkovo poistený (platí odvody do Sociálnej poisťovne). Z daňovej evidencie vieme, že jeho tržby (príjmy prijaté na účet v období od 1.3. do 31.3.), boli v:

 • marci 2020 vo výške 850 €, a
 • marci 2019 vo výške 1 250 €.

Na akú výšku príspevku na náhradu straty príjmu má Ján nárok?

Jeho percentuálny pokles tržieb za marec 2020 je vo výške 32 %, to znamená, že má nárok na príspevok na náhradu straty príjmu za mesiac marec 2020 vo výške 210 €.

Výpočet poklesu tržieb = (1 250 – 850) / 1 250 = 0,32 * 100 = 32 %

Príklad na výpočet výšky príspevku na náhradu straty príjmu SZČO, ktorej poklesli tržby za mesiac marec 2020 (porovnanie poklesu tržieb s priemerom za rok 2019)

Pozrite si tiež

Marián je živnostník od roku 2016 a je nemocensky a dôchodkovo poistený (platí odvody do Sociálnej poisťovne). Nakoľko sú jeho príjmy v rámci roka kolísavé a podniká už dlhšie, rozhodol sa, že pre výpočet poklesu tržieb bude porovnávať tržby za marec 2020 s priemerom tržieb za rok 2019. Jeho tržby za mesiac marec 2020 boli vo výške 1 000  € (suma prijatá na účet) a jeho tržby za rok 2019 boli nasledovné:

 • január 2019: 2 000 €,
 • február 2019: 1 800 €,
 • marec 2019: 1 000 €,
 • apríl 2019: 900 €,
 • máj 2019: 1 700 €,
 • jún 2019: 1 800 €,
 • júl 2019: 1 850 €,
 • august 2019: 2 900 €,
 • september 2019: 2 500 €,
 • október 2019: 1 850 €,
 • november 2019: 3 000 €,
 • december 2019: 2 700 €.

Pre výpočet poklesu tržieb musíme zistiť jeho priemer tržieb za rok 2019, t. j. súčet všetkých príjmov: 24 000 € / 12 mesiacov = 2 000 €.

Na akú výšku príspevku na náhradu stratu príjmy má Marián?

Jeho percentuálny pokles tržieb za marec 2020 je vo výške 50 %, to znamená, že má nárok na príspevok na náhradu straty príjmu za mesiac marec 2020 vo výške 270 €.

Výpočet poklesu tržieb = (2 000 – 1 000) / 2 000 = 0,5 * 100 = 50 %.

Na tomto príklade môžeme vidieť, že ak by Marián porovnával mesiac marec 2019 s mesiacom marec 2020, jeho pokles tržieb by bol nulový.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na výpočet výšky príspevku na náhradu straty príjmu SZČO (starobného dôchodcu), ktorej poklesli tržby za mesiac marec 2020 (porovnanie poklesu tržieb s marcom 2019)

Marek je živnostník už od roku 2015, zároveň je aj dôchodcom a poberá starobný dôchodok. Je povinne nemocensky a dôchodkovo poistený (platí odvody do Sociálnej poisťovne). Z daňovej evidencie vieme, že jeho tržby (príjmy prijaté na účet v období od 1.3. do 31.3.), boli v:

 • marci 2020 vo výške 850 €, a
 • marci 2019 vo výške 1 450 €.

Na akú výšku príspevku na náhradu straty príjmu má Marek nárok?

Jeho percentuálny pokles tržieb za marec 2020 je vo výške 42 %, to znamená, že má nárok na príspevok na náhradu straty príjmu za mesiac marec 2020 vo výške 270 €.

Výpočet poklesu tržieb = (1 450 – 850) / 1 450 = 0,42 * 100 = 42 %.

Prečítajte si tiež

Poznámka: to, že je Marek dôchodcom a poberá starobný dôchodok neovplyvňuje jeho nárok na príspevok na náhradu straty príjmu ako SZČO, nakoľko je aktívne nemocensky a dôchodkovo poistený, t. j. platí si odvody do Sociálnej poisťovne ako SZČO. V prípade, ak by jeho príjmy boli nízke a nepresahovali by zákonom stanovenú hranicu na vznik odvodovej povinnosti, nebol by nemocensky a dôchodkovo poistený ako SZČO a nemal by nárok na príspevok.

To isté platí aj u napr. SZČO – študenta, SZČO – poberajúceho rodičovský príspevok, či konateľa, s. r. o., to znamená, že ak sú tieto osoby nemocensky a dôchodkovo poistené, resp. majú odvodové prázdniny, majú nárok na príspevok.

Príklad na výpočet výšky príspevku na náhradu straty príjmu SZČO, ktorej poklesli tržby za mesiac marec 2020 (SZČO začala podnikať až po marci 2019)

Štefan je živnostník, ktorý začal podnikať v mesiaci september 2019 a má tzv. odvodové prázdniny. Nakoľko jeho príjmy za rok 2019 presiahli hranicu 6 078 €, vznikne mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2020, resp. od 1.10.2020 (ak podal odklad daňového priznania). Jeho tržby za mesiac marec 2020 boli vo výške 2 400 €. Nakoľko v mesiaci marec 2019 nepodnikal, potrebujeme zistiť výšku jeho tržieb za február 2020, ktoré boli v sume 1 900 €.

Na akú výšku príspevku na náhradu straty príjmu má Štefan nárok?

Jeho percentuálny pokles tržieb za marec 2020 je vo výške 21 %, to znamená, že má nárok na príspevok na náhradu straty príjmu za mesiac marec 2020 vo výške 150 €.

Výpočet poklesu tržieb = (2 400 – 1 900) / 2 400 = 0,21 * 100 = 21 %.

Prečítajte si tiež

Príklad na výpočet výšky príspevku na náhradu straty príjmu SZČO (na tzv. OČR-ke), ktorej poklesli tržby za mesiac marec 2020 (porovnanie poklesu tržieb s marcom 2019)

Jana vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia už od roku 2002 a je aktívne nemocensky a dôchodkovo poistená (platí odvody do Sociálnej poisťovne). V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu a zatvorením školských a predškolských zariadení je od 16.3.2020 na tzv. OČR-ke so svojou 9-ročnou dcérou. Má nárok na príspevok na náhradu straty príjmu, aj napriek tomu, že je na OČR-ke?  Z daňovej evidencie vieme, že jej tržby (príjmy prijaté na účet v období od 1.3. do 31.3.), boli v:

 • marci 2020 vo výške 500 €, a
 • marci 2019 vo výške 1 250 €.

Jej percentuálny pokles tržieb za marec 2020 je vo výške 60 %, to znamená, že má nárok na príspevok na náhradu straty príjmu za mesiac marec 2020 vo výške 270 €, a to aj napriek tomu, že je na OČR-ke. Nakoľko ide o tzv. pandemickú OČR-ku neprerušuje sa jej povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, a teda spĺňa podmienku nároku na príspevok.

Výpočet poklesu tržieb = (1 250 - 500) / 1 250 = 0,60 * 100 = 60 %.

Príklad na výpočet výšky príspevku na náhradu straty príjmu SZČO, ktorej poklesli tržby za mesiac apríl 2020 (porovnanie poklesu tržieb s aprílom 2019)

Milan je živnostník a je nemocensky a dôchodkovo poistený (platí odvody do Sociálnej poisťovne). Z daňovej evidencie vieme, že jeho tržby (príjmy prijaté na účet v období od 1.4. do 30.4.), boli v:

 • apríli 2020 vo výške 300 €, a
 • apríli 2019 vo výške 1 500 €.

Na akú výšku príspevku na náhradu straty príjmu má Milan nárok?

Jeho percentuálny pokles tržieb za apríl 2020 je vo výške 80 %, to znamená, že má nárok na príspevok na náhradu straty príjmu za mesiac apríl 2020 vo výške 540 €.

Výpočet poklesu tržieb = (1 500 - 300) / 1 500 = 0,8 * 100 = 80 %.

Príklad na výpočet výšky príspevku na náhradu straty príjmu SZČO, ktorej poklesli tržby za mesiac apríl 2020 (SZČO začala podnikať vo januári 2020)

Jozef začal vykonával podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia dňom 1.1.2020, do tohto dátumu bol zamestnancom. Jeho tržby za mesiac január 2020 boli vo výške 1 800 € a za február 2020 boli vo výške 1 850 €. Kvôli koronavírusu mu jeho tržby za mesiac marec 2020 poklesli na 1 000 € a za apríl 2020 mu poklesli na 0 €. Na akú výšku príspevku na náhradu straty príjmu má nárok?

Nakoľko začal podnikať až tohto roku, jeho percentuálny pokles tržieb budeme porovnávať s mesiacom február 2020, to znamená, že zaznamenal nasledovný pokles tržieb:

 • v mesiaci marec 2020: (1 850 – 1 000) / 1 850 = 0,45 * 100 = 45 %,
 • v mesiaci apríl 2020: 100 % pokles tržieb, nakoľko jeho tržby v apríli 2020 boli nulové.

Jozef má nárok na príspevok na náhradu straty príjmu vo výške:

 • za marec 2020: 270 €,
 • za apríl 2020: 540 €.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky