Odpustenie platenia odvodov za apríl 2020

Aké odvody sa odpúšťajú zamestnávateľom a SZČO za apríl 2020 a aké podmienky je potrebné splniť na ich odpustenie?

Dňa 22. apríla 2020 bola schválená Národnou radou Slovenskej republiky novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktorou sa odpúšťa platenie odvodov za mesiac apríl 2020. Toto opatrenie sa však netýka všetkých zamestnávateľov a ani samostatne zárobkovo činných osôb (ďalej len „SZČO“).

Účelom opatrenia je zmiernenie ekonomických dopadov na platcov poistného ako reakcia na aktuálnu situáciu týkajúcu sa Covid-19. Novela zákona o sociálnom poistení nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia, o čom vás budeme informovať.

Toto opatrenie by sa malo týkať približne 27 400 zamestnávateľov a 21 600 SZČO.

Aké pravidlá platia pri odložení platenia odvodov za mesiac jún a júl, nájdete v článku Odklad odvodov pre zamestnávateľov a SZČO za jún 2020 alebo Odklad odvodov pre zamestnávateľov a SZČO za júl 2020.

Koho sa odpustenie platenia odvodov za apríl 2020 týka?

Odpustenie odvodov sa týka:

  • zamestnávateľa,
  • povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO,

v tom prípade, ak mala v apríli 2020 uzatvorené prevádzky na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, a to najmenej 15 dní. Z uvedeného vyplýva, že ak mal zamestnávateľ alebo SZČO zatvorené prevádzky zo svojho vlastného rozhodnutia, nárok na odpustenie platenia odvodov mať nebude.

V opatrení sa taktiež hovorí, že vláda môže v súvislosti s krízovou situáciou určiť aj iné obdobie, za ktoré zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO nie sú povinní zaplatiť poistné. Odpustenie odvodov by sa tak do budúcnosti mohlo týkať aj nasledujúcich mesiacov.

Aké odvody sa za apríl 2020 odpúšťajú?

Prijatým opatrením sa automaticky neodpúšťa platenie všetkých odvodov.

U zamestnávateľov:

Za apríl 2020 dôjde k odpusteniu platenia poistného na sociálne poistenie a iba poistného na strane zamestnávateľa. Znamená to, že z odvodov zamestnávateľa (za zamestnancov) bude odpustené sociálne poistenie, avšak zdravotné poistenie bude musieť zamestnávateľ zaplatiť. Odvody zamestnávateľa za zamestnanca sa počítajú z hrubej mzdy zamestnanca a predstavujú 25,20 % v prípade odvodov do Sociálnej poisťovne a 10,00 % v prípade preddavkov do zdravotnej poisťovne.

Ďalej bude mať zamestnávateľ povinnosť odviesť odvody zamestnanca, t. j. odvody, ktoré si platí zamestnanec zo svojej hrubej mzdy (čím sa mu znižuje čistá mzda). Tieto odvody musí zaplatiť v pôvodnom termíne, a teda do výplatného termínu miezd.

Náš tip: So správnym výpočtom miezd vám pomôže softvér Olymp. Bez problémov vypočíta náhrady mzdy, pomôže aj s PN a OČR. Neustále reaguje na aktuálnu situáciu, pripraví podklady pre vypĺňanie žiadostí o príspevky za zamestnancov či rozčlení poistné na zamestnanca a zamestnávateľa v prevodných príkazoch. Oplatí sa mať dobrý softvér.  

U samostatne zárobkovo činných osôb (napríklad živnostníkov):

V prípade SZČO (taktiež za splnenia podmienky povinne uzatvorenej prevádzky aspoň 15 dní) dôjde k odpusteniu platenia poistného na sociálne poistenie. Neprichádza však k odpusteniu platenia poistného do zdravotnej poisťovne, a tak ich bude musieť SZČO za apríl 2020 zaplatiť v stanovenom termíne, a to do 11. mája 2020.

Odpustenie príspevkov na dôchodkové sporenia (2. a 3. pilier)

Prijatým opatrením sa odpúšťa aj platenie povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za mesiac apríl 2020. Ide o povinné príspevky do II. piliera. Týmto spôsobom však nepríde ani k zvýšeniu sumy na osobnom účte sporiteľa, čo môže mať negatívny dôsledok na výšku starobného dôchodku z II. piliera.

Vybraní zamestnávatelia, ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu budú mať taktiež odpustenú povinnosť platiť príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za týchto zamestnancov v rovnakom časovom období, teda aktuálne za apríl 2020. Ide o príspevky do III. piliera. Rizikovú prácu definuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov ako prácu, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou.

Príklad na odpustenie platenia odvodov za apríl 2020 – SZČO:

Prečítajte si tiež

SZČO Zuzana je živnostníčka a má vlastné kozmetické štúdio. Svoju prevádzku mala počas celého apríla 2020 zatvorenú kvôli rozhodnutiu Úradu verejného zdravotníctva. Zuzana je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená, pričom mesačne do Sociálnej poisťovne platí 300,00 € a do zdravotnej poisťovne 120,00 €. Zuzana splnila podmienky na odpustenie odvodov za apríl, keďže je poistená a jej prevádzka bola zatvorená minimálne 15 dní z mesiaca apríl. Za apríl jej budú odpustené odvody do Sociálnej poisťovne v plnej výške 300,00 €, avšak odvody do zdravotnej poisťovne bude musieť za tento mesiac zaplatiť.

Príklad na odpustenie platenia odvodov za apríl 2020 – zamestnávateľ:

Zamestnávateľ Jozef zamestnáva jedného zamestnanca a má hračkárstvo s predajnou plochou 40 m2. Takáto prevádzka bola na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva povinne zatvorená do 21. apríla 2020. Zamestnávateľ tak splnil podmienky na odpustenie platenia časti odvodov, pretože jeho prevádzka bola v apríli zatvorená minimálne 15 dní. Hrubá mzda zamestnanca za apríl je 1 000,00 €, pričom odvody zamestnávateľa na sociálne poistenie sú 252,00 € a na zdravotné poistenie 100,00 €. Jozef za apríl 2020 nezaplatí odvody za zamestnanca do Sociálnej poisťovne, pretože sa mu odpúšťajú, avšak zaplatí odvody do zdravotnej poisťovne v sume 100,00 €, na ktoré sa odpustenie nevzťahuje. Taktiež je povinný odviesť odvody zamestnanca, ktoré si platí sám zamestnanec zo svojej hrubej mzdy. Tieto odvody budú v sume 134,00 € (94,00 € do Sociálnej a 40,00 € do zdravotnej poisťovne).

Článok pokračuje pod reklamou

Ako preukázať uzatvorenie prevádzok za apríl 2020?

Na odpustenie platenia odvodov nestačí, ak zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO má zatvorené prevádzky na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva minimálne 15 dní. Tieto osoby musia takéto zatvorenie prevádzok aj zdokladovať.

Zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO musí Sociálnej poisťovni preukázať uzatvorenie prevádzky čestným vyhlásením. V prípade odkladu platenia odvodov za marec 2020 zverejnila Sociálna poisťovňa elektronické čestné vyhlásenie na svojom webovom portáli, takže môžeme predpokladať, že tak spraví aj pri odklade platenia odvodov za apríl 2020. Čestné vyhlásenie za apríl 2020 zatiaľ ešte neposielajte, pretože Sociálna poisťovňa ho bude môcť prijímať až po uverejnení novely zákona v Zbierke zákonov. V tomto smere je potrebné sledovať webstránku Sociálnej poisťovne.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ alebo SZČO musí čestné vyhlásenie Sociálnej poisťovni predložiť najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nie je povinná zaplatiť poistné.

Vzor čestného vyhlásenia zverejnila Sociálna poisťovňa až 6. mája 2020. Zákonný termín predloženia čestného vyhlásenia je do 11. mája, Sociálna poisťovňa uvádza, že podať ho môžete do 18. mája 2020. Vzor čestného vyhlásenia pre odpustenie odvodov za apríl nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti formuláre a stiahnuť si ho môžete aj tu.  

Príklad na preukázanie zatvorenia prevádzky za apríl 2020:

Zamestnávateľ Igor má dvoch zamestnancov a obchod s oblečením s predajnou plochou 100m2. Takáto prevádzka bola na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva povinne zatvorená do 21. apríla 2020. Zamestnávateľ splnil podmienky na odpustenie platenia odvodov, pretože bola jeho prevádzka zatvorená viac ako 15 dní. Ak chce Igor odpustiť odvody na sociálne poistné, je jeho povinnosťou odovzdať čestné vyhlásenie Sociálnej poisťovni, a to do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nie je povinný zaplatiť poistné. Tento deň pripadá na 8. mája 2020, avšak je to štátny sviatok, a tak sa lehota posúva na najbližší pracovný deň, ktorým je 11. máj 2020.

Aktuálny prehľad všetkých schválených opatrení a štátnej pomoci pre podnikateľov pri boji s koronavírusom, nájdete v článku Veľký prehľad štátnej pomoci a opatrení pre podnikateľov v koronakríze.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?

Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky