Lex korona 3 – prehľad zmien vo finančnej oblasti (dane, eKasa, clá)

Tzv. lex korona zavádza ďalšie opatrenia vo finančnej oblasti, týkajúce sa aj daňových preplatkov, odpočtu daňovej straty, ako aj odkladu platenia preddavkov na daň z príjmov.

Národná rada Slovenskej republiky 22.4.2020 v skrátenom legislatívnom konaní schválila novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „lex korona“). Novela lex korony (ide o druhú novelu, preto sa označuje tento zákon ako lex korona 3) je účinná dňom jej vyhlásenia v Zbierke zákonov, t.j. od 25. apríla 2020.

Schválenou novelou lex korony boli prijaté ďalšie mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti, ktoré sú súčasťou tzv. balíčka „Prvej pomoci zamestnancom, firmám a SZČO“, ktoré majú pomôcť zmierniť dopady šírenia nákazy koronavírusom. V článku prinášame prehľad najvýznamnejších zmien lex korony vo finančnej oblasti.

O mimoriadnych opatreniach v daňovej, colnej a účtovnej oblasti lex korony sme vás informovali v článku Lex korona – mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti.

Aktuálny prehľad všetkých schválených opatrení a štátnej pomoci pre podnikateľov pri boji s koronavírusom, nájdete v článku Veľký prehľad štátnej pomoci a opatrení pre podnikateľov v koronakríze.

Vrátenie daňových preplatkov za rok 2019 v daňovom priznaní

Lex korona prijala nové ustanovenie, a to § 10a, ktorý sa týka daňových preplatkov, v ktorom je uvedené, že ak daňový subjekt:

 • podal daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019 v čase od 1.1.2020 do začatia obdobia pandémie, t. j. do 12.3.2020 (vrátane), správca dane vráti daňový preplatok do 40 dní od 31. marca 2020, t. j. najneskôr do 10.5.2020,
 • podá daňové priznanie k dani z príjmov počas obdobia pandémie, v ktorom si uplatní daňový preplatok, správca dane vráti tento daňový preplatok do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov (napr. ak daňový subjekt podá daňové priznanie 20.4.2020, preplatok mu správca dane vráti najneskôr do 10.06.2020). Z uvedeného tiež vyplýva, že ak daňový subjekt podal daňové priznanie do 31.3.2020, správca dane mu vráti daňový preplatok najneskôr do 10.5.2020.

Upozorňujeme však, že ak daňovému subjektu vznikne daňový preplatok z dôvodu, že:

 • uhradil vyššiu dumu dane, než aká bola vyčíslená v daňovom priznaní, alebo
 • nepožiada o vrátanie daňového preplatku v podanom daňovom priznaní, ale podá žiadosť o jeho vrátenie až následne,

správca dane sa bude riadiť podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“).

Viac informácií nájdete v článku Vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2019 (v roku 2020)

Odklad platenia preddavkov na daň z príjmov právnických aj fyzických osôb

Nové ustanovenie lex korony - § 24a upravuje úhradu preddavkov na daň z príjmov, ktoré sú splatné počas obdobia pandémie. Podľa tohto ustanovenia nebudú povinné fyzické osoby a právnické osoby platiť preddavky na daň z príjmov splatné počas obdobia pandémie, a to za obdobie, ktoré bezprostredne bude nasledovať po období, v ktorom daňovník vykáže zníženie svojich tržieb najmenej o 40 %. Pokles tržieb v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo štvrťroku bude počítať porovnaním rovnakého obdobia roka 2019. Preddavky na daň z príjmov, ktoré daňovník neuhradí počas obdobia pandémie, vysporiada až pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2020.

Uvedené znamená, že napríklad povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov u mesačného platiteľa dane za mesiac máj, ktoré sú splatné do konca mája 2020, bude závisieť od toho, či tržby za apríl 2020 budú o najmenej 40 % nižšie ako tržby za apríl 2019.

Prečítajte si tiež

Odklad platenia preddavkov na daň z príjmov platí aj pre tých daňovníkov, ktorým správca dane určil platenie preddavkov inak.

Daňovník bude povinný ohlásiť správcovi dane neplatenie preddavkov na daň, a to na základe vyhlásenia, ktoré zašle elektronicky, pričom prvýkrát sa neplatenie preddavkov na daň z príjmov uplatní na preddavky splatné v mesiaci máj 2020.

Viac informácií o neplatení preddavkov na daň z príjmov si môžete prečítať v článku Odklad platby preddavkov na daň pre právnické a fyzické osoby kvôli koronavírusu

Možnosť odpočtu daňových strát v úhrnnej hodnote 1 milión eur

Ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie uplynie v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, fyzické, ako aj právnické osoby si budú môcť podľa nového ustanovenia § 24b lex korony odpočítať neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 €. Pri odpočte daňovej straty bude postupovať fyzická alebo právnická osoba tak, že začne s odpočtom daňovej straty od najskoršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu (napr. ak daňovník vykázal daňovú stratu v rokoch 2015 až 2017, najskôr odpočíta zostávajúcu časť daňovej straty z roku 2015, potom z roku 2016 a až nakoniec zostávajúcu časť z roku 2017).

V prípade, ak zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, odpočet daňových strát za zdaňovacie obdobia v úhrnnej hodnote 1 milión eur, si bude môcť daňovník uplatniť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie končiace najskôr 31. októbra 2019.

Viac informácií o tom, ako postupovať pri odpočte daňových strát v úhrnnej sume najviac 1 000 000 € si môžete prečítať v článku Mimoriadny odpočet neuplatnenej straty z minulých období v roku 2020.

Spresnenie niektorých ustanovení lex korony

Novela lex korony prináša aj spresnenie niektorých ustanovení, či ich doplnenie, medzi ktoré patrí napr.:

 • spresnenie ustanovenia o odpustení zmeškanej lehoty, pričom za zmeškanie lehoty sa nepovažuje okrem podania daňových priznaní, či platenia daní, aj podanie kontrolného a súhrnného výkazu, či platenie preddavkov na daň,
 • spresnenie ustanovenia o prerušení daňovej kontroly, pričom daňová kontrola sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie. V doteraz prerušených daňových kontrolách sa pokračuje, ak neboli prerušené na žiadosť daňového subjektu alebo ak pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové kontroly prerušili podľa osobitného predpisu. V prípade, ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňovej kontroly, v takejto daňovej kontrole sa bude naďalej pokračovať, pričom ustanovenie o automatickom odpustení zmeškania lehoty sa na úkony v tejto kontrole neuplatní. Ak daňový subjekt mal určitý úkon vykonať, avšak už uplynula alebo plynie lehota na jeho vykonanie, táto lehota od účinnosti tejto novely, plynie nanovo, ak tento úkon ešte nebol vykonaný, 
 • spresnenie ustanovenia o prerušení daňového konania, pričom sa uplatní rovnaký postup uvedený v predchádzajúcom bode týkajúci sa prerušenia daňovej kontroly, v tomto prípade ide napr. o rôzne registračné konania, či vyrubovacie konania,
 • spresňuje sa opatrenie v oblasti správnych deliktov a sankcií, a to v prípade zníženia daňových preplatkov,  po daňovej kontrole alebo podaním opravného alebo dodatočného daňového priznania k dani z príjmov. Za takýto správny delikt správca dane uloží pokutu vo výške 100 % z uvedeného rozdielu.

Odklad platenia preddavkov na daň z motorových vozidiel

Daňovník, ktorý je povinný platiť preddavky na daň z motorových vozidiel, ktoré sú splatné počas obdobia pandémie, tieto preddavky počnúc mesiacom apríl 2020 už platiť nemusí. Ide o všetky typy preddavkov na daň z motorových vozidiel, t. j. mesačné, štvrťročné, ako i preddavky na daň určené správcom dane na základe žiadosti daňovníka a taktiež aj preddavky na daň inak určené správcom dane.

Prečítajte si tiež

Daňovník, ktorý nebude uhrádzať preddavky na daň z motorových vozidiel od apríla 2020, následne daň z motorových vozidiel vyrovná v podanom daňovom priznaní.

To, či daňovník je povinný aj neplatenie preddavkov na daň z motorových vozidiel oznámiť správcovi dane, novela lex korony zatiaľ neupravuje.

Predĺženie lehoty na použitie podielu zaplatenej dane z príjmov pre prijímateľov

Lex korona vo svojom pôvodnom znení ustanovila okrem predĺženia lehoty na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, aj účel použitia podielu zaplatenej dane u prijímateľa, a to tak, že každý prijímateľ podielu zaplatenej dane môže tento podiel použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie, a to počas obdobia pandémie. Novela lex korony upresňuje tento termín na použitie podielu zaplatenej dane na pomoc pri zmiernení následkov pandémie, pričom predlžuje lehotu nielen počas obdobia pandémie, ale až do konca roka 2021.

Nakoľko je prijímateľ podielu zaplatenej dane povinný tento podiel použiť najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom mu bol podiel zaplatenej dane poukázaný, predlžuje sa aj lehota použitia prostriedkov, ktoré boli prijímateľom poukázané v roku 2019, až do konca roka 2021 (pôvodná lehota bola do konca roku 2020). Zároveň novela lex korony ustanovuje, že prijímateľ je povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia tohto podielu zaplatenej dane z príjmov do konca mája 2022.

Článok pokračuje pod reklamou

Opatrenia v oblasti používania registračných pokladníc (eKasy)

Novela lex korony prináša aj dve opatrenia v oblasti používania registračných pokladníc, a to:

 • v prípade, ak daňový alebo colný úrad uloží počas obdobia pandémie rozhodnutím pokutu na mieste, daňový subjekt nemusí túto pokutu zaplatiť do troch dní, ale až do jedného mesiaca od skončenia obdobia pandémie,
 • v prípade, ak daňový subjekt zmení obchodné meno, predajné miesto alebo hlavný predmet činnosti, pri ktorej pokladnicu e-kasa klient používa, pričom posledný deň lehoty na oznámenie tejto zmeny uplynie počas obdobia pandémie, lehota sa považuje za splnenú, ak tieto zmeny oznámi do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Opatrenia v colnej oblasti

Opatrenia v colnej oblasti, ktorým je venovaná deviata hlava, upravujú:

 • doručovanie rozhodnutí prostredníctvom pošty počas obdobia pandémie,
 • odklad vymáhania nedoplatku platieb, ktoré boli vymerané alebo uložené podľa colných predpisov právnickým, ako aj fyzickým osobám,
 • zánik zodpovednosti za colný priestupok alebo colný delikt, ak bol spáchaný v dôsledku negatívnych dôsledkov pandémie,
 • zmeškanie lehoty pre splatnosť nákladov v súvislosti s presadzovaním práv dušeného vlastníctva colnými orgánmi.

Opatrenia v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH)

Prečítajte si tiež

Novelou lex korony boli prijaté aj mimoriadne opatrenia v oblasti DPH, a to najmä:

 • nezverejňovanie informácií na webovej stránke Finančného riaditeľstva SR o platiteľoch DPH, u ktorých z dôvodu opakovaného nepodania daňového priznania, kontrolného výkazu alebo opakovaného nezaplatenia DPH v období pandémie, potenciálne vznikne dôvod na zrušenie ich registrácie pre DPH,
 • vrátenie nadmerného odpočtu, pričom sa spresňuje, že sa nebude brať do úvahy u platiteľa DPH, ktorému počas obdobia pandémie vznikol colný nedoplatok alebo nedoplatok na povinných odvodoch poistného, že porušil podmienku na vrátenie nadmerného odpočtu, ak tento nedoplatok zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Opatrenia v oblasti miestnych daní a miestneho poplatku

V prípade, ak daňovníkovi vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo vznikla povinnosť podať čiastkového priznania k týmto daniam a lehota na ich podanie uplynula počas obdobia pandémie (napr. daňovníkovi, ktorému vznikla daňová povinnosť z dôvodu dedičstva, či dražby), považuje sa za dodržanú, ak takýto daňovník podá daňové priznanie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Taktiež opatreniami v oblasti miestnych daní a miestneho poplatku je schválené aj dodržanie lehoty rovnakým spôsobom k oznamovacím povinnostiam k miestnym daniam a poplatku za komunálne odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vzniknú počas obdobia pandémie, ak budú dodržané najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom vláda odvolá mimoriadnu situáciu. Ide napr. o vznik poplatkovej povinnosti a pod.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Kontroly eKasy aj v jeseni: na ktoré prevádzky sa zameria?

Finančná správa pokračuje v kontrolách dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ako budú prebiehať a na čo sa pripraviť?

Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky