Odklad platby preddavkov na daň z príjmov pre právnické a fyzické osoby kvôli koronavírusu

Štát chce pomôcť podnikateľom prekonať koronakrízu aj pomocou odkladu platby preddavkov na daň z príjmov. Aké budú podmienky na odklad a ich nová splatnosť?

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo zoznam ekonomických opatrení, ktoré by mali pomôcť podnikateľom, t. j. právnickým osobám (napr. s. r. o.), ako aj fyzickým osobám (napr. živnostníkom) zmierniť dopady šírenia nákazy koronavírusom (COVID-19) o ktorých sme vás informovali aj v článku Podpora pre firmy, živnostníkov a zamestnávateľov počas koronakrízyMedzi tieto ekonomické opatrenia patrí napr.:

Odklad platby preddavkov na daň z príjmov bol schválený novelou zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len “ lex korona“) dňa 22.4.2020 (účinný od 25.4.2020), o čom sme vás informovali v článku Lex korona 3 – prehľad zmien vo finančnej oblasti (dane, eKasa, clá) 

Koho sa bude týkať odklad platby preddavkov na daň z príjmov?

Podľa § 24a novely lex korony preddavky na daň z príjmov za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov a splatné počas obdobia pandémie, sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 %.  

Z vyššie uvedeného vyplýva, že napríklad povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov u mesačného platiteľa dane za mesiac máj, ktoré sú splatné do konca mája 2020, bude závisieť od toho, či tržby za apríl 2020 budú najmenej o 40 % nižšie ako tržby za apríl 2019.

Prečítajte si tiež

Pokles tržieb najmenej o 40 % sa pritom bude porovnávať s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka (príslušný kalendárny mesiac alebo štvrťrok roku 2019).

Tento spôsob neplatenia preddavkov na daň z príjmov sa prvýkrát uplatní na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020.

Odklad platby preddavkov na daň z príjmov teda závisí len od toho, či spoločnosti, resp. SZČO klesli tržby (resp. príjmy) o viac ako 40 %, pričom sa neberie do úvahy počet zamestnancov, či výška príjmov danej spoločnosti, resp. SZČO.

Tie právnické alebo fyzické osoby, ktorým tržby (resp. príjmy) neklesli o viac ako 40 %, môžu stále využiť možnosť podania žiadosti správcovi dane o platenie preddavkov na daň inak.

Prehľad informácií, týkajúcich sa platenia preddavkov počas pandémie, nájdete v článku Ako platiť preddavky na daň v čase pandémie.

Článok pokračuje pod reklamou

Aká bude nová splatnosť odložených preddavkov na daň z príjmov?

Ak si právnická alebo fyzická osoba odloží splatnosť preddavkov na daň z príjmov, bude ich povinná vyrovnať v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2020, t. j. do konca marca 2021 (resp. v predĺženej lehote).

Ako posunúť splatnosť preddavkov na daň z príjmov

Tá spoločnosť alebo SZČO, ktorej klesnú  tržby o viac ako 40 % podľa vyššie uvedeného a bude chcieť využiť neplatenie preddavkov na daň z príjmov za príslušný mesiac, resp. štvrťrok, predloží správcovi dane vyhlásenie, a to elektronicky (ak má povinnosť komunikovať elektronicky) alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov (napr. emailom), pričom nie je potrebné vyhlásenie dodatočne doručiť aj v listinnej podobe.

Vyhlásenie je potrebné predložiť správcovi dane najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň z príjmov. Uvedené znamená, že ak daňovník bude môcť využiť neplatenie preddavkov na daň z príjmov za viaceré obdobia (napr. na preddavky splatné v máji 2020, aj v júni 2020), pošle vyhlásenie správcovi dane 15 dní pred uplynutím splatnosti preddavku osobitne za máj 2020, aj za jún 2020.

Prečítajte si tiež

V praxi by malo opatrenie fungovať napr. takto: Firma ABCX, s. r. o., ktorá má povinnosť na základe podaného daňového priznania za rok 2018 platiť mesačné preddavky vo výške 1 500 € (keďže neuplynula lehota na podanie daňového priznania, ktorá je po novom až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, dovtedy platí preddavky podľa roku 2018) a za mesiac apríl 2020 jej klesnú tržby oproti aprílu 2019 o viac ako 40 %, nebude uhrádzať za mesiac máj 2020 do 31.5.2020 mesačný preddavok, ale elektronicky odošle správcovi dane vyhlásenie o neplatení preddavkov na daň z príjmov kvôli poklesu tržieb.

To, ako vypočítať preddavky na daň z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby si môžete prečítať v článku Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2020 alebo Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2020.

Čo znamená odklad platby preddavkov na daň pre daňovníkov, ktorí majú určené platenie preddavkov na daň inak?

Ak daňovník má určené platenie preddavkov na daň z príjmov rozhodnutím správu dane o platení preddavkov na daň inak, t. j. daňovník, ktorý požiadal podľa § 34 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov správcu dane (t. j. daňový úrad) o určenie platenia preddavkov na daň inak, môže rovnako využiť neplatenie preddavkov na daň z príjmov.

Na tohto daňovníka sa vzťahujú rovnaké podmienky, t. j. ak daňovník má povinnosť platiť mesačné preddavky a v prípade, ak jeho tržby za mesiac apríl 2020 poklesnú o viac ako 40 % v porovnaní s tržbami za mesiac apríl 2019, môže predložiť správcovi dane vyhlásenie a využiť neplatenie preddavkov na daň z príjmov za mesiac máj 2020, aj keď má vydané rozhodnutie o určení preddavkov na daň inak.

Upozorňujeme, že ak správca dane však dodatočne zistí, že daňovník nesplnil podmienky na neplatenie preddavkov na daň z príjmov, nebude sa na neho vzťahovať platenie preddavkov na daň inak, ale bude povinný platiť riadne preddavky na daň z príjmov, t. j. tak ako keby nebolo rozhodnutie správcu dane o platení preddavkov na daň inak vydané.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

Zamestnanci (spĺňajúci zákonom stanovené podmienky) budú môcť začiatkom roka 2024 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023. Aké podmienky musí zamestnanec splniť? V akom termíne a na akom tlačive je potrebné zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie dane?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor)

Od roku 2024 sa podáva prehľad o zrazených preddavkoch na daň na novom tlačive, zmenou tiež prešiel formulár hlásenia, ktorý sa v apríli 2024 bude podávať za uplynulý rok. Aké sú nové vzory?

Daňový bonus na dieťa v roku 2024

Daňový bonus na dieťa si za uplynulé roky prešiel niekoľkými zmenami, úpravami a doplneniami. Aká je výška a aké podmienky platia pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky