Lex korona - mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti

Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, tzv. „lex korona“ upravuje napr. lehotu na podanie daňových priznaní, hlásení o vyúčtovaní dane, odklad splatnosti dlžnej dane a mnohé iné. Prinášame prehľad.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo dňa 31.3.2020 na skrátené legislatívne konanie rokovania vlády SR návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s koronavírusom“).

Návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s koronavírusom, tzv. „lex korona“ bol dňa 2.4.2020 schválený Národnou radou Slovenskej republiky v znení, ktorý popíšeme nižšie v článku. Zákon je účinný dňom zverejnenia v Zbierke zákonov, teda od 4. apríla 2020.

Cieľom tohto zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s koronavírusom je vytvoriť podmienky, ktoré zabezpečia pomoc a podporu jednotlivým skupinám obyvateľstva a zmiernia negatívne dopady pre fyzické osoby – nepodnikateľov, podnikateľov aj zamestnancov.

Parlament v súvislosti s riešením dopadov pandémie COVID-19 schválil aj zmeny v Zákonníku práce, ktoré nájdete v článku Novela Zákonníka práce od 4. 4. 2020 prijatá v súvislosti s koronavírusom.

Parlament 22.4.2020 schválil novelu lex korony, ktorou boli prijaté ďalšie mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti, ktoré sú súčasťou tzv. balíčka „Prvej pomoci zamestnancom, firmám a SZČO“, ktoré majú pomôcť zmierniť dopady šírenia nákazy koronavírusom. Viac o novinkách, ktoré lex korona 3 prináša, nájdete na Lex korona 3 – prehľad zmien vo finančnej oblasti (dane, eKasa, clá).

Akých oblastí sa týka zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti s koronavírusom?

Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s koronavírusom predložený MF SR obsahuje balík opatrení, ktorý je rozdelený do troch oblastí, a to:

  • daňová oblasť, colná oblasť a účtovná oblasť,
  • finančný trh, a
  • rozpočtové pravidlá.

V tomto článku si predstavíme mimoriadne opatrenia v daňovej, colnej a účtovnej oblasti, ktoré sú ustanovené tzv. „lex korona“.

Od kedy platia mimoriadne opatrenia predložené v zákone o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti s koronavírusom?

Mimoriadne opatrenia v zákone sa budú uplatňovať od dňa, kedy vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu, t. j. od 12. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR mimoriadnu situáciu odvolá a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona. Túto mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 budeme ďalej nazývať ako „obdobie pandémie“.

Mimoriadne opatrenia prijaté tzv. „lex korona“

1. Predlžuje sa lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tomto novom termíne bude aj daň z príjmov splatná. Viac informácií o automatickom odklade daňového priznania k dani z príjmov po skončení pandémie si môžete prečítať v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 posúva „lex korona“ do konca mesiaca po skončení pandémie. Posúva sa aj preddavkové obdobie u fyzických osôb, ktoré dosahujú príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, a to odo dňa nasledujúceho po uplynutí tejto novej lehoty na podanie daňového priznania. Taktiež platí, že v tomto daňovom priznaní je stále možné poukázať podiel zaplatenej dane podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Prečítajte si tiež

2. Predlžujú sa lehoty, ktoré má účtovná jednotka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov splniť počas obdobia pandémie, t. j. ide napr. o zostavenie účtovnej závierky, výročnej správy, ako aj o overenie účtovnej závierky audítorom a v neposlednom rade aj uloženie účtovných dokumentov do registra účtovných závierok, a to do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie alebo do lehoty na podanie daňového priznania, podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr. Daňový subjekt v prípade dodržania tohto termínu, nebude sankciovaný za správne delikty.

3. Predlžuje sa lehota na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane až do skončenia druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi na jeho žiadosť vystaviť potvrdenie o zaplatení dane, ktoré je prílohou tohto vyhlásenie najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (napr. ak pandémia skončí v júni 2020, zamestnanci sú povinní podať vyhlásenie o poukázaní podielu do 31.8.2020, pričom zamestnávateľ im potvrdenie o zaplatení dane na ich žiadosť vystaví do 15.8.2020). Upravuje sa aj účel použitia podielu zaplatenej dane u prijímateľa, a to tak, že každý prijímateľ podielu zaplatenie dane môže použiť podiel tejto dane aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie.

4. Predlžuje sa lehota na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane pre zamestnávateľa, a to do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (napr. ak pandémia skončí v júni 2020, lehota na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane je do 31.8.2020). Taktiež sa predlžuje aj lehota na vykonanie ročného zúčtovania dane pre zamestnancov, a to do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie (napr. ak pandémia skončí v júni 2020, lehota bude do 31.7.2020), pričom preplatky vypočítané zamestnancovi, zamestnávateľ vyplatí najneskôr pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie.

5. Za daňový nedoplatok sa nebude považovať dlžná suma dane, ktorej splatnosť uplynie počas obdobia pandémie, a to za podmienky, že daňový subjekt túto dlžnú sumu zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak daňovému subjektu počas obdobia pandémie vznikne daňový nedoplatok (napr. neuhradí daň splatnú 25.5.2020 a obdobie pandémie v tomto čase trvá), zákon sa bude na to pozerať tak, ako keby tento daňový nedoplatok nemal, ak ho do konca mesiaca po skončení obdobia pandémie zaplatí.

6. Daňový subjekt, ktorý nie je povinný komunikovať s finančnou správou elektronicky, môže počas obdobia pandémie podať podanie aj iným elektronickým spôsobom (napr. e-mailom, kde pripojí do prílohy vytlačené, podpísané a naskenované alebo odfotené podanie) a takéto podanie nemusí doručiť už do piatich dní v listinnej podobe. Pozor, ide o podávanie, ktoré nemá predpísanú štruktúrovanú formu, napr. takýmto spôsobom nemôže byť podané daňové priznanie. 

Prečítajte si tiež

7. Daňovému subjektu bude odpustené zmeškanie lehoty (napr. podanie odvolania a pod.), ak nevykoná určitý úkon v zákonom stanovenej lehote alebo v lehote určenej správcom dane. Predmetný úkon však musí daňový subjekt vykonať najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Upozorňujeme, že za zmeškanie lehoty sa nepovažuje podanie daňových priznaní, či platenie daní, ale ide napr. o lehotu na predloženie dokladov správcovi dane, či o lehotu na podanie odvolania daňového subjektu (ktorá, ak uplynie počas obdobia pandémie, daňový subjekt môže toto odvolanie podať ešte do jedného kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po skončení obdobia pandémie).

8. Upravuje sa doručovanie písomností do vlastných rúk podľa nových pravidiel pošty, a to tak, že v prípade, ak si daňový subjekt nevyzdvihne písomnosť do konca lehoty, ktorá bola uložená poštou, dňom doručenia písomnosti sa považuje posledný deň tejto lehoty (pošta oznámi uloženie písomnosti žltým papierikom).

9. Lehoty na vykonanie daňových kontrol budú počas obdobia pandémie prerušené, aj spätne, t. j. odo dňa 12.03.2020 až do konca skončenia obdobia pandémie (do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dôjde k odvolaniu mimoriadnej situácie). O čas, ktorý budú lehoty na vykonanie daňových kontrol pozastavené, sa zákonná lehota na vykonanie daňovej kontroly ex offo predlžuje. Pozor, ak ide o daňovú kontrolu oprávnenosti nadmerného odpočtu, správca dane môže vydať čiastkový protokol, aby tak mohol v tejto krízovej situácii byť nadmerný odpočet alebo jeho časť daňovníkovi vrátený.

10. Zoznamy finančnej správy nebudú počas obdobia pandémie aktualizované o daňových dlžníkov a platiteľov DPH, ktorí porušili svoje povinnosti.

Článok pokračuje pod reklamou

11. Daňové konania sa počas obdobia pandémie prerušujú (napr. vyrubovacie konanie). Výnimkou prerušenia je daňové konanie, v ktorom sa rozhoduje o vrátení daňového preplatku alebo uplatnenom nároku (napr. nadmerný odpočet), ak daňový subjekt nepredložil žiadne pripomienky, alebo ak je možné konanie ukončiť na základe listinných dôkazov (v prípade, ak by v konaní bolo potrebné vypočutie svedka, ktorý odmietne účasť na konaní, správca dane daňové konanie preruší, až do konca obdobia pandémie).

12. Lehota na zánik práva vyrubiť daň, plynutie lehoty, v ktorej sa premlčuje právo na vymáhanie daňového nedoplatkuplynutie lehoty na zánik práva vymáhať daňový nedoplatok sa počas obdobia pandémie prerušuje.

13. Všetky začaté daňové exekúcie sa počas obdobia pandémia odkladajú, pričom právne účinky týchto úkonov, ktoré už boli počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona v daňovej exekúcii vykonané, zostávajú zachované. Daňové exekúcie sa obnovia po skončení obdobia pandémie.

14. Opatrenia v oblasti správnych deliktov a sankcií:

  • daňové subjekty nebudú sankciované za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov v ustanovenej lehote, ak táto lehota uplynie počas obdobia pandémie, pričom podmienkou je, že daňový subjekt musí podať dodatočné daňové priznanie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,
  • ak výsledkom dodatočného daňového priznania bude zvýšenie dane z príjmov, ktorú mal daňový subjekt zaplatiť, pokuta za tento správny delikt sa bude počítať len do dňa začiatku obdobia pandémie (to znamená, že pokuta za tento správny delikt mu bude počítaná len do začatia obdobia pandémie, nie za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty na podanie daňového priznania do dňa podania dodatočného daňového priznania),
  • daňové subjekty nebudú sankciované úrokom z omeškania podľa osobitného predpisu, ak daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie v ustanovenej výške alebo vo výške určenej v rozhodnutí správu dane daň  z príjmov, vybraný preddavok na daň, daň vybranú zrážkou alebo zrazenú sumu na zabezpečenie dane, ktoré sa stali splatnými počas obdobia pandémie.

15. Dovoz zdravotníckeho materiálu z tretích krajín bude oslobodený od dovozného cla a DPH, pričom orgánom príslušným v schvaľovaní charitatívnych a dobročinných organizácií, ktoré budú oprávnené dovážať tovar s oslobodením od cla a DPH, bude Ministerstvo vnútra SR.

Prečítajte si tiež

16. Lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane z motorových vozidiel u daňovníkov, ktorým podľa osobitného predpisu vznikla povinnosť podať daňové priznanie za iné ako ročné zdaňovacie obdobie, t. j. u daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, s likvidáciou, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz, ktorý ukončil podnikanie alebo prerušil podnikanie alebo u osoby, ktorá podáva daňové priznanie do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel, sa považuje za splnenú, ak predmetné priznanie bude predložené do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

17. Daňový subjekt nebude platiť správny poplatok za úkony, ak podanie bude uskutočnené počas obdobia pandémie a účel podania je zmiernenie negatívnych následkov pandémie. Ak lehota na zaplatenie správneho poplatku, ktorá vznikla poplatníkovi na základe výzvy správneho orgánu uplynie počas obdobia pandémie, lehota sa považuje za splnenú, ak poplatok bude zaplatený do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. 

18. Predlžuje sa aj lehota na oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr. lekára), a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Daň z príjmov je rovnako splatná v tomto novom termíne.

19. V schválenom zákone nie je riešené vyplácanie preplatkov na dani vzniknutých podaním daňového priznania, ak v tomto daňovom priznaní o preplatok požiadajú. Preto, ak by ostalo v platnosti ustanovenie, že daňové preplatky na dani z príjmov sa vrátia najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania podľa osobitných predpisov (v tomto prípade pôjde o tento zákon), najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku, tak daňové preplatky sa budú vracať najskôr po mesiaci po skončení pandémie. Finančná správa však avizovala, že subjektom, ktoré daňové priznanie podali do 31. marca 2020, bude daňový preplatok vyplatený najneskôr 10. mája 2020. Ako to bude s ostatnými daňovými preplatkami, bude riešiť novela zákona. O zmenách vás budeme informovať v článku Vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2019 (v roku 2020)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?

Pomoc pre cestovný ruch: ministerstvo dopravy opäť otvorilo schému de minimis

Niektorí podnikatelia v cestovnom ruchu môžu opäť žiadať o kompenzácie za pandemické obdobie. Koho sa to týka, dokedy možno podať žiadosť a aké sú podmienky?

Pandemická OČR počas prázdnin: kedy je možné poberať dávku?

Niektorí rodičia či iní poistenci môžu dostávať zo Sociálnej poisťovne dávku pandemické ošetrovné aj počas letných školských prázdnin. Koho sa to týka a aké sú podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky