BOZP - povinnosti zamestnávateľa

BOZP znamená pre zamestnávateľa množstvo povinností, ktoré musí dodržiavať, aby ochránil život a zdravie zamestnancov. Prinášame vám prehľad povinností zamestnávateľa v oblasti BOZP.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, skrátene BOZP. Ide o neoddeliteľnú súčasť každého jedného pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Pre mnohých zamestnávateľov tieto písmená evokujú množstvo povinností, ktoré musia dodržiavať. Právna úprava BOZP je obsiahnutá v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Účelom BOZP je chrániť život a zdravie zamestnancov a minimalizovať poškodenie života a zdravia zamestnancov.

BOZP nie je namierené len voči zamestnávateľom. Predstavuje súbor práv a povinností aj pre zamestnancov. Je to však zamestnávateľ, na ktorého sa vzťahuje väčšina povinností v oblasti BOZP.

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP môžeme rozdeliť do nasledovných skupín:

 1. opatrenia na zabezpečenie BOZP v oblasti predvýroby,
 2. uplatňovanie všeobecných zásad prevencie,
 3. všeobecné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP,
 4. oboznamovanie a informovanie zamestnancov,
 5. povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia,
 6. kontrolná činnosť zamestnávateľa,
 7. spolupráca zamestnávateľa,
 8. povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancovi rekondičný pobyt,
 9. povinnosť v oblasti bezpečnosti stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov,
 10. povinnosť zamestnávateľa pri pracovnom úraze, chorobe z povolania a závažnej priemyselnej havárie,
 11. povinnosť zamestnávateľa v oblasti zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť.

Opatrenia na zabezpečenie BOZP v oblasti predvýroby

BOZP je potrebné dodržiavať nielen pri samotnom výkone pracovných činností, ale už aj v štádiu predvýroby resp. plánovania. Projektanti, konštruktéri a tvorcovia pracovných postupov sú povinní vyhotoviť projekty, návrhy strojov a pracovné postupy v súlade s pravidlami BOZP. Súčasťou týchto projektov a pracovných postupov musí byť aj vyhodnotenie možných nebezpečenstiev a ohrození.

Všeobecné zásady prevencie

Základným princípom BOZP je dodržiavanie tzv. všeobecných zásad prevencie pri vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Prevencia má prednosť pred následkami. Medzi všeobecné zásady prevencie patrí napr.:

 • prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku,
 • zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností pri výbere pracovného prostriedku, pracovných postupov a výrobných postupov,
 • vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť zamestnancom na svoje náklady zdravotné prehliadky a pitný režim.

Najpočetnejšou skupinou povinností v BOZP sú tzv. všeobecné povinnosti. Patrí tu napr.:

 • určovanie bezpečných pracovných postupov,
 • poskytovanie prestávok počas práce zamestnancom,
 • bezplatné poskytnutie ochranných prostriedkov zamestnancom a vedenie evidencie o tom, udržiavanie týchto prostriedkov v používateľnom a funkčnom stave; náklady na tieto prostriedky nesmie zamestnávateľ presunúť na zamestnanca.
 • poskytnutie pracovného odevu a topánok zamestnancom, ak odev a obuv podliehajú mimoriadnemu opotrebovaniu alebo znečisteniu,
 • zabezpečovanie pitného režimu pre zamestnancov,
 • povinnosť vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari.

Viac ohľadom všeobecných zásad BOZP a všeobecných povinností sa dočítate v článku Zásady a všeobecné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP.

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov

Zamestnávateľ je povinný školiť zamestnancov v oblasti BOZP.

Jednou z najznámejších povinností zamestnávateľa v oblasti BOZP je oboznamovanie a informovanie zamestnancov. Táto oblasť je známa aj pod názvom pravidelné školenia zamestnancov v oblasti BOZP. Bližšie ku školeniam sa dočítate v článku Školenie zamestnancov v oblasti BOZP.

Povinnosť zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života

Pri výkone práce môžu nastať situácie, kedy sa ocitne zamestnanec v ohrození života alebo zdravia. BOZP upravuje povinnosti zamestnávateľa aj v prípade, ak nastane takéto bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia zamestnancov. Na tomto úseku je zamestnávateľ povinný napr. určiť postup v takýchto situáciách, vzdelávať zamestnancov, zabezpečiť kontakt so záchrannými zložkami.

Kontrolná činnosť

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ je povinný nielen oboznámiť zamestnancov o BOZP a právnych predpisoch súvisiacich s BOZP. Je taktiež povinný po tomto oboznámení aj kontrolovať, či zamestnanci tieto predpisy na úseku BOZP reálne dodržiavajú. Je najmä povinný kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a stav technických zariadení. Ďalej je povinný kontrolovať, či zamestnanec nevykonáva prácu pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, či dodržiava zákaz fajčenia a či používa osobné ochranné pracovné prostriedky.

Ako má zamestnávateľ postupovať, keď zamestnanec príde do práce pod vplyvom alkoholu približujeme v článku Alkohol na pracovisku - kontrola a sankcie.

Spolupráca zamestnávateľa

Aj zamestnanci zohrávajú v oblasti BOZP svoju úlohu, v rámci ktorej majú svoje práva a povinnosti. Bližšie o právach a povinnostiach zamestnancov v oblasti BOZP sa dočítate v článku BOZP - povinnosti zamestnancov. Medzi ich práva patrí aj právo spolupracovať so zamestnávateľom na riešení problematiky BOZP. V rámci tejto spolupráce je naopak zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zamestnancami záležitosti, ktoré môžu vplývať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri výkone práce.

Prečítajte si tiež

Spolupráca sa však netýka len vzťahu zamestnávateľ - zamestnanci. Ak má viacero zamestnávateľov spoločné pracovisko, sú povinní navzájom spolupracovať v oblasti BOZP, napr. pri prevencii a vykonávaní opatrení na zaistenie BOZP.

Článok pokračuje pod reklamou

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancovi rekondičný pobyt

Ďalšou povinnosťou zamestnávateľov v oblasti BOZP je aj povinnosť zabezpečiť zamestnancovi rekondičný pobyt. Účelom rekondičného pobytu je predchádzať vzniku choroby z povolania. V článku Rekondičné pobyty z pohľadu BOZP sa dočítate viac k téme rekondičných pobytov.

Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a postupov

Zamestnávateľ je povinný v rámci BOZP zabezpečiť aj bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a postupov pri práci. Tieto povinnosti sa týkajú všetkých zamestnávateľov, teda aj tých, ktorý nevlastnia pracovné priestory, ale si ich iba prenajímajú. Stavby a pracovné priestory môže zamestnávateľ využívať na výkon práce iba v prípade, ak tieto stavby a priestory spĺňajú predpisy na zaistenie BOZP. Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa je povinnosť označiť miesta a pracoviská, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu alebo ohrozeniu zdravia zamestnanca.

Povinnosť zamestnávateľa pri pracovnom úraze, chorobe z povolania a závažnej priemyselnej havárie

Azda každý zamestnávateľ musel v rámci svojej podnikateľskej činnosti riešiť pracovný úraz zamestnanca, v horšom prípade chorobu z povolania. Pravidlá BOZP upravujú postup aj v tejto oblasti, teda stanovujú povinnosti pre zamestnávateľa, ako postupovať, ak dôjde k pracovnému úrazu, chorobe z povolania alebo priemyselnej havárii. Viac o povinnostiach zamestnávateľa pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania sa dočítate v článku Pracovné úrazy z pohľadu BOZP.

Povinnosť zamestnávateľa v oblasti zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť

Posledným bodom v rámci tohto dlhého zoznamu povinností je povinnosť zamestnávateľa mať vybraného zástupcu zamestnancov pre oblasť BOZP. V spoločnosti musí byť vymenovaný minimálne jeden, prípadne viacero zamestnancov za zástupcov pre oblasť BOZP. Tohto zamestnanca pre oblasť BOZP navrhujú odbory alebo samotní zamestnanci, ak u zamestnávateľa nie sú zriadené odbory. Zamestnanca možno zvoliť za zástupcu pre bezpečnosť len s jeho písomným súhlasom. Jeden zástupca môže zastupovať najviac 50 zamestnancov. V prípade, ak zamestnávateľ zamestnáva viac ako 100 zamestnancov, musí mať zriadenú aj tzv. komisiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tú tvoria zástupcovia zamestnancov pre oblasť BOZP. Jej úlohou je hodnotiť stav bezpečnosti, navrhovať opatrenia a vyjadrovať sa k BOZP.

Sankcie za porušenie povinnosti na úseku BOZP

Ako môžete vidieť, zamestnávateľ má veľmi veľa povinností na úseku BOZP. Takéto množstvo povinností môže mať niekedy za následok to, že zamestnávateľ niektorú povinnosť z tohto množstva povinností nesplní. Porušenie zákonných povinností môže viesť až k uloženiu pokuty od príslušných štátnych inštitúcii.

Prečítajte si tiež

Tomu, že BOZP treba venovať pozornosť, zodpovedá aj výška sankcií v prípade porušenia povinností. Je potrebné mať na pamäti, že účelom BOZP je ochrana života a zdravia zamestnancov. Tejto skutočnosti je prispôsobená aj výška pokuty za porušenie povinností na úseku BOZP.

Napr. ak porušením povinností zákona o BOZP vznikne pracovný úraz, ktorý mal za následok smrť zamestnanca, Inšpektorát práce môže zamestnávateľovi uložiť pokutu do 33 000 eur. V prípade porušenia zákona o BOZP hrozí zamestnávateľovi pokuta do 100 000 eur. Najvyššia možná pokuta je však až do výšky 200 000 eur, ktorú môže zamestnávateľovi uložiť inšpektorát práce za závažné porušenie zákona o BOZP. Závažným porušením je napr. neposkytnutie ochranných pracovných prostriedkov alebo nedodržanie podmienok pre prácu tehotných žien.

Zhrnutie na záver

Pri zamestnávaní sa môžeme stretnúť s pojmom bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Účelom BOZP je preventívne chrániť zamestnancov, aby pri výkone práce nebol ohrozený ich život alebo zdravie. BOZP prináša pre zamestnávateľa množstvo povinností, ktoré musí dodržiavať s cieľom zabezpečiť ochranu života a zdravia pri vykonávaní práce. Dodržať všetky povinnosti pre zamestnávateľa je nesmierne náročné. Za porušenie povinností v oblasti BOZP môže zamestnávateľ dostať pokutu až do výšky 200 000 eur, čo pre zamestnávateľa môže byť až likvidačné. Preto treba problematike BOZP venovať náležitú pozornosť a dodržiavať všetky zákonné povinnosti.


BOZP a PO - rýchlo a bez starostí, kontaktuje nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa BOZP a PO.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle: povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Pracovné úrazy v dôsledku (nielen) horúčav na pracovisku: povinnosti a prevencia

Vyčerpanie, nepozornosť či malátnosť, ktoré v období leta hrozia, môžu zapríčiniť pracovný úraz. Čo ním (nie) je a na čo by mali myslieť zamestnanci aj zamestnávatelia?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky