Zvýhodnený alebo bezúročný podnikateľský úver na prekonanie koronakrízy

Praktické informácie, ako a kde je možné získať zvýhodnený alebo bezúročný podnikateľský úver na preklenutie ťažkého obdobia v súvislosti s COVID-19 a koronakrízou.

Nie každá ohlásená štátna pomoc je už reálne dostupná, opatrenia sa menia za pochodu a veľa podnikateľov sa v ohlásenej pomoci na prekonanie koronakrízy nevie vyznať. Preto sme pre podnikateľov pripravili prehľad reálne dostupných zvýhodnených či bezúročných úverov a zároveň chceme ukázať postup, ako je možné zvýhodnené úverové financovanie získať. Článok budeme postupne aktualizovať, tak, ako budú reálne možnosti pribúdať.

Antikorona záruka za podnikateľské úvery

Štát sa okrem iných foriem podpôr podnikateľov rozhodol cez Slovak Investment Holding (SIH) pomôcť získať výhodné úverové financovanie podnikateľom, ktorých fungovanie je ovplyvnené priamo pandémiou alebo karanténnymi opatreniami zameranými na zamedzenie šírenia koronavírusu.

Slovak Investment Holding je štátna akciová spoločnosť, ktorú prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky vlastní Ministerstvo financií. Jej poslaním je okrem iného podpora malých a stredných podnikov, pomocou finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, inak povedané z eurofondov.

„Antikorona záruka“ je nový finančný nástroj, ktorý SIH priniesol s cieľom pomôcť podnikateľom vysporiadať sa s ťažkou aktuálnou situáciou a udržať pracovné miesta. Pre úplnosť dodávame, že táto pomoc bude zahŕňať aj nevyčerpané eurofondy v sume približne 300 miliónov eur, ktoré na pomoc podnikateľom zasiahnutých koronakrízou avizoval vicepremiér pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík.

Ktoré banky budú poskytovať úvery vďaka antikorona záruke

Antikorona záruka bude, resp. začína fungovať v spolupráci s komerčnými bankami. O spoluprácu prejavilo záujem 9 bánk, zatiaľ (k 24. aprílu 2020) majú podpísané zmluvy o spolupráci:

 1. Slovenská sporiteľňa,
 2. VÚB a 
 3. BKS Bank.

Slovenskú sporiteľňu a VÚB špeciálne predstavovať netreba, BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR je jednou z najmenších bánk pôsobiacich na slovenskom trhu. Možno predpokladať, že veľké bankové domy budú mať snahu týmito úvermi pomôcť svojim existujúcim klientom, BKS avizuje, že plánuje poskytovať tieto zvýhodnené a bezúročné úvery nielen existujúcim, ale aj novým klientom banky.

Kedy budú podnikateľské úvery zvýhodnené a kedy bezúročné?

Banky po podpise zmluvy so SIH začnú poskytovať podnikateľom preklenovacie úvery, ktoré budú mať zvýhodnené úroky a to na základe:

 • bankovej záruky a
 • dotácie úrokov.

Banková záruka zníži úrok o polovicu

Banková záruka predstavuje pre banku, ktorá poskytuje úver nižšie riziko, pretože ak úver nebude podnikateľ splácať, 80 % úveru bude banke vyplatených z bankovej záruky. Nižšie riziko pre banku znamená nižšiu rizikovú prirážku k úrokovej sadzbe = nižší úrok pre klienta. Je to podobné, ako pri hypotéke, ktorá má nižší úrok ako spotrebný úver, lebo banka má v prípade hypotéky zabezpečenie úveru vo forme záložného práva na vašu nehnuteľnosť, spotrebný úver býva vo väčšine prípadov nezabezpečený.

Základným kritériom získanie bankovej záruky na podnikateľský úver je udržanie podnikateľskej činnosti minimálne jeden rok (po poskytnutí úveru). Banka zníži úrok o 50 % na základe bankovej záruky podnikateľovi na preklenovacom úvere.

Dotácia úrokov umožní bezúročný úver

Maximálna dotácia úrokov je vo výške 4 %, to znamená, že ak banka o vyhodnotení bonity klienta ponúkne podnikateľovi úrok vo výške 3 %, podnikateľ bude mať poskytnutý úver bezúročne. Dotácia úrokov je naviazaná na udržanie pracovných miest, resp. ich rozšírenie v období jedného roka odo dňa prvého čerpania podnikateľského úveru.  Sledovať sa bude priemerný počet riadnych zamestnancov oproti priemernému  stavu riadnych zamestnancov za 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o úver.

Ďalšou podmienkou je v období 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru neexistencia záväzkov po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na poistnom na povinné  poistenie voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni.

Preklenovací podnikateľský úver môže byť zvýhodnený oboma formami, a to po splnení podmienok. Orientačne sa podnikatelia takouto formou budú môcť dostať k úverovým peniazom s úrokom od 0 do 2 %.

Prečítajte si tiež

Zároveň treba pripomenúť, že aj zvýhodnený úver je stále úver, a nie dotácia. Požičané peniaze je potrebné vrátiť podľa dohodnutých podmienok. 

Príklad na bezúročný podnikateľský úver

Podnikateľovi by bol bankou poskytnutý bežný prevádzkový úver za 6 %. Vďaka bankovej záruke zníži banka úrokovú sadzbu na 3 % a ak podnikateľ udrží pracovné miesta, tak dostane dotáciu úrokov vo výške 3 %, t. j. bude mať bezúročný úver, takže banke splatí len požičané peniaze.

Parametre zvýhodnených alebo bezúročných podnikateľských úverov

Splatnosť: 3 – 4 roky, s možnosťou úplného odkladu splátok počas prvého roka. Pri odklade splátok je možné oproti bežnému odkladu splátok neplatiť celú splátku úveru, nielen splátku istiny.

Výška úveru: maximálna výška úveru je 1,18 mil. eur na podnikateľský subjekt (IČO).    

Poplatky: poskytnutie úveru, prípadne jeho predčasné splatenie je bez poplatku. Podnikatelia neplatia ani poplatok za bankovú záruku.

Kto môže požiadať o zvýhodnený alebo bezúročný úver?

O zvýhodnené preklenovacie úvery môžu požiadať len podnikatelia, ktorí preukázateľne utrpeli kvôli koronavírusu. Preukazovať sa tento stav budú vo forme čestného prehlásenia, prípadne pri podávaní žiadosti o úver, podľa podmienok konkrétnej banky.

Zvýhodnené úvery týmto programom sú určené malým a stredným podnikateľom (obrat do 50 mil. eur, počet zamestnancov max. 250), ktorí sú zriadení a podnikajú na území SR, vrátane Bratislavského kraja a nespĺňajú definíciu „podnik v ťažkostiach“ a zároveň nepôsobia v oblasti rybolovu, či prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov.

Žiadatelia o úver nemôžu spadať do najvyššej kategórie kreditného rizika, podľa metodiky konkrétnej banky, v ktorej žiadajú o úver.

Pomoc v rámci tohto finančného nástroja je poskytovaná v súlade s podmienkami de minimis t. j.  pomoc nesmie presiahnuť pre jediný podnik 200 000 eur. Ak čerpáte štátnu pomoc aj z iných nástrojov, odkontrolujte si výšku pomoci, aby ste nepresiahli celkový limit.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako je možné požiadať o zvýhodnené alebo bezúročné úvery?

Podnikatelia môžu požiadať o úver v spolupracujúcej banke, to znamená, že o úver sa nežiada priamo v SIH, ale v komerčnej banke. Zatiaľ začala žiadosti o úver prijímať iba Slovenská sporiteľňa, banky budú postupne pribúdať.

Náš tip: O zvýhodnený úver požiadajte v banke, ktorej služby využívate pri svojom podnikaní. Nad inou bankou uvažujte vtedy, ak vaša banka nie je do programu antikorona záruka zapojená a preklenovací úver bude pre vás akútny.

Aký je účel zvýhodnených alebo bezúročných úverov?

Úverové peniaze je možné použiť na investičné účely (obstaranie strojov, technológií a pod.) a na prevádzkové účely (udržanie pracovných miest).

Prečítajte si tiež

Úverové peniaze nie je možné využiť na účely, ktoré sa realizovali ešte pred podaním žiadosti o úver, ani na refinancovanie, či konsolidáciu existujúcich úverov.

Existujú aj iné možnosti zvýhodnených alebo bezúročných úverov?

Okrem „SIH antikorona záruky“ ohlásilo podporu podnikateľov aj Ministerstvo financií, a to cez zvýhodnené úvery pre podnikateľov v celkovej hodnote približne 50 miliónov eur, ktoré budú poskytovať:

 • Slovenská záručná a rozvojová banka (úvery od 10 000 – 350 000 eur) a
 • Eximbanka (úvery od 100 000 – 500 000 eur).

O zvýhodnené úvery zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB) už môžu podnikatelia žiadať. Eximbanka (EXIM) spúšťa špeciálny projekt na pomoc podnikateľom od pondelka 27. apríla 2020.

Na získanie bezúročného úveru musia podnikatelia splniť viacero podmienok. Minimálne jeden rok udržať svoju podnikateľskú činnosť, udržať zamestnanosť a na konci obdobia nesmú mať dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch.

Základné podmienky podnikateľských úverov v SZRB a EXIM

 • výška úveru nesmie presiahnuť 50 % obratu za rok 2019,
 • MSP musí vykonávať činnosť minimálne jedno resp. dve účtovné obdobia,
 • doba splatnosti úveru 3 roky,
 • odklad splácania istiny a úrokov bude 1 rok, pričom úver sa bude splácať počas zostávajúcich 24 mesiacov,
 • úroková sadzba úveru bude 4,00 % p. a. ako pevne fixovaná sadzba na celé obdobie splatnosti úveru,
 • bonifikovať sa bude celá úroková sadzba (pôjde teda o bezúročný úver, za splnenia podmienok),
 • bonifikácia úroku sa začne vyplácať až po uplynutí ročného odkladu úveru, ak malý a stredný podnik:
 1. počas tohto ročného odkladu úveru udrží zamestnanosť,
 2. po uplynutí tohto ročného odkladu úveru nebude mať žiadne záväzky po lehote splatnosti viac ako 1  mesiac na sociálnych a zdravotných odvodoch.

Aktuálny prehľad všetkých schválených opatrení a štátnej pomoci pre podnikateľov pri boji s koronavírusom, nájdete v článku Veľký prehľad štátnej pomoci a opatrení pre podnikateľov v koronakríze.


Poradenstvo v oblasti financií

Ak máte otázky k aktuálnej téme článku alebo potrebujete poradiť v oblasti poistenia, úverov alebo sporenia/investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomohli sme už desiatkam spokojných klientov.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť SMORON & CO. s.r.o., IČO: 52588076. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Inovovať vo firmách pomáhajú univerzity: ako využiť ich výskumný potenciál?

Ako môžu podnikatelia spolupracovať so slovenskými univerzitami, čo všetko môžu získať a ako postupovať v prípade záujmu? Súhrn základných informácií.

Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky