SOS dotácia pre občanov v krízovej situácii bez príjmu

Vláda SR schválila 5. typ príspevku, tzv. SOS dotáciu pre osoby, ktoré prišli po vyhlásenom núdzovom stave o príjem. Aké podmienky musia byť splnené a ako požiadať o dotáciu?

Dňa 28.4.2020 bolo schválené Nariadenie Vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým bola schválená dotácia na podporu humanitárnej pomoci v čase krízovej situácie, a to s účinnosťou od 30.4.2020.

Ide o schválené opatrenie č. 5, ktorým chce štát pomôcť osobám v čase tejto krízovej situácie. O dotáciu môže požiadať tá osoba, ktorá z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, z ktorej mala príjem pred dňom vyhlásenia krízovej situácie, a to cez webový portál pomahameludom.sk alebo neprepustaj.sk.

Táto dotácia na podporu humanitárnej pomoci sa uvedeným nariadením Vlády SR zavádza na obdobie v čase mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a na ďalšie bezprostredne nasledujúce obdobie po skončení krízovej situácie.

Aké zmeny nastali v jednotlivých opatreniach pre SZČO od mája 2020, nájdete v článku Príspevky pre podnikateľov kvôli koronavírusu – zmeny od apríla 2020.

Kto má nárok na dotáciu na podporu humanitárnej pomoci počas vyhláseného núdzového stavu?

Nárok na dotáciu na podporu humanitárnej pomoci má fyzická osoba, ktorá:

 • z dôvodu krízovej situácie v súvislosti s COVID-19 nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia núdzového stavu (pred dňom 13.03.2020),
 • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia,
 • nie je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku alebo poberateľom príspevku na opatrovanie,
 • nie je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa opatrenia č. 1 až opatrenia č. 4,
 • spĺňa podmienky v zmysle § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to tým, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a nie je voči osobe vedený výkon rozhodnutia.

Ako upozornilo Centrum lepšej regulácie zo Slovak Business Agency, podmienka, že má žiadateľ vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom (ktorej splnenie je potrebné čestne vyhlásiť v žiadosti), si odporuje so zámerom, ktorý stanovil, že u osoby, ktorá podáva žiadosť o SOS dotáciu, sa táto podmienka sledovať nebude. V schválenom nariadení vlády je uvedené, že podmienka, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti a podmienka, že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom voči daňovému úradu a colnému úradu, ustanovené zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa na účel poskytnutia dotácie považujú za splnené. Je teda predpoklad, že táto podmienka sa ešte v žiadosti upraví, nakoľko jej splnenie by nemalo byť potrebné. Článok budeme v tomto smere aktualizovať.

Príklady na osoby, ktoré môžu podať žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci

Medzi osoby, ktoré môžu podať žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci patrí napr.:

 • živnostník, ktorý si nemohol uplatniť nárok na príspevok podľa Opatrenia č. 2 alebo č. 4, a to z dôvodu, že nemal zaplatené odvody alebo zaplatenú daň z príjmov za rok 2018,
 • osoba, ktorá pred 13.3.2020 pracovala na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (napr. dohoda o pracovnej činnosti), ktorej platnosť naďalej v roku 2020 trvá a nemá z nej príjem,
 • osoba, ktorá pred 13.3.2020 pracovala na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (napr. dohoda o pracovnej činnosti), ktorej platnosť bola ukončená,
 • SZČO, ktorá má prerušenú alebo zrušenú živnosť.

Aká je výška dotácie na podporu humanitárnej pomoci počas vyhláseného núdzového stavu?

Prečítajte si tiež

Výška dotácie na podporu humanitárnej pomoci bude poskytovaná v sume najviac 1 600 € v príslušnom rozpočtovom roku, pričom sa poskytuje za každý mesiac, v ktorom sú splnené ustanovené podmienky, a to mesačne:

 • v sume 210 € (za mesiac od apríla 2020),
 • v sume 105 € (za mesiac marec 2020).

Žiadať má nárok na dotáciu aj v tom prípade, ak sú ustanovené podmienky splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci (od mesiaca apríl 2020) alebo najmenej 10 kalendárnych dní (za mesiac marec 2020). V prípade, ak sú splnené podmienky len za časť mesiaca, žiadateľ dostane plnú sumu dotácie.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako požiadať o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci počas vyhláseného núdzového stavu?

Osoba, ktorá spĺňa podmienky nároku na dotáciu na podporu humanitárnej pomoci musí predložiť Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky. Žiadosť nájdete na portáli pomahameludom.sk.

Prečítajte si tiež

Vyplnenú a podpísanú žiadosť je potrebné predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a to poštou alebo výnimočne osobne do podateľne ministerstva. Obsahom tejto žiadosti je aj čestné vyhlásenie, ktorým osoba, ktorá podáva žiadosť vyhlasuje, že spĺňa ustanovené podmienky.

Upozorňujeme, že schválenie, resp. neschválenie dotácie sa žiadateľovi neoznamuje, táto informácia bude uvedená v zozname zverejnenom na webovom sídle ministerstva.

Do kedy je potrebné podať žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci?

Ak osoba splnila všetky ustanovené podmienky podáva žiadosť za mesiac marec 2020 a apríl 2020 najneskôr do 15.05.2020.

Ak žiadateľ neoznámi ministerstvu do 20.5.2020 zmenu skutočností, t. j. že opätovne začal vykonávať zárobkovú činnosť s nárokom na príjem, bude mu vyplatená dotácia aj za mesiac máj 2020, a to do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Financovanie podnikania cez úver, dlhopisy či akcie: čo sa oplatí?

Žiadať o úver z banky, získať financie od investorov formou dlhopisov alebo ísť do vydania akcií? Čo zvážiť pri výbere a ako postupovať, priblížil riaditeľ Burzy cenných papierov v Bratislave.

Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Potrebujete auto na podnikanie? Viac sa ho oplatí prenajať ako kúpiť

Aké sú mesačné náklady pri prenájme vozidla v porovnaní s finančným lízingom či kúpou auta za „vlastné peniaze“? Aké ďalšie výhody prináša operatívny lízing?

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky