OČR a PN v súvislosti s koronavírusom – čo platí od marca 2020?

Schválená novela zákona o sociálnom poistení rieši nárok na ošetrovné (OČR) počas vyhláseného núdzového stavu, ako aj dočasnú PN v dôsledku karantény alebo izolácie. Aké zmeny nastali?

Dňa 25.3.2020 Národná rada Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktorá upravuje okrem iného aj podmienky nároku na ošetrovné (tzv. OČR-ku) a nemocenské (tzv. PN-ku) v súvislosti s aktuálnym šírením koronavírusu (COVID-19).

Novela zákona o sociálnom poistení je účinná dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, teda od 27. marca 2020.

Kto má nárok na ošetrovné (tzv. OČR-ku) počas vyhláseného núdzového stavu?

Novela zákona o sociálnom poistení vymedzuje nasledovné prípady, v ktorých má osoba nemocensky poistená (t. j. zamestnanec, povinne nemocensky poistená SZČO, ako aj dobrovoľne nemocensky poistená osoba) nárok na ošetrovné:

1. Nárok na ošetrovné počas núdzového stavu v súvislosti s koronavírusom si môže uplatniť nemocensky poistený rodič, a to bez potvrdenia detského lekára, ak sa celodenne a osobne stará o dieťa:

 • do dovŕšenia 11 rokov veku (t. j. dieťa, ktoré má ku dňu podania žiadosti o ošetrovné najviac 10 rokov + 364 dní),
 • do dovŕšenia 18 rokov veku, v prípade, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Pričom platí, že rodič si môže uplatniť nárok na ošetrovné v týchto prípadoch:

 • ak bola dieťaťu nariadená karanténna alebo izolácia,
 • ak bolo predškolské zariadenie, školské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje dieťaťu starostlivosť zatvorené rozhodnutím príslušných orgánov,
 • ak fyzická osoba, ktorá sa o dieťa inak stará, nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečovať túto starostlivosť (napr. jej bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia, prípadne bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia).

2. Nárok na ošetrovné počas núdzového stavu v súvislosti s koronavírusom si môže uplatniť aj nemocensky poistený rodič, a to podľa potvrdenia príslušného lekára, ak  osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia 16 rokov veku, v tom prípade ak si to jeho zdravotný stav vyžaduje.

3. Nárok na ošetrovné počas núdzového stavu v súvislosti s koronavírusom si môže uplatniť aj nemocensky poistená osoba, ktorá sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa tejto osobe poskytuje sociálna služba, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v dňom bolo nariadené karanténne opatrenie.

Aké podmienky platia v súvislosti s OČR po ukončení núdzového stavu a kto bude mať nárok na OČR počasa letných práznin, nájdete v článku Pandemická OČR cez letné prázdniny.

Ako dlho trvá nárok na ošetrovné počas núdzového stavu a ktorý z rodičov si môže nárok na OČR uplatniť?

V čase núdzového stavu v súvislosti s koronavírusom bude trvať nárok na ošetrovného od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti až do dňa skončenia tejto potreby, t. j. po celú dobu zatvorenia školských, či predškolských zariadení, ako aj po celú dobu zatvorenia sociálnych služieb, ak sú tieto služby dieťaťu poskytované.

V prípade, ak majú rodičia viacero detí, na ktoré si budú uplatňovať nárok na ošetrovné, nárok na ošetrovné má iba jeden rodič na všetky deti (to znamená, že rodičia si nemôžu nárok na ošetrovné na deti rozdeliť, ale uplatňujú si na všetky spolu). Novela zákona o sociálnom poistení však dovoľuje počas ošetrovného sa rodičom vystriedať, a to v súvislosti aj s potrebou opätovného nástupu do práce. Rodič, ktorý sa potrebuje vrátiť do práce a ktorý si uplatňoval nárok na ošetrovné, tak musí požiadať o zastavenie výplaty ošetrovného, aby mal druhý z rodičov nárok na ošetrovné.

Ako si uplatniť nárok na ošetrovné a aká je jeho výška počas núdzového stavu?

Výška ošetrovného (OČR-ky) ostáva nezmenená, t. j. vypláca sa vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Ako vypočítať denný vymeriavací základ, ako aj podmienky získania nároku na ošetrovné, nájdete v článku OČR a zatvorené školy a škôlky pre koronavírus

Rodič si uplatní nárok na ošetrovné prostredníctvom vyplnenej nasledovnej „Žiadosti o ošetrovné, a to emailom, prípadne poštou na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, a to u zamestnanca podľa sídla zamestnávateľa alebo jeho organizačnej zložky a u živnostníka (SZČO) podľa trvalého bydliska.

Prečítajte si tiež

Zároveň upozorňujeme, že tí rodičia, ktorí si uplatnili nárok na ošetrovné v súvislosti s koronavírusom, musia do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne poslať aj „Čestné vyhlásenie“, v ktorom oznámia Sociálnej poisťovni skutočnosti, ktoré sú potrebné pre nárok na ošetrovné za príslušný mesiac. Je potrebné, aby uvedené čestné vyhlásenie poslal každý rodič za seba, a to ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Ak rodič doručí toto vyhlásenie v neskoršom termíne, bude mu ošetrovné vyplatené neskôr (v nasledujúcom termíne, napr. za marec až v máji).

Viac informácií nájdete v článku Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie

Povinné sociálne poistenie sa neplatí a ani neprerušuje pri ošetrovnom

Novela zákona o sociálnom poistení v § 293es rieši aj to, že počas celej doby nároku na ošetrovné, t. j. od prvého do posledného dňa sa povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti:

 • neprerušuje (podľa starých pravidiel sa tieto poistenia prerušujú od 11. dňa ošetrovného),
 • ani neplatí.

Uvedené znamená, že:

 • zamestnávateľ nemusí za takéhoto zamestnanca posielať „Registračný list fyzickej osoby (RLFO) – prerušenie“,
 • povinne poistený živnostník (SZČO), či dobrovoľne nemocensky poistená osoba počas celej doby ošetrovného neplatí povinné odvody do Sociálnej poisťovne.
Článok pokračuje pod reklamou

Zmeny v súvislosti s poskytovaním nemocenského (tzv. PN-ky)

Novelou zákona o sociálnom poistení, boli odsúhlasené tieto zmeny, ktoré sa týkajú vyplácania nemocenského a dočasnej PN:

 • nárok na nemocenské má aj osoba, ktorá bola uznaná za dočasne PN v tom prípade, ak jej bola nariadená izolácia,
 • zamestnávatelia nebudú vyplácať náhradu príjmu počas prvých desiatich dní PN u zamestnancov v karanténne alebo izolácii,
 • výška nemocenského bude 55 % z denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu už od prvého dňa.

Nárok na nemocenské (PN-ku) má aj osoba, ktorej bola nariadená izolácia

Podľa § 33 ods. 1 zákona o sociálnom poistení má nárok na nemocenské tá osoba (t. j. zamestnanec, povinne nemocensky poistená SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba), ktorá bola uznaná za dočasne práceneschopnú (PN) pre chorobu, úraz alebo ak jej bolo nariadené karanténne opatrenie. Novelou zákona o sociálnom poistení a v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom, má nárok na nemocenské aj tá osoba, ktorá bola uznaná za dočasne PN, ak jej bola nariadená izolácia.

Nemocenské bude vyplácať Sociálna poisťovňa vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu

Po nadobudnutí účinnosti novely zákona odpadá zamestnávateľom povinnosť vyplácať náhradu mzdy za prvých desať dní dočasnej PN svojim zamestnancom, ak budú dočasne uznaní za práceneschopných z dôvodu nariadenia karanténny alebo izolácie počas vyhláseného núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19.

Prečítajte si tiež

Novela zákona o sociálnom poistení totiž schválila vyplácanie nemocenského od prvého dňa dočasnej PN vo vyššie uvedenej situácii, t. j. zamestnanec nedostane náhradu mzdy za prvých desať dní od zamestnávateľa a od 11. dňa nemocenské od Sociálnej poisťovne, ale rovno mu bude vyplácané nemocenské Sociálnou poisťovňou.

Druhou dôležitou zmenou v oblasti PN je zmena výšky nemocenského, a to na 55 % z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo z pravdepodobného DVZ, a to už od prvého dňa dočasnej PN, teda aj za prvé tri dni. Táto sa zmena týka zamestnancov, ako aj povinne nemocensky poistenej SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, ktorá bola uznaná za dočasne PN v dôsledku karantény alebo izolácie kvôli koronavírusu.

Aký je rozdiel medzi bežnou a pandemickou PN-kou, resp. OČR-kou a informácie o platení odvodov SZČO, nájdete v článku Odvody SZČO (živnostníka) počas PN a OČR.

Ešte raz upozorňujeme, že tieto zmeny v zákone o sociálnom poistení sa týkajú len osôb, ktoré boli uznané dočasne PN kvôli karanténne alebo izolácii v súvislosti s ochorením COVID-19.

Výšku nemocenských dávok v roku 2020, či maximálnu výšku OČR, PN a materského, nájdete v článku Maximálne nemocenské dávky v roku 2020 (PN, OČR, materské)

Informácie o tom, ako určiť denný vymeriavací základ, či aké podmienky musí splniť osoba pre priznaniu nároku na dočasnú PN nájdete v článku Pracovná neschopnosť (PN) zamestnanca v roku 2020 – povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa alebo Práceneschopnosť (PN) živnostníka v roku 2020

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky