Ako vyplniť daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2021

Postup pre živnostníkov s preukázateľnými výdavkami na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2021 a vyplnené vzorové daňové priznanie.

SZČO (živnostník), ktorého zdaniteľné príjmy (t. j. príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené) za rok 2021 presahujú sumu 2 255,72 €, alebo ktorý vykáže daňovú stratu (aj keď výšku príjmov nepresiahol), je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 v zákonnej lehote, t. j. do 31. marca 2022 (vrátane). Túto lehotu je možné predĺžiť podaním odkladu, a to o celé tri kalendárne mesiace, alebo o celých šesť kalendárnych mesiacov, ak mala SZČO (živnostník) aj príjmy zo zdrojov v zahraničí.

V tomto článku si na príklade živnostníka Jozefa ukážeme, ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 – typ B s uplatnením preukázateľných výdavkov.

Tip: v článku Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2021 – ako na to? nájdete desať krokov, ktoré vám pomôžu vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021. Ak vás zaujíma vyplnenie daňového priznania SZČO pri uplatnení paušálnych výdavkov, prečítajte si článok Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2021.

Čo je potrebné k vyplneniu daňového priznania k dani z príjmov SZČO (živnostníka) za rok 2021?

SZČO (živnostník), ktorý uplatňuje preukázateľné výdavky pri vypĺňaní daňového priznania čerpá údaje z daňovej evidencie alebo z evidencie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Tip: v článku Paušálne vs. skutočné daňové výdavky: na čo dať pozor pri ich uplatnení nájdete, aký je rozdiel medzi týmito výdavkami a podmienky ich uplatnenia.

Pozor, v prípade, ak SZČO (živnostník) vedie jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, považuje sa za účtovnú jednotku a teda okrem daňového priznania k dani z príjmov v zákonnej lehote je povinná podať aj účtovnú závierku.

Jozef podniká ako živnostník už dlhšie a každý rok vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Z tejto evidencie sú nám známe tieto údaje, ktoré potrebujeme na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2021:

 • výšku zdaniteľných príjmov zo živnosti: 40 500 €,
 • výšku preukázateľných výdavkov zo živnosti: 26 600 €, z toho je výška zaplatených odvodov do Sociálnej poisťovne 2 380 € a výška zaplatených odvodov do zdravotnej poisťovne 1 520 € (nedoplatky ani preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia nemal),
 • výška pohľadávok k 1.1.2021: 350 € a výška pohľadávok k 31.12.2021: 1 200 €,
 • výška záväzkov k 1.1.2021: 0 € a výška záväzkov k 31.12.2021: 580 €,
 • zostatková cena hmotného majetku zaradeného do obchodného majetku k 1.1.2021: 15 000 € a k 31.12.2021: 32 000 € (v priebehu roka kúpil auto do podnikania).

Jozef si chce uplatniť v daňovom priznaní k dani z príjmov nárok na:

 • daňový bonus na dieťa, ktoré má 5 rokov,
 • daňový bonus na dieťa, ktoré má 12 rokov.

O Jozefovi vieme ešte, že v roku 2021:

 • bol na pandemickej nemocenskej dvakrát, ale výška tohto príjmu nie je pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov podstatná, nakoľko nemocenská dávka je príjem oslobodený od dane a tie sa do daňového priznania neuvádzajú,
 • si neuplatňoval nárok na príspevok od štátu v rámci projektu Prvá pomoc plus a teda nie je povinný upraviť výšku daňových výdavkov. Viac informácií nájdete v článku Zdaňovanie príspevkov prvej pomoci pre zamestnávateľov a SZČO v daňovom priznaní.

Vyplnené daňové priznanie k dani z príjmov SZČO (živnostníka) za rok 2021 s uplatnením preukázateľných výdavkov – príklad

Všetky fyzické osoby – podnikatelia (teda aj náš živnostník Jozef) sú povinné komunikovať so správcom dane výlučne elektronicky. To znamená, že daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 musí Jozef vyplniť elektronicky po prihlásení sa na portál finančnej správy vo svojej osobnej internetovej zóne (alebo môže za seba niekoho autorizovať). V tomto prípade budeme vypĺňať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B.

Tip: ak nemáte ešte zriadenú elektronickú komunikáciu so správcom dane, pomôže vám postup uvedený v článku Ako si vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom.

V nasledujúcej časti si popíšeme postup, ako sme vyplnili vzorové daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typu B za rok 2021 s uplatnením preukázateľných výdavkov v krokoch:

1. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: táto strana slúži na identifikáciu osoby, ktorá podáva daňové priznanie. Osoba, ktorá sa prihlási do svojej osobnej internetovej zóny (cez webovú stránku finančnej správy), už spravidla nemusí zadávať svoje údaje do elektronického formulára daňového priznania, nakoľko systém už automaticky tieto údaje vyplní. Ide o údaje:

 • na riadku 01 – DIČ,
 • druhu daňového priznania – riadne,
 • v kolónke za rok: 2021,
 • na riadku 03 – SK NACE, pozor tento riadok formulár automaticky nevypĺňa a fyzická osoba tu vyplní číslo SK NACE podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností, pričom je tu potrebné uviesť číslo a názov hlavnej, prevažnej činnosti, t. j. činnosti v rámci podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, z ktorej v zdaňovacom období fyzická osoba dosiahla najvyšší príjem,
 • I. oddielu – priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu.

Napriek tomu, že nejde o povinné riadky, odporúčame na tejto strane vyplniť aj riadok 27 a riadok 28, t. j. telefónne číslo a e-mailovú adresu, a to z dôvodu prípadných chýb vo formulári, nakoľko vás vie správca dane kontaktovať touto formou.

2. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: v prípade Jozefa je na tejto strane dôležitý III. oddiel – údaje na uplatnenie zníženia základu dane a daňového bonusu, nakoľko vyplnením tohto oddielu si Jozef uplatní nárok na daňový bonus na svoje deti.

Na tejto strane vyplníme riadok 33, do ktorého uvedieme:

 • priezvisko a meno pre obe deti,
 • rodné čísla detí,
 • mesiace, v ktorých sa uplatňuje nárok na daňový bonus na deti (ak ide o celý rok, zaškrtne sa možnosť 1-12).
Prečítajte si tiež

Pozor, ak si daňovník uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa prvýkrát, je povinný priložiť k daňovému priznaniu k dani z príjmov aj rodný list dieťaťa. V nasledujúcich rokoch už daňovník rodný list k daňovému priznaniu, prikladať nemusí. Ak ide o dieťa, ktoré navštevuje školu v zahraničí, je potrebné priložiť v tomto prípade aj potvrdenie o štúdiu.

3. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: Jozef je živnostník a preto je u neho dôležitý VI. oddiel – výpočet základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu. Na tejto strane vyplníme:

 • v prvom stĺpci (príjmy) riadok 2 – zdaniteľné príjmy zo živnosti, kde uvedieme výšku príjmov Jozefa, a to sumu 40 500 €. Rovnakú sumu uvedieme v príslušnom stĺpci aj na riadku 10 – súčtový riadok,
 • v druhom stĺpci (výdavky) riadok 2 – preukázateľné výdavky zo živnosti, kde uvedieme výšku daňových preukázateľných výdavkov Jozefa, a to sumu 26 600 € (suma výdavkov vrátane zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne). Rovnakú sumu uvedieme v príslušnom stĺpci aj na riadku 10 – súčtový riadok.
Článok pokračuje pod reklamou

4. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: nakoľko Jozefove príjmy za rok 2021 nepresiahli hranicu 49 790 €, podnikal celý rok 2021, nebol na neho vyhlásený konkurz, nevstúpil do likvidácie a nie je ani závislou osobou podľa písmen n) až r) § 2 zákona o dani z príjmov, na začiatku tejto strany zaškrtne možnosť „spĺňam podmienky pre mikrodaňovníka podľa § 2 písm. w) zákona pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2“.

Keďže uplatňuje preukázateľné výdavky, zaškrtne následne v riadku „Uplatňujem preukázateľné výdavky z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona“ možnosť – pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona a uvedie výšku preukázateľne zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne (t. j. 3 900 €) do riadku „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“.

Prečítajte si tiež

Ďalej pokračujeme vyplnením tabuľky č. 1a, nakoľko z daňovej evidencie pána Jozefa poznáme výšku zostatkovej ceny hmotného majetku zaradeného do obchodného majetku, výšku pohľadávok a záväzkov, a to na začiatku zdaňovacieho obdobia (túto sumu uvedieme v stĺpci 1) a aj na konci zdaňovacieho obdobia (túto sumu uvedieme v stĺpci 2).

Na riadkoch 39 až 45 vypočítame čiastkový základ dane (základ dane) z príjmov zo živnosti. Na riadkoch uvedieme nasledovné:

 • výšku príjmov z tabuľky č. 1, stĺpec 1, riadok 1, a to na riadku 39 – 40 500 €,
 • výšku výdavkov z tabuľky č. 1, stĺpec 2, riadok 10,  to na riadku 40 – 26 600 €,
 • základ dane, t. j. kladný rozdiel riadku 39 a riadku 40, a to na riadku 41 – 13 900  € (40 500 € - 26 600 €). Vypočítanú sumu základu dane 13 900 €, uvedieme aj na riadku 45.

5. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: sumu vypočítaného základu dane z riadku 45 (13 900 €), uvedieme na tejto strane aj na riadku 55 a na riadku 57.

6. a 7. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: nevypĺňame, nakoľko Jozef mal príjmy len zo živnosti.

8. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: tu budeme vypĺňať IX. oddiel – výpočet dane, v ktorom vypočítaný základ dane znížime o nezdaniteľné časti základu dane a vypočítame samotnú výšku dane. Vyplníme tieto riadky:

 • riadok 72 – uvedieme vypočítanú sumu základu dane z riadku 57, t. j. 13 900 €,
 • riadok 73 – uvedieme výšku ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. 4 511,43 €, na ktorú má nárok každý daňovník (okrem výnimiek), ak jeho základ dane neprekročí za rok 2021 hranicu 19 936,22 €,
 • riadok 77 – uvedieme súčet nezdaniteľných častí základu dane, t. j. riadok 73 až riadok 75, v našom prípade ide o sumu 4 511,43 €, nakoľko si Jozef uplatňoval len nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Na riadku 90 uvedieme 0 eur, nakoľko nevyplnením tohto riadku nám elektronický formulár zahlási chybu.

Suma uvedená na riadku 77 – 4 511,43 €, znamená, že o toľko znížime náš vypočítaný základ dane z príjmov zo živnosti.

9. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: nakoľko nemáme príjmy zo závislej činnosti, od ktorých by sme vedeli odpočítať nezdaniteľnú časť základu dane, tak celú sumu nezdaniteľnej časti základu dane – 4 511,43 € uvedieme aj na riadku 91. Následne pokračujeme týmito riadkami:

 • riadok 92 – základ dane z riadku 57 (13 900 €) znížime o výšku nezdaniteľnej časti základu dane z riadku 91 (4 511,43 €), t. j. uvedieme sumu 9 388,57 € (13 900 – 4 511,43 €). Tú istú sumu uvedieme aj na riadku 94,
 • riadok 95 – do tohto riadku je potrebné uviesť výšku zdaniteľných príjmov pre posúdenie toho, či daňovník má nárok na uplatnenie zníženej sadzby dane z príjmov. V prípade, ak bude táto suma nižšia ako 49 790 €, daňovník má nárok na uplatnenie nižšej sadzby dane z príjmov (15 %). Jozef dosiahol zdaniteľné príjmy zo živnosti vo výške 40 500 € a preto tu uvedie túto sumu,
 • riadok 96 – výpočet dane zo základu dane z riadku 94, t. j. 15 % z 9 388,57 € = 1408,2855 €, zaokrúhlime matematicky = 1408,29 €. Túto vypočítanú výšku dane uvedieme aj na riadku 105 a na riadku 116.

Pozor, na riadkoch 106 a 115 je potrebné uviesť nulu, nakoľko nám elektronický formulár zahlási chybu.

Tip: pozrite si aj Usmernenie, ktoré vydala Finančná správa k vymedzeniu zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov, t. j. na riadku 95, nakoľko sa do tohto riadku započítava napr. aj príjem, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ako napr. pri preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

10. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: posledná strana, kde sa dozvieme konečnú výšku dane, t. j. dane na úhradu alebo daňového preplatku. Vyplníme tu tieto riadky:

 • riadok 117 – uvedieme výšku ročného nároku na daňový bonus na dieťa, v našom prípade ide o sumu 933,42 €, nakoľko má Jozef 5 ročné dieťa (daňový bonus = 12 mesiacov x 46,44 € = 557,28 €) a 12 ročné dieťa (daňový bonus = 6 mesiacov x 23,22 € + 6 mesiacov x 39,47 € = 376,14 €). Sumu 933,42 € uvedieme aj na riadku 120,
 • riadok 118 – uvedieme zníženú výšku dane z príjmov o nárok na daňový bonus na dieťa, t. j. 1 408,29 € - 933,42 € = 474,87 €. Túto sumu konečnej dane uvedieme aj na riadku 124 a 135 – daň na úhradu.
Prečítajte si tiež

Jozef je povinný v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov, aj uhradiť túto sumu dane vo výške 474,87 €. Kam zaplatiť daň na úhradu a ako označiť túto platbu nájdete v článku Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane za rok 2021 (v roku 2022).

11. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B – nevypĺňame.

12. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: nakoľko Jozef chce poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 %, vyplní preto XII. oddiel – vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, pričom:

 • na riadku 151 vypočíta 2 % z dane, t. j. z riadku 124 (2 % z 474,87 €) = 9,50 €,
 • na riadku 152 uvedie údaje o prijímateľovi a prípadne by mohol zaškrtnúť možnosť, že súhlasí so zaslaním svojich údajov prijímateľovi 2 % zo zaplatenej dane.

13. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: na tejto strane je potrebné vyplniť počet príloh – riadok 153. Nakoľko Jozef nepripája žiadne prílohy k daňovému priznaniu (rodné listy detí už predložil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach), nechá tam číslo 3, nakoľko ku každému daňovému priznaniu sú tieto 3 prílohy povinné (nie je možné tam zadať 0). Okrem toho na tejto strane vyplníme aj dátum.

Poslednú stranu, ktorú vypĺňame je Príloha č. 3  - údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, kde vyplníme riadky 11 až 14, nakoľko tieto riadky sa týkajú zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne osoby v postavení živnostníka. Uvedieme tu nasledovné:

 • na riadku 11 uvedieme výšku preukázateľne zaplatených odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2021, t. j. 2 380 €,
 • na riadku 13 uvedieme výšku preukázateľne zaplatených odvodov do príslušnej zdravotnej poisťovne v roku 2021, t. j. 1 520 €,
 • na riadku 14 uvedieme výšku preukázateľne zaplatených odvodov do zdravotnej poisťovne v roku 2021 za rok 2021, t. j. 1 520 € (bez nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia).

Po vyplnení týchto údajov, odporúčame v elektronickom formulári kliknúť na možnosť skontrolovať, čím sa skontrolujú logické chyby a prípadné chyby je možné ešte pred odoslaním formuláru opraviť.

Tip: pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 vám pomôžu aj články:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky