Odklad daňového priznania za rok 2021 (v roku 2022) – vzor

Predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 si môžu fyzické aj právnické osoby. Ako postupovať v roku 2022 a dokedy je možné si daňové priznanie odložiť?

Často využívanou výhodou pri povinnosti podať daňové priznanie je možnosť odkladu tejto povinnosti o pár mesiacov. Dôvodov na podanie odkladu daňového priznania môže byť viacero, napríklad odklad platby dane, oddialenie vzniku odvodovej povinnosti voči Sociálnej poisťovni, oddialenie platenia vyšších odvodov alebo aj vznik platenia alebo zvýšenie súm preddavkov na daň.

Kto má povinnosť podať daňové priznanie za rok 2021 (v roku 2022)?

Nie všetky osoby majú povinnosť podať daňové priznanie.

Daňové priznanie za rok 2021 je zväčša povinná podať fyzická osoba, ak za zdaňovacie obdobie dosiahla príjmy presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, čo je hranica 2 255,72 €. Túto povinnosť majú taktiež aj fyzické osoby, ktoré v roku 2021 dosiahli daňovú stratu. Vyhnúť sa povinnosti podať daňové priznanie môžu určité osoby prostredníctvom ročného zúčtovania dane za rok 2021.

Právnické osoby (napr. s.r.o., a.s.) majú povinnosť podať daňové priznanie takmer vždy.

Viac o tom, kto musí a nemusí podať daňové priznanie, resp. komu sa to oplatí sa dočítate v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2021?

Do kedy treba podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021?

Ak už daňovníkovi vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov, resp. sa sám rozhodol, že daňové priznanie podá (napr. podaním daňového priznania bude daňovníkovi vrátená zaplatená daň), tak daňové priznanie treba podať v správnej lehote.

Lehotu na podanie daňového priznania upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Najčastejšie je zdaňovacím obdobím kalendárny rok (druhou možnosťou pre právnické osoby je hospodársky rok, napr. od 1.5. do 30.4.), a tak pre subjekty s kalendárnym rokom je lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 do 31. marca 2022 vrátane tohto dátumu. V tejto lehote musí daňovník aj daň zaplatiť. Lehota 31. marec 2022 pripadne na štvrtok.

Termín na podanie daňového priznania si možno aj predĺžiť.

Odklad daňového priznania za rok 2021 (v roku 2022) – žiadosť alebo oznámenie

Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 (v roku 2022) možno buď na základe:

  • žiadosti – ide o prípad, ktorý môže využiť daňovník v konkurze, v likvidácii alebo ak ide o dediča zomrelého daňovníka, alebo
  • oznámenia – túto možnosť využiť, ak ide o daňovníka, ktorý nie je v konkurze, v likvidácii alebo dedičom zomrelého daňovníka.

Oba tieto prípady si ďalej bližšie popíšeme.

Odklad daňového priznania za rok 2021 na základe žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Odkladu daňového priznania formou podania žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania je menej využívaný spôsob oproti oznámeniu. Je to najmä preto, že žiadosť o predĺženie lehoty môžu využiť iba daňovníci v konkurze, v likvidácii alebo dediči zomrelého daňovníka. Zároveň sa táto žiadosť využíva aj v iných termínoch, ako je to pri oznámení (závisí totiž od konkrétnych termínov, napr. pri likvidácii, resp. od dátumu úmrtia daňovníka).

Prečítajte si tiež

Dôležité je, že žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 musí daňovník podať najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Lehotu na podanie daňového priznania u daňovníka v konkurze alebo v likvidácii možno predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace, pri zomrelom daňovníkovi táto maximálna doba predĺženia neexistuje a závisí od správcu dane.

Pozor: To, že daňovník podá žiadosť o predĺženie lehoty ešte neznamená, že lehota sa mu automaticky predlžuje. Tento fakt musí posúdiť správca dane (daňový úrad), pričom proti jeho rozhodnutiu sa už nemožno odvolať.

Odklad daňového priznania za rok 2021 na základe oznámenia o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Najčastejšou formou odkladu daňového priznania je oznámenie správcovi dane o predĺžení lehoty na jeho podanie. Tento spôsob predĺženia lehoty môžu využiť všetci daňovníci s výnimkou daňovníkov v konkurze, likvidácii alebo dedičov zomrelého daňovníka.

Podľa zákona o dani z príjmov musí daňovník oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, t. j. pri zdaňovacom období kalendárny rok do 31. marca 2022.

Prostredníctvom oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 si môže daňovník lehotu predĺžiť:

  • najviac o tri celé kalendárne mesiace – znamená to, že novou lehotou na podanie daňového priznania môže byť namiesto dátumu 31. marec 2022 lehota – 30. apríl 2022*, 31. máj 2022 alebo najčastejšie využívaný 30. jún 2022,
  • najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov – znamená to, že novou lehotou na podanie daňového priznania môže byť namiesto dátumu 31. marec 2022 lehota - 30. apríl 2022*, 31. máj 2022, 30. jún 2022, 31. júl 2022*, 31. august 2022 alebo najneskôr 30. september 2022. Túto možnosť však môžu využiť iba daňovníci, ktorí mali v roku 2021 príjmy zo zdrojov v zahraničí, resp. sú súčasťou ich príjmov aj sumy kladného výsledku hospodárenia vykázaného v zahraničí kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou (podľa § 3 ods. 1 písm. h zákona o dani z príjmov).

* Upozornenie: 30. apríl 2022 pripadne na sobotu, a tak sa lehota na podanie daňového priznania a zaplatenia dane posúva na 2. máj 2022. 31. júl 2022 pripadne na nedeľu, a tak sa lehota na podanie daňového priznania a zaplatenia dane posúva na 1. august 2022. Pri vypĺňaní oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania však údaj „nová lehota“ uvediete ako 30.4.2022 alebo 31.7.2022, hoci následne sa povinnosti presunú na prvý pracovný deň.

Výhodou oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania oproti odkladu na základe žiadosti je to, že po podaní oznámenia už daňovník nemusí čakať na vyjadrenie daňového úradu a ním uvedená nová lehota v tlačive o odklade je jeho novou lehotou na podanie daňového priznania a zároveň aj na zaplatenie dane.

Špecifické situácie, ktoré môžu vzniknúť pri oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, napr. ak po podaní oznámenia zistíte, že nemáte povinnosť podať daňové priznanie, či je možné si raz predĺženú lehotu ešte predĺžiť alebo čo sa stane, ak si predĺžite lehotu v domnienke, že máte aj príjmy zo zdrojov v zahraničí a následne nebudú obsahom daňového priznania, si môžete prečítať v článku Odklad daňového priznania – špecifické situácie.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na odklad daňového priznania na základe oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania o tri kalendárne mesiace:

Vanesa je živnostníčka a jej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Podľa zákona o dani z príjmov má lehotu na podanie daňového priznania a zároveň aj zaplatenie dane do 31. marca 2022. Vanesa má však veľa práce a neporiadok v účtovníctve, a tak vie, že v lehote do 31. marca 2022 nestihne podať svoje daňového priznanie k dani z príjmov. Preto sa rozhodne o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania na základe oznámenia správcovi dane, a to do 30. júna 2022. Oznámenie o predĺžení lehoty odošle daňovému úradu elektronicky v termíne 31. marec 2022. Vanesa daňové priznanie podá 22. mája 2022 a daň zaplatí 27. júna 2022, pričom všetky lehoty boli dodržané.

Príklad na odklad daňového priznania na základe oznámia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania o šesť kalendárnych mesiacov:

Firma ABC, s.r.o. dosahuje príjmy zo zdrojov v zahraničí, nakoľko v Českej republike má umiestnenú jednu zo svojich prevádzok. Ide o právnickú osobu so zdaňovacím obdobím kalendárny rok, a tak má povinnosť podať daňové priznanie za rok 2021 do 31. marca 2022. Firma ABC, s.r.o. však ešte nemá zosumarizované všetky údaje potrebné k zostaveniu daňového priznania, a tak sa rozhodne podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021, a to v najneskoršom možnom termíne 30. september 2022. Podať oznámenie daňovému úradu musí do 31. marca 2022. Firma daňové priznanie podá ešte v predstihu 31. augusta 2022 a v tomto termíne daň aj zaplatí. Ak by si firma predĺžila lehotu na podanie odkladu daňového priznania o šesť kalendárnych mesiacov a v daňovom priznaní podanom 31. augusta 2022 by príjmy zo zdrojov v zahraničí neuviedla, tak by dostala pokutu.    

Vzor odkladu daňového priznania za rok 2021 (v roku 2022)

Okrem toho, že daňovník musí odklad daňového priznania podať daňovému úradu v zákonnej lehote, tak odklad daňového priznania musí byť podaný aj na správnom tlačive: Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Vzor tlačiva odkladu je zverejnený aj na webovom sídle finančnej správy v časti Elektronické formuláre, resp. ho daňovník nájde vo formulároch po prihlásení sa do svojho konta na portáli finančnej správy.

Prečítajte si tiež

Vyplnenie tohto tlačiva nie je zložité. Daňovník vyplní svoje zdaňovacie obdobie (napr. rok 2021 u fyzických osôb alebo od 1.1.2021 do 31.12.2021, ak ide o celý kalendárny rok právnickej osoby), identifikačné údaje ako meno (názov), adresa, DIČ (resp. rodné číslo) a následne krížikom vyznačí odklad a vyplní svoju novú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania – vždy ide o koniec kalendárneho mesiaca (napr. 30.4.2022, 31.5.2022, 30.6.2022 atď.). Následne doplní údaj o tom, kto oznámenie vypracoval, dátum, telefónne číslo a podpis pri listinnom podaní.

Ak by daňovník podal oznámenie o predĺžení lehoty na inom tlačive, tak daňový úrad ho nebude akceptovať.

Ako podať odklad daňového priznania za rok 2021 (v roku 2022)

Posledným bodom ostáva odpovedať na otázku, ako podať odklad daňového priznania za rok 2021.

Fyzické osoby – podnikatelia a taktiež aj všetky právnické osoby majú povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky. Z uvedeného vyplýva, že aj Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania musia daňovému úradu podať elektronicky.

Fyzické osoby – nepodnikatelia, napr. zamestnanci, dohodári alebo prenajímatelia nehnuteľností bez živnostenského oprávnenia, môžu podať odklad daňového priznania daňovému úradu v papierovej forme v podateľni daňového úradu alebo ho zaslať doporučene poštou. Fyzické osoby – nepodnikatelia musia odklad daňového priznania odovzdať v listinnej podobe na miestne príslušný daňový úrad podľa miesta svojho trvalého bydliska.

Pozor: V roku 2022 už nie je možné podať odklad daňového priznania za rok 2021 e-mailovou formou. Táto forma podávania odkladu daňového priznania bola možná iba v roku 2021 a išlo iba o mimoriadne opatrenie platné len pre odklad daňového priznania za rok 2020 (v roku 2021).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky