Sadzba dane z príjmov 15 % za rok 2021: podmienky nároku

Kto má nárok na 15 % sadzbu dane z príjmov, akú sumu nesmú výnosy z podnikania za rok 2021 presiahnuť a čo všetko sa počíta ako zdaniteľný príjem?

Odbor daňovej metodiky Finančného riaditeľstva SR vydal usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov fyzickej osoby. Cieľom je zabezpečiť jednotný postup pri uplatňovaní zníženej sadzby dane (15 %). Kto si ju môže uplatniť a aký je postup?

Kto má nárok na zníženú sadzbu dane za rok 2021?

Podmienky nároku na zníženú sadzbu dane sa zmenili. Zatiaľ čo za zdaňovacie obdobie roku 2020 mal tento nárok daňovník, ktorý nedosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (SZČ) vyššie ako 100 000 eur, za zdaňovacie obdobie roku 2021 je táto suma podstatne nižšia. Nárok na 15 % sadzbu dane má tá fyzická osoba, ktorá nemala za rok 2021 zdaniteľné príjmy vyššie ako 49 790 eur.

Na zníženú sadzbu dane bude mať takýto daňovník nárok bez ohľadu na to, či zároveň využije status mikrodaňovníka, a tiež bez ohľadu na to, že sa ním nestal nesplnením iných zákonných podmienok, napr. z dôvodu realizácie kontrolovanej transakcie so závislou osobou.

Zdaniteľné príjmy, ktoré treba zahrnúť do úhrnu v daňovom priznaní

Úhrn zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej SZČ za príslušné obdobie, ktoré fyzická osoba zaúčtovala v účtovníctve alebo zaevidovala v evidencii, je potrebné uviesť v riadku 95 daňového priznania typu B. Do zdaniteľných príjmov z podnikania a inej SZČ, ktoré v do tohto úhrnu treba zahrnúť, patria napríklad:

 • príjmy z vykonávania činností, z ktorých dosahuje príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP);
 • dary prijaté v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, a to vrátane darov, ktoré poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prijal v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 ZDP od držiteľa [§ 2 písm. y) ZDP;
 • príjmy z nakladania s obchodným majetkom využívaným na podnikanie alebo inú SZČ (s výnimkou príjmov z predaja takéhoto obchodného majetku, ak ide o majetok zahrnutý do konkurznej podstaty a príjmov z predaja takéhoto obchodného majetku, ktorý daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (predávajúci) ako oprávnená osoba získal na základe tzv. reštitučných zákonov, nakoľko tieto príjmy sú oslobodené od dane);
 • zdaniteľné príjmy z dotácií, podpôr a príspevkov, a to len v tej časti, v akej sa v príslušnom zdaňovacom období tieto príjmy v nadväznosti na znenie § 17 ods. 3 písm. h) ZDP zahŕňajú do základu dane (netýka sa to dotácií, podpôr a príspevkov, ktoré sa oslobodzujú od dane podľa § 9 ods. 2 písm. d) a j) ZDP);
 • príjmy plynúce daňovníkovi na základe zmluvy o sponzorstve v športe, a to len v tej časti, v akej sa tento príjem v príslušnom zdaňovacom období v nadväznosti na znenie § 17 ods. 3 písm. k) ZDP zahŕňa do základu dane;
 • príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti plynúce daňovníkovi v príslušnom zdaňovacom období, z ktorých bola daň vybraná zrážkou podľa § 43 ZDP, napr. 
  • úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, neznížené o daň zrazenú z tohto príjmu (t. j. brutto príjem),
  • príjmy z vytvorenia diela a podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP, pri ktorých daňovník neuplatnil postup podľa § 43 ods. 14 ZDP [§ 43 ods. 3 písm. h) ZDP] neznížené o príspevok do umeleckých fondov, ani o daň zrazenú z tohto príjmu (t. j. brutto príjem),
  • preplatok zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, vrátený daňovníkovi v príslušnom zdaňovacom období zdravotnou poisťovňou daňovníkovi z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, neznížený o daň zrazenú z tohto príjmu (t. j. brutto príjem).

Odbor daňovej metodiky Finančného riaditeľstva SR v usmernení však uvádza poznámku, že daňová povinnosť pri týchto príjmoch je síce v zmysle zákona o dani z príjmov vyrovnaná zrazením dane a tieto príjmy sa do základu dane nezahŕňajú, no ide o zdaniteľné príjmy. Preto ak v danom zdaňovacom období daňovníkovi takéto príjmy plynuli, je potrebné ich zahrnúť do úhrnu zdaniteľných príjmov a uviesť v riadku 95 daňového priznania.

Článok pokračuje pod reklamou

Príjmy, ktoré sa nemajú zahrnúť do úhrnu zdaniteľných príjmov v daňovom priznaní

Aké príjmy do riadka č. 95 v daňovom priznaní fyzickej osoby typu B nepatria? V usmernení sú uvedené nasledovné:

 • príjmy z podnikania a z inej SZČ vylúčené z predmetu dane podľa § 3 ods. 2 ZDP, napr. úver alebo pôžička prijaté v súvislosti s podnikaním alebo inou SZČ, či daň z pridanej hodnoty uplatnená v cene tovaru alebo služby, ak ide o platiteľa tejto dane;
 • príjmy z podnikania a z inej SZČ oslobodené od dane fyzickej osoby podľa § 9 ZDP, napr.:
  • plnenia v rámci aktívnej politiky trhu práce poskytované v súlade s § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti prostredníctvom projektov na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje SZČ a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov zamestnanosti, ktoré daňovník prijal v súvislosti s výkonom činností, z ktorých mu plynú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP [§ 9 ods. 2 písm. d) ZDP],
  • platby (plnenia) poskytované Ministerstvom kultúry SR podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií, ktoré daňovník prijal ako náhradu za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy z podnikania a z inej SZČ,
  • príjmy z podnikania a z inej SZČ oslobodené od dane fyzickej osoby podľa § 9 ods. 1 písm. e) ZDP, napr. príjmy z predaja obchodného majetku využívaného na podnikanie, ak ide o majetok zahrnutý do konkurznej podstaty,
  • príjem z predaja obchodného majetku, ktorý daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (predávajúci) ako oprávnená osoba získal na základe tzv. reštitučných zákonov, nakoľko tieto príjmy sú oslobodené od dane podľa § 9 ods. 1 písm. d) ZDP;
 • príjmy z podnikania a z inej SZČ, ktoré u tohto daňovníka už boli zdanené v predchádzajúcom období, a preto sa do základu dane nezahŕňajú;
 • príjmy z dotácií, podpôr a príspevkov, a to v tej časti, v akej sa v príslušnom zdaňovacom období tieto príjmy podľa § 17 ods. 3 písm. h) ZDP nezahŕňajú do základu dane (netýka sa dotácií, podpôr a príspevkov, ktoré sa oslobodzujú od dane);
 • príjmy plynúce daňovníkovi na základe zmluvy o sponzorstve v športe, a to v tej časti, v akej sa tento príjem v príslušnom zdaňovacom období nezahŕňa do základu dane.
Prečítajte si tiež

Okrem uvedených prípadov vyplýva pre daňovníka s príjmami z podnikania a z inej SZČ povinnosť vykonať úpravu základu dane aj v ďalších situáciách. „Predmetné úpravy základu dane ovplyvnia výšku zdaniteľných príjmov uvádzaných v riadku 95 daňového priznania typu B vtedy, ak úprava základu dane má byť vykonaná prostredníctvom úpravy príjmov zahrnovaných do základu dane daňovníka,“ uvádza sa v usmernení. Môže ísť napríklad o situáciu pri bezodplatnom postúpení vlastnej pohľadávky.

Nárok na zníženú sadzbu dane 15 % za rok 2021 – zhrnutie

Daňovníci (fyzické osoby), ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedú evidenciu podľa § 6 ods. 10 a 11 zákona o dani z príjmov (teda aj paušálne výdavky), si môžu uplatniť 15 % sadzbu dane v prípade, že ich príjmy z podnikania a inej SZČ za rok 2021 nepresiahli sumu 49 790 eur. Nezáleží pritom na tom, či ide o mikrodaňovníka.

Úhrn zdaniteľných príjmov uvedú v riadku 95 daňového priznania typu B. Medzi tieto príjmy patria napr. aj dary prijaté v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania či zdaniteľné príjmy z dotácií, podpôr a príspevkov (okrem tých, ktoré sa od dane oslobodzujú). Do príjmov, ktoré je potrebné uviesť v riadku č. 95, naopak nepatria príjmy, ktoré sú napr. vylúčené z predmetu dane, ako úver či pôžička, ale aj podpora od MPSVR či ministerstva kultúry počas pandémie.

Zdroj: Odbor daňovej metodiky Finančného riaditeľstva SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky