Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2021

Praktický postup pre živnostníkov s paušálnymi výdavkami na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2021 a vyplnené vzorové daňové priznanie.

V prípade, ak fyzická osoba za rok 2021 dosiahla celkové zdaniteľné príjmy, ktoré presiahli sumu 2 255,72 €, alebo ak vykáže daňovú stratu, je povinná podať v lehote do 31. marca 2022 (príp. v predĺženej lehote) daňové priznanie k dani z príjmov.

V tomto článku si na ilustrovanom príklade živnostníčky Jany ukážeme, ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 – typ B s uplatnením paušálnych výdavkov. Nakoľko Jana mala v roku 2021 príjem zo živnosti a nebola platiteľom DPH, môže si uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov (maximálne však 20 000 eur), pričom k tejto výške pripočíta aj výšku zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Viac informácií o paušálnych výdavkoch nájdete v článku Paušálne výdavky v roku 2021.

Údaje potrebné na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typu B za rok 2021 – príklad

Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov budeme potrebovať evidenciu o príjmoch v časovom slede a evidenciu o zásobách a pohľadávkach, ktoré je Jana, ako živnostníka povinná podľa § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), viesť. Pozor však na to, že tieto evidencie sú síce podkladom pre vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov – typ B, avšak netvoria jeho povinnú prílohu a teda sa k daňovému priznaniu k dani z príjmov neprikladajú.

Tip: V článku Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2021 – ako na to? nájdete desať krokov, ktoré vám pomôžu vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021.

Z evidencií, ktoré vedie Jana podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, poznáme tieto údaje, ktoré sú potrebné na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2021:

 • výšku zdaniteľných príjmov zo živnosti: 34 000 €,
 • výšku zaplatených odvodov do Sociálnej poisťovne: 2 250 €,
 • výšku zaplatených odvodov do zdravotnej poisťovne: 1 230 € (z toho 180 € zaplatený nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020),
 • pohľadávku (neuhradenú faktúru od jej odberateľa) k 31.12.2021: 350 €.

Jana si chce uplatniť v daňovom priznaní k dani z príjmov nárok na:

 • zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť základu dane na zaplatené príspevky na DDS (doplnkové dôchodkové sporenie) vo výške 180 €,
 • daňový bonus na dieťa, ktoré má 17 rokov.

Ďalšie informácie, ktoré potrebujeme pred vypĺňaním daňového priznania k dani z príjmov, vedieť:

 • Jana bola v roku 2021 aj na pandemickej nemocenskej, avšak výška tohto príjmu nie je podstatná, nakoľko nemocenská je príjem oslobodený od dane a teda sa do daňového priznania neuvádza,
 • Jana v roku 2021 si neuplatňovala nárok na príspevok od štátu v rámci projektu Prvá pomoc plus a preto výšku daňových výdavkov, upravovať nebude. Viac informácií nájdete v článku Zdaňovanie príspevkov prvej pomoci pre zamestnávateľov a SZČO v daňovom priznaní.

Vyplnené daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B s uplatnením paušálnych výdavkov za rok 2021

Jana je živnostníčkou, a preto je povinná komunikovať so správcom dane elektronicky. To znamená, že kým je fyzická osoba – podnikateľ, je povinná podávať daňové priznanie k dani z príjmov elektronicky. V prípade, ak by pozastavila (prerušila) živnosť, aj v tomto prípade je povinná komunikovať so správcom dane elektronicky. Povinnosť komunikovať elektronicky by jej zanikla, ak by živnosť zrušila úplne.

Tip: Ak nemáte ešte zriadenú elektronickú komunikáciu so správcom dane, pomôže vám postup uvedený v článku Ako si vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom.

V nasledujúcej časti si popíšeme postup, ako sme vyplnili vzorové daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typu B za rok 2021 s uplatnením paušálnych výdavkov v krokoch:

1. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: na tejto strane sa nachádzajú údaje, ktoré identifikujú osobu, ktorá podáva daňové priznanie. Po prihlásení sa na portál finančnej správy a otvorení elektronického formulára daňového priznania k dani z príjmov, spravidla systém už vyplní tieto údaje, ide o vyplnenie:

 • riadku 01 – DIČ,
 • druhu daňového priznania – riadne,
 • kolónky za rok: 2021,
 • riadku 03 – SK NACE podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností, pozor tento riadok formulár automaticky nevypĺňa: v kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ sa uvádza názov činnosti vykonávanej v rámci podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, z ktorej v zdaňovacom období daňovník dosiahol najvyšší príjem,
 • I. oddielu – priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu.
Prečítajte si tiež

Na tejto strane odporúčame vyplniť aj riadok 27 a riadok 28, t. j. telefónne číslo a e-mailovú adresu, aj keď nejde o povinné riadky a teda je v poriadku, ak ich nevyplníte, avšak v prípade chýb vo formulári, vás vie správca dane kontaktovať touto formou.

2. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: na tejto strane budeme vypĺňať III. oddiel – údaje na uplatnenie zníženia základu dane a daňového bonusu, nakoľko Jana si chce uplatniť nárok na daňový bonus na svoju dcéru. Na tejto strane vyplníme riadok 33, do ktorého uvedieme:

 • priezvisko a meno dieťaťa,
 • rodné číslo dieťaťa,
 • mesiace, v ktorých si uplatňujeme nárok na daňový bonus na dieťa (ak ide o celý rok, zaškrtneme možnosť 1-12).

Upozornenie: v prípade, ak si daňovník uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa prvýkrát, je povinný priložiť k daňovému priznaniu k dani z príjmov rodný list dieťaťa, následne v ďalších rokoch už túto prílohu nie je potrebné prikladať. V prípade, ak ide o dieťa, ktoré navštevuje školu v zahraničí, tak je potrebné priložiť aj potvrdenie o štúdiu.

3. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: nakoľko je Jana živnostníčka, bude sa nás týkať na tejto strane VI. oddiel – výpočet základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu. V tejto časti budeme vypĺňať:

 • v prvom stĺpci (príjmy) riadok 2 – zdaniteľné príjmy zo živnosti, ktoré sú v prípade Jany vo výške 34 000 €. Túto sumu uvedieme aj na riadku 10, čo je súčtový riadok, a
 • v druhom stĺpci (výdavky) riadok 10 – súčet výdavkov, t. j. 60 % zo zdaniteľných príjmov a zaplatené odvody.

Pozor, riadok 10 v druhom stĺpci vypočíta elektronický formulár sám, avšak:

 1. je potrebné na strane 4 zakliknúť (zaškrtnúť) možnosť, že si uplatňujete výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona, a to konkrétne pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona (t. j. pri príjmoch zo živnosti), a
 2. je potrebné napísať do nasledujúceho riadku výšku zaplateného poistného (t. j. odvodov), v našom prípade: 3 480 €.

Po vyplnení týchto údajov sa vrátime na riadok 10, stĺpec 2 a dvojklikom nám elektronický formulár vypočíta sumu výdavkov (t. j. 60 % z 34 000 € = 20 400 €, pozor je možné uplatniť len 20 000 € + odvody vo výške 3 480 € = 23 480 €).

Tip: Použite našu kalkulačku paušálnych výdavkov a buďte si istý ich výškou.

Článok pokračuje pod reklamou

4. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: na začiatku tejto strany Jana zaškrtne aj možnosť „spĺňam podmienky pre mikrodaňovníka podľa § 2 písm. w) zákona pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2“, nakoľko jej príjmy za rok 2021 nepresiahli hranicu 49 790 €, podnikala celý rok 2021, nebol na ňu vyhlásený konkurz, nevstúpila do likvidácie a ani nie je závislou osobou podľa písmen n) až r) § 2 zákona o dani z príjmov.

Pozrite si tiež

Ďalej pokračujeme s vyplnením tabuľky č. 1b, nakoľko Jana k 31.12.2021 eviduje pohľadávku, pretože jej klient neuhradil vystavenú faktúru vo výške 350 €. Túto sumu teda uvedieme na riadku č. 2 – pohľadávky a v stĺpci 2 – na konci zdaňovacieho obdobia.

Na riadkoch 39 až 45 vypočítame čiastkový základ dane (základ dane) z príjmov zo živnosti. Na riadkoch uvedieme nasledovné:

 • výšku príjmov z tabuľky č. 1, stĺpec 1, riadok 1, a to na riadku 39 – 34 000 €,
 • výšku výdavkov z tabuľky č. 1, stĺpec 2, riadok 10,  to na riadku 40 – 23 480 €,
 • základ dane, t. j. kladný rozdiel riadku 39 a riadku 40, a to na riadku 41 – 10 520  € (34 000 – 23 480 €). Vypočítanú sumu základu dane 10 520 €, uvedieme aj na riadku 45.

5. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: sumu vypočítaného základu dane z riadku 45 (10 520 €), uvedieme na tejto strane aj na riadku 55 a na riadku 57.

6. a 7. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: nevypĺňame, nakoľko Jana mala príjmy len zo živnosti.

8. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: na tejto strane nás bude zaujímať IX. oddiel – výpočet dane, v ktorom vypočítaný základ dane znížime o nezdaniteľné časti základu dane a vypočítame výšku dane, a to vyplnením nasledovných riadkov:

 • riadok 72 – uvedieme vypočítanú sumu základu dane z riadku 57, t. j. 10 520 €,
 • riadok 73 – uvedieme výšku ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. 4 511,43 €, na ktorú má nárok každý daňovník (okrem výnimiek), ak jeho základ dane neprekročí za rok 2021 hranicu 19 936,22 €,
 • riadok 75 – uvedieme výšku ročnej nezdaniteľnej časti základu dane, ktorá je vo výške zaplatených príspevkov na DDS, maximálne 180 €. Nakoľko Jana zaplatila príspevky vo výške 180 € na doplnkové dôchodkové sporenie, uvádzame na tomto riadku túto sumu,
 • riadok 77 – uvedieme súčet nezdaniteľných častí základu dane, t. j. riadok 73 až riadok 75, v našom prípade ide o sumu 4 691,43 € (4 511,43 € + 180 €).

Na riadku 90 uvedieme 0 eur, nakoľko nevyplnením tohto riadku nám elektronický formulár zahlási chybu.

Prečítajte si tiež

Suma uvedená na riadku 77 – 4 691,43 €, znamená, že o toľko znížime náš vypočítaný základ dane z príjmov zo živnosti.

9. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: nakoľko nemáme iné druhy príjmov, tak sumu nezdaniteľných častí základu dane – 4 691,43 € uvedieme aj na riadku 91. Následne pokračujeme týmito riadkami:

 • riadok 92 – základ dane z riadku 57 (10 520 €) znížime o výšku nezdaniteľných častí základu dane z riadku 91 (4 691,43 €), t. j. uvedieme sumu 5 828,57 €(10 520 – 4 691,43 €). Tú istú sumu uvedieme aj na riadku 94.
 • riadok 95 – tu je dôležité vyplniť správne výšku zdaniteľných príjmov zo živnosti, nakoľko sa od tejto sumy odvíja sadzba dane. V prípade, ak bude táto suma nižšia ako 49 790 €, daňovník má nárok na uplatnenie nižšej sadzby dane z príjmov (15 %). Jana dosiahla zdaniteľné príjmy zo živnosti vo výške 34 000 € a preto tu uvedie túto sumu,
 • riadok 96 – výpočet dane zo základu dane z riadku 94, t. j. 15 % z 5 828,57 € = 874,2855 €, zaokrúhlime matematicky = 874,29 €. Túto vypočítanú výšku dane uvedieme aj na riadku 105 a na riadku 116.

Pozor, na riadkoch 106 a 115 je potrebné uviesť nulu, nakoľko nám elektronický formulár zahlási chybu.

Tip: Pozrite si aj Usmernenie, ktoré vydala Finančná správa k vymedzeniu zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov, t. j. na riadku 95, nakoľko sa do tohto riadku započítava napr. aj príjem, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ako napr. pri preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

10. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: táto strana slúži konečnému vyčísleniu dane z príjmov. Vyplníme tieto riadky:

 • riadok 117 – uvedieme výšku ročného nároku na daňový bonus na dieťa, v našom prípade ide o sumu 278,64 €, nakoľko má Jana 17 ročnú dcéru a mesačná výška daňového bonusu je 23,22 € (23,22 * 12 = 278,64 €). Sumu 278,64 € uvedieme aj na riadku 120,
 • riadok 118 – uvedieme zníženú výšku dane z príjmov o nárok na daňový bonus na dieťa, t. j. 874,29 € - 278,64 € = 595,65 €. Túto sumu konečnej dane uvedieme aj na riadku 124 a 135 – daň na úhradu.

Jana je povinná teda v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov, aj uhradiť túto sumu dane vo výške 595,65 €. Kam zaplatiť daň na úhradu a ako označiť túto platbu nájdete v článku Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane za rok 2021 (v roku 2022).

11. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B – nevypĺňame.

12. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: Jana chce poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % a preto vyplní XII. oddiel – vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, pričom:

 • na riadku 151 vypočíta 2 % z dane, t. j. z riadku 124 (2 % z 595,65 €) = 11,91 €,
 • na riadku 152 uvedie údaje o prijímateľovi a (dobrovoľne) zaškrtne možnosť, že súhlasí so zaslaním svojich údajov prijímateľovi 2 % zo zaplatenej dane.
Prečítajte si tiež

13. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: na tejto strane je potrebné vyplniť počet príloh – riadok 153. Nakoľko Jana nepripája žiadne prílohy k daňovému priznaniu, necháme tam číslo 3, nakoľko ku každému daňovému priznaniu sú tieto 3 prílohy povinné (nie je možné zadať 0). Okrem toho na tejto strane vyplníme aj dátum.

Príloha č. 3  - údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia: v prípade príjmov zo živnosti, budeme v tejto prílohe vypĺňať riadky 11 až 14, a to nasledovne:

 • na riadku 11 uvedieme výšku preukázateľne zaplatených odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2021, t. j. 2 250 €,
 • na riadku 13 uvedieme výšku preukázateľne zaplatených odvodov do príslušnej zdravotnej poisťovne v roku 2021, t. j. 1 230 €,
 • na riadku 14 uvedieme výšku preukázateľne zaplatených odvodov do zdravotnej poisťovne v roku 2021 za rok 2021, t. j. 1 050 € (bez nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020).

Po vyplnení týchto údajov, odporúčame v elektronickom formulári kliknúť na možnosť skontrolovať, čím sa skontrolujú logické chyby a prípadné chyby je možné ešte pred odoslaním formuláru opraviť.

Tip: Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 vám pomôžu aj články: 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

K akým zmenám dochádza v nových tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023? Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (typu A a typu B) aj vzor priznania právnickej osoby, spolu s poučeniami na vyplnenie, prinášame v článku.

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor)

Od roku 2024 sa podáva prehľad o zrazených preddavkoch na daň na novom tlačive, zmenou tiež prešiel formulár hlásenia, ktorý sa v apríli 2024 bude podávať za uplynulý rok. Aké sú nové vzory?

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

Praktické informácie k podávaniu daňových priznaní za rok 2023 – kto (ne)musí podať priznanie, aké príjmy sa zdaňujú, v akých lehotách a akým spôsobom podať daňové priznanie či ako označiť platbu dane, sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky