Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2021

Praktický postup pre živnostníkov s paušálnymi výdavkami na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2021 a vyplnené vzorové daňové priznanie.

V prípade, ak fyzická osoba za rok 2021 dosiahla celkové zdaniteľné príjmy, ktoré presiahli sumu 2 255,72 €, alebo ak vykáže daňovú stratu, je povinná podať v lehote do 31. marca 2022 (príp. v predĺženej lehote) daňové priznanie k dani z príjmov.

V tomto článku si na ilustrovanom príklade živnostníčky Jany ukážeme, ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 – typ B s uplatnením paušálnych výdavkov. Nakoľko Jana mala v roku 2021 príjem zo živnosti a nebola platiteľom DPH, môže si uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov (maximálne však 20 000 eur), pričom k tejto výške pripočíta aj výšku zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Viac informácií o paušálnych výdavkoch nájdete v článku Paušálne výdavky v roku 2021.

Údaje potrebné na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typu B za rok 2021 – príklad

Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov budeme potrebovať evidenciu o príjmoch v časovom slede a evidenciu o zásobách a pohľadávkach, ktoré je Jana, ako živnostníka povinná podľa § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), viesť. Pozor však na to, že tieto evidencie sú síce podkladom pre vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov – typ B, avšak netvoria jeho povinnú prílohu a teda sa k daňovému priznaniu k dani z príjmov neprikladajú.

Tip: V článku Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2021 – ako na to? nájdete desať krokov, ktoré vám pomôžu vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021.

Z evidencií, ktoré vedie Jana podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, poznáme tieto údaje, ktoré sú potrebné na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2021:

 • výšku zdaniteľných príjmov zo živnosti: 34 000 €,
 • výšku zaplatených odvodov do Sociálnej poisťovne: 2 250 €,
 • výšku zaplatených odvodov do zdravotnej poisťovne: 1 230 € (z toho 180 € zaplatený nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020),
 • pohľadávku (neuhradenú faktúru od jej odberateľa) k 31.12.2021: 350 €.

Jana si chce uplatniť v daňovom priznaní k dani z príjmov nárok na:

 • zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť základu dane na zaplatené príspevky na DDS (doplnkové dôchodkové sporenie) vo výške 180 €,
 • daňový bonus na dieťa, ktoré má 17 rokov.

Ďalšie informácie, ktoré potrebujeme pred vypĺňaním daňového priznania k dani z príjmov, vedieť:

 • Jana bola v roku 2021 aj na pandemickej nemocenskej, avšak výška tohto príjmu nie je podstatná, nakoľko nemocenská je príjem oslobodený od dane a teda sa do daňového priznania neuvádza,
 • Jana v roku 2021 si neuplatňovala nárok na príspevok od štátu v rámci projektu Prvá pomoc plus a preto výšku daňových výdavkov, upravovať nebude. Viac informácií nájdete v článku Zdaňovanie príspevkov prvej pomoci pre zamestnávateľov a SZČO v daňovom priznaní.

Vyplnené daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B s uplatnením paušálnych výdavkov za rok 2021

Jana je živnostníčkou, a preto je povinná komunikovať so správcom dane elektronicky. To znamená, že kým je fyzická osoba – podnikateľ, je povinná podávať daňové priznanie k dani z príjmov elektronicky. V prípade, ak by pozastavila (prerušila) živnosť, aj v tomto prípade je povinná komunikovať so správcom dane elektronicky. Povinnosť komunikovať elektronicky by jej zanikla, ak by živnosť zrušila úplne.

Tip: Ak nemáte ešte zriadenú elektronickú komunikáciu so správcom dane, pomôže vám postup uvedený v článku Ako si vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom.

V nasledujúcej časti si popíšeme postup, ako sme vyplnili vzorové daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typu B za rok 2021 s uplatnením paušálnych výdavkov v krokoch:

1. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: na tejto strane sa nachádzajú údaje, ktoré identifikujú osobu, ktorá podáva daňové priznanie. Po prihlásení sa na portál finančnej správy a otvorení elektronického formulára daňového priznania k dani z príjmov, spravidla systém už vyplní tieto údaje, ide o vyplnenie:

 • riadku 01 – DIČ,
 • druhu daňového priznania – riadne,
 • kolónky za rok: 2021,
 • riadku 03 – SK NACE podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností, pozor tento riadok formulár automaticky nevypĺňa: v kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ sa uvádza názov činnosti vykonávanej v rámci podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, z ktorej v zdaňovacom období daňovník dosiahol najvyšší príjem,
 • I. oddielu – priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu.
Prečítajte si tiež

Na tejto strane odporúčame vyplniť aj riadok 27 a riadok 28, t. j. telefónne číslo a e-mailovú adresu, aj keď nejde o povinné riadky a teda je v poriadku, ak ich nevyplníte, avšak v prípade chýb vo formulári, vás vie správca dane kontaktovať touto formou.

2. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: na tejto strane budeme vypĺňať III. oddiel – údaje na uplatnenie zníženia základu dane a daňového bonusu, nakoľko Jana si chce uplatniť nárok na daňový bonus na svoju dcéru. Na tejto strane vyplníme riadok 33, do ktorého uvedieme:

 • priezvisko a meno dieťaťa,
 • rodné číslo dieťaťa,
 • mesiace, v ktorých si uplatňujeme nárok na daňový bonus na dieťa (ak ide o celý rok, zaškrtneme možnosť 1-12).

Upozornenie: v prípade, ak si daňovník uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa prvýkrát, je povinný priložiť k daňovému priznaniu k dani z príjmov rodný list dieťaťa, následne v ďalších rokoch už túto prílohu nie je potrebné prikladať. V prípade, ak ide o dieťa, ktoré navštevuje školu v zahraničí, tak je potrebné priložiť aj potvrdenie o štúdiu.

3. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: nakoľko je Jana živnostníčka, bude sa nás týkať na tejto strane VI. oddiel – výpočet základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu. V tejto časti budeme vypĺňať:

 • v prvom stĺpci (príjmy) riadok 2 – zdaniteľné príjmy zo živnosti, ktoré sú v prípade Jany vo výške 34 000 €. Túto sumu uvedieme aj na riadku 10, čo je súčtový riadok, a
 • v druhom stĺpci (výdavky) riadok 10 – súčet výdavkov, t. j. 60 % zo zdaniteľných príjmov a zaplatené odvody.

Pozor, riadok 10 v druhom stĺpci vypočíta elektronický formulár sám, avšak:

 1. je potrebné na strane 4 zakliknúť (zaškrtnúť) možnosť, že si uplatňujete výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona, a to konkrétne pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona (t. j. pri príjmoch zo živnosti), a
 2. je potrebné napísať do nasledujúceho riadku výšku zaplateného poistného (t. j. odvodov), v našom prípade: 3 480 €.

Po vyplnení týchto údajov sa vrátime na riadok 10, stĺpec 2 a dvojklikom nám elektronický formulár vypočíta sumu výdavkov (t. j. 60 % z 34 000 € = 20 400 €, pozor je možné uplatniť len 20 000 € + odvody vo výške 3 480 € = 23 480 €).

Tip: Použite našu kalkulačku paušálnych výdavkov a buďte si istý ich výškou.

Článok pokračuje pod reklamou

4. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: na začiatku tejto strany Jana zaškrtne aj možnosť „spĺňam podmienky pre mikrodaňovníka podľa § 2 písm. w) zákona pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2“, nakoľko jej príjmy za rok 2021 nepresiahli hranicu 49 790 €, podnikala celý rok 2021, nebol na ňu vyhlásený konkurz, nevstúpila do likvidácie a ani nie je závislou osobou podľa písmen n) až r) § 2 zákona o dani z príjmov.

Pozrite si tiež

Ďalej pokračujeme s vyplnením tabuľky č. 1b, nakoľko Jana k 31.12.2021 eviduje pohľadávku, pretože jej klient neuhradil vystavenú faktúru vo výške 350 €. Túto sumu teda uvedieme na riadku č. 2 – pohľadávky a v stĺpci 2 – na konci zdaňovacieho obdobia.

Na riadkoch 39 až 45 vypočítame čiastkový základ dane (základ dane) z príjmov zo živnosti. Na riadkoch uvedieme nasledovné:

 • výšku príjmov z tabuľky č. 1, stĺpec 1, riadok 1, a to na riadku 39 – 34 000 €,
 • výšku výdavkov z tabuľky č. 1, stĺpec 2, riadok 10,  to na riadku 40 – 23 480 €,
 • základ dane, t. j. kladný rozdiel riadku 39 a riadku 40, a to na riadku 41 – 10 520  € (34 000 – 23 480 €). Vypočítanú sumu základu dane 10 520 €, uvedieme aj na riadku 45.

5. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: sumu vypočítaného základu dane z riadku 45 (10 520 €), uvedieme na tejto strane aj na riadku 55 a na riadku 57.

6. a 7. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: nevypĺňame, nakoľko Jana mala príjmy len zo živnosti.

8. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: na tejto strane nás bude zaujímať IX. oddiel – výpočet dane, v ktorom vypočítaný základ dane znížime o nezdaniteľné časti základu dane a vypočítame výšku dane, a to vyplnením nasledovných riadkov:

 • riadok 72 – uvedieme vypočítanú sumu základu dane z riadku 57, t. j. 10 520 €,
 • riadok 73 – uvedieme výšku ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. 4 511,43 €, na ktorú má nárok každý daňovník (okrem výnimiek), ak jeho základ dane neprekročí za rok 2021 hranicu 19 936,22 €,
 • riadok 75 – uvedieme výšku ročnej nezdaniteľnej časti základu dane, ktorá je vo výške zaplatených príspevkov na DDS, maximálne 180 €. Nakoľko Jana zaplatila príspevky vo výške 180 € na doplnkové dôchodkové sporenie, uvádzame na tomto riadku túto sumu,
 • riadok 77 – uvedieme súčet nezdaniteľných častí základu dane, t. j. riadok 73 až riadok 75, v našom prípade ide o sumu 4 691,43 € (4 511,43 € + 180 €).

Na riadku 90 uvedieme 0 eur, nakoľko nevyplnením tohto riadku nám elektronický formulár zahlási chybu.

Prečítajte si tiež

Suma uvedená na riadku 77 – 4 691,43 €, znamená, že o toľko znížime náš vypočítaný základ dane z príjmov zo živnosti.

9. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: nakoľko nemáme iné druhy príjmov, tak sumu nezdaniteľných častí základu dane – 4 691,43 € uvedieme aj na riadku 91. Následne pokračujeme týmito riadkami:

 • riadok 92 – základ dane z riadku 57 (10 520 €) znížime o výšku nezdaniteľných častí základu dane z riadku 91 (4 691,43 €), t. j. uvedieme sumu 5 828,57 €(10 520 – 4 691,43 €). Tú istú sumu uvedieme aj na riadku 94.
 • riadok 95 – tu je dôležité vyplniť správne výšku zdaniteľných príjmov zo živnosti, nakoľko sa od tejto sumy odvíja sadzba dane. V prípade, ak bude táto suma nižšia ako 49 790 €, daňovník má nárok na uplatnenie nižšej sadzby dane z príjmov (15 %). Jana dosiahla zdaniteľné príjmy zo živnosti vo výške 34 000 € a preto tu uvedie túto sumu,
 • riadok 96 – výpočet dane zo základu dane z riadku 94, t. j. 15 % z 5 828,57 € = 874,2855 €, zaokrúhlime matematicky = 874,29 €. Túto vypočítanú výšku dane uvedieme aj na riadku 105 a na riadku 116.

Pozor, na riadkoch 106 a 115 je potrebné uviesť nulu, nakoľko nám elektronický formulár zahlási chybu.

Tip: Pozrite si aj Usmernenie, ktoré vydala Finančná správa k vymedzeniu zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov, t. j. na riadku 95, nakoľko sa do tohto riadku započítava napr. aj príjem, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ako napr. pri preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

10. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: táto strana slúži konečnému vyčísleniu dane z príjmov. Vyplníme tieto riadky:

 • riadok 117 – uvedieme výšku ročného nároku na daňový bonus na dieťa, v našom prípade ide o sumu 278,64 €, nakoľko má Jana 17 ročnú dcéru a mesačná výška daňového bonusu je 23,22 € (23,22 * 12 = 278,64 €). Sumu 278,64 € uvedieme aj na riadku 120,
 • riadok 118 – uvedieme zníženú výšku dane z príjmov o nárok na daňový bonus na dieťa, t. j. 874,29 € - 278,64 € = 595,65 €. Túto sumu konečnej dane uvedieme aj na riadku 124 a 135 – daň na úhradu.

Jana je povinná teda v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov, aj uhradiť túto sumu dane vo výške 595,65 €. Kam zaplatiť daň na úhradu a ako označiť túto platbu nájdete v článku Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane za rok 2021 (v roku 2022).

11. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B – nevypĺňame.

12. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: Jana chce poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % a preto vyplní XII. oddiel – vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, pričom:

 • na riadku 151 vypočíta 2 % z dane, t. j. z riadku 124 (2 % z 595,65 €) = 11,91 €,
 • na riadku 152 uvedie údaje o prijímateľovi a (dobrovoľne) zaškrtne možnosť, že súhlasí so zaslaním svojich údajov prijímateľovi 2 % zo zaplatenej dane.
Prečítajte si tiež

13. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: na tejto strane je potrebné vyplniť počet príloh – riadok 153. Nakoľko Jana nepripája žiadne prílohy k daňovému priznaniu, necháme tam číslo 3, nakoľko ku každému daňovému priznaniu sú tieto 3 prílohy povinné (nie je možné zadať 0). Okrem toho na tejto strane vyplníme aj dátum.

Príloha č. 3  - údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia: v prípade príjmov zo živnosti, budeme v tejto prílohe vypĺňať riadky 11 až 14, a to nasledovne:

 • na riadku 11 uvedieme výšku preukázateľne zaplatených odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2021, t. j. 2 250 €,
 • na riadku 13 uvedieme výšku preukázateľne zaplatených odvodov do príslušnej zdravotnej poisťovne v roku 2021, t. j. 1 230 €,
 • na riadku 14 uvedieme výšku preukázateľne zaplatených odvodov do zdravotnej poisťovne v roku 2021 za rok 2021, t. j. 1 050 € (bez nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020).

Po vyplnení týchto údajov, odporúčame v elektronickom formulári kliknúť na možnosť skontrolovať, čím sa skontrolujú logické chyby a prípadné chyby je možné ešte pred odoslaním formuláru opraviť.

Tip: Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 vám pomôžu aj články: 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky