Komu sa oplatia paušálne výdavky v roku 2020 (príklady)

Paušálne výdavky sa oplatí uplatniť najmä tým SZČO, ktorých preukázateľné výdavky sú v nižšej sume. Porovnanie uplatňovania paušálnych výdavkov zobrazené na praktických príkladoch.

Uplatňovanie paušálnych výdavkov upravuje § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Ktoré fyzické osoby si môžu uplatniť paušálne výdavky v roku 2020?

Podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov si môže v roku 2020 pri vyčíslení základu dane uplatniť paušálne výdavky fyzická osoba, ktorá dosiahla príjmy:

 • z podnikania (podľa § 6 ods. 1) – napr. živnostníci,
 • z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 2) – napr. fyzická osoba, ktorá dosiahla príjem z vytvorenia diela,
 • z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (podľa § 6 ods. 4).
 • Uvedené fyzické osoby si môžu v roku 2020 uplatniť paušálne výdavky, iba ak:
 • nie sú platiteľmi DPH alebo boli platiteľmi DPH len časť zdaňovacieho obdobia (t. j. časť roka 2020),
 • si neuplatnili pri výpočte základu dane skutočne preukázateľné výdavky (t. j. nevedú daňovú evidenciu, jednoduché alebo podvojné účtovníctvo).

Je potrebné však upozorniť na to, že fyzická osoba môže byť registrovaná napr. podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), táto osoba sa však nestáva „klasickým“ platiteľom DPH, a preto si môže uplatniť paušálne výdavky. Viac informácií o tomto type registrácie na DPH si môžete prečítať v článku Špecifické typy registrácií na DPH - § 7 a § 7a zákona

Informácie o paušálnych výdavkoch v roku 2020, ako napríklad to, akú daňovú evidenciu je potrebné viesť pri uplatňovaní paušálnych výdavkov, či praktický výpočet paušálnych výdavkov nájdete v článku Paušálne výdavky v roku 2020

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2020?

Výdavky percentom z príjmov, tzv. paušálne výdavky si môže v roku 2020 uplatniť fyzická osoba vo výške:

 • 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, maximálne však do výšky 20 000 €,
 • 60 % z príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu, maximálne do výšky 20 000 €.
Prečítajte si tiež

V prípade, ak má teda fyzická osoba príjmy z podnikania a aj z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. má príjem zo živnosti podľa § 6 ods. 1 + príjem tlmočníka podľa § 6 ods. 2) môže si uplatniť 60 % zo súčtu týchto príjmov, maximálne do výšky 20 000 €, nie z každého osobitne.

Ak má fyzická osoba ešte aj príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu, môže si na nich osobitne uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 %, maximálne však do výšky 20 000 €.

Tip: Vypočítajte si výšku paušálnych výdavkov v našej kalkulačke.

Paušálne výdavky zahŕňajú všetky výdavky okrem zaplatených odvodov

Vo výške 60 % z príjmov, maximálne do výšky 20 000 € sú už zahrnuté všetky výdavky živnostníka, či inej SZČO. Uvedené znamená, že v tejto sume sú zahrnuté výdavky, ktoré by táto fyzická osoba vynaložila na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie jeho zdaniteľných príjmov, napr. výdavky na nájomné, stravné, telefón, pohonné látky a podobne.

V paušálnych výdavkoch však nie sú zahrnuté odvody, ktoré fyzická osoba v roku 2020 zaplatila do Sociálnej, či príslušnej zdravotnej poisťovne. Celkové výdavky, ktoré si tak bude môcť fyzická osoba uplatniť v roku 2020 pri vyčíslení základu dane vypočítame ako 60 % z príjmov + zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Komu sa oplatí uplatniť paušálne výdavky v roku 2020?

Spravidla môžeme povedať, že paušálne výdavky je výhodné uplatniť pri vyčíslení základu dane tej fyzickej osobe:

 • ktorej suma preukázateľných výdavkov je nižšia ako suma paušálnych výdavkov (napr. ak suma preukázateľných výdavkov živnostníka bude 10 000 € a suma paušálnych výdavkov bude 15 000 €),
 • ktorej suma preukázateľných výdavkov je vyššia ako suma paušálnych výdavkov, ale rozdiel týchto súm je nebadateľný (napr. ak suma preukázateľných výdavkov živnostníka bude 10 000 € a suma paušálnych výdavkov bude 9 500 €),
 • ktorá pre dosahovanie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov potrebuje málo vstupov, a tak nemá dostatočné výdavky. Ide najmä o osoby, ktoré vykonávajú prácu duševného charakteru (napr. práca grafikov, finančných poradcov, daňových poradcov, hercov, programátorov a pod.).

Univerzálny vzorec na to, komu sa oplatí uplatniť paušálne výdavky v roku 2020 však neexistuje, nakoľko si každý živnostník, či iná SZČO musí porovnať výhody a nevýhody uplatňovania paušálnych výdavkov.

Pri rozhodovaní živnostníka alebo inej SZČO o tom, či si má uplatniť paušálne výdavky v roku 2020, môže pomôcť nasledovné porovnanie výhod a nevýhod uplatnenia paušálnych výdavkov:

Výhody a nevýhody uplatnenia paušálnych výdavkov v roku 2020
Výhody Nevýhody
• nízka náročnosť výpočtu (fixne 60 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne 20 000 €) • konečná výška paušálnych výdavkov je známa až po skončení zdaňovacieho obdobia (t . j. po prijatí všetkých zdaniteľných príjmov)
• výšku vypočítaných výdavkov nie je potrebné dokladovať • maximálna hranica výdavkov je 20 000 €
• nie je potrebné preukazovať, či výdavky sú alebo nie sú daňovo uznané (výhoda pri daňovej kontrole) • podnikateľ nemá prehľad o svojich výdavkoch a ich štruktúre (ak si nevedie pre svoje potreby evidenciu)
• nie je potrebné vedenie rozsiahlej daňovej evidencie alebo účtovanie v jednej zo sústav účtovníctva (t. j. nie je potrebné plniť požiadavky zákona o účtovníctve)
• cena za spracovanie daňového priznania pri uplatnení výdavkov je spravidla nižšia
Článok pokračuje pod reklamou

Príklady na porovnanie uplatňovania paušálnych výdavkov a preukázateľných výdavkov v roku 2020

Príklad na porovnanie výšky dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2020, ak paušálne výdavky živnostníka sú vyššie ako preukázateľné výdavky:

Marián je živnostník a v roku 2020 dosiahol zdaniteľné príjmy vo výške 22 000 €. V priebehu roku vynaložil preukázateľné daňové výdavky vo výške 9 600 € a zaplatil odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne vo výške 3 100 €. Aké výdavky sa mu oplatí v roku 2020 uplatniť a aká bude výška jeho dane z príjmov za rok 2020?

Výpočet dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 pri uplatnení paušálnych alebo preukázateľných výdavkov si pozrite v nasledujúcej tabuľke:

Uplatnenie paušálnych výdavkov Uplatnenie preukázateľných výdavkov
Zdaniteľné príjmy 22 000 € 22 000 €
Výdavky 13 200 € (22 000 * 60 %) 9 600 €
Odvody 3 100 € 3 100 €
Čiastkový základ dane (príjmy – výdavky – odvody) 5 700 € 9 300 €
Nezdaniteľná časť základu dane 4 414,20 € 4 414,20 €
Základ dane (čiastkový základ dane – nezdaniteľná časť) 1 285,80 € 4 885,80 €
Daň z príjmov fyzickej osoby (19 % zo základu dane) 244,30 € 928,30 €

Mariánovi sa oplatí uplatniť paušálne výdavky, nakoľko jeho daň z príjmov na úhradu za rok 2020 bude pri uplatnení paušálnych výdavkov 244,30 €, čo je o 684 € menej, ako pri uplatnení preukázateľných výdavkoch.

Príklad na porovnanie výšky dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2020, ak preukázateľné výdavky živnostníka sú vyššie ako paušálne výdavky:

Ján je živnostník a v roku 2020 dosiahol zdaniteľné príjmy vo výške 19 800 €. V priebehu roku vynaložil preukázateľné daňové výdavky vo výške 12 300 € a zaplatil odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne vo výške 2 900 €. Aké výdavky sa mu oplatí v roku 2020 uplatniť a aká bude výška jeho dane z príjmov za rok 2020?

Výpočet dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 pri uplatnení paušálnych alebo preukázateľných výdavkov si pozrite v nasledujúcej tabuľke:

Uplatnenie paušálnych výdavkov Uplatnenie preukázateľných výdavkov
Zdaniteľné príjmy 19 800 € 19 800 €
Výdavky 11 880 € (22 000 * 60 %) 12 300 €
Odvody 2 900 € 2 900 €
Čiastkový základ dane (príjmy – výdavky – odvody) 5 020 € 4 600 €
Nezdaniteľná časť základu dane 4 414,20 € 4 414,20 €
Základ dane (čiastkový základ dane – nezdaniteľná časť) 605,80 € 185,80 €
Daň z príjmov fyzickej osoby (19 % zo základu dane) 115,10 € 35,30 €

Ak by sme posudzovali len výšku dane z príjmov fyzickej osoby, ktorú by Ján za rok 2020 musel zaplatiť, oplatí sa mu uplatniť preukázateľné výdavky, nakoľko jeho daň z príjmov na úhradu bude vo výške 35,30 €, čo je o 79,80 € menej ako pri uplatnení paušálnych výdavkov. Na druhej strane však treba zobrať do úvahy aj to, že cena za spracovanie daňového priznania pri uplatnení skutočne preukázateľných výdavkoch bude vyššia ako pri uplatnení paušálnych výdavkoch a pri možnej daňovej kontrole, bude musieť Ján preukázať, že výdavky ktoré uplatnil, sú daňovo uznanými.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odklad daňového priznania a vplyv na odvody a preddavky na daň

Kedy sa oplatí podať odklad daňového priznania s dopadom na platenie sociálnych a zdravotných odvodov a platenie preddavkov na daň z príjmov?

Pracovné oblečenie ako daňový výdavok

Kedy je možné pracovné oblečenie uznať ako daňový výdavok? Môžu si konatelia kúpiť oblek a zahrnúť ho do svojich daňových výdavkov?

Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2022

Aký majetok je možné odpisovať? Od čoho závisí výška daňového odpisu majetku a aké odpisové skupiny či metódy odpisovania sú platné v roku 2022?

Zdaňovanie náhrady za používanie vlastného náradia: praktické príklady

Ako postupovať pri kalkulácii náhrady a kedy ide o daňový výdavok zamestnávateľa? Ako je to v prípade náhrady pri používaní náradia od zamestnávateľa na výkon domáckej práce či ako je to v prípade paušalizovania náhrady?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky