Povinnosti zamestnávateľa nad 50 zamestnancov

Rekreačné poukazy, zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím či oznamovanie protispoločenskej činnosti. Aké ďalšie povinnosti vyplývajú zamestnávateľovi s viac ako 50 zamestnancami?

Pracovnoprávne vzťahy, ale aj povinnosti zamestnávateľa spomedzi všetkých zákonov primárne upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „zákonník práce“). Ten definuje zamestnávateľa ako právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, resp. v obdobných pracovnoprávnych vzťahoch.

Všetci zamestnávatelia nemajú vždy rovnaké povinnosti voči štátnym inštitúciám. Povinnosti, ktoré sa na zamestnávateľov vzťahujú závisia najmä od:

 • počtu zamestnancov, ktorých zamestnávajú – pričom pri niektorých povinnostiach sa do počtu zamestnancov zahŕňajú aj zamestnanci pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pri niektorých iba zamestnanci pracujúci na pracovný pomer,
 • čistého obratu – počíta sa ako suma čistých výnosov dosiahnutá z predaja výrobkov, tovarov alebo služieb po odpočítaní zliav, pričom ho tvoria aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb,
 • celkovej sumy majetku – ide o celkovú sumu majetku v netto hodnote majetku zo súvahy.

V tomto článku sa budeme venovať zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú 50 a viac zamestnancov. Viac o povinnostiach zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov sa dočítate v článku Povinnosti zamestnávateľa v nadväznosti na počet zamestnancov v roku 2018. Zároveň však platí, že povinnosti, ktoré sa vzťahujú na podnik s nižším počtom zamestnancov, platia aj pre podnik s vyšším počtom zamestnancov, t. j. podnik s 50 a viac zamestnancami musí spĺňať povinnosti vzťahujúce sa aj na podnik s dvomi alebo desiatimi zamestnancami.

Viac o povinnostiach pri zamestnávaní zamestnancov na pracovnú zmluvu sa dočítate v článku Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnancoch pracujúcich na pracovnú zmluvu a o povinnostiach pri zamestnávaní dohodárov v článku Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnaní zamestnanca na dohodu.

Poskytovanie rekreačných poukazov

Jednou z nových povinností pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú 50 a viac zamestnancov, je poskytovanie rekreačných poukazov. Túto povinnosť stanovil zákonník práce od 1.1.2019, pričom zamestnávateľ je od tohto dátumu povinný prispievať zamestnancovi na rekreáciu v sume 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac v sume 275 € za kalendárny rok.

Pre účely poskytovania príspevkov na rekreáciu sa počtom zamestnancov rozumie priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý sa vypočíta podľa príslušného usmernenia k stanovenie priemerného počtu zamestnancov.

Príspevok na rekreáciu je zamestnávateľ povinný poskytnúť iba tomu zamestnancovi, ktorý u neho pracuje na pracovný pomer nepretržite najmenej 24 mesiacov, pričom splnenie podmienok sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie. Nárok na rekreačné poukazy majú iba zamestnanci pracujúci na pracovný pomer, dohodári nárok nemajú.

Viac o rekreačných poukazoch sa dočítate v článkoch Rekreačné poukazy v roku 2020, Rekreačné poukazy v praxi – najčastejšie otázky, Možnosti poskytnutia príspevku na rekreáciu (dovolenku)Ako využiť rekreačné poukazy na detský tábor alebo Rekreačné poukazy – tabuľka pre účtovníka

Povinnosti vyplývajúce z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Tieto povinnosti vyplývajú zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia v práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“). Ide najmä o tieto povinnosti:

 • vypracovať a aktualizovať koncepcie politiky BOZP a program realizácie tejto koncepcie – ide o povinnosť písomne vypracovať, vyhodnocovať a aktualizovať koncepciu politiky BOZP, ktorá by mala viesť k zlepšovaniu pracovných podmienok zamestnancov,
 • zabezpečiť bezpečnotechnickú službu pre zamestnancov – jej cieľom je napr. poskytovať zamestnávateľovi poradenské služby v odborných úlohách, prevencia rizika a ochrana pred ním,
 • mať bezpečnostného technika – tento technik však musí byť odlíšený od zamestnávateľa FO alebo štatutárneho  orgánu zamestnávateľa PO,
 • zriadiť komisiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nazývanú aj poradný orgán – týka sa zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 100 zamestnancov, pričom túto komisiu majú tvoriť zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a zástupcovia zamestnávateľa.

Viac o povinnostiach z oblasti BOZP sa dočítate v článku Povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri zamestnaní zamestnanca.

Povinnosti spájajúce sa s protispoločenskou činnosťou

Protispoločenskú činnosť od 1. marca 2019 upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov spoločenskej činnosti. Medzi povinnosti zamestnávateľa s viac ako 50 zamestnancami vyplývajúce z tohto zákona patrí:

 • vydávanie tzv. protikorupčnej smernice – ide o vnútorný predpis, v ktorom sú zachytené požiadavky podľa § 10 ods. 8 zákona, pričom cieľom je poskytnúť ochranu zamestnancom, ktorí upozornia na protispoločenskú činnosť, ktorej sa dopúšťa ich zamestnávateľ v oblasti napr. verejného obstarávania alebo dotácií,
 • určiť osobu zodpovednú za oznamovanie protispoločenskej činnosti – tento orgán môže tvoriť buď organizačná zložka podniku alebo osoba, ktorá musí mať odborné predpoklady na plnenie príslušných úloh,
 • vedenie evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti – pričom túto evidenciu musí viesť počas najmenej 3 rokov.

Viac o týchto povinnostiach sa dočítate v článku Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti od 1.3.2019.

Vedenie a uchovávanie evidencie o cenách tovaru

Medzi ďalšie povinnosti zamestnávateľov s viac ako 50 zamestnancami patrí vedenie a uchovávanie evidencie o cenách tovaru, ktoré upravuje zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona je predávajúci povinný viesť a uchovávať evidenciu o cenách tovaru vrátane kalkulácií nákladov a zisku tri roky po predaji tovaru v tom prípade, ak spĺňa dve z týchto kritérií:

Prečítajte si tiež
 • zamestnáva 11 a viac zamestnancov – pričom počet zamestnancov sa počíta rovnako ako pri začleňovaní do veľkostných skupín podľa zákona o účtovníctve,
 • dosiahol obrat viac ako 700 000 €,
 • suma majetku je viac ako 350 000 €.

Zamestnávanie osoby so zdravotným postihnutím

Podnikateľ, ktorý zamestnáva 20 a viac zamestnancov je povinný zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím v počte 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov, ak má príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím.

V prípade, keby si svoju povinnosť nesplnil, musí príslušnému úradu práce zaplatiť špeciálny odvod do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka za každého občana, ktorý mu chýba do plnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím.

Viac o zamestnávaní zdravotne postihnutých osôb sa dočítate v článku Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím v roku 2019.

Článok pokračuje pod reklamou

Prerokovanie hromadného prepúšťania

Hromadné prepúšťanie upravuje zákonník práce. Povinnosťou zamestnávateľa je aspoň jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zástupcami zamestnancov, resp. priamo s dotknutými zamestnancami, opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť. Následne je povinný doručiť informáciu o výsledku rokovania Národnému úradu práce a zástupcom zamestnancov. Viac o tejto problematike sa dočítate v článku Ako zvládnuť (hromadné) prepúšťanie zamestnancov.

Vedenie účtovníctva podľa požiadaviek pre konkrétnu veľkostnú skupinu

Vedenie účtovníctva upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Tento zákon hovorí o povinnosti viesť účtovníctvo pre právnické osoby odo dňa ich vzniku až do dňa ich zániku a pre fyzické osoby (živnostníkov) po dobu, počas ktorej podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosti, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

Podľa tohto zákona sa zaraďujú podniky do jednej z troch veľkostných kategórií, pričom mu následne vznikne povinnosť viesť účtovníctvo podľa požiadaviek pre danú kategóriu. V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú kritériá delenia podnikov na mikro, malé a veľké účtovné jednotky:

Veľkostná skupina Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Celková suma majetku Čistý obrat
Mikro účtovná jednotka nepresiahol 10 nepresiahla 350 000 € nepresiahol 700 000 €
Malá účtovná jednotka presiahol 10 a nepresiahol 50 presiahla 350 000 € a nepresiahla 4 000 000 € presiahol 700 000 € a nepresiahol 8 000 000 €
Veľká účtovná jednotka presiahol 50 presiahol 4 000 000 € presiahol 8 000 000 €

Do konkrétnej kategórie sa podnik zaradí, ak splnil aspoň dve z troch kritérií.

Treba ešte zdôrazniť, že v prípade zatrieďovania do veľkostných skupín sa do úvahy berie prepočítaný počet zamestnancov. Ten sa vypočíta ako priemer koncových stavov zamestnancov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období, pričom zamestnanci pracujúci na skrátené úväzky sa prepočítavajú na plne zamestnaných zamestnancov. Do tohto ukazovateľa sa nezahŕňajú dohodári a ani zamestnanci na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Viac o zatrieďovaní podnikov do veľkostných skupín sa dočítate v článku Triedenie účtovných jednotiek – mikro, malá a veľká účtovná jednotka.

Overenie účtovnej závierky audítorom

Povinnosť mať účtovnú závierku (riadnu aj mimoriadnu) overenú audítorom ukladá zákon o účtovníctve pre obchodné spoločnosti, ktoré splnili za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie aspoň dve z týchto kritérií:

 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 30,
 • čistý obrat presiahol 2 000 000 €,
 • celková suma majetku presiahla 1 000 000 €.

Z uvedeného vyplýva, že ak aj podnik zamestnáva 50 a viac zamestnancov, účtovnú závierku nemusí mať overenú audítorom ak nespĺňa aspoň jedno z ďalších kritérií.

Ďalšie povinnosti zamestnávateľov s 50 a viac zamestnancami

Medzi ďalšie povinnosti, ktoré musí plniť zamestnávateľ zamestnávajúci 50 a viac zamestnancov patria:

 • zasielanie výkazov o preddavkoch na zdravotné poistenie výlučne elektronicky podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • platenie koncesionárskych poplatkov podľa zákona č. 340/2012 o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska,
 • plnenie všetkých povinností podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
 • poskytovanie štatistických údajov podľa druhu činnosti podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 350/2017, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 – táto povinnosť nevzniká automaticky, ale vznikne až vtedy, ak bude podnik vyzvaný štatistickým úradom pre poskytnutie potrebných informácií.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky