Rekreačné poukazy – tabuľka pre účtovníka

Informácie o poskytovaní príspevkov na rekreáciu a ich preplatení, či poskytovaní rekreačných poukazov, ktoré by mali vedieť účtovníci, v prehľadných tabuľkách.

Podmienky poskytovania príspevkov na rekreáciu zamestnancov upravuje § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnávateľom

Príspevok na rekreáciu zamestnancov je povinný poskytnúť ten zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov (t. j. 50 zamestnancov vrátane a viac).  V prípade, ak sa zamestnávateľ s počtom zamestnancov menej ako 49 (a vrátane) rozhodne, že chce taktiež poskytnúť svojim zamestnancom príspevok na rekreáciu, môže tak dobrovoľne urobiť.

Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytne svojim zamestnancom aj prostredníctvom rekreačného poukazu.

Povinnosť zamestnávateľa poskytnúť príspevok na rekreáciu
Počet zamestnancov Poskytnutie príspevku na rekreáciu
viac ako 49 (t. j. 50 a viac) povinné
menej ako 49 (t. j. 49 a menej) dobrovoľné

To, ako vypočítať počet zamestnancov si môžete prečítať v článku Rekreačné poukazy v roku 2024.

Zamestnanec, ktorý má nárok na príspevok na rekreáciu (rekreačný poukaz)

Nárok na poskytnutie príspevku má ten zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, a to ku dňu začatia rekreácie.

Zákonník práce ustanovuje v § 152a len to, že pracovný pomer zamestnanca musí trvať najmenej 24 kalendárnych mesiacov. Uvedené znamená, že nárok na príspevok na rekreáciu má aj zamestnanec na dobu určitú, neurčitú, ako aj zamestnanec s pracovným pomerom na plný úväzok alebo skrátený pracovný čas. Na príspevok na rekreáciu nemá nárok zamestnanec pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Výška príspevku na rekreáciu, ktorú si môže zamestnávateľ uplatniť do daňových výdavkov

Maximálna výška príspevku na rekreáciu, ktorú si môže zamestnávateľ uplatniť do daňových výdavkov
Výška príspevku na rekreáciu v % Maximálna výška príspevku na rekreáciu v €
55 % výdavkov na rekreáciu max. 275 € za kalendárny rok

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že zamestnávateľ si môže do daňových výdavkov uplatniť a zároveň poskytnúť príspevok na rekreáciu zamestnancovi vo výške 55 % sumy výdavkov na rekreáciu. Je dôležité upozorniť, že táto suma nesmie prekročiť hranicu 275 € za kalendárny rok, nakoľko je to maximálna možná výška príspevku, ktorú môže zamestnávateľ vyplatiť zamestnancovi.

Prečítajte si tiež

V praxi sa môže stať, že zamestnanec predloží zamestnávateľovi doklady o rekreácii, ktoré po prepočítaní 55 % zo sumy rekreácie presahujú sumu 275 €. V tabuľke uvádzame, maximálnu možnú výšku dokladov o rekreácii, na ktorú môže zamestnávateľ poskytnúť maximálny príspevok na rekreáciu.

*poznámka: ak zamestnanec predloží doklady o rekreácii vo výške 700 €, zamestnávateľ mu nie je povinný poskytnúť príspevok na rekreáciu vo výške 55 % z tejto sumy, t. j. 55 % zo sumy 700 € = 385 €, ale len maximálnu možnú výšku príspevku, t. j. 275 €. V prípade, ak by sa zamestnávateľ rozhodol poskytnúť príspevok zamestnancovi nad sumu 275 €, rozdiel by bol pre zamestnávateľa nedaňovým výdavkom.
Suma predloženého dokladu o rekreácii Nárok na príspevok v % Maximálny nárok na príspevok v €
500 € 55 % zo sumy výdavkov 275 €
viac ako 500 € (napr. 700 €) 55 % zo sumy výdavkov 275 €*
menej ako 500 € (napr. 300 €) 55 % zo sumy výdavkov 165 €

Výška príspevku na rekreáciu poskytnutá zamestnancovi na kratší pracovný čas zamestnávateľ pomerne kráti

V prípade, ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, maximálna suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok sa zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

V tabuľke uvádzame príklady na krátenie príspevku na rekreáciu u zamestnanca s polovičným úväzkom a štvrtinovým úväzkom:

Maximálna výška príspevku na rekreáciu, ktorú si môže zamestnávateľ uplatniť do daňových výdavkov u zamestnanca s kratším pracovným časom
Pracovný pomer Výška príspevku na rekreáciu v % Maximálna výška príspevku na rekreáciu v € Krátenie príspevku
polovičný úväzok 55 % 137,50 € O ½ zo sumy 275 €
štvrtinový úväzok 55 % 68,75 € O ¾ zo sumy 275 €
Článok pokračuje pod reklamou

Účtovanie príspevkov na rekreáciu a účtovanie rekreačných poukazov

V prípade, ak zamestnávateľ poskytne príspevok na rekreáciu (nie rekreačný poukaz), zamestnancovi vzniká nárok na tento príspevok až po predložení účtovných dokladov. Zamestnanec je povinný doklady o rekreácii predložiť zamestnávateľovi do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie. Zamestnávateľ následne zaúčtuje 55 % zo sumy výdavkov na rekreáciu, najviac však 275 €, a to na účet zákonných sociálnych nákladov, ktorý je daňovo uznateľným a vyplatí tento príspevok na rekreáciu zamestnancovi.

Účtovanie nároku na príspevok na rekreáciu a jeho vyplatenie u zamestnávateľa
Účtovný prípad Účtovanie (MD / D)
Účtovný doklad predložený zamestnancom, ktorý preukazuje výdavky na rekreáciu (55 %, maximálne 275 €) 527/333
Preplatenie príspevku na rekreáciu zamestnancovi 333/221 alebo 333/211 (podľa toho, ako je príspevok na rekreáciu preplatený)

Informácie o tom, čo musí obsahovať doklad pre uplatnenie príspevku na rekreáciu si môžete prečítať v článku Čo musí obsahovať faktúra (doklad) pre uplatnenie príspevku na rekreáciu

Ak sa zamestnávateľ rozhodne poskytnúť príspevok na rekreáciu zamestnancom prostredníctvom rekreačných poukazov, musí tieto rekreačné poukazy najprv nakúpiť a až následne ich odovzdá zamestnancom. Účtovanie kúpy a odovzdania rekreačných poukazov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Účtovanie kúpy a odovzdania rekreačných poukazov zamestnancom
Účtovný prípad Účtovanie (MD / D)
Nákup rekreačných poukazov zamestnávateľom 213/325 alebo 213/211 (podľa toho, ako je doklad o nákupe poukazov uhradený)
Odovzdanie rekreačného poukazu zamestnancovi (maximálne vo výške 275 €) 527/213

Viac informácií o účtovaní príspevkov na rekreáciu a o rekreačných poukazoch si môžete prečítať v článku Účtovanie rekreačných poukazov a príspevkov na rekreáciu.

Ďalšie zaujímavé články týkajúce sa rekreačných poukazov nájdete v sekcii Rekreačné poukazy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Rekreačné poukazy (príspevok) v roku 2024

Čo je to rekreačný poukaz, kedy vzniká zamestnancom nárok na rekreačný poukaz (príspevok) v roku 2024? Na čo všetko je možné rekreačný poukaz použiť?

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Ako prejsť u účtovných klientov na digitalizáciu?

Ste účtovník a zatiaľ neuplatňujete digitalizáciu účtovníctva v praxi? Klientov – zväčša podnikateľov, ktorí sa zmene bránia, je dôležité správne motivovať. Ako na to, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky