Rekreačné poukazy v roku 2020

Kedy zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu alebo rekreačný poukaz? Aké sú podmienky na ich nárok a v akej výške sa poskytujú v roku 2020?

Od roku 2019 môžu niektorí zamestnanci využívať príspevky na rekreáciu, ktoré upravuje § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Kedy musí zamestnávateľ poskytnúť príspevok na rekreáciu povinne a kedy dobrovoľne?

Podľa § 152a odsek 1 Zákonníka práce je povinný poskytnúť príspevok na rekreáciu, resp. rekreačný poukaz v roku 2020 svojim zamestnancom ten zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov (t. j. 50 a viac).

Z uvedeného vyplýva, že ten zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 49 zamestnancov a menej môže poskytnúť príspevok na rekreáciu, resp. rekreačný poukaz dobrovoľne, pričom pre tohto zamestnávateľa platia rovnaké podmienky ako pre zamestnávateľa, ktorý musí príspevok na rekreáciu, resp. rekreačný poukaz poskytnúť povinne.

Nakoľko môžeme vidieť, že ukazovateľom pre povinné, či dobrovoľné poskytnutie príspevku na rekreáciu, resp. rekreačného poukazu je počet zamestnancov, musí zamestnávateľ správne určiť počet zamestnancov, ktorý určí ako priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok (t. j. v roku 2020 za rok 2019).

Nárok na príspevok na rekreáciu, resp. na rekreačný poukaz však nie je automatický, nakoľko zamestnávateľ poskytne príspevok na rekreáciu, resp. rekreačný poukaz len na vlastnú žiadosť zamestnanca (a po splnení všetkých podmienok).

Poskytnutý príspevok na rekreáciu zamestnanca si môže zamestnávateľ zahrnúť do daňových výdavkov, a to podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a tento príspevok je oslobodený od dane a odvodov (zdravotných aj sociálnych), tak u zamestnávateľa, ako aj u zamestnanca (v prípade odvodov).

Ktorý zamestnanec má nárok na príspevok na rekreáciu v roku 2020?

Nárok na príspevok na rekreáciu, resp. rekreačný poukaz v roku 2020 má nárok ten zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite 24 mesiacov ku dňu začatia rekreácie. Ide však o takých zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa zamestnaní na trvalý pracovný pomer, t. j. pracujú na základe pracovnej zmluvy. Zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (napr. na dohodu o pracovnej činnosti), nárok na príspevok na rekreáciu, resp. rekreačný poukaz, nemajú.

Upozorňujeme, že zamestnanec môže v jednom kalendárnom roku požiadať o príspevok na rekreáciu len jedného zamestnávateľa.

Aká je výška príspevku na rekreáciu v roku 2020?

Výška príspevku na rekreáciu sa v roku 2020 nemení a je vo výške 55 % oprávnených výdavkov na rekreáciu, maximálne však v sume 275 € za kalendárny rok.

V prípade, ak zamestnanec pracuje na tzv. „skrátený pracovný úväzok“, suma príspevku na rekreáciu, resp. rekreačného poukazu sa mu znižuje, a to v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Napr. zamestnanec, ktorý pracuje na polovičný úväzok, má nárok len na maximálnu výšku príspevku v sume 137,50 € (krátenie príspevku o 1/2 zo sumy 275 €).

Ak zamestnanec predloží zamestnávateľovi doklady o rekreácii, ktoré presahujú po prepočítaní 55 % zo sumy rekreácie, sumu 275 €, zamestnávateľ preplatí zamestnancovi len sumu 275 €. Ak by sa však zamestnávateľ rozhodol, že preplatí zamestnancovi viac ako 275 €, rozdiel by bol pre zamestnávateľa nedaňovým výdavkom (napr. ak zamestnanec predloží doklady o rekreácii vo výške 600 €, 55 % zo sumy rekreácie je 330 €, avšak zamestnávateľ mu môže preplatiť len 275 €, ak by sa rozhodol, že mu preplatí 330 €, rozdiel 55 € (330 – 275) by bol pre zamestnávateľa nedaňový výdavok.

Akým spôsobom môže zamestnávateľ poskytnúť príspevok na rekreáciu v roku 2020?

Zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytnúť príspevok na rekreáciu dvoma možnými spôsobmi, o ktorých si môžete viac prečítať v článku Možnosti poskytnutia príspevku na rekreáciu (dovolenku), a to:

 1. formou preplatenia účtovných dokladov -  to znamená, že zamestnávateľ zamestnancovi preplatí účtovné doklady, ktorými zamestnanec preukáže úhradu oprávnených výdavkov na rekreáciu,
 2. formou rekreačného poukazu – to znamená, že zamestnávateľ zamestnancovi odovzdá poukaz, ktorý má formu platobného prostriedku, pričom zamestnávateľ je povinný evidovať dátum začatia rekreácie a skutočné použitie poukazu zamestnancom pre účely zahrnutia týchto výdavkov (nákladov) do daňových výdavkov.

V prípade, ak zamestnávateľ poskytuje príspevok svojim zamestnancom prvým spôsobom, a to preplatením účtovných dokladov (napr. faktúry, dokladu z eKasy), musí si zamestnanec dať pozor, či má účtovný doklad vyhotovený správne. Viac informácií si môžete prečítať v článku Čo musí obsahovať faktúra (doklad) pre uplatnenie príspevku na rekreáciu

Ako má zamestnanec požiadať o príspevok na rekreáciu?

Ak sa zamestnanec zúčastnil na rekreácii, je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie preukázať zamestnávateľovi oprávnené výdavky spojené s rekreáciou, a to predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ následne vyplatí zamestnancovi príspevok na rekreáciu v najbližšom výplatnom termíne (ak sa nedohodnú inak).

V prípade, ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, na žiadosť zamestnanca sa príspevok na rekreáciu, ktorá začala v jednom kalendárnom roku a nepretržite trvá v nasledujúcom kalendárnom roku, bude považovať za príspevok na rekreáciu za kalendárny rok, v ktorom rekreácia začala (napr. ak rekreácia začne 30.12.2020 a skončí 1.1.2021, príspevok na rekreáciu má zamestnanec za kalendárny rok 2020).

Všetky potrebné informácie v prehľadných tabuľkách, ktoré by mal vedieť účtovník nájdete v článku Rekreačné poukazy – tabuľka pre účtovníka

Článok pokračuje pod reklamou

Na čo môže zamestnanec využiť príspevok na rekreáciu alebo rekreačný poukaz v roku 2020?

Podľa § 152a ods. 4 Zákonníka práce sú oprávnenými výdavkami na rekreáciu preukázané výdavky zamestnanca na:

 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území SR,
 • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR (patria sem napríklad aj rekreačné poukazy na rôzne zľavové pobytové balíky), 
 • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území SR, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
 • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúceho základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom (tzv. rekreačný poukaz na detský tábor).

Ako môžeme vidieť na základe vyššie uvedeného, zamestnancovi nebude poskytnutý príspevok na rekreáciu, ak predloží účtovné doklady, ktoré preukazujú úhradu spojenú s ubytovaním len na jednu noc (napríklad z piatka na sobotu).

Je zamestnávateľ povinný preplatiť výdavky na rekreáciu spojené s rodinou zamestnanca?

V prípade, ak sa so zamestnancom na rekreácii zúčastňuje aj rodina, t. j.:

 • manžel (manželka),
 • vlastné dieťa,
 • dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 • dieťa zverené do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení,
 • iná osoba žijúca v spoločnej domácnosti (napr. druh, družka),

zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu a preplatiť aj výdavky spojené s rekreáciou jeho rodiny.

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme však, že výdavky na rekreáciu nemôže zaplatiť hociktorý člen z rodiny, či z priateľov, nakoľko ak zamestnanec chce, aby mu zamestnávateľ preplatil výdavky spojené s rekreáciou, musia byť zaplatené z jeho účtu, resp. z účtu jeho manželky, ak nemajú zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Viac informácií sa dozviete v článku Kto môže zaplatiť rekreáciu, aby zamestnanec mohol využiť príspevok?

Môže si uplatniť do daňových výdavkov príspevok na rekreáciu aj SZČO (napr. živnostník)?

Aj fyzická osoba, ktorá dosahuje príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, môže príspevok na rekreáciu uplatniť do daňových výdavkov, a to po splnení zákonom stanovených podmienok, ktoré platia aj pre zamestnancov.

Prečítajte si tiež

Uvedené znamená, že tá fyzická osoba, ktorá vykonáva svoju činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov si môže do daňových výdavkov uplatniť výdavky na rekreáciu vo výške 55 % z oprávnených výdavkov, maximálne 275 € za kalendárny rok.

Upozorňujeme, že ak fyzickej osobe bol poskytnutý príspevok na rekreáciu v pozícii zamestnanca, nemá nárok na uplatnenie výdavkov na rekreáciu do daňových výdavkov ako SZČO.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle: povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Pracovné úrazy v dôsledku (nielen) horúčav na pracovisku: povinnosti a prevencia

Vyčerpanie, nepozornosť či malátnosť, ktoré v období leta hrozia, môžu zapríčiniť pracovný úraz. Čo ním (nie) je a na čo by mali myslieť zamestnanci aj zamestnávatelia?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky