Minimálna mzda v roku 2022 – tabuľka

Informácie o minimálnej mzde v roku 2022 prehľadne spracované v tabuľkách na jednom mieste – mesačná, hodinová, podľa stupňov náročnosti, v čistom aj jej vývoj.

Minimálnou mzdou sa zaberá samostatný zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o minimálnej mzde“).

Mesačná minimálna mzda pre rok 2022 začína na sume 646 €. Táto suma je minimálnou mzdou pre 1. stupeň náročnosti práce. V tomto článku si zhrnieme všetky základné údaje o minimálnej mzde v roku 2022 v prehľadných tabuľkách.

Rozšírené a podrobné informácie o minimálnej mzde nad rámec tohto článku si môžete prečítať v článku Minimálna mzda od 1.1.2022.

Tip: Ak hľadáte informácie o minimálnej mzde v roku 2023, prečítajte si článok Minimálna mzda v roku 2023 - tabuľka

Spôsob výpočtu minimálnej mzdy v roku 2022

Minimálna mzda sa podľa zákona o minimálnej mzde môže určiť dvojako:

  • dohodou zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov,
  • na základe zákona.

Keďže zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sa nedohodli, postupuje sa podľa automatického vzorca, a tak výpočet minimálnej mzdy v roku 2021 bol nasledovný:

* Ide o sumu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy, a teda za rok 2020.
Spôsob výpočtu minimálnej mzdy od 1.1. 2022
do 15.7.2021 neprišlo k dohode zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov
výpočet minimálnej mzdy určí zákon ako:
57 % z 1 133 €* = 646 €

Porovnanie minimálnej mzdy v roku 2022 s rokom 2021 - tabuľka

Minimálna mzda sa oproti roku 2021 zvýšila. Porovnanie minimálnej mzdy pre rok 2022 s minimálnou mzdou pre rok 2021 platnými pre 1. stupeň náročnosti práce sa nachádza v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Rok Mesačná minimálna mzda Hodinová minimálna mzda
2022 646 € 3,713 €
2021 623 € 3,580 €
Rozdiel + 23 € + 0,133 €

Minimálna mzda v roku 2022 podľa stupňov náročnosti práce - tabuľka

Ako sme už vyššie v článku uviedli, minimálna mzda pre rok 2022 pre 1. stupeň náročnosti práce je vo výške 646 €. Od tejto sumy sa odvíjajú minimálne mzdy pre vyššie stupne náročnosti práce. Znamená to, že minimálna mzda nie je jedna, ale je ich niekoľko. Pre určenie minimálnej mzdy konkrétneho zamestnanca (alebo napríklad celého pracoviska) je potrebné, aby sa jeho pracovnej pozícii priradil stupeň náročnosti práce.

Prečítajte si tiež

Pozor: mesačná minimálna mzda pre rok 2022 podľa stupňov náročnosti práce sa vzťahuje iba na zamestnancov zamestnaných na trvalý pracovný pomer. Na tzv. „dohodárov“ sa vzťahuje mzdový nárok pre 1. stupeň náročnosti práce bez ohľadu na druh práce, ktorý dohodár vykonáva.

Mesačná minimálna mzda od 1.1.2022 podľa stupňov náročnosti práce sa nachádza v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Stupeň náročnosti práce Koeficient Minimálna mesačná mzda v roku 2022
1. 1,0 646 €
2. 1,2 762 €
3. 1,4 878 €
4. 1,6 994 €
5. 1,8 1 110 €
6. 2,0 1 226 €

Hodinová minimálna mzda v roku 2022 – tabuľka

Hodinová minimálna mzda platná od 1.1.2022 sa odvíja od sumy minimálnej mesačnej mzdy pre daný stupeň náročnosti práce. Postup výpočtu hodinovej minimálnej mzdy je jednoduchý, minimálna mzda pre daný stupeň náročnosti práce sa vydelí číslom 174 a zaokrúhli sa na dve desatinné miesta.

Taktiež rovnako platí, že na tzv. „dohodárov“ sa vzťahuje iba minimálna hodinová mzda pre 1. stupeň náročnosti práce.

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú minimálne mzdové nároky pre rok 2022 podľa stupňov náročnosti práce pri týždennom pracovnom čase dlhom 40 hodín:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Stupeň náročnosti práce Koeficient Minimálna hodinová mzda v roku 2022
1. 1,0 3,713 €
2. 1,2 4,379 €
3. 1,4 5,046 €
4. 1,6 5,713 €
5. 1,8 6,379 €
6. 2,0 7,046 €

Hodinová minimálna mzda v roku 2022 pri kratšom týždennom pracovnom čase – tabuľka

V prípade, ak zamestnanec pracuje na kratší pracovný čas ako je 40 hodinový týždenný úväzok, tak sa jeho hodinová minimálna mzda úmerne zvýši.

Upravená výška hodinovej minimálnej mzdy pre rok 2022 podľa dĺžky pracovného týždňa a stupňa náročnosti práce sa nachádza v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna hodinová mzda
pri 38,75 hod. týždennom pracovnom čase
Minimálna hodinová mzda
pri 37,5 hod. týždennom pracovnom čase
1. 1,0 3,833 € 3,961 €
2. 1,2 4,520 € 4,671 €
3. 1,4 5,209 € 5,382 €
4. 1,6 5,897 € 6,094 €
5. 1,8 6,585 € 6,804 €
6. 2,0 7,273 € 7,516 €
Článok pokračuje pod reklamou

Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2022 – tabuľka

Suma určenej minimálnej mzdy pre rok 2022 je hrubou mzdou. Zvyšovanie (hrubej) minimálnej mzdy má vplyv na zvyšovanie čistej mzdy zamestnanca, a teda mzdy, ktorá bude zamestnancovi vyplatená na účet, resp. v hotovosti.

Prečítajte si tiež

Náš tip: Na výpočet čistej mzdy zamestnanca využite našu mzdovú kalkulačku.

Výpočet čistej mzdy zamestnanca s minimálnou mzdou v roku 2022 a jeho porovnanie s rokom 2021 nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Minimálna mzda v roku 2022 Minimálna mzda v roku 2021
Hrubá mzda 646,00 € 623,00 €
Zdravotné poistenie 25,84 € 24,92 €
Sociálne poistenie 60,72 € 58,56 €
Základ dane 559,44 € 539,52 €
Nezdaniteľná časť základu dane
na daňovníka
381,61 € 375,95 €
Zdaniteľná mzda 177,83 € 163,57 €
Preddavok na daň 33,79 € 31,08 €
Čistá mzda 525,65 € 508,44 €

Minimálna (hrubá) mzda v roku 2022 sa zvýšila o 23 € oproti roku 2021, čo malo za následok zvýšenie čistej mzdy zamestnanca v roku 2022 o 17,21 €, pričom na zvýšení čistej mzdy sa podieľalo aj zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na rok 2022.

Viac informácií nájdete v článku Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2022 (daň, odvody, cena práce).

Cena práce pri minimálnej mzde v roku 2022 – tabuľka

Zamestnávateľov zväčša zaujíma aj cena práce zamestnanca, ktorá predstavuje celkové odvodové zaťaženie zamestnávateľa, a teda to, koľko stojí zamestnanec zamestnávateľa.

Výpočet odvodového zaťaženia zamestnávateľa pri minimálnej mzde v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 sa nachádza v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Minimálna mzda v roku 2022 Minimálna mzda v roku 2021
Hrubá mzda 646,00 € 623,00 €
Zdravotné poistenie 64,60 € 62,30 €
Sociálne poistenie 162,77 € 156,98 €
Cena práce 873,37 € 842,28 €

Celková cena práce pri minimálnej mzde v roku 2022 sa zvýši oproti roku 2021 o 31,09 €.

Náš tip: Aj na výpočet ceny práce zamestnanca využite našu mzdovú kalkulačku.

Minimálna výška príplatkov za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok v roku 2022 – tabuľka

Novelou zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov prišlo v roku 2021 k zmene určovania výšky príplatkov, a to tak, že sa nebudú určovať percentuálnou sadzbou z hodinovej minimálnej mzdy, ale budú určené presnou sumou.

Minimálna výška mzdových príplatkov/zvýhodnení za prácu v sobotu, nedeľu, nočnú prácu a prácu vo sviatok v roku 2022 sa nachádza v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Mzdové zvýhodnenie/príplatok Výška príplatku Výška zníženého príplatku
za prácu v sobotu 1,79 € 1,61 €
za prácu v nedeľu 3,58 € 3,22 €
za prácu v noci – rizikové povolanie 1,79 € x
za prácu v noci – nerizikové povolanie 1,43 € 1,25 €
za prácu vo sviatok – pracovná zmluva 100 % priemerného zárobku za hodinu x
za prácu vo sviatok – dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najmenej vo výške 3,58 € x

Vývoj minimálnej mzdy od roku 2017 po rok 2022 – tabuľka

Minimálna mesačná mzda od roku 2017 po rok 2022 sa zvýšila o 211 €. Podrobný vývoj minimálnej mesačnej a hodinovej mzdy od roku 2017 po rok 2022 sa nachádza v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Rok Mesačná minimálna mzda Hodinová minimálna mzda
2017 435 € 2,500 €
2018 480 € 2,759 €
2019 520 € 2,989 €
2020 580 € 3,333 €
2021 623 € 3,580 €
2022 646 € 3,713 €

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Minimálna mzda v roku 2025 podľa automatického vzorca: zmení sa?

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, v roku 2025 by podľa súčasného znenia zákona bola výška minimálnej mzdy 816 eur mesačne. V pláne je však novela zákona o minimálnej mzde. Ako ju môže ovplyvniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky