Povinnosti zamestnávateľa v nadväznosti na počet zamestnancov v roku 2018

Aké povinnosti sa vzťahujú na zamestnávateľov pri zamestnávaní určitého počtu zamestnancov v roku 2018? Pri akom počte zamestnancov treba platiť koncesionárske poplatky alebo kedy zamestnať osobu so zdravotným postihnutím?

Povinnosti zamestnávateľov v súčasnosti upravuje veľké množstvo právnych predpisov, medzi ktorými sa je čoraz ťažšie orientovať. Zákon, ktorý najviac upravuje pracovnoprávne vzťahy a povinnosti zamestnávateľov je určite zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákonník práce“). Podľa tohto zákona je zamestnávateľ právnická alebo fyzická osoba (t. j. s. r. o., ale aj živnostník.), ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch.

Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obchodných pracovných vzťahoch, vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu. Závislou prácou sa rozumie práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene a v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

Veľkostné kritériá delenia podnikov

Povinnosti zamestnávateľov závisia najmä od počtu zamestnancov, ktorých zamestnávajú. Prvé povinnosti samozrejme prichádzajú so zamestnaním prvého zamestnanca, napríklad registrácia zamestnávateľa v zdravotnej poisťovni alebo na daňovom úrade, prihlásenie zamestnanca do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, dodržať minimálnu mzdu alebo dodržať povinnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.

Viac sa dočítate v článkoch Prvé povinnosti zamestnávateľa pri začatí pracovného pomeru, Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnancoch pracujúcich na pracovnú zmluvu alebo Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnaní zamestnanca na dohodu.

Treba však dávať pozor, pretože niektoré povinnosti vznikajú iba pri zamestnávaní zamestnancov na pracovný pomer a niektoré aj vtedy, keď sa zamestnávajú dohodári, t. j. zamestnanci pracujúci buď na dohodu o vykonávaní práce, dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o brigádnickej práci študentov.

V niektorých prípadoch započítavanie dohodárov zákony upravujú jasne, niekde je medzi interpretáciou zákona a výkladom príslušných orgánov rozpor. Príkladom sú koncesionárske poplatky. Viac o povinnosti zamestnávateľov platiť koncesionárske poplatky a v čom je uvedený problém, sa dočítate v článku Koncesionárske poplatky zamestnávateľov.

Ďalším kritériom pre vznik povinností zamestnávateľa je celková suma majetku a čistý obrat. Tieto údaje sa zisťujú z účtovnej závierky konkrétneho podniku za posledné schválené účtovné obdobie, pričom sa počítajú každoročne. V nasledujúcej tabuľke nájdete kritériá delenia podnikov na mikro, malé a veľké účtovné jednotky:

Veľkostná skupina Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Celková suma majetku Čistý obrat
Mikro účtovná jednotka nepresiahol 10 nepresiahla 350 000 € nepresiahol 700 000 €
Malá účtovná jednotka presiahol 10 a nepresiahol 50 presiahol 350 000 € a nepresiahol 4 000 000 € presiahol 700 000 € a nepresiahol 8 000 000 €
Veľká účtovná jednotka presiahol 50 presiahol 4 000 000 € presiahol 8 000 000 €

Viac o veľkostných skupinách podnikov sa dočítate v článku Triedenie účtovných jednotiek – mikro, malá a veľká účtovná jednotka.

Platí, že povinnosti uvedené pri podniku s nižším počtom zamestnancov sú automaticky aplikovateľné aj na väčšie podniky, t. j. ak má nejakú povinnosť mikropodnik, túto povinnosť má automaticky aj malý a stredný podnik.

Povinnosti zamestnávateľov (mikropodnikov) s maximálnym počtom do 10 zamestnancov

V nasledujúcej tabuľke sú popísané povinnosti zamestnávateľov a maximálnym počtom do 10 zamestnancov:

Číslo a názov predpisu Povinnosti zamestnávateľa Veľkostné kritérium Druh pracovného pomeru
580/2004 Zákon o zdravotnom poistení Zasielanie výkazov o preddavkoch na zdravotné poistenie výlučne elektronicky 3 a viac zamestnancov Pracovný pomer a dohodári
340/2012 Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska Platenie koncesionárskych poplatkov 3 a viac zamestnancov Len pracovný pomer
314/2001 Zákon o ochrane pred požiarmi Plnenie všetkých povinností podľa zákona o ochrane pred požiarmi 5 a viac zamestnancov Pracovný pomer a dohodári
314/2001 Zákon o ochrane pred požiarmi Povinnosť mať bezpečnostného technika odlišného od zamestnávateľa FO alebo štatutárneho orgánu zamestnávateľa PO 5 a viac zamestnancov + ekonomická činnosť je definovaná v prílohe zákona Pracovný pomer a dohodári
431/2002 Zákon o účtovníctve Postupovanie podľa predpisov pre mikro účtovnú jednotku Dve z kritérií: Počet zamestnancov do 10 vrátane, čistý obrat do 700 000 mil. € vrátane alebo suma majetku do 350 000 € vrátane Len pracovný pomer

Viac o povinnostiach, ktoré sa spájajú s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci sa dočítate v článku Povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri zamestnaní zamestnanca. Viac o bezpečnostnotechnickej službe sa dočítate v článku Povinná bezpečnostnotechnická služby v rámci BOZP.

Povinnosti zamestnávateľov (malých podnikov) s minimálnym počtom 10 zamestnancov

Ako už bolo vyššie v článku spomenuté, povinnosti vzťahujúce sa pre nižšiu kategóriu podniku platia aj pre vyššiu kategóriu, takže povinnosti vzťahujúce sa pre mikropodniky sa vzťahujú aj na malé podniky. Keďže malý podnik zamestnáva oproti mikropodniku viac zamestnancov, a taktiež sa predpokladá, že dosahuje vyššie ekonomické ukazovatele, má aj viac zákonných povinností, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Číslo a názov predpisu Povinnosti zamestnávateľa Veľkostné kritérium Druh pracovného pomeru
124/2006 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci Vypracovanie, hodnotenia a aktualizovanie koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program realizácie tejto koncepcie 11 a viac zamestnancov Pracovný pomer aj dohodári
18/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách Vedenie a uchovávanie evidencie o cenách tovaru Dve z kritérií: 11 a viac zamestnancov, obrat viac ako 700 000 € alebo suma majetku viac ako 350 000 €   Pracovný pomer
124/2006 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci Povinnosť mať bezpečnostného technika odlišného od zamestnávateľa FO alebo štatutárneho orgánu zamestnávateľa PO 19 a viac zamestnancov + ekonomická činnosť nie je definovaná v prílohe zákona Pracovný pomer a dohodári
5/2004 Zákon o službách zamestnanosti Zamestnávanie osoby so zdravotným postihnutím (resp. odviesť odvody za nesplnenie povinnosti) 20 a viac zamestnancov Pracovný pomer
350/2017 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 Poskytovanie štatistických údajov podľa druhu činnosti Počet zamestnancov je definovaný pre každú informačnú povinnosť zvlášť, spravidla platí 20 a viac Pracovný pomer a dohodári
311/2001 Zákonník práce Zaslanie informácie o hromadnom prepúšťaní úradu práce a výsledky prerokovania so zástupcami Národnému úradu práce a zástupcom zamestnancov 21 a viac zamestnancov Pracovný pomer
431/2002 Zákon o účtovníctve Povinnosť mať riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku overenú audítorom Dve z kritérií: 31 a viac zamestnancov, čistý obrat viac ako 2 000 000 € alebo suma majetku viac ako 1 000 000 € Pracovný pomer
431/2002 Zákon o účtovníctve Postupovanie podľa predpisov pre malú účtovnú jednotku Dve z kritérií: 11-50 zamestnancov, čistý obrat viac ako 700 000 € do 8 000 000 € alebo suma majetku viac ako 350 000 € do 4 000 000 € Pracovný pomer
Článok pokračuje pod reklamou

Povinnosť zamestnať osoby so zdravotným postihnutím

Zamestnávateľ je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

Ak by si zamestnávateľ svoju povinnosť nesplnil, musí odviesť špeciálny odvod najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na účel úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím. Výška odvodu je vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce podľa vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza.

Povinnosť prerokovať hromadné prepúšťanie so zástupcami zamestnancov a s úradom práce

Hromadným prepúšťaním sa rozumie prepúšťanie týkajúce sa aspoň desiatich zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 zamestnancov. Zamestnávateľ musí najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zástupcami zamestnancov, resp. s dotknutými zamestnancami ak u neho nepôsobia zástupcovia zamestnancov, opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo možnosti jeho obmedzenia.

Povinnosť poskytovať štatistické údaje podľa druhu činnosti

Táto povinnosť nie je stanovená automaticky pre všetkých zamestnávateľov zamestnávajúcich aspoň 20 zamestnancov, ale zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú aspoň tento počet zamestnancov, môžu byť náhodne vybraní štatistickým úradom pre poskytnutie potrebných informácií napríklad o cenách výrobkov.

Povinnosti zamestnávateľov (stredných podnikov) s minimálnym počtom 50 zamestnancov

Na stredné podniky, resp. zamestnávateľov s minimálnym počtom 50 a viac zamestnancov, sa vzťahujú povinnosti pre mikropodniky, malé podniky a opäť aj nové povinnosti súvisiace s väčším počtom zamestnancov alebo dosahovaním vyšších ekonomických ukazovateľov, ktoré sú v nasledujúcej tabuľke:

Číslo a názov predpisu Povinnosti zamestnávateľa Veľkostné kritérium Druh pracovného pomeru
307/2014 Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti Vedenie evidencie podnetov o protispoločenskej činnosti po dobu 3 rokov a určiť osobu zodpovednú za oznamovanie protispoločenskej činnosti 50 a viac zamestnancov Pracovný pomer a dohodári
307/2014 Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti Vydávanie vnútorných predpisov, tzv. protikorupčnej smernice 50 a viac zamestnancov Pracovný pomer a dohodári
431/2002 Zákon o účtovníctve Postupovanie podľa predpisov pre veľkú účtovnú jednotku Dve z kritérií: 51 a viac zamestnancov, čistý obrat viac ako 8 000 000 € alebo suma majetku viac ako 4 000 000 € Pracovný pomer
124/2006 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci Zriadenie poradného orgánu -  komisiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 101 a viac zamestnancov Pracovný pomer a dohodári

Povinnosti spájajúce sa s protispoločenskou činnosťou

Týmito povinnosťami sa zaoberá zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, v znení neskorších predpisov. Ten ukladá zamestnávateľom povinnosť určiť osobu zodpovednú za oznamovanie protispoločenskej činnosti, pokiaľ zamestnáva zamestnávateľ najmenej 50 zamestnancov. Ďalšou povinnosťou spájajúcou sa s týmto zákonom je vydávanie rozsiahleho vnútorného predpisu, resp. smernice, v ktorom zamestnávateľ popíše požadované náležitosti ako sú napríklad podnety na vykonávanie protispoločenskej činnosti a ich preverovanie. Evidenciu podnetov o protispoločenskej činnosti musí zamestnávateľ evidovať aspoň po dobu 3 rokov.

Aktuálny zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v roku 2019 nájdete v článku Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti od 1.3.2019

Účelom tohto zákona je poskytnutie ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu, ktoré upozornia na vykonávanie tejto činnosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle: povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Pracovné úrazy v dôsledku (nielen) horúčav na pracovisku: povinnosti a prevencia

Vyčerpanie, nepozornosť či malátnosť, ktoré v období leta hrozia, môžu zapríčiniť pracovný úraz. Čo ním (nie) je a na čo by mali myslieť zamestnanci aj zamestnávatelia?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky