Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2021

Kto, v akej výške a akým spôsobom si môže v roku 2021 uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku (manžela)? Prinášame odpovede spolu s príkladmi.

Čo je to nezdaniteľná časť základu dane?

S nezdaniteľnými časťami základu dane sa stretol pravdepodobne už každý daňovník, či už zamestnanec alebo fyzická osoba – podnikateľ. Ako už zo samotného názvu vyplýva, ide o časť zo základu dane, ktorá sa nezdaňuje a nepodlieha dani. Ide o daňové zvýhodnenie, výsledkom ktorého je platenie nižšej dane z príjmov.

Nezdaniteľné časti základu dane si však môžu uplatniť iba fyzické osoby, a nie právnické osoby.

Aké sú nezdaniteľné časti základu dane v roku 2021?

Všetky nezdaniteľné časti základu dane upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Podľa tohto zákona v roku 2021 rozoznávame:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier).

Od roku 2021 je nezdaniteľná časť základu dane na úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou zrušená.

Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane nie je samozrejmé, a teda podlieha podmienkam uvedeným v zákone o dani z príjmov.

Výška nezdaniteľných častí základu dane je naviazaná na sumu platného životného minima, ktorá je k 1.1.2021 vo výške 214,83 €.

V tomto článku sa budeme ďalej venovať nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela. Ostatným nezdaniteľným častiam sa bližšie venuje článok Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2022.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2021

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku, resp. manžela, predstavuje daňové zvýhodnenie pre manželov, ktoré si možno uplatniť, ak jeden z manželov dosahuje nižší príjem. Ide najmä o obdobie, kedy je žena, resp. muž, na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Samozrejme, môže ísť aj o iné životné situácie, napríklad keď je jeden z manželov nezamestnaný alebo poberá invalidný dôchodok.

Nárok na nezdaniteľnú časť na manželku (manžela) nevzniká automaticky. Možnosť uplatniť túto nezdaniteľnú časť, resp. jej výška závisí od:

 • splnenia podmienok kladených na daňovníkovu manželku (resp. manžela daňovníčky),
 • výšky základu dane daňovníka,
 • výšky vlastného príjmu manželky (manžela).

Kto sa považuje za manželku (manžela) pri nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) v roku 2021

Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželku (manžela) sa považuje za manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť túto nezdaniteľnú časť manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá:

 • sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované maloleté dieťa (t. j. dieťa do 3 rokov, do 6 rokov pri dieťati s trvalo nepriaznivým stavom alebo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej rodičov) žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo
 • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie, alebo
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo
 • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo
 • sa považuje za občana s ťažným zdravotným postihnutím.

Pozor: daňovník si nemôže uplatniť túto nezdaniteľnú časť základu dane na svoju družku/druha, aj keby boli splnené vyššie uvedené podmienky. Vždy musí ísť o manželku alebo manžela.

Vlastný príjem manželky pri nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) v roku 2021

Pre posúdenie výšky nezdaniteľnej časti na manželku (manžela) je kľúčové určiť vlastný príjem manželky (manžela) počas zdaňovacieho obdobia, t. j. v tomto prípade počas roka 2021.

Prečítajte si tiež

Na účely uplatnenia tejto nezdaniteľnej časti sa vlastným príjmom manželky (manžela) rozumie príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období (rok 2021) bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť.

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa:

 • zamestnanecká prémia,
 • daňový bonus na dieťa,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • štátne sociálne dávky,
 • štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie (okrem doktorandského štipendia).

Určenie vlastného príjmu je často problematické, pretože daňovník nevie určiť, ktoré sumy vyplácané štátom sa do vlastného príjmu zahrnúť majú, a ktoré nie. Najčastejšie „problematické“ príjmy sú zahrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Názov Zahŕňajú sa do vlastného príjmu manželky (manžela) Nezahŕňajú sa do vlastného príjmu manželky (manžela)
tehotenské x
materské x
rodičovský príspevok x
prídavok na dieťa x
príspevok pri narodení dieťaťa x
nemocenská dávka (PN) x
príjem zo zamestnania na trvalý pracovný pomer x
príjem zo zamestnania
na dohodu
x
dávka v nezamestnanosti x
príspevok na starostlivosť o dieťa
úroky z úsporných vkladov x
doktorandské štipendium x
daňový bonus na dieťa x
zvýšenie dôchodku
pre bezvládnosť
x
peňažný príspevok
na opatrovanie
x

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) v roku 2021

Po tom, čo sme vysvetlili podstatu a podmienky potrebné na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela), môžeme pristúpiť k vysvetleniu výpočtu tejto nezdaniteľnej časti. Jej výška závisí od:

 • výšky základu dane daňovníka,
 • výšky vlastného príjmu manželky (manžela).

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) v roku 2021 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

*Ak je výsledkom výpočtu nula, suma nezdaniteľnej časti sa rovná 0,00 €.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela)
výška základu dane vlastný príjem manželky (manžela) suma nezdaniteľnej časti
základ dane nižší alebo rovný ako 176,8 – násobok sumy životného minima,
t. j. 37 981,94 €
0,00 € 4 124,74 € (19,2 – násobok sumy životného minima)
menej ako 19,2 – násobok sumy životného minima, t. j. 4 124,74 € suma rozdielu sumy 4 124,74 € a vlastného príjmu manželky
viac alebo rovný sume
4 124,74 €
0,00 €
základ dane vyšší ako 176,8 – násobok sumy životného minima, t. j. 37 981,94 € 0,00 € rozdiel 63,4 – násobku sumy životného minima a ¼ základu dane,
t. j. rozdiel 13 620,22 € a ¼ základu dane daňovníka*
viac ako 0,00 € 13 620,22 € - (1/4 základu dane – vlastný príjem manželky) *

Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) v roku 2021

Uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku (manžela) možno iba za kalendárne mesiace, počas ktorých bola na začiatku mesiaca splnená aspoň jedna z vyššie uvedených podmienok. Znamená to, že nezdaniteľná časť na manželku (manžela) sa neuplatňuje v jednej sume na celý rok, ale na počet mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky.

V prípade, ak podmienky na jej uplatnenie boli splnené iba počas niektorých mesiacov roka 2021, tak treba sumu nezdaniteľnej časti na manželku (manžela) krátiť. Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sa vypočíta ako:

 • nezdaniteľná časť na manželku (manžela) / 12 x počet mesiacov splnenia podmienok
Článok pokračuje pod reklamou

Ako si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2022 sa dočítate v článku Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2022.

Príklady na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2021

Príklad na výpočet výšky nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v roku 2021 s vlastným príjmom manželky:

Ivan má manželku Máriu, s ktorou žijú v spoločnej domácnosti. V januári Mária ešte pracovala vo svojom zamestnaní a 1. februára 2021 nastúpila na materskú dovolenku. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené Máriine príjmy počas roka 2021:

*Ide o čistý príjem už po odpočítaní poistného a dane. Zdroj: Vlastné spracovanie
Obdobie Príjem Príjem manželky
január mzda 750 €*
február – september materské 5 802 €
marec príspevok pri narodení dieťaťa 829,86 €
október - december rodičovský príspevok 1 134,30 €
Spolu x 8 516,16 €

Aj keď skutočný príjem manželky v roku 2021 bol v hodnote 8 516,16 €, tak táto suma nepredstavuje vlastný príjem na účely nezdaniteľnej časti základu dane na manželku. Z uvedených príjmov sa do vlastného príjmu nezapočíta rodičovský príspevok a príspevok pri narodení dieťaťa, a teda vlastný príjem za rok 2021 je v sume 6 552,00 €.

Ivanov základ dane za rok 2021 bol v sume 25 000 €. Jeho príjem je nižší ako 37 981,94 €. Zároveň jeho manželka Mária mala počas roka vlastný príjem vyšší ako 4 124,74 €, a tak je suma nezdaniteľnej časti na manželku v sume 0,00 €.

Príklad na výpočet výšky nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v roku 2021 s vlastným príjmom manželky:

Šimon má manželku Moniku, s ktorou žije v spoločnej domácnosti. Monika bola počas celého roka 2021 na rodičovskej dovolenke, pričom dva mesiace bola aj zamestnaná na základe dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru. Jej príjmy boli počas roka nasledujúce:

*Ide o čistý príjem už po odpočítaní poistného a dane. Zdroj: Vlastné spracovanie
Príjem manželky Výška príjmu
rodičovský príspevok 4 537,20 €
príjem z dohody 450,00 €*

Keďže sa do vlastného príjmu manželky na účely nezdaniteľnej časti základu dane na manželku nezahŕňa rodičovský príspevok, tak Monikin vlastný príjem je v sume 450 €.

Šimonov základ dane za rok 2021 bol 20 000 €. Zároveň manželka dosiahla vlastný príjem menší ako 4 124,74 €, a tak sa suma nezdaniteľnej časti na manželku vypočíta nasledovne: 4 124,74 € – 450,00 € = 3 674,74 €.

Príklad na výpočet výšky nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v roku 2021 bez vlastného príjmu manželky:

Július má manželku Ivetu, s ktorou žijú v spoločnej domácnosti. Iveta bola počas celého roka 2021 v evidencii uchádzačov o zamestnanie, pričom počas tohto roka nedosiahla žiaden príjem. Jej vlastný príjem na účely nezdaniteľnej časti na manželku je tak 0 €.

Július dosiahol základ dane 35 500 €, ktorý je nižší ako hranica 37 981,94 €. Zároveň manželka dosiahla vlastný príjem 0 €, a tak je výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku v sume 4 124,74 €.

Príklad na krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela v roku 2021:

Renáta má manžela Jozefa, s ktorým žije v spoločnej domácnosti. Jozef je časť roka 2021 evidovaný ako uchádzač o zamestnanie a 1. novembra sa zamestnal na trvalý pracovný pomer. Jeho vlastný príjem za rok 2021 je v sume 1 000 €, čo predstavuje príjem zo zamestnania po zaplatení poistného a príspevkov.

Prečítajte si tiež

Renáta v roku 2021 dosiahla základ dane 31 000 €, ktorý je nižší ako hranica 37 981,94 €. Zároveň manžel dosiahol vlastný príjem menší ako 4 124,74 €, a tak sa suma nezdaniteľnej časti na manžela vypočíta nasledovne: 4 124,74 – 1 000,00 € = 3 124,74 €. Táto suma však nie je konečná, pretože podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti boli splnené iba počas mesiacov január až október, t. j. 10 mesiacov. Musíme teda pristúpiť ku kráteniu nezdaniteľnej časti nasledovne: 3 124,74 €/12 x 10 mesiacov = 2 603,95 €. Výsledná suma nezdaniteľnej časti základu dane na manžela je 2 603,947 €.

Ako si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2021?

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) si možno uplatniť ročne po skončení zdaňovacieho obdobia (po skončení roku 2021), a to:

 • v podanom daňovom priznaní, alebo
 • prostredníctvom ročného zúčtovania dane, ktoré zamestnancovi vykoná zamestnávateľ.
Prečítajte si tiež

Pri uplatnení tejto nezdaniteľnej časti v daňovom priznaní netreba k priznaniu prikladať špeciálnu prílohu, avšak daňový úrad môže dodatočne od daňovníka požadovať potvrdenie výšky vlastného príjmu manželky.

V daňovom priznaní musí daňovník, ktorý si chce uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku/manžela, vyplniť meno a priezvisko manželky/manžela, jej/jeho rodné číslo, výšku vlastného príjmu manželky/manžela a taktiež aj počet mesiacov, počas ktorých spĺňal podmienky na priznanie tejto nezdaniteľnej časti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky