Povinná bezpečnostnotechnická služba v rámci BOZP

Povinnosťou každého zamestnávateľa v rámci zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je aj zriadenie bezpečnostnotechnickej služby. Na čo slúži a aké sú možnosti jej zriadenia?

V našej sérii článkov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ste sa mohli oboznámiť so všeobecnými povinnosťami zamestnávateľa v článku Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP a o konkrétnych povinnostiach zamestnávateľa, ako sú napríklad pravidelné školenia, poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov, postup pri pracovnom úraze, v článku Najdôležitejšie povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP. Medzi jednu z dôležitých povinností zamestnávateľa podľa § 21 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) patrí aj zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov.

Aké úlohy plní bezpečnostnotechnická služba pre zamestnávateľa

Bezpečnostnotechnická služba spolu s pracovnou zdravotnou službou patria medzi tzv. preventívne a ochranné služby. Preventívne a ochranné služby poskytujú zamestnávateľovi služby súvisiace s výberom, organizovaním a vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predovšetkým s prevenciou rizík vrátane psychosociálnych rizík a ochranou pred nimi. Bezpečnostnotechnická služba je v zákone o BOZP upravená vo viacerých ustanoveniach, presnejšie ide o § 21 až 25 tohto predpisu.

Spektrum služieb, ktoré bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi, je veľmi široké. Úlohou bezpečnostnotechnickej služby je poskytovať zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tieto poradenské služby sa týkajú najmä primeranosti pracovných priestorov, pracovných procesov, pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. Činnosť bezpečnostnotechnickej služby vplýva na postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Poznámka: Od roku 2015 je zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov povinné pre úplne všetkých zamestnávateľov, teda aj pre tých, ktorých zamestnanci vykonávajú nerizikové práce (práce prvej a druhej kategórie). Viac sa o tejto zmene môžete dočítať v článku Zdravotná služba bude povinná pre všetkých zamestnávateľov od roku 2015.

Možnosti zabezpečenia bezpečnostnotechnickej služby

Zamestnávateľ má pri spôsobe zabezpečovania bezpečnostnotechnickej služby na výber z dvoch možností. Môže si ju zabezpečovať sám prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo dodávateľským spôsobom, keď si túto službu objedná.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne zabezpečovať bezpečnostnotechnickú službu vo vlastnej réžii prostredníctvom vlastných zamestnancov, je povinný na jej vykonávanie určiť dostatočný počet vlastných odborných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere. Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov sa pracovný pomer zakladá písomnou pracovnou zmluvou a teda zamestnanci vykonávajúci bezpečnostnotechnickú službu musia byť vo vzťahu k zamestnávateľovi v trvalom pracovnom pomere (nesmie ísť o dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru). Zamestnávateľ, ktorý vykonáva bezpečnostnotechnickú službu vlastnými odbornými zamestnancami, musí byť primerane technicky a prístrojovo vybavený potrebnými pracovnými prostriedkami.

Ak ale zamestnávateľ s ohľadom na veľkosť podniku, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík nemá dostatok vlastných odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom. Dodávateľským spôsobom môže bezpečnostnotechnickú službu poskytovať len fyzická osoba, ktorá je podnikateľom alebo právnická osoba, ktoré majú na výkon bezpečnostnotechnickej služby oprávnenie od Národného inšpektorátu práce.

Zamestnávateľ sa zriadením bezpečnostnotechnickej služby alebo plnením jej úloh dodávateľským spôsobom nezbavuje svojich povinností a zodpovednosti za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci.

Článok pokračuje pod reklamou

Požiadavky na vlastných zamestnancov vykonávajúcich bezpečnostnotechnickú službu

V prípade, že sa zamestnávateľ rozhodne zabezpečovať vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby vlastnými zamestnancami, nemôže touto úlohou poveriť ktoréhokoľvek zamestnanca, ale tento zamestnanec na to musí byť odborne spôsobilý. Odborná spôsobilosť člena bezpečnostnotechnickej služby sa preukazuje dokladom o odbornej spôsobilosti. Z tohto dôvodu môže zamestnanec vykonávať úlohy bezpečnostnotechnickej služby buď ako bezpečnostný technik (dokladom je osvedčenie bezpečnostného technika) alebo autorizovaný bezpečnostný technik (dokladom je osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika).

Bezpečnostným technikom môže byť fyzická osoba, ktorá:

  • má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, absolvovala odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na základe vykonanej skúšky získala osvedčenie bezpečnostného technika u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie (bližšie v poznámke) alebo
  • získala odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a osvedčenie bezpečnostného technika na základe vykonanej skúšky v rámci stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na škole, ktorá má na to oprávnenie od Národného inšpektorátu práce.

Poznámka: Osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie je fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba (firma) s oprávnením organizovať takéto vzdelávacie kurzy od Národného inšpektorátu práce. V článku Zmeny v BOZP od 1. júla 2015 sa venujeme aj tomu, ako je možné takéto oprávnenie získať.

Oprávnenie bezpečnostného technika sa vydáva do 15 dní od úspešného absolvovania skúšky a je vydávané na dobu neurčitú. Povinnosťou každého bezpečnostného technika ja ale najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia bezpečnostného technika absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Bez potvrdenia o absolvovaní tejto aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie bezpečnostného technika neplatné a táto osoba takúto funkciu vykonávať viac nemôže.

Bezpečnostný technik sa môže stať autorizovaným bezpečnostným technikom po tom, ako po získaní osvedčenia bezpečnostného technika absolvuje najmenej dvojročnú odbornú prax bezpečnostného technika a úspešne vykoná skúšku pred skúšobnou komisiou vymenovanou Národným inšpektorátom práce.

Minimálny počet členov bezpečnostnotechnickej služby u zamestnávateľa

Podľa zákona o BOZP úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik. Pokiaľ ide o zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe č. 1 zákona o BOZP (činnosti s vyšším rizikom poškodenia zdravia, predovšetkým výroba, poľnohospodárstvo, energetika a ťažba surovín), musí túto činnosť vykonávať už autorizovaný bezpečnostný technik, ktorý môže mať pod vedením na vykonávanie odborných úloh bezpečnostného technika.

Na zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby je zamestnávateľ pri určovaní dostatočného počtu bezpečnostných technikov alebo autorizovaných bezpečnostných technikov povinný zohľadniť veľkosť podniku, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rôznorodosť a náročnosť pracovných procesov, ako aj rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík. Minimálny počet bezpečnostných technikov alebo autorizovaných bezpečnostných technikov podľa počtu zamestnancov je podľa predmetu činnosti zamestnávateľa určený v prílohe č. 1b zákona o BOZP. Tento počet musí byť splnený bez ohľadu na to, či zamestnávateľ zabezpečuje bezpečnostnotechnickú službu vlastnými zamestnancami alebo dodávateľským spôsobom.

V našom článku uvedieme minimálny počet bezpečnostných technikov len u zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona o BOZP (nevykonáva rizikové činnosti).

Počet zamestnancov Počet bezpečnostných technikov
do 600 zamestnancov najmenej jeden bezpečnostný technik
od 601 do 1 200 zamestnancov najmenej dvaja bezpečnostní technici
od 1 201 do 15 000 zamestnancov najmenej dvaja bezpečnostní technici a na každých začatých 1 000 zamestnancov najmenej jeden ďalší bezpečnostný technik
nad 15 000 zamestnancov najmenej 12 bezpečnostných technikov a na každých začatých 1 500 zamestnancov najmenej jeden ďalší bezpečnostný technik

Kedy môže zamestnávateľ sám vykonávať úlohy bezpečnostného technika

Zákon o BOZP ponúka v plnení úloh bezpečnostnotechnickej služby malým zamestnávateľom veľké zjednodušenie, kedy na to nemusia mať vlastného zamestnanca s osvedčením bezpečnostného technika a ani si túto službu nemusia objednávať externe. Sám zamestnávateľ pritom tiež nemusí byť bezpečnostným technikom.

Zamestnávateľ, ktorým je fyzická osoba (napríklad živnostník), alebo štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou (napríklad konateľ s. r. o.), môže na svojich pracoviskách osobne vykonávať odborné úlohy bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika, ak je na ich plnenie odborne spôsobilý a

  • zamestnáva menej ako päť zamestnancov, ak jeho kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe č. 1 zákona o BOZP,
  • zamestnáva menej ako 19 zamestnancov, ak jeho kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona o BOZP.

Odborná spôsobilosť vyššie uvedených osôb je splnená vtedy, ak táto osoba získala odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stredoškolským/vysokoškolským štúdiom alebo absolvovala špecifickú odbornú prípravu z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu najmenej 16 hodín u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.

TIP: Problematika BOZP je komplexná téma, ktorú je v mnohých prípadoch najefektívnejšie zabezpečiť dodávateľským spôsobom. Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku na zabezpečenie BOZP a požiarnej ochrany od overeného poskytovateľa BOZP.

Vlastný bezpečnostný technik môže zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu

V prípade, že sa rozhodnete zabezpečovať vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby prostredníctvom vlastných zamestnancov, má tento spôsob jej zabezpečenia pre Vás aj jednu ďalšiu veľkú výhodu. Nakoľko je zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov od roku 2015 povinné pre všetkých zamestnávateľov, tiež sa musíte ako zamestnávateľ rozhodnúť, akým spôsobom si túto povinnosť splníte. Pre zamestnancov prvej a druhej kategórie (nerizikové práce) môže zamestnávateľ zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu aj prostredníctvom vlastného bezpečnostného technika. Okrem toho je fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a má osvedčenie bezpečnostného technika, oprávnená podnikať ako dodávateľ bezpečnostnotechnickej služby aj bez oprávnenia Národného inšpektorátu práce. Viac o týchto témach píšeme v článku Zmeny v BOZP od 1. júla 2015.


BOZP a PO - rýchlo a bez starostí, kontaktuje nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa BOZP a PO.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Bezpečie a pohodlie pre tehotné zamestnankyne pracujúce v priemysle

Austrálčanka využila dieru na trhu a začala podnikať s pracovným oblečením pre ženy pracujúce v mužských odvetviach. K nápadu ju priviedla negatívna skúsenosť tehotnej kolegyne.

Pripravované zmeny v nelegálnom zamestnávaní, BOZP či dôchodkoch v roku 2022

Čo sa zmení v nelegálnom zamestnávaní, inšpekcii práce, BOZP či v dôchodkovom sporení? Parlament v prvom čítaní schválil viaceré novely zákonov z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ochranné pracovné prostriedky od novembra 2021

Od 20.11.2021 sa zmenil zoznam osobných ochranných prostriedkov. Čo musia zamestnávatelia zamestnancom po novom zabezpečiť na ochranu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky